ബ്രാഹ്മണം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
ഹൈന്ദവഗ്രന്ഥങ്ങൾ
എന്ന പരമ്പരയുടെ ഭാഗം
ഓം
വേദങ്ങൾ
ഋഗ്വേദം · യജുർ‌വേദം
സാമവേദം · അഥർ‌വവേദം
വേദവിഭാഗങ്ങൾ
സംഹിതകൾ · ബ്രാഹ്മണം
ആരണ്യകം  · ഉപനിഷദ്
ഉപനിഷത്തുകൾ
ഐതരേയം · ബൃഹദാരണ്യകം
ഈശം · തൈത്തിരീയം
കേനം · മുണ്ഡകം
മാണ്ഡൂക്യം · പ്രശ്നം
കഠം · ഛാന്ദോഗ്യം
വേദാംഗങ്ങൾ
ശിക്ഷ · ഛന്ദസ്സ്
വ്യാകരണം · നിരുക്തം
ജ്യോതിഷം · കൽപം
പുരാണങ്ങൾ18
1വിഷ്ണുപുരാണം ·2 ശിവപുരാണം
3ബ്രഹ്മപുരാണം ·4 സ്കന്ദപുരാണം
5ബ്രഹ്മവൈവർത്തപുരാണം ·6 പത്മപുരാണം
7അഗ്നിപുരാണം ·8 കൂർമ്മപുരാണം
9മത്സ്യപുരാണം ·10 ഭവിഷ്യപുരാണം
11ഭാഗവതം ·12 നാരദീയം
13ലിംഗപുരാണം · 14വരാഹപുരാണം
15വാമനപുരാണം ·16 ഗരുഡപുരാണം
17മാർക്കഡേയപുരാണം · 18ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണം
ഇതിഹാസങ്ങൾ
രാമായണം · മഹാഭാരതം
മറ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ
സ്മൃതി · ശ്രുതി
ഭഗവദ്ഗീത · സ്തോത്രങ്ങൾ
അഗമം · ദർശനങ്ങൾ
മന്ത്രം · തന്ത്രം
സൂത്രം ·ധർമ്മശാസ്ത്രം
ശിക്ഷാപത്രി · വചനാമൃതം
മറ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ

സ്വസ്തിക

ഹിന്ദുമതം കവാടം

ഹിന്ദു ശ്രുതി സാഹിത്യത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ബ്രാഹ്മണം (Devanagari: ब्राह्मणम्). ഇത് നാലു് വേദങ്ങളുടെ ഒരു വ്യാഖ്യാനമാണ്. ഓരോ ബ്രാഹ്മണവും നാല് വേദങ്ങളിൽ ഒന്നിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ശാഖയുടെ വ്യാഖ്യാനമായിരിക്കും. സമ്പൂർണ രൂപത്തിൽ ഇപ്പോൾ അവശേഷിക്കുന്ന പത്തൊൻപത് ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഋഗ്വേദത്തെപ്പറ്റി രണ്ട്, യജുർവേദത്തെപ്പറ്റി ആറ്, സാമവേദത്തെപ്പറ്റി പത്ത്, പിന്നെ ഒരെണ്ണം അഥർവവേദത്തെക്കുറിച്ച്. ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ടത് വേദിക് സംസ്കാരത്തിൽ നാഗരികത വളർന്നു വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു. ഇവ വേദങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ വളരെ വിശദമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. വേദങ്ങളിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ബ്രാഹ്മണങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമായും ഗദ്യരൂപമാണുള്ളത്. [1][2]

ബാഹ്മണങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കം മൂന്ന് വർഗങ്ങളായി തരംതിരിക്കാം. ഇവ വിധി, അർത്ഥവാദം, ഉപനിഷദ് അഥവാ വേദാന്തം. വിധി ബലികർമങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട രീതികളെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുക്കുന്നു. അർത്ഥവാദം വേദങ്ങളിലെ ശ്ലോകങ്ങളുടെ അർത്ഥത്തെ വിശദീകരിക്കുന്നു[3]

ബ്രാഹ്മണങ്ങളുടെ പട്ടിക[തിരുത്തുക]

ഋഗ്വേദം[തിരുത്തുക]

  • ഐത്രേയ ബ്രാഹ്മണ (ശകല ശാഖ)
  • കൗഷിതാകി ബ്രാഹ്മണ (ബഷ്കല ശാഖ)

[4]

യജുർവേദം[തിരുത്തുക]

  • മൈത്രായനി സംഹിത
  • കരക സംഹിത
  • കപിസ്ഥലക്ത സംഹിത
  • തൈത്രേയ സംഹിത

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. Arthur Anthony Macdonell (1900). "Brāhmaṇas". A History of Sanskrit Literature. New York: D. Appleton and company.
  2. http://en.wikisource.org/wiki/A_History_of_Sanskrit_Literature/Chapter_8
  3. https://en.wikisource.org/wiki/Page%3AA_history_of_Sanskrit_literature_(1900)%2C_Macdonell%2C_Arthur_Anthony.djvu/215
  4. Arthur Berriedale Keith, Rigveda Brahmanas (1920); reprint: Motilal Banarsidass (1998) ISBN 978-81-208-1359-5.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ബ്രാഹ്മണം&oldid=1920807" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്