പ്രഹ്ലാദഭക്തിവിജയം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ത്യാഗരാജസ്വാമികളുടെ ഒരു സംഗീതനാടകമാണ് പ്രഹ്ലാദഭക്തിവിജയം. മൂന്നു സംഗീതനാടകങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുള്ളത്: സീതാരാമവിജയം, നൗകാചരിതം എന്നിവയാണ് മറ്റുരണ്ടെണ്ണം.

മൂന്നു സംഗീതനാടകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയതാണ് പ്രഹ്ലാദഭക്തിവിജയം. അഞ്ച് അങ്കങ്ങളിലായി 45 ഗാനങ്ങൾ ഈ നാടകത്തിൽ ഉണ്ട്. പ്രഹ്ലാദന്റെ ജീവിതകഥയെന്നതിനേക്കാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തിയുടെ വിജയമാണ് ഇതിന്റെ വിഷയം. യഥാർത്ഥ ഐതിഹ്യകഥയിൽ ഇല്ലാത്ത ചിലകാര്യങ്ങളും ത്യാഗരാജസ്വാമികൾ ഈ നാടകത്തിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രഹ്ലാദഭക്തിവിജയത്തിൽ ഉള്ള പല പാട്ടുകളും കച്ചേരികളിൽ സാധാരണ ആലപിക്കുന്ന പ്രശസ്തങ്ങളായ കീർത്തനങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ സ്വന്തം തന്നെ നിലനിൽപ്പുള്ളവയാണ്.[1]

പ്രഹ്ലാദഭക്തിവിജയത്തിലുള്ള കൃതികൾ[തിരുത്തുക]

ക്രമ നമ്പർ കൃതി രാഗം താളം
അങ്കം 1 - 01 ശ്രീഗണപതിനീ സൗരാഷ്ട്ര ആദി
അങ്കം 1 - 02 വാസുദേവയനി കല്യാണി ആദി
അങ്കം 1 - 03 സാഗരുണ്ടു യമുനാകല്യാണി രൂപകം
അങ്കം 1 - 04 വിനതാസുത ഹുസേനി ആദി
അങ്കം 1 - 05 വിഷ്ണുവാഹന ശങ്കരാഭരണം രൂപകം
അങ്കം 1 - 06 വാരിധിനീകു തോടി ത്രിപുട
അങ്കം 1 - 07 വച്ചുനുഹരി കല്യാണി ചാപ്പ്
അങ്കം 2 - 01 വന്ദനമു രഘുനന്ദന സഹാന ആദി
അങ്കം 2 - 02 എറ്റ്ലകനുകൊണ്ടു ഘണ്ട ചാപ്പ്
അങ്കം 2 - 03 ഇന്ദുകാ ഈ തനുവു പുന്നാഗവരാളി ചാപ്പ്
അങ്കം 2 - 04 നിജമൈറ്റേ ഭൈരവി ചാപ്പ്
അങ്കം 2 - 05 നാരദമുനി പന്തുവരാളി ചാപ്പ്
അങ്കം 2 - 06 ഇപുഡൈന നന്നു ആരഭി ചാപ്പ്
അങ്കം 3 - 01 എന്നഗമനസുകു നീലാംബരി ആദി
അങ്കം 3 - 02 ഏടി ജന്മമിദി വരാളി ത്രിപുട
അങ്കം 3 - 03 എന്തനുചു വർണിന്തു സൗരാഷ്ട്ര ചാപ്പ്
അങ്കം 3 - 04 ഏനാട്ടി നോമുഫലമോ ഭൈരവി ആദി
അങ്കം 4 - 01 നന്നു ബ്രോവ ശങ്കരാഭരണം ചാപ്പ്
അങ്കം 4 - 02 അഡുഗു വരമുല ആരഭി ചാപ്പ്
അങ്കം 4 - 03 വാരിജനയന കേദാരഗൗള ആദി
അങ്കം 4 - 04 തണലോനേ ദേവഗാന്ധാരി ആദി
അങ്കം 4 - 05 ഓ രാമ ഓ രാമ ആരഭി ആദി
അങ്കം 4 - 06 ശ്രീരാമ ജയരാമ മധ്യമാവതി ആദി
അങ്കം 4 - 07 സരസീരുഹനയന ബിലഹരി ചാപ്പ്
അങ്കം 4 - 08 വദ്ദയുണ്ടേ വരാളി ചാപ്പ്
അങ്കം 4 - 09 തീരുനാ സാവേരി ഝമ്പ
അങ്കം 4 - 10 രാമാഭിരാമ-രഘുരാമ സാവേരി ഝമ്പ
അങ്കം 4 - 11 ദയറാണി മോഹനം ആദി
അങ്കം 4 - 12 ദയസേയവയ്യാ യദുകുലകാംബോജി ആദി
അങ്കം 4 - 13 ആനന്ദമാനന്ദ ഭൈരവി ആദി
അങ്കം 5 - 01 നന്നുവിഡചി രീതിഗൗള ചാപ്പ്
അങ്കം 5 - 02 അന്ദുണ്ടാകനെ പന്തുവരാളി ത്രിപുട
അങ്കം 5 - 03 ഏമനി വേഗിന്തുനേ ഹുസേനി ആദി
അങ്കം 5 - 04 എന്തപാപിനൈതി ഗൗളീപന്തു ചാപ്പ്
അങ്കം 5 - 05 ഓ ജഗന്നാഥ കേദാരഗൗള ആദി
അങ്കം 5 - 06 ചെലിമിനി യദുകുലകാംബോജി ആദി
അങ്കം 5 - 07 പാഹി കല്യാണരാമ കാപി ആദി
അങ്കം 5 - 08 രാരാമായിണ്ടിദാകാ അസാവേരി ആദി
അങ്കം 5 - 09 കമലഭവുഡു കല്യാണി ചാപ്പ്
അങ്കം 5 - 10 ദൊരകുനായനി തോടി രൂപകം
അങ്കം 5 - 11 ചല്ലരെ ആഹിരി ചാപ്പ്
അങ്കം 5 - 12 ജയമംഗളം മോഹനം ഝമ്പ
അങ്കം 5 - 12 ജയമംഗളം ഘണ്ട ഝമ്പ
അങ്കം 5 - 13 വരമൈന പരജു ചാപ്പ്
അങ്കം 5 - 14 നീ നാമരൂപ സൗരാഷ്ട്ര ആദി

അവലംബം[തിരുത്തുക]

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പ്രഹ്ലാദഭക്തിവിജയം&oldid=3538351" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്