മഹാഭാരതത്തിലെ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
കഥാപാത്രം കുറിപ്പ്
അഹിലാവതി ഭീമസേനന്ററെ പുത്രനായ ഘടോത്കചന്റെ പത്നി.
അംബ കാശി മഹാരാജാവിൻറെ പുത്രി.
അംബിക കാശിമഹാരാജാവിന്റെ പുത്രിو വിചിത്രവീര്യന്റെ പത്നി.
അംബാലിക വിചിത്രവീര്യന്റെ പത്നി. പാണ്ഡുവിന്റെ മാതാവ്.
ഉത്തര അഭിമന്യു ആണ് ഉത്തരയെ വിവാഹം കഴിച്ചത്.
ഉത്തരയിൽ അഭിമന്യുവിനു ജനിച്ച പുത്രനായിരുന്നു പരീക്ഷിത്ത്.
കുന്തി പാണ്ഡു മഹാരാജന്റെ പത്നിയും പഞ്ചപാണ്ഡവരിലെ ആദ്യ മൂന്ന് പേരുടെ അമ്മ.
ഗംഗാദേവി ചന്ദ്രവംശത്തിലെ മഹാരാജവായിരുന്ന ശന്തനുവിന്റെ പത്നി .
അതിൽ ദേവിക്കു ജനിച്ച എട്ടാമത്തെ പുത്രനാണ് ഭീഷ്മർ.
ഗാന്ധാരി ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ പത്നിയും കൌരവരുടെ മാതാവും.
ഗാന്ധാര രാജാവായിരുന്ന സുബലന്റെ പുത്രി.
ജരിത പെൺകിളിയായ ഒരു സാരംഗപക്ഷിയാണ് ജരിത.ജരിതയുടെ കൂട്ട്
ആൺപക്ഷിയായിരുന്ന മന്ദപാലനായിരുന്നു.
ദേവകി വസുദേവരുടെ ഭാര്യ, ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അമ്മ.
പൂതന ശ്രീകൃഷ്ണനെ കൊല്ലാൻ വന്ന രാക്ഷസി.
രാധ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ബാല്യകാലസഖിയും കാമുകിയും.
ദേവയാനി അസുരഗുരുവായിരുന്ന ശുക്രാചാര്യർക്ക് ഊർജ്ജസ്വതിയിൽ ജനിച്ച പുത്രിയാണ് ദേവയാനി.
ദ്രൗപദി പാണ്ഡവപത്നിയായ ദ്രൗപദി ദ്രുപദപുത്രിയാണ്.പാഞ്ചാലി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.
നാളായണി ദ്രുപദപുത്രിയായ പാഞ്ചാലിയുടെ പൂർവ്വ ജന്മമായിരുന്നു നാളായണി.
മദ്രാവതി പരീക്ഷിത്ത് രാജാവിന്റെ പത്നിയാണ് മദ്രാവതി.
മാദ്രി പാണ്ഡു മഹാരാജന്റെ രണ്ടാമത്തെ പത്നിയും പഞ്ചപാണ്ഡവരിലെ
ഇളയ രണ്ടുപേരുടെ അമ്മയുമാണ് മാദ്രി.
രുക്മിണി ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പ്രധാന പത്നി. വിദർഭ രാജ്യത്തെ രാജാവായിരുന്ന ഭീഷ്മകന്റെ പുത്രി.
സത്യവതി ചന്ദ്രവംശത്തിലെ പ്രസിദ്ധനായ രാജാവായിരുന്ന ശന്തനുവിന്റെ പത്നി.
സുകന്യ വൈവസ്വതമനുവിന്റെ പുത്രന്മാരിൽ പ്രസിദ്ധനായ രാജാവായിരുന്നു ശര്യാതിയുടെ ഏക പുത്രി.
സുദേഷണ മത്സ്യരാജാവിന്റെ (വിരാടം) പത്നിയും മഹാറാണിയും.
സുഭദ്ര കൃഷ്ണന്റെ സഹോദരിയായ സുഭദ്ര അർജുനന്റെ

പത്നിയാണ്. ഈ ദാമ്പത്യത്തിൽ പിറന്ന പുത്രനാണ് അഭിമന്യു.

ഹിഡിംബി ഭീമന്റെ ഭാര്യയായ രാക്ഷസി, ഘടോത്കചന്റെ അമ്മ.
സത്യഭാമ
തിലോത്തമ
ശകുന്തള ദുഷ്യന്തന്റെ പത്നി
രേവതി
ദമയന്തി വിദർഭ രാജാവായ ഭീമന്റെ മകൾ, നളന്റെ പത്നി
ദുശ്ശള കൗരവരുടെ സഹോദരി
ഭാനുമതി ദുര്യോധനന്റെ പത്നി
അനസൂയ അത്രി മഹർഷിയുടെ പത്നി
ദേവയാനി അസുരഗുരു ശുക്രമഹർഷിയുടെ മകൾ, യയാതിയുടെ പത്നി
ശർമ്മിഷ്ഠ യയാതിയുടെ പത്നി, രാക്ഷസരാജാവ് വൃഷപ്ർവ്വാവിന്റെ മകൾ
ഉഷ ബാണാസുരന്റെ മകൾ