വിക്കിപീഡിയ:വിക്കിസംഗമോത്സവം - 2012/Registration/en

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Introduction   More details   Community & Team   Logistics   Programs   Registration   Sponsors

To submit paper proposals[തിരുത്തുക]

  • Please see this page.
  • Presentation Submission Last Date: 31- Mar - 2012 - (Closed)
  • Presentation Selection and publishing: 10 -Apr - 2012 (Closed)

To add your name to the list of participants[തിരുത്തുക]

See this link.

To register online[തിരുത്തുക]

Contact the organisers for details regarding registering online.

  • Frequently asked questions
  • Terms and Conditions

Fees[തിരുത്തുക]

  • Members = 300.00
  • Early bird registration= 200.00
  • Students = 150.00

(Selected students will be granted scholarships in accordance with Wikimedia terms and conditions)