മലമലസർ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

പാലക്കാട് ജില്ലയിലും തമിഴ്നാട്ടിലെ കൊയമ്പത്തൂരിലും കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ആദിവാസിവർഗമാണ് മലമലസർ. ഉയരമുള്ള മലകളിലും കൊടുങ്കാടുകളിലുമാണ് ഇവരുടെ താമസം. നായാട്ട് നടത്തിയും കാട്ടുകായ്കൾ തിന്നുമാണ് ഇവർ ജീവിക്കുന്നത്.

പാലക്കാട് പറമ്പിക്കുളത്താണ് ഇവർ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത്.


കേരളത്തിലെ ആദിവാസികൾ

അടിയർഅരണാടർആളാർഎരവള്ളർഇരുളർകാടർകനലാടികാണിക്കാർകരവഴികരിംപാലൻകാട്ടുനായ്ക്കർകൊച്ചുവേലൻകൊറഗർകുണ്ടുവടിയർകുറിച്യർകുറുമർചിങ്ങത്താൻചെറവർ‌മലയരയൻമലക്കാരൻമലകുറവൻമലമലസർമലപ്പണ്ടാരംമലപണിക്കർമലപ്പുലയർമലസർമലവേടർമലവേട്ടുവർമലയടിയർമലയാളർമലയർമണ്ണാൻമറാട്ടിമാവിലർമുഡുഗർമുള്ളക്കുറുമർമുള്ളുവക്കുറുമൻമുതുവാൻനായാടിപളിയർപണിയർപതിയർഉരിഡവർഊരാളിക്കുറുമർഉള്ളാടർതച്ചനാടൻ മൂപ്പൻവിഴവർചോലനായ്ക്കർ

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മലമലസർ&oldid=2349296" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്