അന്തർഭാഷാകണ്ണികൾ ഇല്ലാത്ത താളുകൾ

താഴെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന താളുകളിൽ മറ്റു ഭാഷാ വിക്കികളിലേക്ക് കണ്ണി ചേർത്തിട്ടില്ല.

താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവെച്ചവയിൽ പെടുന്നു, അവസാനം പുതുക്കിയത് 10:24, 22 മാർച്ച് 2023-നു ആണ്‌. ശേഖരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നവയിൽ പരമാവധി 5,000 ഫലങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടാവുക.

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. 'ഒട്ടക'വും മറ്റ് പ്രധാന കഥകളും
 2. 1128-ൽ ക്രൈം 27
 3. 1640
 4. 1641
 5. 1642
 6. 1643
 7. 1644
 8. 1645
 9. 1646
 10. 1647
 11. 1648
 12. 1649
 13. 1655
 14. 17β-ഡൈഹൈഡ്രോഎക്വിലിൻ
 15. 19, കനാൽ റോഡ്
 16. 1928 മുതൽ 1949 വരെ നിർമിക്കപ്പെട്ട മലയാളചലച്ചിത്രങ്ങൾ
 17. 1990-കളിലെ മലയാള ചലച്ചിത്രങ്ങൾ
 18. 2-Hydroxyestrone
 19. 2001-ലെ കാനേഷുമാരി (കേരളം)
 20. 2012-ലെ നെയ്യാറ്റിൻകര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ്
 21. 2015-ലെ അരുവിക്കര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ്
 22. 2017-ലെ കേരളത്തിലെ ഹർത്താലുകളുടെ പട്ടിക
 23. 2017-ലെ വേങ്ങര ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ്
 24. 2017 ലെ പത്മ പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചവരുടെ പട്ടിക
 25. 2018-ലെ കേരളത്തിലെ ഹർത്താലുകളുടെ പട്ടിക
 26. 2018-ൽ പാസായ പാർലമെന്റ് ബില്ലുകളുടെ പട്ടിക
 27. 2018 ലെ പത്മ പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചവരുടെ പട്ടിക
 28. 2019-ലെ കേരളത്തിലെ ഹർത്താലുകളുടെ പട്ടിക
 29. 2020-ലെ കേരളത്തിലെ ഹർത്താലുകളുടെ പട്ടിക
 30. 2020 ചമാൻ സ്ഫോടനം
 31. 2021-ലെ കേരളത്തിലെ ഹർത്താലുകളുടെ പട്ടിക
 32. 2021-ലെ ദത്ത് വിവാദം
 33. 2022-ലെ കേരളത്തിലെ ഹർത്താലുകളുടെ പട്ടിക
 34. 2022-ലെ തൃക്കാക്കര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ്
 35. 2022-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ മലയാളചലച്ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടിക
 36. 2023-ലെ കേരളത്തിലെ ഹർത്താലുകളുടെ പട്ടിക
 37. 21st സെഞ്ചുറി ഫോക്സ്
 38. 239 ഉപനിഷത്തുകളുടെ പട്ടിക
 39. 24 ന്യൂസ്
 40. 28-ാം മൈൽ
 41. 28 നായും പുലിയും
 42. 504 കോളനി
 43. 64 കാമകലകളുടെ പട്ടിക
 44. 8 ¼ സെക്കന്റ്
 45. Actinodaphne campanulata var. obtusa
 46. Androstanedione
 47. Androstanolone
 48. Bartholin gland carcinoma
 49. Benjy F. Brooks
 50. Cervical intraepithelial neoplasia

മുമ്പത്തെ 50 | എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)