പകർച്ചവ്യാധികളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

പകർച്ചവ്യാധികളുടെ പട്ടികയാണിത്.

Infectious agent (രോഗകാരി) Common name (രോഗം)
Acinetobacter baumannii അസിനെറ്റോബാക്റ്റർ
Actinomyces israelii, Actinomyces gerencseriae and Propionibacterium propionicus ആക്റ്റിനോമൈക്കോസിസ്
Trypanosoma brucei ആഫ്രിക്കൻ ട്രൈപനോസോമിയാസിസ് (African trypanosomiasis)
എയ്‌ഡ്‌സ്‌ (Human immunodeficiency virus) എയ്‌ഡ്‌സ്‌ (acquired immunodeficiency syndrome)
Entamoeba histolytica അമീബിക് അതിസാരം
Anaplasma species അനാപ്ലാസ്മോസിസ്
Angiostrongylus ആൻജിയോസ്ട്രോജിലിയാസിസ്
Anisakis അനിസാക്കിസ്
Bacillus anthracis ആന്ത്രാക്സ്
Arcanobacterium haemolyticum Arcanobacterium haemolyticum infection
Junin virus അർജന്റൈൻ ഹെമറേജിക് ഫീവർ
Ascaris lumbricoides അസ്കാരിയാസിസ്
Aspergillus species ആസ്പർജില്ലോസിസ്
Astroviridae species ആസ്ട്രോവൈറസ് ബാധ
Babesia species ബേബിസിയോസിസ്
Bacillus cereus ബാസിലസ് സിറിയസ് ബാധ
multiple bacteria ബാക്റ്റീരിയൽ മെനിഞ്ജൈറ്റിസ്
multiple bacteria ബാക്റ്റീരിയൽ ന്യൂമോണിയ
List of bacterial vaginosis microbiota ബാക്റ്റീരിയൽ വജൈനോസിസ്
Bacteroides species ബാക്റ്റീരിയോയ്ഡ്സ്
Balantidium coli ബാലൻറ്റിഡിയാസിസ്
Bartonella ബാർട്ടോനെല്ലോസിസ്
Baylisascaris species ബെയ്‍ലിസസ്ക്കാറിസ്
BK virus ബികെ വൈറസ് ബാധ
Piedraia hortae ബ്ലാക്ക് പെഡ്ര
Blastocystis species ബ്ലാസ്റ്റോസൈറ്റോസിസ്
Blastomyces dermatitidis ബ്ലാസ്റ്റോമൈക്കോസിസ്
Machupo virus ബൊളീവിയൻ ഹെമറേജിക് ഫീവർ
Clostridium botulinum; Note: Botulism is not an infection by Clostridium botulinum but caused by the intake of botulinum toxin. ബോട്ടുലിസം
Sabiá virus ബ്രസീലിയൻ ഹെമറേജിക് ഫീവർ
Brucella species ബ്രൂസല്ലോസിസ്
Yersinia pestis ബാർബോണിക് പ്ലേഗ്
usually Burkholderia cepacia and other Burkholderia species ബർക്കോൾഡെറിയ അണുബാധ
Mycobacterium ulcerans ബുറുലി അൾസർ
Caliciviridae species Calicivirus infection (നോറോവൈറസ്
Campylobacter species കാംപിലോബാക്റ്റീരിയോസിസ്
usually Candida albicans and other Candida species കാൻഡീഡിയാസിസ്
Intestinal disease by Capillaria philippinensis, hepatic disease by Capillaria hepatica and pulmonary disease by Capillaria aerophila കാപില്ലറിയാസിസ്
Bartonella bacilliformis കാരിയൻസ് രോഗം
Bartonella henselae ക്യാറ്റ് സ്ക്രാച്ച് ഡിസീസ്
usually Group A Streptococcus and Staphylococcus സെല്ലുലിറ്റിസ്
Trypanosoma cruzi ചഗാസ് രോഗം (American trypanosomiasis)
Haemophilus ducreyi ചാൻക്രോയ്ഡ്
Varicella zoster virus (VZV) ചിക്കൻപോക്സ്
Alphavirus [[Chikungunya|ചിക്കൻഗുനിയ
Chlamydia trachomatis ക്ലാമീഡിയ
Chlamydophila pneumoniae ക്ലാമിഡോഫൈല ന്യൂമോണിയെ infection
Vibrio cholerae Cholera
usually Fonsecaea pedrosoi Chromoblastomycosis
Batrachochytrium dendrabatidis Chytridiomycosis
Clonorchis sinensis Clonorchiasis
Clostridium difficile Clostridium difficile colitis
Coccidioides immitis and Coccidioides posadasii Coccidioidomycosis
Colorado tick fever virus (CTFV) Colorado tick fever (CTF)
usually rhinoviruses and coronaviruses Common cold (Acute viral rhinopharyngitis; Acute coryza)
Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 കൊറോണ വൈറസ് രോഗം 2019
PRNP Creutzfeldt–Jakob disease (CJD)
Crimean-Congo hemorrhagic fever virus Crimean-Congo hemorrhagic fever (CCHF)
Cryptococcus neoformans Cryptococcosis
Cryptosporidium species Cryptosporidiosis
usually Ancylostoma braziliense; multiple other parasites Cutaneous larva migrans (CLM)
Cyclospora cayetanensis Cyclosporiasis
Taenia solium Cysticercosis
Cytomegalovirus Cytomegalovirus infection
Dengue viruses (DEN-1, DEN-2, DEN-3 and DEN-4) – Flaviviruses Dengue fever
Green algae Desmodesmus armatus Desmodesmus infection
Dientamoeba fragilis Dientamoebiasis
Corynebacterium diphtheriae Diphtheria
Diphyllobothrium Diphyllobothriasis
Dracunculus medinensis Dracunculiasis
Ebolavirus (EBOV) Ebola hemorrhagic fever
Echinococcus species Echinococcosis
Ehrlichia species Ehrlichiosis
Enterobius vermicularis Enterobiasis (Pinworm infection)
Enterococcus species Enterococcus infection
Enterovirus species Enterovirus infection
Rickettsia prowazekii Epidemic typhus
Parvovirus B19 Erythema infectiosum (Fifth disease)
Human herpesvirus 6 (HHV-6) and human herpesvirus 7 (HHV-7) Exanthem subitum (Sixth disease)
Fasciola hepatica and Fasciola gigantica Fasciolasis
Fasciolopsis buski Fasciolopsiasis
PRNP Fatal familial insomnia (FFI)
Filarioidea superfamily Filariasis
Clostridium perfringens Food poisoning by Clostridium perfringens
multiple Free-living amebic infection
Fusobacterium species Fusobacterium infection
usually Clostridium perfringens; other Clostridium species Gas gangrene (Clostridial myonecrosis)
Geotrichum candidum Geotrichosis
PRNP Gerstmann-Sträussler-Scheinker syndrome (GSS)
Giardia lamblia Giardiasis
Burkholderia mallei Glanders
Gnathostoma spinigerum and Gnathostoma hispidum Gnathostomiasis
Neisseria gonorrhoeae Gonorrhea
Klebsiella granulomatis Granuloma inguinale (Donovanosis)
Streptococcus pyogenes Group A streptococcal infection
Streptococcus agalactiae Group B streptococcal infection
Haemophilus influenzae Haemophilus influenzae infection
Enteroviruses, mainly Coxsackie A virus and enterovirus 71 (EV71) Hand, foot and mouth disease (HFMD)
Sin Nombre virus Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS)
Heartland virus Heartland virus disease
Helicobacter pylori Helicobacter pylori infection
Escherichia coli O157:H7, O111 and O104:H4 Hemolytic-uremic syndrome (HUS)
Bunyaviridae species Hemorrhagic fever with renal syndrome (HFRS)
Hendra virus Hendra virus infection
Hepatitis A virus Hepatitis A
Hepatitis B virus Hepatitis B
Hepatitis C virus Hepatitis C
Hepatitis D Virus Hepatitis D
Hepatitis E virus Hepatitis E
Herpes simplex virus 1 and 2 (HSV-1 and HSV-2) Herpes simplex
Histoplasma capsulatum Histoplasmosis
Ancylostoma duodenale and Necator americanus Hookworm infection
Human bocavirus (HBoV) Human bocavirus infection
Ehrlichia ewingii Human ewingii ehrlichiosis
Anaplasma phagocytophilum Human granulocytic anaplasmosis (HGA)
Human metapneumovirus (hMPV) Human metapneumovirus infection
Ehrlichia chaffeensis Human monocytic ehrlichiosis
One of the human papillomaviruses Human papillomavirus (HPV) infection
Human parainfluenza viruses (HPIV) Human parainfluenza virus infection
Hymenolepis nana and Hymenolepis diminuta Hymenolepiasis
Epstein–Barr virus (EBV) Epstein–Barr virus infectious mononucleosis (Mono)
Orthomyxoviridae species Influenza (flu)
Isospora belli Isosporiasis
unknown; evidence supports that it is infectious Kawasaki disease
multiple Keratitis
Kingella kingae Kingella kingae infection
PRNP Kuru
Lassa virus Lassa fever
Legionella pneumophila Legionellosis (Legionnaires' disease)
Legionella pneumophila Pontiac fever
Leishmania species Leishmaniasis
Mycobacterium leprae and Mycobacterium lepromatosis Leprosy
Leptospira species Leptospirosis
Listeria monocytogenes Listeriosis
Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii, and Borrelia afzelii Lyme disease (Lyme borreliosis)
Wuchereria bancrofti and Brugia malayi Lymphatic filariasis (Elephantiasis)
Lymphocytic choriomeningitis virus (LCMV) Lymphocytic choriomeningitis
Plasmodium species Malaria
Marburg virus Marburg hemorrhagic fever (MHF)
Measles virus Measles
Middle East respiratory syndrome coronavirus Middle East respiratory syndrome (MERS)
Burkholderia pseudomallei Melioidosis (Whitmore's disease)
multiple Meningitis
Neisseria meningitidis Meningococcal disease
usually Metagonimus yokagawai Metagonimiasis
Microsporidia phylum Microsporidiosis
Molluscum contagiosum virus (MCV) Molluscum contagiosum (MC)
Monkeypox virus Monkeypox
Mumps virus Mumps
Rickettsia typhi Murine typhus (Endemic typhus)
Mycoplasma pneumoniae Mycoplasma pneumonia
Mycoplasma genitalium Mycoplasma genitalium infection
numerous species of bacteria (Actinomycetoma) and fungi (Eumycetoma) Mycetoma
parasitic dipterous fly larvae Myiasis
most commonly Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae Neonatal conjunctivitis (Ophthalmia neonatorum)
Nipah virus Nipah virus infection
Norovirus Norovirus (children and babies)
PRNP (New) Variant Creutzfeldt–Jakob disease (vCJD, nvCJD)
usually Nocardia asteroides and other Nocardia species Nocardiosis
Onchocerca volvulus Onchocerciasis (River blindness)
Opisthorchis viverrini and Opisthorchis felineus Opisthorchiasis
Paracoccidioides brasiliensis Paracoccidioidomycosis (South American blastomycosis)
usually Paragonimus westermani and other Paragonimus species Paragonimiasis
Pasteurella species Pasteurellosis
Pediculus humanus capitis Pediculosis capitis (Head lice)
Pediculus humanus corporis Pediculosis corporis (Body lice)
Pthirus pubis Pediculosis pubis (pubic lice, crab lice)
multiple Pelvic inflammatory disease (PID)
Bordetella pertussis Pertussis (whooping cough)
Yersinia pestis Plague
Streptococcus pneumoniae Pneumococcal infection
Pneumocystis jirovecii Pneumocystis pneumonia (PCP)
multiple Pneumonia
Poliovirus Poliomyelitis
Prevotella species Prevotella infection
usually Naegleria fowleri Primary amoebic meningoencephalitis (PAM)
JC virus Progressive multifocal leukoencephalopathy
Chlamydophila psittaci Psittacosis
Coxiella burnetii Q fever
Rabies virus Rabies
Borrelia hermsii, Borrelia recurrentis, and other Borrelia species Relapsing fever
Respiratory syncytial virus (RSV) Respiratory syncytial virus infection
Rhinosporidium seeberi Rhinosporidiosis
Rhinovirus Rhinovirus infection
Rickettsia species Rickettsial infection
Rickettsia akari Rickettsialpox
Rift Valley fever virus Rift Valley fever (RVF)
Rickettsia rickettsii Rocky Mountain spotted fever (RMSF)
Rotavirus Rotavirus infection
Rubella virus Rubella
Salmonella species Salmonellosis
SARS coronavirus SARS (severe acute respiratory syndrome)
Sarcoptes scabiei Scabies
Group A Streptococcus species Scarlet fever
Schistosoma species Schistosomiasis
multiple Sepsis
Shigella species Shigellosis (bacillary dysentery)
Varicella zoster virus (VZV) Shingles (Herpes zoster)
Variola major or Variola minor Smallpox (variola)
Sporothrix schenckii Sporotrichosis
Staphylococcus species Staphylococcal food poisoning
Staphylococcus species Staphylococcal infection
Strongyloides stercoralis Strongyloidiasis
Measles virus Subacute sclerosing panencephalitis
Treponema pallidum Bejel, Syphilis, and Yaws
Taenia species Taeniasis
Clostridium tetani Tetanus (lockjaw)
usually Trichophyton species Tinea barbae (barber's itch)
usually Trichophyton tonsurans Tinea capitis (ringworm of the scalp)
usually Trichophyton species Tinea corporis (ringworm of the body)
usually Epidermophyton floccosum, Trichophyton rubrum, and Trichophyton mentagrophytes Tinea cruris (Jock itch)
Trichophyton rubrum Tinea manum (ringworm of the hand)
usually Hortaea werneckii Tinea nigra
usually Trichophyton species Tinea pedis (athlete’s foot)
usually Trichophyton species Tinea unguium (onychomycosis)
Malassezia species Tinea versicolor (Pityriasis versicolor)
Toxocara canis or Toxocara cati Toxocariasis (ocular larva migrans (OLM))
Toxocara canis or Toxocara cati Toxocariasis (visceral larva migrans (VLM))
Toxoplasma gondii Toxoplasmosis
Chlamydia trachomatis Trachoma
Trichinella spiralis Trichinosis
Trichomonas vaginalis Trichomoniasis
Trichuris trichiura Trichuriasis (whipworm infection)
usually Mycobacterium tuberculosis Tuberculosis
Francisella tularensis Tularemia
Salmonella enterica subsp. enterica, serovar typhi Typhoid fever
Rickettsia Typhus fever
Ureaplasma urealyticum Ureaplasma urealyticum infection
Coccidioides immitis or Coccidioides posadasii.[1] Valley fever
Venezuelan equine encephalitis virus Venezuelan equine encephalitis
Guanarito virus Venezuelan hemorrhagic fever
Vibrio vulnificus Vibrio vulnificus infection
Vibrio parahaemolyticus Vibrio parahaemolyticus enteritis
multiple viruses Viral pneumonia
West Nile virus West Nile fever
Trichosporon beigelii White piedra (tinea blanca)
Yersinia pseudotuberculosis Yersinia pseudotuberculosis infection
Yersinia enterocolitica Yersiniosis
Yellow fever virus Yellow fever
Zeaspora fungus Zeaspora
Zika virus Zika fever
Mucorales order (Mucormycosis) and Entomophthorales order (Entomophthoramycosis) Zygomycosis

See also[തിരുത്തുക]

References[തിരുത്തുക]

  1. Walsh TJ, Dixon DM (1996). Baron S, മുതലായവർ (സംശോധകർ.). Spectrum of Mycoses. In: Baron's Medical Microbiology (4th പതിപ്പ്.). Univ of Texas Medical Branch. ISBN 0-9631172-1-1. (via NCBI Bookshelf).

External links[തിരുത്തുക]

ഫലകം:Gram-positive firmicutes diseases

ഫലകം:Prion diseases

ഫലകം:Pediculosis, acariasis and other infestations

  • ചിൻ ജെ.ബി, എഡി. സാംക്രമിക രോഗങ്ങളുടെ മാനുവൽ നിയന്ത്രണം . 17 മത് പതിപ്പ്. APHA [അമേരിക്കൻ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് അസോസിയേഷൻ] പ്രസ്സ്; 2000. ISBN 978-0-87553-189-2 ISBN   978-0-87553-189-2
  • റെഡ് ബുക്ക്: പകർച്ചവ്യാധികൾക്കായുള്ള സമിതിയുടെ 2009 റിപ്പോർട്ട് . 2009. അമേരിക്കൻ അക്കാദമി ഓഫ് പീഡിയാട്രിക്സ്. 28 മ. ISBN 978-1-58110-306-9 ISBN   978-1-58110-306-9
  • രോഗ നിയന്ത്രണത്തിനും പ്രതിരോധത്തിനുമുള്ള കേന്ദ്രങ്ങൾ. https://www.cdc.gov . ശേഖരിച്ചത് ഓഗസ്റ്റ് 4, 2009.