കലിസന്തരണോപനിഷത്ത്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
ഹൈന്ദവഗ്രന്ഥങ്ങൾ
എന്ന പരമ്പരയുടെ ഭാഗം
ഓം
വേദങ്ങൾ
ഋഗ്വേദം · യജുർ‌വേദം
സാമവേദം · അഥർ‌വവേദം
വേദവിഭാഗങ്ങൾ
സംഹിതകൾ · ബ്രാഹ്മണം
ആരണ്യകം  · ഉപനിഷദ്
ഉപനിഷത്തുകൾ
ഐതരേയം · ബൃഹദാരണ്യകം
ഈശം · തൈത്തിരീയം
കേനം · മുണ്ഡകം
മാണ്ഡൂക്യം · പ്രശ്നം
കഠം · ഛാന്ദോഗ്യം
വേദാംഗങ്ങൾ
ശിക്ഷ · ഛന്ദസ്സ്
വ്യാകരണം · നിരുക്തം
ജ്യോതിഷം · കൽപം
പുരാണങ്ങൾ18
1വിഷ്ണുപുരാണം ·2 ശിവപുരാണം
3ബ്രഹ്മപുരാണം ·4 സ്കന്ദപുരാണം
5ബ്രഹ്മവൈവർത്തപുരാണം ·6 പത്മപുരാണം
7അഗ്നിപുരാണം ·8 കൂർമ്മപുരാണം
9മത്സ്യപുരാണം ·10 ഭവിഷ്യപുരാണം
11ഭാഗവതം ·12 നാരദീയം
13ലിംഗപുരാണം · 14വരാഹപുരാണം
15വാമനപുരാണം ·16 ഗരുഡപുരാണം
17മാർക്കഡേയപുരാണം · 18ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണം
ഇതിഹാസങ്ങൾ
രാമായണം · മഹാഭാരതം
മറ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ
സ്മൃതി · ശ്രുതി
ഭഗവദ്ഗീത · സ്തോത്രങ്ങൾ
അഗമം · ദർശനങ്ങൾ
മന്ത്രം · തന്ത്രം
സൂത്രം ·ധർമ്മശാസ്ത്രം
ശിക്ഷാപത്രി · വചനാമൃതം
മറ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ

സ്വസ്തിക

ഹിന്ദുമതം കവാടം

കൃഷ്ണയജൂർ‌വ്വേദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വൈഷ്ണവ വേദാന്ത പുസ്തകമാണ്‌ കലിസന്തരണോപനിഷത്ത് (സംസ്കൃതം:कलिसन्तरन,IAST:Kali-Saṇṭāraṇa). ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിന്റെ (ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു) ഉറവിടവും ഈ ഉപനിഷത്താണ്‌. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിന്റെ പതിനാറ് വാക്കുകൾ കലിയുഗത്തിന്റെ വിനാശകരമായ പ്രഭാവത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ്‌ എന്ന് വൈഷ്ണവർ വിശ്വസിയ്ക്കുന്നു. 108 ഉപനിഷത്തുക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ 103ആം സ്ഥാനമാണ്‌ കലിസന്തരണോപനിഷത്തിനുള്ളത്.

പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ്‌ ഈ ഉപനിഷത്ത് പ്രചരിപ്പിച്ചത്. അതുകൊണ്ടുതന്ന ഇത് കുറഞ്ഞത് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിനു മുൻപ് തന്നെ രചിക്കപ്പെട്ടതാവണം.ഈ ഉപനിഷത്ത് പ്രാചീന കാലം മുതൽക്കേ നിലവിലുള്ളതാണെന്ന് ഗൗഢീയ വൈഷ്ണവർ വിശ്വസിയ്ക്കുന്നു.[1].

അവലംബംക[തിരുത്തുക]

  1. Sri Isopanishad "five thousand years ago Vyasadeva put the Vedas in writing for the people in this age, Kali-yuga...These are all part of the Vedic literature: the Puranas, the Mahabharata, the four Vedas and the Upanishads. The Upanishads are part of the Vedas."
    (മലയാളം: അയ്യായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വ്യാസദേവൻ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി വേദങ്ങളെല്ലാം എഴുത്ത് രൂപത്തിലാക്കി... ഇവയെല്ലാം വേദസാഹിത്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്‌: പുരാണങ്ങൾ, മഹാഭാരതം, നാലു വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുക്കളുമെല്ലാം. ഉപനിഷത്തുകൾ വേദാംഗങ്ങളാണ്‌.)

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കലിസന്തരണോപനിഷത്ത്&oldid=1686749" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്