ലഭിച്ചപ്പോൾ ഉള്ള പ്രായത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മികച്ച നടിക്കുള്ള അകാഡമി പുരസ്കാരം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

This is a list of winners of the Academy Award for Performance by an Actress in a Leading Role, presented annually by the Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS)[1] to an actress who has delivered an outstanding performance while working within the film industry. More popularly known as the Academy Award (or the Oscar) for Best Actress, this award was initially presented at the 1st Academy Awards ceremony for 19271928 and was most recently presented at the 88th Academy Awards ceremony for 2015.[2] Throughout the past 89 years, accounting for ties and repeat winners, AMPAS has presented a total of 90 Best Actress awards to 75 different actresses. This list is current as of the 89th Academy Awards ceremony held on February 26, 2017.[3]

List of winners[തിരുത്തുക]

#
Actress
Film
Date of birth
Date of award
Age upon
receiving award
Date of death
Lifespan
Notes
1 Gaynor, JanetJanet Gaynor Seventh Heaven, Street Angel and Sunrise: A Song of Two Humans7th Heaven,
Street Angel, and Sunrise: A Song of Two Humans
1906-10-06(1906-10-06)ഒക്ടോബർ 6, 1906 മേയ് 16, 1929 (1929-05-16) 22 വർഷം, 222 ദിവസം 1984-09-141984 സെപ്റ്റംബർ 14 28,468 days (77 വർഷം, 344 ദിവസം) Held record as youngest winner for 59 award ceremonies (from the 1st to the 59th, May 1929–March 1987 [57 years, 10 months])
2 Pickford, MaryMary Pickford CoquetteCoquette 1892-04-08(1892-04-08)ഏപ്രിൽ 8, 1892 ഏപ്രിൽ 3, 1930 (1930-04-03) 37 വർഷം, 360 ദിവസം 1979-05-291979 മേയ് 29 31,826 days (87 വർഷം, 51 ദിവസം) Held record as oldest winner for 2 award ceremonies (from the 2nd to the 4th, April 1930–November 1931 [1 year, 7 months])
3 Shearer, NormaNorma Shearer DivorceeThe Divorcee 1902-08-10(1902-08-10)ഓഗസ്റ്റ് 10, 1902 നവംബർ 5, 1930 (1930-11-05) 28 വർഷം, 87 ദിവസം 1983-06-121983 ജൂൺ 12 29,526 days (80 വർഷം, 306 ദിവസം)
4 Dressler, MarieMarie Dressler Min And BillMin and Bill 1868-11-09(1868-11-09)നവംബർ 9, 1868 നവംബർ 10, 1931 (1931-11-10) 63 വർഷം, 1 ദിവസം 1934-07-281934 ജൂലൈ 28 24,001 days (65 വർഷം, 261 ദിവസം) Held record as oldest winner for 50 award ceremonies (from the 4th to the 50th, November 1931–March 1982 [50 years, 4 months])
5 Hayes, HelenHelen Hayes Sin Of Madelon ClaudetThe Sin of Madelon Claudet 1900-10-10(1900-10-10)ഒക്ടോബർ 10, 1900 നവംബർ 18, 1932 (1932-11-18) 32 വർഷം, 39 ദിവസം 1993-03-171993 മാർച്ച് 17 33,761 days (92 വർഷം, 158 ദിവസം)
6 Hepburn, KatharineKatharine Hepburn Morning GloryMorning Glory 1907-05-12(1907-05-12)മേയ് 12, 1907 മാർച്ച് 16, 1934 (1934-03-16) 26 വർഷം, 308 ദിവസം 2003-06-292003 ജൂൺ 29 35,112 days (96 വർഷം, 48 ദിവസം) 1st of 4
7 Colbert, ClaudetteClaudette Colbert It Happened One NightIt Happened One Night 1903-09-13(1903-09-13)സെപ്റ്റംബർ 13, 1903 ഫെബ്രുവരി 27, 1935 (1935-02-27) 31 വർഷം, 167 ദിവസം 1996-07-301996 ജൂലൈ 30 33,924 days (92 വർഷം, 321 ദിവസം)
8 Davis, BetteBette Davis DangerousDangerous 1908-04-05(1908-04-05)ഏപ്രിൽ 5, 1908 മാർച്ച് 5, 1936 (1936-03-05) 27 വർഷം, 335 ദിവസം 1989-10-061989 ഒക്ടോബർ 6 29,769 days (81 വർഷം, 184 ദിവസം) 1st of 2
9 Rainer, LuiseLuise Rainer Great ZiegfeldThe Great Ziegfeld 1910-01-12(1910-01-12)ജനുവരി 12, 1910 മാർച്ച് 4, 1937 (1937-03-04) 27 വർഷം, 51 ദിവസം 2014-12-302014 ഡിസംബർ 30 38,338 days (104 വർഷം, 352 ദിവസം)[4] 1st of 2
10 Rainer, LuiseLuise Rainer Good EarthThe Good Earth 1910-01-12(1910-01-12)ജനുവരി 12, 1910 മാർച്ച് 10, 1938 (1938-03-10) 28 വർഷം, 57 ദിവസം 2014-12-302014 ഡിസംബർ 30 38,338 days (104 വർഷം, 352 ദിവസം) 2nd of 2
11 Davis, BetteBette Davis JezebelJezebel 1908-04-05(1908-04-05)ഏപ്രിൽ 5, 1908 ഫെബ്രുവരി 23, 1939 (1939-02-23) 30 വർഷം, 324 ദിവസം 1989-10-061989 ഒക്ടോബർ 6 29,769 days (81 വർഷം, 184 ദിവസം) 2nd of 2
12 Leigh, VivienVivien Leigh Gone With The WindGone with the Wind 1913-11-05(1913-11-05)നവംബർ 5, 1913 ഫെബ്രുവരി 29, 1940 (1940-02-29) 26 വർഷം, 116 ദിവസം 1967-07-071967 ജൂലൈ 7 19,602 days (53 വർഷം, 244 ദിവസം) 1st of 2
13 Rogers, GingerGinger Rogers Kitty FoyleKitty Foyle 1911-07-16(1911-07-16)ജൂലൈ 16, 1911 ഫെബ്രുവരി 27, 1941 (1941-02-27) 29 വർഷം, 226 ദിവസം 1995-04-251995 ഏപ്രിൽ 25 30,599 days (83 വർഷം, 283 ദിവസം)
14 Fontaine, JoanJoan Fontaine SuspicionSuspicion 1917-10-22(1917-10-22)ഒക്ടോബർ 22, 1917 ഫെബ്രുവരി 26, 1942 (1942-02-26) 24 വർഷം, 127 ദിവസം 2013-12-152013 ഡിസംബർ 15 35,118 days (96 വർഷം, 54 ദിവസം)
15 Garson, GreerGreer Garson Mrs MiniverMrs. Miniver 1904-09-29(1904-09-29)സെപ്റ്റംബർ 29, 1904 മാർച്ച് 4, 1943 (1943-03-04) 38 വർഷം, 156 ദിവസം 1996-04-061996 ഏപ്രിൽ 6 33,427 days (91 വർഷം, 190 ദിവസം)
16 Jones, JenniferJennifer Jones Song Of BernadetteThe Song of Bernadette 1919-03-02(1919-03-02)മാർച്ച് 2, 1919 മാർച്ച് 2, 1944 (1944-03-02) 25 വർഷം, 0 ദിവസം 2009-12-172009 ഡിസംബർ 17 33,163 days (90 വർഷം, 290 ദിവസം)
17 Bergman, IngridIngrid Bergman GaslightGaslight 1915-08-29(1915-08-29)ഓഗസ്റ്റ് 29, 1915 മാർച്ച് 15, 1945 (1945-03-15) 29 വർഷം, 198 ദിവസം 1982-08-291982 ഓഗസ്റ്റ് 29 24,472 days (67 വർഷം, 0 ദിവസം) 1st of 2
18 Crawford, JoanJoan Crawford Mildred PierceMildred Pierce 1904-03-23(1905-03-23)മാർച്ച് 23, 1905 മാർച്ച് 7, 1946 (1946-03-07) 40 വർഷം, 349 ദിവസം 1977-05-101977 മേയ് 10 26,711 days (72 വർഷം, 48 ദിവസം)
19 De Havilland, OliviaOlivia de Havilland To Each His OwnTo Each His Own 1916-07-01(1916-07-01)ജൂലൈ 1, 1916 മാർച്ച് 13, 1947 (1947-03-13) 30 വർഷം, 255 ദിവസം 2020-11-23 38,131 days (104 വർഷം, 145 ദിവസം) 1st of 2
20 Young, LorettaLoretta Young Farmers DaughterThe Farmer's Daughter 1913-01-06(1913-01-06)ജനുവരി 6, 1913 മാർച്ച് 20, 1948 (1948-03-20) 35 വർഷം, 74 ദിവസം 2000-08-122000 ഓഗസ്റ്റ് 12 31,995 days (87 വർഷം, 219 ദിവസം)
21 Wyman, JaneJane Wyman Johnny BelindaJohnny Belinda 1917-01-05(1917-01-05)ജനുവരി 5, 1917 മാർച്ച് 24, 1949 (1949-03-24) 32 വർഷം, 78 ദിവസം 2007-09-102007 സെപ്റ്റംബർ 10 33,120 days (90 വർഷം, 248 ദിവസം)
22 De Havilland, OliviaOlivia de Havilland HeiressThe Heiress 1916-07-01(1916-07-01)ജൂലൈ 1, 1916 മാർച്ച് 23, 1950 (1950-03-23) 33 വർഷം, 265 ദിവസം 2020-11-23 38,131 days (104 വർഷം, 145 ദിവസം) 2nd of 2
23 Holliday, JudyJudy Holliday Born YesterdayBorn Yesterday 1921-06-21(1921-06-21)ജൂൺ 21, 1921 മാർച്ച് 29, 1951 (1951-03-29) 29 വർഷം, 281 ദിവസം 1965-06-071965 ജൂൺ 7 16,057 days (43 വർഷം, 351 ദിവസം)[5]
24 Leigh, VivienVivien Leigh Streetcar Named DesireA Streetcar Named Desire 1913-11-05(1913-11-05)നവംബർ 5, 1913 മാർച്ച് 20, 1952 (1952-03-20) 38 വർഷം, 136 ദിവസം 1967-07-071967 ജൂലൈ 7 19,602 days (53 വർഷം, 244 ദിവസം) 2nd of 2
25 Booth, ShirleyShirley Booth Come Back Little ShebaCome Back, Little Sheba 1898-08-30(1898-08-30)ഓഗസ്റ്റ് 30, 1898 മാർച്ച് 19, 1953 (1953-03-19) 54 വർഷം, 201 ദിവസം 1992-10-161992 ഒക്ടോബർ 16 34,380 days (94 വർഷം, 47 ദിവസം)
26 Hepburn, AudreyAudrey Hepburn Roman HolidayRoman Holiday 1929-05-04(1929-05-04)മേയ് 4, 1929 മാർച്ച് 25, 1954 (1954-03-25) 24 വർഷം, 325 ദിവസം 1993-01-201993 ജനുവരി 20 23,272 days (63 വർഷം, 261 ദിവസം)
27 Kelly, GraceGrace Kelly Country GirlThe Country Girl 1929-11-12(1929-11-12)നവംബർ 12, 1929 മാർച്ച് 30, 1955 (1955-03-30) 25 വർഷം, 138 ദിവസം 1982-09-141982 സെപ്റ്റംബർ 14 19,299 days (52 വർഷം, 306 ദിവസം)
28 Magnani, AnnaAnna Magnani Rose TattooThe Rose Tattoo 1908-03-07(1908-03-07)മാർച്ച് 7, 1908 മാർച്ച് 21, 1956 (1956-03-21) 48 വർഷം, 14 ദിവസം 1973-09-261973 സെപ്റ്റംബർ 26 23,944 days (65 വർഷം, 203 ദിവസം)
29 Bergman, IngridIngrid Bergman AnastasiaAnastasia 1915-08-29(1915-08-29)ഓഗസ്റ്റ് 29, 1915 മാർച്ച് 27, 1957 (1957-03-27) 41 വർഷം, 210 ദിവസം 1982-08-291982 ഓഗസ്റ്റ് 29 24,472 days (67 വർഷം, 0 ദിവസം) 2nd of 2
30 Woodward, JoanneJoanne Woodward Three Faces Of EveThe Three Faces of Eve 1930-02-27(1930-02-27)ഫെബ്രുവരി 27, 1930 മാർച്ച് 26, 1958 (1958-03-26) 28 വർഷം, 27 ദിവസം 2020-11-23 33,142 days (90 വർഷം, 270 ദിവസം)
31 Hayward, SusanSusan Hayward I Want to LiveI Want to Live! 1917-06-30(1917-06-30)ജൂൺ 30, 1917 ഏപ്രിൽ 6, 1959 (1959-04-06) 41 വർഷം, 280 ദിവസം 1975-03-141975 മാർച്ച് 14 21,076 days (57 വർഷം, 257 ദിവസം)
32 Signoret, SimoneSimone Signoret Room At The TopRoom at the Top 1921-03-25(1921-03-25)മാർച്ച് 25, 1921 ഏപ്രിൽ 4, 1960 (1960-04-04) 39 വർഷം, 10 ദിവസം 1985-09-301985 സെപ്റ്റംബർ 30 23,565 days (64 വർഷം, 189 ദിവസം)
33 Taylor, ElizabethElizabeth Taylor Butterfield 8BUtterfield 8 1932-02-27(1932-02-27)ഫെബ്രുവരി 27, 1932 ഏപ്രിൽ 17, 1961 (1961-04-17) 29 വർഷം, 49 ദിവസം 2011-03-232011 മാർച്ച് 23 28,879 days (79 വർഷം, 24 ദിവസം) 1st of 2
34 Loren, SophiaSophia Loren Two WomenTwo Women 1934-09-20(1934-09-20)സെപ്റ്റംബർ 20, 1934 ഏപ്രിൽ 9, 1962 (1962-04-09) 27 വർഷം, 201 ദിവസം 2020-11-23 31,476 days (86 വർഷം, 64 ദിവസം)
35 Bancroft, AnneAnne Bancroft Miracle WorkerThe Miracle Worker 1931-09-17(1931-09-17)സെപ്റ്റംബർ 17, 1931 ഏപ്രിൽ 8, 1963 (1963-04-08) 31 വർഷം, 203 ദിവസം 2005-06-062005 ജൂൺ 6 26,926 days (73 വർഷം, 262 ദിവസം)
36 Neal, PatriciaPatricia Neal HudHud 1926-01-20(1926-01-20)ജനുവരി 20, 1926 ഏപ്രിൽ 13, 1964 (1964-04-13) 38 വർഷം, 84 ദിവസം 2010-08-082010 ഓഗസ്റ്റ് 8 30,881 days (84 വർഷം, 200 ദിവസം)
37 Andrews, JulieJulie Andrews Mary PoppinsMary Poppins 1935-10-01(1935-10-01)ഒക്ടോബർ 1, 1935 ഏപ്രിൽ 5, 1965 (1965-04-05) 29 വർഷം, 186 ദിവസം 2020-11-23 31,100 days (85 വർഷം, 53 ദിവസം)
38 Christie, JulieJulie Christie DarlingDarling 1941-04-14(1941-04-14)ഏപ്രിൽ 14, 1941 ഏപ്രിൽ 18, 1966 (1966-04-18) 25 വർഷം, 4 ദിവസം 2020-11-23 29,078 days (79 വർഷം, 223 ദിവസം)
39 Taylor, ElizabethElizabeth Taylor Whos Afraid Of Virginia WoolfWho's Afraid of Virginia Woolf? 1932-02-27(1932-02-27)ഫെബ്രുവരി 27, 1932 ഏപ്രിൽ 10, 1967 (1967-04-10) 35 വർഷം, 42 ദിവസം 2011-03-232011 മാർച്ച് 23 28,879 days (79 വർഷം, 24 ദിവസം) 2nd of 2
40 Hepburn, KatharineKatharine Hepburn Guess Whos Coming To DinnerGuess Who's Coming to Dinner 1907-05-12(1907-05-12)മേയ് 12, 1907 ഏപ്രിൽ 10, 1968 (1968-04-10) 60 വർഷം, 334 ദിവസം 2003-06-292003 ജൂൺ 29 35,112 days (96 വർഷം, 48 ദിവസം) 2nd of 4
41 Hepburn, KatharineKatharine Hepburn Lion In WinterThe Lion in Winter 1907-05-12(1907-05-12)മേയ് 12, 1907 ഏപ്രിൽ 14, 1969 (1969-04-14) 61 വർഷം, 337 ദിവസം 2003-06-292003 ജൂൺ 29 35,112 days (96 വർഷം, 48 ദിവസം) Tie; 3rd of 4
42 Streisand, BarbraBarbra Streisand Funny GirlFunny Girl 1942-04-24(1942-04-24)ഏപ്രിൽ 24, 1942 ഏപ്രിൽ 14, 1969 (1969-04-14) 26 വർഷം, 355 ദിവസം 2020-11-23 28,703 days (78 വർഷം, 213 ദിവസം) Tie
43 Smith, MaggieMaggie Smith Prime Of Miss Jean BrodieThe Prime of Miss Jean Brodie 1934-12-28(1934-12-28)ഡിസംബർ 28, 1934 ഏപ്രിൽ 7, 1970 (1970-04-07) 35 വർഷം, 100 ദിവസം 2020-11-23 31,377 days (85 വർഷം, 331 ദിവസം)
44 Jackson, GlendaGlenda Jackson Women In LoveWomen in Love 1936-05-09(1936-05-09)മേയ് 9, 1936 ഏപ്രിൽ 15, 1971 (1971-04-15) 34 വർഷം, 341 ദിവസം 2020-11-23 30,879 days (84 വർഷം, 198 ദിവസം) 1st of 2
45 Fonda, JaneJane Fonda KluteKlute 1937-12-21(1937-12-21)ഡിസംബർ 21, 1937 ഏപ്രിൽ 10, 1972 (1972-04-10) 34 വർഷം, 111 ദിവസം 2020-11-23 30,288 days (82 വർഷം, 338 ദിവസം) 1st of 2
46 Minnelli, LizaLiza Minnelli CabaretCabaret 1946-03-12(1946-03-12)മാർച്ച് 12, 1946 മാർച്ച് 27, 1973 (1973-03-27) 27 വർഷം, 15 ദിവസം 2020-11-23 27,285 days (74 വർഷം, 256 ദിവസം)
47 Jackson, GlendaGlenda Jackson Touch Of ClassA Touch of Class 1936-05-09(1936-05-09)മേയ് 9, 1936 ഏപ്രിൽ 2, 1974 (1974-04-02) 37 വർഷം, 328 ദിവസം 2020-11-23 30,879 days (84 വർഷം, 198 ദിവസം) 2nd of 2
48 Burstyn, EllenEllen Burstyn Alice Doesn't Live Here AnymoreAlice Doesn't Live Here Anymore 1932-12-07(1932-12-07)ഡിസംബർ 7, 1932 ഏപ്രിൽ 8, 1975 (1975-04-08) 42 വർഷം, 122 ദിവസം 2020-11-23 32,128 days (87 വർഷം, 352 ദിവസം)
49 Fletcher, LouiseLouise Fletcher One Flew Over The Cuckoos NestOne Flew Over the Cuckoo's Nest 1934-07-22(1934-07-22)ജൂലൈ 22, 1934 മാർച്ച് 29, 1976 (1976-03-29) 41 വർഷം, 251 ദിവസം 2020-11-23 31,536 days (86 വർഷം, 124 ദിവസം)
50 Dunaway, FayeFaye Dunaway NetworkNetwork 1941-01-14(1941-01-14)ജനുവരി 14, 1941 മാർച്ച് 28, 1977 (1977-03-28) 36 വർഷം, 73 ദിവസം 2020-11-23 29,168 days (79 വർഷം, 314 ദിവസം)
51 Keaton, DianeDiane Keaton Annie HallAnnie Hall 1946-01-05(1946-01-05)ജനുവരി 5, 1946 ഏപ്രിൽ 3, 1978 (1978-04-03) 32 വർഷം, 88 ദിവസം 2020-11-23 27,351 days (74 വർഷം, 323 ദിവസം)
52 Fonda, JaneJane Fonda Coming HomeComing Home 1937-12-21(1937-12-21)ഡിസംബർ 21, 1937 ഏപ്രിൽ 9, 1979 (1979-04-09) 41 വർഷം, 109 ദിവസം 2020-11-23 30,288 days (82 വർഷം, 338 ദിവസം) 2nd of 2
53 Field, SallySally Field Norma RaeNorma Rae 1946-11-06(1946-11-06)നവംബർ 6, 1946 ഏപ്രിൽ 14, 1980 (1980-04-14) 33 വർഷം, 160 ദിവസം 2020-11-23 27,046 days (74 വർഷം, 17 ദിവസം) 1st of 2
54 Spacek, SissySissy Spacek Coal Miners DaughterCoal Miner's Daughter 1949-12-25(1949-12-25)ഡിസംബർ 25, 1949 മാർച്ച് 31, 1981 (1981-03-31) 31 വർഷം, 96 ദിവസം 2020-11-23 25,901 days (70 വർഷം, 334 ദിവസം)
55 Hepburn, KatharineKatharine Hepburn On Golden PondOn Golden Pond 1907-05-12(1907-05-12)മേയ് 12, 1907 മാർച്ച് 29, 1982 (1982-03-29) 74 വർഷം, 321 ദിവസം 2003-06-292003 ജൂൺ 29 35,112 days (96 വർഷം, 48 ദിവസം) 4th of 4

Held record as oldest winner for 8 award ceremonies (from the 54th to the 62nd, March 1982–March 1990)

56 Streep, MerylMeryl Streep Sophies ChoiceSophie's Choice 1949-06-22(1949-06-22)ജൂൺ 22, 1949 ഏപ്രിൽ 11, 1983 (1983-04-11) 33 വർഷം, 293 ദിവസം 2020-11-23 26,087 days (71 വർഷം, 154 ദിവസം) 1st of 2
57 Maclaine, ShirleyShirley MacLaine Terms of EndearmentTerms of Endearment 1934-04-24(1934-04-24)ഏപ്രിൽ 24, 1934 ഏപ്രിൽ 9, 1984 (1984-04-09) 49 വർഷം, 351 ദിവസം 2020-11-23 31,625 days (86 വർഷം, 213 ദിവസം)
58 Field, SallySally Field Places In The HeartPlaces in the Heart 1946-11-06(1946-11-06)നവംബർ 6, 1946 മാർച്ച് 25, 1985 (1985-03-25) 38 വർഷം, 139 ദിവസം 2020-11-23 27,046 days (74 വർഷം, 17 ദിവസം) 2nd of 2
59 Page, GeraldineGeraldine Page Trip To BountifulThe Trip to Bountiful 1924-11-22(1924-11-22)നവംബർ 22, 1924 മാർച്ച് 24, 1986 (1986-03-24) 61 വർഷം, 122 ദിവസം 1987-06-131987 ജൂൺ 13 22,848 days (62 വർഷം, 203 ദിവസം)[6]
60 Matlin, MarleeMarlee Matlin Children Of A Lesser GodChildren of a Lesser God 1965-08-24(1965-08-24)ഓഗസ്റ്റ് 24, 1965 മാർച്ച് 30, 1987 (1987-03-30) 21 വർഷം, 218 ദിവസം 2020-11-23 20,180 days (55 വർഷം, 91 ദിവസം) Has held record as youngest winner for 30 award ceremonies (from the 59th through the 89th, March 1987–February 2017)
61 Cher, CherCher MoonstruckMoonstruck 1946-05-20(1946-05-20)മേയ് 20, 1946 ഏപ്രിൽ 11, 1988 (1988-04-11) 41 വർഷം, 327 ദിവസം 2020-11-23 27,216 days (74 വർഷം, 187 ദിവസം)
62 Foster, JodieJodie Foster AccusedThe Accused 1962-11-19(1962-11-19)നവംബർ 19, 1962 മാർച്ച് 27, 1989 (1989-03-27) 26 വർഷം, 128 ദിവസം 2020-11-23 21,189 days (58 വർഷം, 4 ദിവസം) 1st of 2
63 Tandy, JessicaJessica Tandy Driving Miss DaisyDriving Miss Daisy 1909-06-07(1909-06-07)ജൂൺ 7, 1909 മാർച്ച് 26, 1990 (1990-03-26) 80 വർഷം, 292 ദിവസം 1994-09-111994 സെപ്റ്റംബർ 11 31,142 days (85 വർഷം, 96 ദിവസം) Has held record as oldest winner for 27 award ceremonies (from the 62nd through the 89th, March 1990–February 2017)
64 Bates, KathyKathy Bates MiseryMisery 1948-06-28(1948-06-28)ജൂൺ 28, 1948 മാർച്ച് 25, 1991 (1991-03-25) 42 വർഷം, 270 ദിവസം 2020-11-23 26,446 days (72 വർഷം, 148 ദിവസം)
65 Foster, JodieJodie Foster Silence of the LambsThe Silence of the Lambs 1962-11-19(1962-11-19)നവംബർ 19, 1962 മാർച്ച് 30, 1992 (1992-03-30) 29 വർഷം, 132 ദിവസം 2020-11-23 21,189 days (58 വർഷം, 4 ദിവസം) 2nd of 2
66 Thompson, EmmaEmma Thompson Howards EndHowards End 1959-04-15(1959-04-15)ഏപ്രിൽ 15, 1959 മാർച്ച് 29, 1993 (1993-03-29) 33 വർഷം, 348 ദിവസം 2020-11-23 22,503 days (61 വർഷം, 222 ദിവസം)
67 Hunter, HollyHolly Hunter PianoThe Piano 1958-03-20(1958-03-20)മാർച്ച് 20, 1958 മാർച്ച് 21, 1994 (1994-03-21) 36 വർഷം, 1 ദിവസം 2020-11-23 22,894 days (62 വർഷം, 248 ദിവസം)
68 Lange, JessicaJessica Lange Blue SkyBlue Sky 1949-04-20(1949-04-20)ഏപ്രിൽ 20, 1949 മാർച്ച് 27, 1995 (1995-03-27) 45 വർഷം, 341 ദിവസം 2020-11-23 26,150 days (71 വർഷം, 217 ദിവസം)
69 Sarandon, SusanSusan Sarandon Dead Man WalkingDead Man Walking 1946-10-04(1946-10-04)ഒക്ടോബർ 4, 1946 മാർച്ച് 25, 1996 (1996-03-25) 49 വർഷം, 173 ദിവസം 2020-11-23 27,079 days (74 വർഷം, 50 ദിവസം)
70 Mcdormand, FrancesFrances McDormand FargoFargo 1957-06-23(1957-06-23)ജൂൺ 23, 1957 മാർച്ച് 24, 1997 (1997-03-24) 39 വർഷം, 274 ദിവസം 2020-11-23 23,164 days (63 വർഷം, 153 ദിവസം)
71 Hunt, HelenHelen Hunt As Good As It GetsAs Good as It Gets 1963-06-15(1963-06-15)ജൂൺ 15, 1963 മാർച്ച് 23, 1998 (1998-03-23) 34 വർഷം, 281 ദിവസം 2020-11-23 20,981 days (57 വർഷം, 161 ദിവസം)
72 Paltrow, GwynethGwyneth Paltrow Shakespeare In LoveShakespeare in Love 1972-09-27(1972-09-27)സെപ്റ്റംബർ 27, 1972 മാർച്ച് 21, 1999 (1999-03-21) 26 വർഷം, 175 ദിവസം 2020-11-23 17,589 days (48 വർഷം, 57 ദിവസം)
73 Swank, HilaryHilary Swank Boys Don't CryBoys Don't Cry 1974-07-30(1974-07-30)ജൂലൈ 30, 1974 മാർച്ച് 26, 2000 (2000-03-26) 25 വർഷം, 240 ദിവസം 2020-11-23 16,918 days (46 വർഷം, 116 ദിവസം) 1st of 2
74 Roberts, JuliaJulia Roberts Erin BrockovichErin Brockovich 1967-10-28(1967-10-28)ഒക്ടോബർ 28, 1967 മാർച്ച് 25, 2001 (2001-03-25) 33 വർഷം, 148 ദിവസം 2020-11-23 19,385 days (53 വർഷം, 26 ദിവസം)
75 Berry, HalleHalle Berry Monsters BallMonster's Ball 1966-08-14(1966-08-14)ഓഗസ്റ്റ് 14, 1966 മാർച്ച് 24, 2002 (2002-03-24) 35 വർഷം, 222 ദിവസം 2020-11-23 19,825 days (54 വർഷം, 101 ദിവസം)
76 Kidman, NicoleNicole Kidman HoursThe Hours 1967-06-20(1967-06-20)ജൂൺ 20, 1967 മാർച്ച് 23, 2003 (2003-03-23) 35 വർഷം, 276 ദിവസം 2020-11-23 19,515 days (53 വർഷം, 156 ദിവസം)
77 Theron, CharlizeCharlize Theron MonsterMonster 1975-08-07(1975-08-07)ഓഗസ്റ്റ് 7, 1975 ഫെബ്രുവരി 29, 2004 (2004-02-29) 28 വർഷം, 206 ദിവസം 2020-11-23 16,545 days (45 വർഷം, 108 ദിവസം)
78 Swank, HilaryHilary Swank Million Dollar BabyMillion Dollar Baby 1974-07-30(1974-07-30)ജൂലൈ 30, 1974 ഫെബ്രുവരി 27, 2005 (2005-02-27) 30 വർഷം, 212 ദിവസം 2020-11-23 16,918 days (46 വർഷം, 116 ദിവസം) 2nd of 2
79 Witherspoon, ReeseReese Witherspoon Walk The LineWalk the Line 1976-03-22(1976-03-22)മാർച്ച് 22, 1976 മാർച്ച് 5, 2006 (2006-03-05) 29 വർഷം, 348 ദിവസം 2020-11-23 16,317 days (44 വർഷം, 246 ദിവസം)
80 Mirren, HelenHelen Mirren QueenThe Queen 1945-07-26(1945-07-26)ജൂലൈ 26, 1945 ഫെബ്രുവരി 25, 2007 (2007-02-25) 61 വർഷം, 214 ദിവസം 2020-11-23 27,514 days (75 വർഷം, 120 ദിവസം)
81 Cotillard, MarionMarion Cotillard La Vie En RoseLa Vie en rose 1975-09-30(1975-09-30)സെപ്റ്റംബർ 30, 1975 ഫെബ്രുവരി 24, 2008 (2008-02-24) 32 വർഷം, 147 ദിവസം 2020-11-23 16,491 days (45 വർഷം, 54 ദിവസം)
82 Winslet, KateKate Winslet ReaderThe Reader 1975-10-05(1975-10-05)ഒക്ടോബർ 5, 1975 ഫെബ്രുവരി 22, 2009 (2009-02-22) 33 വർഷം, 140 ദിവസം 2020-11-23 16,486 days (45 വർഷം, 49 ദിവസം)
83 Bullock, SandraSandra Bullock Blind SideThe Blind Side 1964-07-26(1964-07-26)ജൂലൈ 26, 1964 മാർച്ച് 7, 2010 (2010-03-07) 45 വർഷം, 224 ദിവസം 2020-11-23 20,574 days (56 വർഷം, 120 ദിവസം)
84 Portman, NatalieNatalie Portman Black SwanBlack Swan 1981-06-09(1981-06-09)ജൂൺ 9, 1981 ഫെബ്രുവരി 27, 2011 (2011-02-27) 29 വർഷം, 263 ദിവസം 2020-11-23 14,412 days (39 വർഷം, 167 ദിവസം)
85 Streep, MerylMeryl Streep Iron LadyThe Iron Lady 1949-06-22(1949-06-22)ജൂൺ 22, 1949 ഫെബ്രുവരി 26, 2012 (2012-02-26) 62 വർഷം, 249 ദിവസം 2020-11-23 26,087 days (71 വർഷം, 154 ദിവസം) 2nd of 2
86 Lawrence, JenniferJennifer Lawrence Silver Linings PlaybookSilver Linings Playbook 1990-08-15(1990-08-15)ഓഗസ്റ്റ് 15, 1990 ഫെബ്രുവരി 24, 2013 (2013-02-24) 22 വർഷം, 193 ദിവസം 2020-11-23 011,058 days (30 വർഷം, 100 ദിവസം) 11,058 days (30 വർഷം, 100 ദിവസം)
87 Blanchett, CateCate Blanchett Blue JasmineBlue Jasmine 1969-05-14(1969-05-14)മേയ് 14, 1969 മാർച്ച് 2, 2014 (2014-03-02) 44 വർഷം, 292 ദിവസം 2020-11-23 18,821 days (51 വർഷം, 193 ദിവസം)
88 Moore, JulianneJulianne Moore Still AliceStill Alice 1960-12-03(1960-12-03)ഡിസംബർ 3, 1960 ഫെബ്രുവരി 22, 2015 (2015-02-22) 54 വർഷം, 81 ദിവസം 2020-11-23 21,905 days (59 വർഷം, 356 ദിവസം)
89 Larson, BrieBrie Larson RoomRoom 1989-10-01(1989-10-01)ഒക്ടോബർ 1, 1989 ഫെബ്രുവരി 28, 2016 (2016-02-28) 26 വർഷം, 150 ദിവസം 2020-11-23 11,376 days (31 വർഷം, 53 ദിവസം)
90 Stone, EmmaEmma Stone La La LandLa La Land 1988-11-06(1988-11-06)നവംബർ 6, 1988 ഫെബ്രുവരി 26, 2017 (2017-02-26) 28 വർഷം, 112 ദിവസം 2020-11-23 11,705 days (32 വർഷം, 17 ദിവസം)
# Actress Film Date of birth Date of award Age upon
receiving award
Date of death Lifespan Notes

See also[തിരുത്തുക]

References[തിരുത്തുക]

  1. Official website of the Academy of Motion Picture Arts and Sciences
  2. Official ceremony promotional website for the Academy of Motion Picture Arts and Sciences
  3. Official database website of the Academy of Motion Picture Arts and Sciences Archived 2008-09-13 at the Wayback Machine.
  4. Luise Rainer holds the record for longest lifespan (104 വർഷം, 352 ദിവസം), as well as the longest lifespan after receiving her [first] award (77 വർഷം, 301 ദിവസം).
  5. Judy Holliday holds the record for shortest lifespan (43 വർഷം, 351 ദിവസം).
  6. Geraldine Page holds the record for shortest lifespan after receiving the award (1 വർഷം, 81 ദിവസം).

External links[തിരുത്തുക]