2018-ൽ പാസായ പാർലമെന്റ് ബില്ലുകളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ക്രമസംഖ്യ ബിൽ ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ/ഒപ്പു ലഭിച്ച തീയതി
1 അപ്രോപ്രിയേഷൻ ബിൽ, 2018 25/01/2018
2 ഇൻസോൾഫൻസി ആന്റ് ബാങ്ക്റപ്സി കോഡ് (അമന്റ്മെന്റ്), 2018 18/01/2018
3 ജി.എസ്.ടി. (സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം) ബിൽ, 2017 19/01/2018
4 നാഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ടെറിറ്ററി ഓഫ് ഡൽഹി (പ്രത്യേക അവകാശങ്ങൾ) രണ്ടാം അമന്റ്മെന്റ് ബിൽ, 2017 31/12/2017


അവലംബം[തിരുത്തുക]