മലവേടർ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

കൊല്ലം, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, തിരുവനന്തപുരം, പത്തനംതിട്ട തുടങ്ങിയ ജില്ലകളിലും നാമമാത്രമായി മറ്റു ജില്ലകളിലും അധിവസിക്കുന്ന ഒരു ആദിവാസി വിഭാഗം ആണ് മലവേടർ. വേട്ടയാടി ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ പേര് കിട്ടിയതെന്ന് കരുതുന്നു. ഇപ്പോൾ മലയാളം സംസാരിക്കുന്നതോടൊപ്പം തമിഴും മലയാളവും കലർന്ന ഗോത്ര ഭാഷയും ഇവർ സംസാരിക്കുന്നു.

കേരളത്തിലെ ആദിവാസികൾ

അടിയർഅരണാടർആളാർഎരവള്ളർഇരുളർകാടർകനലാടികാണിക്കാർകരവഴികരിംപാലൻകാട്ടുനായ്ക്കർകൊച്ചുവേലൻകൊറഗർകുണ്ടുവടിയർകുറിച്യർകുറുമർചിങ്ങത്താൻചെറവർ‌മലയരയൻമലക്കാരൻമലകുറവൻമലമലസർമലപ്പണ്ടാരംമലപണിക്കർമലസർമലവേടർമലവേട്ടുവർമലയടിയർമലയാളർമലയർമണ്ണാൻമറാട്ടിമാവിലർമുഡുഗർമുള്ളക്കുറുമർമുള്ളുവക്കുറുമൻമുതുവാൻനായാടിപളിയർപണിയർപതിയർഉരിഡവർഊരാളിക്കുറുമർഉള്ളാടർതച്ചനാടൻ മൂപ്പൻവിഴവർചോലനായ്ക്കർ

വിദ്യാഭ്യാസ, സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക, തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ എല്ലാം വളരെ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ജനത ആണ് മലവേടർ. ഭൂ ഉടമസ്ഥതയിലും വളരെ പിന്നോക്കം ആയ ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും 3സെന്റ് 10സെന്റ് കോളനികളിൽ ആണ് വസിക്കുന്നത്

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മലവേടർ&oldid=2671149" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്