ഉപയോക്താവ്:Viswaprabha/Test12

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

This list is generated from data in Wikidata and is periodically updated by a bot.
Edits made within the list area will be removed on the next update!

Misc[തിരുത്തുക]

Article P2101 മൂലകത്തിന്റെ സൂത്രവാക്യം ആറ്റോമിക സംഖ്യ P1001
ഹൈഡ്രജൻ H 1
ഹീലിയം He 2
ലിഥിയം Li 3
ബെറിലിയം 2349 Be 4
ബോറോൺ B 5
കാർബൺ C 6
നൈട്രജൻ N 7
ഓക്സിജൻ O 8
ഫ്ലൂറിൻ -363 F 9
നിയോൺ Ne 10
സോഡിയം Na 11
മഗ്നീഷ്യം Mg 12
അലൂമിനിയം 1220 Al 13
സിലിക്കൺ 2570 Si 14
ഫ്രാൻസിയം Fr 87
ഫോസ്ഫറസ് P 15
ഇരുമ്പ് 1811 Fe 26
ഗന്ധകം S 16
ക്ലോറിൻ Cl 17
ആർഗോൺ Ar 18
പൊട്ടാസ്യം K 19
കാൽ സ്യം Ca 20
കറുത്തീയം 328
621
Pb 82
സ്കാൻഡിയം Sc 21
ടൈറ്റാനിയം Ti 22
വനേഡിയം V 23
ക്രോമിയം 3452 Cr 24
മാംഗനീസ് 2271 Mn 25
റീനിയം Re 75
കൊബാൾട്ട് 2719 Co 27
ടങ്സ്റ്റൺ 6170
3410
W 74
നിക്കൽ 2831 Ni 28
ഓസ്മിയം Os 76
ചെമ്പ് 1981 Cu 29
നാകം Zn 30
ഗാലിയം Ga 31
ജെർമേനിയം Ge 32
ആർസെനിക് 1135 As 33
സെലീനിയം 392 Se 34
ഇറിഡിയം Ir 77
ബ്രോമിൻ Br 35
പ്ലാറ്റിനം 3222 Pt 78
ക്രിപ്റ്റോൺ Kr 36
റൂബിഡിയം Rb 37
സ്വർണം Au 79
രസം -38 Hg 80
താലിയം Tl 81
യിട്രിയം 2732 Y 39
ബിസ്മത് Bi 83
പൊളോണിയം Po 84
ആസ്റ്ററ്റീൻ At 85
സിർകോണിയം 3375 Zr 40
നിയോബിയം Nb 41
മൊളിബ്ഡിനം 4752 Mo 42
ടെക്നീഷ്യം 2170 Tc 43
റുഥീനിയം Ru 44
റോഡിയം 3571 Rh 45
പലേഡിയം Pd 46
വെള്ളി 1761 Ag 47
കാഡ്മിയം Cd 48
ഇൻഡിയം 314 In 49
വെളുത്തീയം 449 Sn 50
യുറേനിയം U 92
ആന്റിമണി 1166 Sb 51
ടെലൂറിയം 842 Te 52
പ്ലൂട്ടോണിയം Pu 94
അയോഡിൻ I 53
നെപ്റ്റ്യൂണിയം Np 93
സെനൊൺ Xe 54
സീസിയം Cs 55
പ്രൊട്ടക്റ്റിനിയം Pa 91
ബേരിയം Ba 56
തോറിയം Th 90
ഹാഫ്നിയം 4041 Hf 72
ആക്റ്റിനിയം Ac 89
ടാന്റാലം 5425 Ta 73
റേഡിയം Ra 88
റഡോൺ Rn 86
ununennium Uue 119
unbinilium Ubn 120
റുഥർഫോർഡിയം Rf 104
ഡൂബ്നിയം Db 105
സീബോർഗിയം Sg 106
ബോറിയം Bh 107
ഹാസ്സിയം Hs 108
മെയ്റ്റ്നേറിയം Mt 109
ഡാംഷ്റ്റാറ്റിയം Ds 110
റോണ്ട്ഗെനിയം Rg 111
കോപ്പർനിഷ്യം Cn 112
നിഹോനിയം Nh 113
ഫ്ലെറോവിയം Fl 114
മോസ്കൊവിയം Mc 115
ലിവർമോറിയം Lv 116
ടെനസീൻ Ts 117
ഓഗനെസൺ Og 118
സീറിയം Ce 58
പ്രസിയോഡൈമിയം Pr 59
നിയോഡൈമിയം Nd 60
യൂറോപ്പിയം Eu 63
unbiunium Ubu 121
ലാന്തനം La 57
പ്രൊമിതിയം Pm 61
സമേറിയം Sm 62
ഗാഡോലിനിയം Gd 64
ടെർബിയം Tb 65
ഡിസ്പ്രോസിയം Dy 66
ഹോമിയം Ho 67
എർബിയം Er 68
തൂലിയം Tm 69
യിറ്റെർബിയം Yb 70
ലുറ്റീഷ്യം Lu 71
അമെരിസിയം Am 95
ക്യൂറിയം Cm 96
ബെർകിലിയം Bk 97
കാലിഫോർണിയം Cf 98
ഐൻസ്റ്റീനിയം Es 99
ഫെർമിയം Fm 100
മെൻഡെലീവിയം Md 101
നോബെലിയം No 102
ലോറെൻസിയം Lr 103
unbibium Ubb 122
unbihexium Ubh 126
untriunium Utu 131
untribium Utb 132
unbiennium Ube 129
untrinilium Utn 130
unbipentium Ubp 125
unbiseptium Ubs 127
unbioctium Ubo 128
unbiquadium Ubq 124
unbitrium Ubt 123
untriennium Ute 139
untrihexium Uth 136
untrioctium Uto 138
neutronium 0
untriseptium Uts 137
unquadennium Uqe 149
unquadnilium Uqn 140
unpentbium Upb 152
unpentnilium Upn 150
unpentunium Upu 151
unpenttrium Upt 153
unquadhexium Uqh 146
unquadbium Uqb 142
unquadoctium Uqo 148
unquadseptium Uqs 147
unquadpentium Uqp 145
unquadquadium Uqq 144
unquadtrium Uqt 143
unquadunium Uqu 141
untripentium Utp 135
untriquadium Utq 134
untritrium Utt 133
unpentquadium Upq 154
unpentpentium Upp 155
സ്ട്രോൺഷിയം Sr 38


This list is automatically generated from data in Wikidata and is periodically updated by Listeriabot.
Edits made within the list area will be removed on the next update!

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:Viswaprabha/Test12&oldid=2756903" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്