വിക്കിപീഡിയ:വിക്കിസംഗമോത്സവം - 2012/സമിതികൾ/en

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Introduction   More Details   Community & Team   Logistics   Programs   Registration   Sponsors

Organizing Committee[തിരുത്തുക]

Patrons
 1. N Peethambarakkurup M.P
 2. K.N Balagopal M.P
 3. P.K Gurudasan M.L.A
 4. Prasanna Ernest, Kollam Mayor
 5. Thengamam Balakrishnan
Chairperson
 • Dr. N. Jayadevan
Vice Chairman
 • P. K Gopan
 • Kottiyam Rajendran
General Convenor
Kannan Shanmukham
Conveners
 • G. Rajashekharan
 • V.M Rajmohan

Program Sub-Committee[തിരുത്തുക]

Chairman
Convener
Members

Finance,Resources, Sponsorship[തിരുത്തുക]

Chariman
 • K.B Murali Krishnan
Convenor
* Adv. T.K Sujith
Members

Food and accomodation[തിരുത്തുക]

Chairman
 • Prof. AjayKumar
Convenor
Joint Convenor
 • Salim Babu
Members

Outreach[തിരുത്തുക]

Chairman
Gopalakrishnan
Convenor
* Sasidharan Kundara
Joint Convenor
* Manu A.S
Members
 1. RameshngTalk to me
 2. Manoj K
 3. Akhilan
 4. Anoop
 5. vaisakh Kallore

Media[തിരുത്തുക]

Chariman
Sang M Kallada
Convener
* Tulasi R, Madhyamam
Joint Convener
* Hrishikiran P.R
Members

Stage[തിരുത്തുക]

Chairman
* Sasi Josh
Convenor
* D. Gresamma John
Joint Convenor
* V. Nandakumar
Members

Volunteering and Co-ordination[തിരുത്തുക]

Chairperson
*K.V Vijayan
Convener
* G.P Prashobh Krishnan
Joint Convener
* Jithin Raj R
Members

Entertainment, Transport[തിരുത്തുക]

Chairman
* Aneesh
Convener
* Magician Bose
Joint Convener
* K.P Sudhakaran
Members

Related Events[തിരുത്തുക]

Chairperson
* D. Sukeshan
Convener
* Chithrajathan
Joint Convener
*Umesh
Members

Technical Assistance[തിരുത്തുക]

Chairman
* Abdul Azeez
Vice Chairman
* Ullas Kumar
Convener
* Akhilan
Members
 1. Anoop
 2. ViswaPrabha (സംവാദം)

Call for papers and paper selection[തിരുത്തുക]

 1. RameshngTalk to me
 2. Netha Hussain (Talk)
 3. Anoop
 4. ViswaPrabha (വിശ്വപ്രഭ) (Talk)
 5. Sivahari (Talk)

Suggestions to the organizing committee[തിരുത്തുക]

(If you have any suggestions regarding the conduct of the conference, please submit them here)

Decisions taken by the organising committee[തിരുത്തുക]

Programs[തിരുത്തുക]

Logo release[തിരുത്തുക]

Logo release by Kollam Mayor Prasanna Ernest in the presence of members of the Organizing committee

The logo release of WikiSamgamotsavam was led by the Hon. Mayor of Kollam, Ms. Prasanna Ernest .

Notifications[തിരുത്തുക]