മലപ്പണ്ടാരം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

പത്തനംതിട്ട, കൊല്ലം ജില്ലകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ആദിവാസിവർഗ്ഗ‍മാണ് മലപ്പണ്ടാരം. ഉയർന്ന കാടുകളിലാണ് ഇവരുടെ താമസം. പമ്പാ നദിയുടെ തീരങ്ങളിലും മണിമല വനമേഖലയിലും അച്ചങ്കോവിൽ മലകളിലും കരിമലയടിവാരം, എഞ്ചിവയൽ എന്നിവിടങ്ങളിലും ഇവരെ കാണാം.


കേരളത്തിലെ ആദിവാസികൾ

അടിയർഅരണാടർആളാർഎരവള്ളർഇരുളർകാടർകനലാടികാണിക്കാർകരവഴികരിംപാലൻകാട്ടുനായ്ക്കർകൊച്ചുവേലൻകൊറഗർകുണ്ടുവടിയർകുറിച്യർകുറുമർചിങ്ങത്താൻചെറവർ‌മലയരയൻമലക്കാരൻമലകുറവൻമലമലസർമലപ്പണ്ടാരംമലപണിക്കർമലപ്പുലയർമലസർമലവേടർമലവേട്ടുവർമലയടിയർമലയാളർമലയർമണ്ണാൻമറാട്ടിമാവിലർമുഡുഗർമുള്ളക്കുറുമർമുള്ളുവക്കുറുമൻമുതുവാൻനായാടിപളിയർപണിയർപതിയർഉരിഡവർഊരാളിക്കുറുമർഉള്ളാടർതച്ചനാടൻ മൂപ്പൻവിഴവർചോലനായ്ക്കർ


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മലപ്പണ്ടാരം&oldid=1085237" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്