കേരളത്തിലെ ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള സ്മാരകങ്ങളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവ്വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ച സ്മാരകങ്ങളുടെ പട്ടികയാണിത്. ഈ പട്ടിക എഎസ്ഐയുടെ വെബ്‍‍സൈറ്റില് ഔദ്യോഗികമായി ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു. സ്മാരകങ്ങളുടെ തിരിച്ചറിയൽ നമ്പർ നൽകിയിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ എഎസ്ഐ സർക്കിളിന്റെ അക്ഷരങ്ങളും ദേശീയ പട്ടികാസൂചകവും ഉപയോഗിച്ചാണ്. നമ്പറുകൾ എഎസ്ഐയുടെ വെബ്ഡസൈറ്റിൽ നൽകിയപ്രകാരമാണ്. 26 സ്മാരകങ്ങൾ ദേശീയപ്രാധാന്യമുള്ളവയായി എഎസ്ഐ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അവയുടെ പട്ടിക ചുവടെ

ഇവയും കാണുക: