ലോകാരോഗ്യസംഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന മരുന്നുകളുടെ മാതൃകാ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
World map with the words "40 years of the model list of essential medicines 1977–2017"
2017 marked the 40th anniversary of the WHO Model List of Essential Medicines.

ലോകാരോഗ്യസംഘടന നിർമ്മിച്ച അടിസ്ഥാന മരുന്നുകളുടെ മാതൃക പട്ടിക ആണ് ചുവടെ . ഈ പട്ടിക ആദ്യം പ്രസീദ്ധികരിക്കുന്നത് 1977 ൽ 204 മരുന്നുകളോടെ ആണ് .[1] ഇത് എല്ലാ രണ്ടുവർഷം കൂടുപ്പോഴും പുതുകുന്നു. 2007 മുതൽ 12 വയസ് വരെ ഉള്ള കുട്ടികളുടെ മരുന്നിനു മറ്റൊരു പട്ടികയും പ്രസീദ്ധികരിച്ച് വരുന്നു.[2]ഈ പട്ടികയുടെ 18-മത്തെ പതിപ്പ് ഏപ്രിൽ 2013-ൽ പ്രസീദ്ധികരിച്ചു.

താഴെ കാണുന്ന പട്ടിക ഇതിന്റെ ഏപ്രിൽ 2015-ൽ നിർമ്മിച്ച19-മത്തെ പതിപ്പിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ്.[3][4]


അനസ്തീഷിയ മരുന്നുക്കൾ[തിരുത്തുക]

ജനറൽ അനസ്തീഷിയ മരുന്നുക്കളും ഓക്സിജനും[തിരുത്തുക]

വാതകരൂപത്തിലുള്ള മരുന്നുക്കൾ[തിരുത്തുക]

കുത്തിവെക്കുന്ന മരുന്നുക്കൾ[തിരുത്തുക]

ലോക്കൽ അനസ്തീഷിയ മരുന്നുക്കൾ[തിരുത്തുക]

Preoperative medication and sedation for short-term procedures[തിരുത്തുക]

വേദന സാന്ത്വന പരിചരണ മരുന്നുകൾ[തിരുത്തുക]

Nonopioids and nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)[തിരുത്തുക]

Opioid analgesics[തിരുത്തുക]

Medicines for other common symptoms in palliative care[തിരുത്തുക]

അനാഫൈലാക്സിസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആന്റി അലർജി മരുന്നുകൾ[തിരുത്തുക]

Antidotes and other substances used in poisonings[തിരുത്തുക]

Nonspecific[തിരുത്തുക]

Specific[തിരുത്തുക]

Anticonvulsants/antiepileptics[തിരുത്തുക]

Anti-infective medicines[തിരുത്തുക]

Antihelminthics[തിരുത്തുക]

Intestinal antihelminthics[തിരുത്തുക]

Antifilarials[തിരുത്തുക]

Antischistosomals and other antinematode medicines[തിരുത്തുക]

Antibacterials[തിരുത്തുക]

Beta Lactam medicines[തിരുത്തുക]

Other antibacterials[തിരുത്തുക]

Antileprosy medicines[തിരുത്തുക]

Antituberculosis medicines[തിരുത്തുക]

ആന്റി ഫംഗസ് മരുന്നുകൾ[തിരുത്തുക]

Antiviral medicines[തിരുത്തുക]

Antiherpes medicines[തിരുത്തുക]

Antiretrovirals[തിരുത്തുക]

Nucleoside/nucleotide reverse transcriptase inhibitors[തിരുത്തുക]
Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors[തിരുത്തുക]
Protease inhibitors[തിരുത്തുക]
Fixed-dose combinations[തിരുത്തുക]
Other antivirals[തിരുത്തുക]
Antihepatitis medicines[തിരുത്തുക]
Medicines for hepatitis B[തിരുത്തുക]
—Nucleoside/Nucleotide reverse transcriptase inhibitors
Medicines for hepatitis C[തിരുത്തുക]
—Nucleotide polymerase inhibitors
—Protease inhibitors
—NS5A inhibitors
—Non-nucleoside polymerase inhibitors
—Other antivirals
—Fixed-dose combinations

Antiprotozoal medicines[തിരുത്തുക]

Antiamoebic and antigiardiasis medicines[തിരുത്തുക]

Antileishmaniasis medicines[തിരുത്തുക]

Antimalarial medicines[തിരുത്തുക]

For curative treatment[തിരുത്തുക]
For prevention[തിരുത്തുക]

Antipneumocystosis and antitoxoplasmosis medicines[തിരുത്തുക]

Antitrypanosomal medicines[തിരുത്തുക]

African trypanosomiasis[തിരുത്തുക]
Medicines for the treatment of 1st stage African trypanosomiasis[തിരുത്തുക]
Medicines for the treatment of second stage African trypanosomiasis[തിരുത്തുക]

American trypanosomiasis[തിരുത്തുക]

Antimigraine medicines[തിരുത്തുക]

Acute attack[തിരുത്തുക]

Prevention[തിരുത്തുക]

Antineoplastic and immunosuppressives[തിരുത്തുക]

Immunosuppressive medicines[തിരുത്തുക]

Cytotoxic and adjuvant medicines[തിരുത്തുക]

Hormones and antihormones[തിരുത്തുക]

Antiparkinsonism medicines[തിരുത്തുക]

Medicines affecting the blood[തിരുത്തുക]

Antianaemia medicines[തിരുത്തുക]

Medicines affecting coagulation[തിരുത്തുക]

Other medicines for haemoglobinopathies[തിരുത്തുക]

Blood products and plasma substitutes of human origin[തിരുത്തുക]

Blood and blood components[തിരുത്തുക]

Plasma-derived medicines[തിരുത്തുക]

Human immunoglobulins[തിരുത്തുക]

Blood coagulation factors[തിരുത്തുക]

Plasma substitutes[തിരുത്തുക]

Cardiovascular medicines[തിരുത്തുക]

Antianginal medicines[തിരുത്തുക]

Antiarrhythmic medicines[തിരുത്തുക]

Antihypertensive medicines[തിരുത്തുക]

Medicines used in heart failure[തിരുത്തുക]

Antithrombotic medicines[തിരുത്തുക]

Anti-platelet medicines[തിരുത്തുക]

Thrombolytic medicines[തിരുത്തുക]

Lipid-lowering agents[തിരുത്തുക]

Dermatological (topical)[തിരുത്തുക]

Antifungal medicines[തിരുത്തുക]

Anti-infective medicines[തിരുത്തുക]

Anti-inflammatory and antipruritic medicines[തിരുത്തുക]

Medicines affecting skin differentiation and proliferation[തിരുത്തുക]

Scabicides and pediculicides[തിരുത്തുക]

Diagnostic agents[തിരുത്തുക]

Ophthalmic medicines[തിരുത്തുക]

Radiocontrast media[തിരുത്തുക]

Disinfectants and antiseptics[തിരുത്തുക]

Antiseptics[തിരുത്തുക]

Disinfectants[തിരുത്തുക]

Diuretics[തിരുത്തുക]

Gastrointestinal medicines[തിരുത്തുക]

Antiulcer medicines[തിരുത്തുക]

Antiemetic medicines[തിരുത്തുക]

Anti-inflammatory medicines[തിരുത്തുക]

Laxatives[തിരുത്തുക]

Medicines used in diarrhea[തിരുത്തുക]

Oral rehydration[തിരുത്തുക]

Medicines for diarrhoea in children[തിരുത്തുക]

ഹോർമോണുകൾ മറ്റ് അന്തഃസ്രവ മരുന്നുക്കളും ഗർഭനിരോധനമാർഗ്ഗങ്ങളും[തിരുത്തുക]

അഡ്രിനൽ ഹോർമോണുകളും അവയുടെ കൃത്രിമ ബദലുകളും[തിരുത്തുക]

ആൻഡ്രോജനുകൾ[തിരുത്തുക]

Contraceptives[തിരുത്തുക]

Oral hormonal contraceptives[തിരുത്തുക]

Injectable hormonal contraceptives[തിരുത്തുക]

Intrauterine devices[തിരുത്തുക]

Barrier methods[തിരുത്തുക]

Implantable contraceptives[തിരുത്തുക]

Intravaginal contraceptives[തിരുത്തുക]

Estrogens[തിരുത്തുക]

Insulins and other medicines used for diabetes[തിരുത്തുക]

Ovulation inducers[തിരുത്തുക]

Progestogens[തിരുത്തുക]

Thyroid hormones and antithyroid medicines[തിരുത്തുക]

Immunologicals[തിരുത്തുക]

Diagnostic agents[തിരുത്തുക]

Sera and immunoglobulins[തിരുത്തുക]

Vaccines[തിരുത്തുക]

Muscle relaxants (peripherally-acting) and cholinesterase inhibitors[തിരുത്തുക]

Ophthalmological preparations[തിരുത്തുക]

Anti-infective agents[തിരുത്തുക]

Anti-inflammatory agents[തിരുത്തുക]

Local anesthetics[തിരുത്തുക]

Miotics and antiglaucoma medicines[തിരുത്തുക]

Mydriatics[തിരുത്തുക]

Anti vascular endothelial growth factor (VEGF)[തിരുത്തുക]

Oxytocics and antioxytocics[തിരുത്തുക]

Oxytocics[തിരുത്തുക]

Antioxytocics (tocolytics)[തിരുത്തുക]

Peritoneal dialysis solution[തിരുത്തുക]

Medicines for mental and behavioural disorders[തിരുത്തുക]

Medicines used in psychotic disorders[തിരുത്തുക]

Medicines used in mood disorders[തിരുത്തുക]

Medicines used in depressive disorders[തിരുത്തുക]

Medicines used in bipolar disorders[തിരുത്തുക]

Medicines for anxiety disorders[തിരുത്തുക]

Medicines used for obsessive compulsive disorders[തിരുത്തുക]

Medicines for disorders due to psychoactive substance use[തിരുത്തുക]

Medicines acting on the respiratory tract[തിരുത്തുക]

Antiasthmatic and medicines for chronic obstructive pulmonary disease[തിരുത്തുക]

Solutions correcting water, electrolyte and acid-base disturbances[തിരുത്തുക]

Oral[തിരുത്തുക]

Parenteral[തിരുത്തുക]

Miscellaneous[തിരുത്തുക]

Vitamins and minerals[തിരുത്തുക]

Ear, nose and throat medicines in children[തിരുത്തുക]

Specific medicines for neonatal care[തിരുത്തുക]

Medicines administered to the neonate[തിരുത്തുക]

Medicines administered to the mother[തിരുത്തുക]

Medicines for diseases of joints[തിരുത്തുക]

Medicines used to treat gout[തിരുത്തുക]

Disease-modifying agents used in rheumatoid disorders[തിരുത്തുക]

Juvenile joint diseases[തിരുത്തുക]

Notes[തിരുത്തുക]

^ A indicates the medicine is a complementary item, for which specialized diagnostic or monitoring and/or specialist training are needed. An item may also be listed as complementary on the basis of higher costs and/or a less attractive cost/benefit ratio.
 1. Thiopental may be used as an alternative depending on local availability and cost.
 2. Not recommended for anti‐inflammatory use due to lack of proven benefit to that effect
 3. Alternatives limited to hydromorphone and oxycodone.
 4. There may be a role for sedating antihistamines for limited indications (EMLc)
 5. For use in eclampsia and severe pre‐eclampsia and not for other convulsant disorders.
 6. For surgical prophylaxis.
 7. Only listed for single‐dose treatment of uncomplicated ano‐genital gonorrhoea.
 8. Do not administer with calcium and avoid in infants with hyperbilirubinemia
 9. Procaine benzylpenicillin is not recommended as first-line treatment for neonatal sepsis except in settings with high neonatal mortality, when given by trained health workers in cases where hospital care is not achievable.
 10. 3rd generation cephalosporin of choice for use in hospitalized neonates.
 11. Only listed for the treatment of life‐threatening hospital‐based infection due to suspected or proven multidrug‐resistant infection
 12. Only listed for single‐dose treatment of genital Chlamydia trachomatis and of trachoma.
 13. For use in combination regimens for eradication of H. pylori in adults.
 14. For use only in patients with HIV receiving protease inhibitors.
 15. For treatment of latent TB infection (LTBI) only
 16. Terizidone may be an alternative.
 17. Prothionamide may be an alternative.
 18. Ofloxacin and moxifloxacin may be alternatives based on availability and programme considerations.
 19. 19.0 19.1 FTC is an acceptable alternative to 3TC, based on knowledge of the pharmacology, the resistance patterns and clinical trials of antiretrovirals.
 20. Potentially severe or complicated illness due to confirmed or suspected influenza virus infection in accordance with WHO treatment guidelines.
 21. For the treatment of viral haemorrhagic fevers and in combination with pegylated interferons for the treatment of Hepatitis C.
 22. For the treatment of hepatitis C, in combination with peginterferon and/or direct acting anti-viral medicines.
 23. To be used in combination with ribavirin.
 24. To be used in combination with artesunate 50 mg.
 25. For use in the management of severe malaria.
 26. Not recommended in the first trimester of pregnancy or in children below 5 kg.
 27. To be used in combination with either amodiaquine, mefloquine or sulfadoxine + pyrimethamine.
 28. Other combinations that deliver the target doses required such as 153 mg or 200 mg (as hydrochloride) with 50 mg artesunate can be alternatives.
 29. For use only for the treatment of P.vivax infection.
 30. For use only in combination with quinine.
 31. To be used in combination with artesunate 50 mg.
 32. Only for use to achieve radical cure of P.vivax and P.ovale infections, given for 14 days.
 33. For use only in the management of severe malaria, and should be used in combination with doxycycline.
 34. Only in combination with artesunate 50 mg.
 35. For use only in central American regions, for use for P.vivax.
 36. For use only in combination with chloroquine.
 37. To be used for the treatment of Trypanosoma brucei gambiense infection.
 38. To be used for the treatment of the initial phase of Trypanosoma brucei rhodesiense infection.
 39. To be used for the treatment of Trypanosoma brucei gambiense infection
 40. Only to be used in combination with eflornithine, for the treatment of T. b. gambiense infection.
 41. Deferasirox oral form may be an alternative, depending on cost and availability.
 42. Polygeline, injectable solution, 3.5% is considered as equivalent.
 43. 43.0 43.1 43.2 43.3 Includes metoprolol and carvedilol as alternatives.
 44. Hydralazine is listed for use in the acute management of severe pregnancy‐induced hypertension only. Its use in the treatment of essential hypertension is not recommended in view of the availability of more evidence of efficacy and safety of other medicines.
 45. Methyldopa is listed for use in the management of pregnancy‐induced hypertension only. Its use in the treatment of essential hypertension is not recommended in view of the availability of more evidence of efficacy and safety of other medicines.
 46. For use in high‐risk patients.
 47. In acute diarrhoea zinc sulfate should be used as an adjunct to oral rehydration salts
 48. Glibenclamide not suitable above 60 years.
 49. Exact type to be defined locally.
 50. 50.0 50.1 50.2 50.3 50.4 Recommended for some high-risk populations
 51. 51.0 51.1 51.2 Recommended for certain regions
 52. Or homatropine (hydrobromide) or cyclopentolate (hydrochloride).
 53. Requires close medical supervision.
 54. Ergocalciferol can be used as an alternative.
 55. For use for rheumatic fever, juvenile arthritis, Kawasaki disease

References[തിരുത്തുക]

 1. "Comparative Table of Medicines on the WHO Essential Medicines Lists from 1977–2011" (XLS). World Health Organization. Retrieved 2013-12-30.
 2. "WHO Model List of Essential Medicines, 18th list (April 2013), (Final Amendments – October 2013)" (PDF). World Health Organization. October 2013. Retrieved 2013-11-05.
 3. "19th WHO Model List of Essential Medicines (April 2015)" (PDF). WHO. April 2015. Retrieved May 10, 2015.
 4. "WHO moves to improve access to lifesaving medicines for hepatitis C, drug-resistant TB and cancers". 8 May 2015. Retrieved 8 May 2015.