കല്പം (വേദാംഗം)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
കാലത്തിന്റെ ഒരു മാത്രയായ കല്പത്തെക്കുറിച്ചറിയാൻ, ദയവായി കല്പം കാണുക.
ഹൈന്ദവഗ്രന്ഥങ്ങൾ
എന്ന പരമ്പരയുടെ ഭാഗം
ഓം
വേദങ്ങൾ
ഋഗ്വേദം · യജുർ‌വേദം
സാമവേദം · അഥർ‌വവേദം
വേദവിഭാഗങ്ങൾ
സംഹിതകൾ · ബ്രാഹ്മണം
ആരണ്യകം  · ഉപനിഷദ്
ഉപനിഷത്തുകൾ
ഐതരേയം · ബൃഹദാരണ്യകം
ഈശം · തൈത്തിരീയം
കേനം · മുണ്ഡകം
മാണ്ഡൂക്യം · പ്രശ്നം
കഠം · ഛാന്ദോഗ്യം
വേദാംഗങ്ങൾ
ശിക്ഷ · ഛന്ദസ്സ്
വ്യാകരണം · നിരുക്തം
ജ്യോതിഷം · കൽപം
പുരാണങ്ങൾ18
1വിഷ്ണുപുരാണം ·2 ശിവപുരാണം
3ബ്രഹ്മപുരാണം ·4 സ്കന്ദപുരാണം
5ബ്രഹ്മവൈവർത്തപുരാണം ·6 പത്മപുരാണം
7അഗ്നിപുരാണം ·8 കൂർമ്മപുരാണം
9മത്സ്യപുരാണം ·10 ഭവിഷ്യപുരാണം
11ഭാഗവതം ·12 നാരദീയം
13ലിംഗപുരാണം · 14വരാഹപുരാണം
15വാമനപുരാണം ·16 ഗരുഡപുരാണം
17മാർക്കഡേയപുരാണം · 18ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണം
ഇതിഹാസങ്ങൾ
രാമായണം · മഹാഭാരതം
മറ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ
സ്മൃതി · ശ്രുതി
ഭഗവദ്ഗീത · സ്തോത്രങ്ങൾ
അഗമം · ദർശനങ്ങൾ
മന്ത്രം · തന്ത്രം
സൂത്രം ·ധർമ്മശാസ്ത്രം
ശിക്ഷാപത്രി · വചനാമൃതം
മറ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ

സ്വസ്തിക

ഹിന്ദുമതം കവാടം

വേദങ്ങളുടെ ശിക്ഷണശാഖകളായ വേദാംഗങ്ങളിലൊന്നാണ് കല്പം. യാഗാദിസംസ്കാക്കാരകർമ്മങ്ങളും, നടപ്പുനിയമങ്ങളൂം ഇതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ആപസ്തംബൻ, കാത്യായനൻ, ആശ്വലായനൻ എന്നിവർ കല്പസൂത്രങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്.

“ശ്രൗതം“ യാഗാദികർമ്മങ്ങളും, “ഗുഹ്യം“ വർണ്ണാശ്രമധർമ്മപ്രകാരം ഗൃഹത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കർമ്മങ്ങളും, “ധർമ്മസൂത്രങ്ങൾ“ ആചാരപരങ്ങളായ നിയമങ്ങളും പ്രതിപാദിക്കുന്നു [1] .

Wiktionary-logo-ml.svg
കൽപം എന്ന വാക്കിനർത്ഥം മലയാളം വിക്കി നിഘണ്ടുവിൽ കാണുക

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. ഹിന്ദുവിന്റെ പുസ്തകം , പേജ് നം.21 , വേദാംഗങ്ങൾ , Pen Books Pvt Ltd, Aluva
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കല്പം_(വേദാംഗം)&oldid=1767316" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്