മെസ്സിയർ വസ്തുക്കളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.


ഫ്രഞ്ചുകാരനായ വാൽനക്ഷത്ര നിരീക്ഷകൻ ചാൾസ് മെസ്സിയർ നിരീക്ഷണപഠനങ്ങളിലൂടെ പട്ടികയിലാക്കിയ ഖഗോളവസ്തുക്കളാണു മെസ്സിയർ വസ്തു (Messier object) എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. വാൽ നക്ഷത്രങ്ങളെ തിരയുന്നതിനിടെ വാൽനക്ഷത്രത്തോട് സാദൃശ്യമുള്ളതായ കുറേ ഖഗോള വസ്തുക്കൾ, മെസ്സിയറിനെ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കി. ഇങ്ങനെയുള്ള ഖഗോളവസ്തുക്കളെ വാൽനക്ഷത്രങ്ങളായി തെറ്റിദ്ധരിക്കാതിരിക്കാൻ, മെസ്സിയർ ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഓരോ സംഖ്യ കൊടുത്ത് പട്ടികയിലാക്കി. ഈ വസ്തുക്കളാണു് പിന്നീടു് മെസ്സിയർ വസ്തു (Messier object) എന്നറിയപ്പെട്ടത്. മെസ്സിയർ വസ്തുക്കൾ എല്ലാം തന്നെ ഗാലക്സികളോ, നെബുലകളോ, ഓപ്പൺ ക്ലസ്റ്ററുകളോ, ഗ്ലോബുലാർ ക്ലസ്റ്ററുകളോ ആണെന്നു് പിന്നീടു് തെളിയിക്കപ്പെട്ടു.

M1, M2,...എന്നിങ്ങനെയാണ് മെസ്സിയർ ഇവയെ നാമകരണം ചെയ്തത്. ഉദാഹരണത്തിന് ആൻഡ്രോമിഡ ഗാലക്സിയുടെ ഈ കാറ്റലോഗ് പ്രകാരം ഉള്ള പേര് ‍M31 എന്നാണ്. ആകെ 110 ഖഗോള വസ്തുക്കളാണ് ഈ കാറ്റലോഗിൽ ഉള്ളത്. 1781-ൽ ആണ് ഈ കാറ്റലോഗ് പുറത്തിറങ്ങിയത്. മെസ്സിയർ ജീവിച്ചത് ഫ്രാൻസിലായത് കൊണ്ട് ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിലെ പല പ്രധാന ഖഗോളവസ്തുക്കളേയും ഈ കാറ്റലോഗിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

മെസ്സിയർ വസ്തുക്കൾ[തിരുത്തുക]

  Star cluster   Nebula   Galaxy   Other

മെസ്സിയർ വസ്തു NGC സംഖ്യ തനതുനാമം ചിത്രം ഖഗോളവസ്തുവിന്റെ തരം ദൂരം (kly) നക്ഷത്രരാശി Apparent magnitude
M1[1] NGC 1952 Crab Nebula Crab Nebula.jpg Supernova remnant 6.3 Taurus 9.0
M2[2] NGC 7089   Messier 2 Hubble WikiSky.jpg Cluster, globular 36 Aquarius 7.5
M3[3] NGC 5272   M3LRGB 891x674.jpg Cluster, globular 31 Canes Venatici 7.0
M4[4] NGC 6121   Messier 4 Hubble WikiSky.jpg Cluster, globular 7 Scorpius 7.5
M5[5] NGC 5904   Messier 5 - HST.jpg Cluster, globular 23 Serpens 7.0
M6[6] NGC 6405 Butterfly Cluster M6a.jpg Cluster, open 2 Scorpius 4.5
M7[7] NGC 6475 Ptolemy Cluster Open-cluster-Messier-7.jpeg Cluster, open 1 Scorpius 3.5
M8[8] NGC 6523 Lagoon Nebula LagoonHunterWilson.jpg Nebula with cluster 6.5 Sagittarius 6.0
M9[9] NGC 6333   Messier object 009.jpg Cluster, globular 26 Ophiuchus 9.0
M10[10] NGC 6254   Messier 10 Hubble WikiSky.jpg Cluster, globular 13 Ophiuchus 7.5
M11[11] NGC 6705 Wild Duck Cluster Messier11.jpg Cluster, open 6 Scutum 7.0
M12[12] NGC 6218   M12 Hubble.jpg Cluster, globular 18 Ophiuchus 8.0
M13[13] NGC 6205 Great Globular Cluster in Hercules Messier 13 Hubble WikiSky.jpg Cluster, globular 22 Hercules 5.8
M14[14] NGC 6402   Messier object 014.jpg Cluster, globular 27 Ophiuchus 9.5
M15[15] NGC 7078 Messier 15 Hubble WikiSky.jpg Cluster, globular 33 Pegasus 7.5
M16[16] NGC 6611 Eagle Nebula Fairy of Eagle Nebula.jpg Nebula, H II region with cluster 7 Serpens 6.5
M17[17] NGC 6618 Omega, Swan, Horseshoe, or Lobster Nebula Messier 17.jpg Nebula, H II region with cluster 5 Sagittarius 6.0
M18[18] NGC 6613   Messier18.jpg Cluster, open 6 Sagittarius 8.0
M19[19] NGC 6273   Messier object 019.jpg Cluster, globular 27 Ophiuchus 8.5
M20[20] NGC 6514 Trifid Nebula Trifid.nebula.arp.750pix.jpg Nebula, H II region with cluster 5.2 Sagittarius 6.3
M21[21] NGC 6531   Messier object 021.jpg Cluster, open 3 Sagittarius 7.0
M22[22] NGC 6656 Sagittarius Cluster Messier object 022.jpg Cluster, globular 10 Sagittarius 5.1
M23[23] NGC 6494   Messier object 023.jpg Cluster, open 4.5 Sagittarius 6.0
M24[24] IC 4715 Sagittarius Star Cloud Messier 024 2MASS.jpg Milky Way star cloud 10.0 Sagittarius 4.6
M25[25] IC 4725   Messier object 025.jpg Cluster, open 2 Sagittarius 4.9
M26[26] NGC 6694   Messier object 026.jpg Cluster, open 5 Scutum 9.5
M27[27] NGC 6853 Dumbbell Nebula Messier27.jpg Nebula, planetary 1.25 Vulpecula 7.5
M28[28] NGC 6626   Messier28.jpg Cluster, globular 18 Sagittarius 8.5
M29[29] NGC 6913   Messier object 029.jpg Cluster, open 7.2 Cygnus 9.0
M30[30] NGC 7099   Messier object 030.jpg Cluster, globular 25 Capricornus 8.5
M31[31] NGC 224 Andromeda Galaxy Andromeda galaxy.jpg Galaxy, spiral 2,500 Andromeda 3.4
M32[32] NGC 221   M32 Lanoue.png Galaxy, dwarf elliptical 2,900 Andromeda 10.0
M33[33] NGC 598 Triangulum Galaxy M33.jpg Galaxy, spiral 2,810 Triangulum 5.7
M34[34] NGC 1039   M34 2mass atlas.jpg Cluster, open 1.4 Perseus 6.0
M35[35] NGC 2168   M35atlas.jpg Cluster, open 2.8 Gemini 5.5
M36[36] NGC 1960   M36a.jpg Cluster, open 4.1 Auriga 6.5
M37[37] NGC 2099   M37a.jpg Cluster, open 4.6 Auriga 6.0
M38[38] NGC 1912   Messier object 038.jpg Cluster, open 4.2 Auriga 7.0
M39[39] NGC 7092   Messier object 039.jpg Cluster, open 0.8 Cygnus 5.5
M40[40]   Winnecke 4 Messier object 40.jpg Double star WNC4 0.5 Ursa Major 9.0
M41[41] NGC 2287   Messier 041 2MASS.jpg Cluster, open 2.3 Canis Major 4.5
M42[42] NGC 1976 Orion Nebula Orion Nebula - Hubble 2006 mosaic 18000.jpg Nebula, H II region 1.6 Orion 4.0
M43[43] NGC 1982 De Mairan's Nebula Messier object 043.jpg Nebula, H II region
(part of the Orion Nebula)
1.6 Orion 7.0
M44[44] NGC 2632 Beehive Cluster Messier 044 2MASS.jpg Cluster, open 0.6 Cancer 3.7
M45[45]   Pleiades Bob Star - M45 Carranza Field (by).jpg Cluster, open 0.4 Taurus 1.6
M46[46] NGC 2437   M46a.jpg Cluster, open 5.4 Puppis 6.5
M47[47] NGC 2422   M47a.jpg Cluster, open 1.6 Puppis 4.5
M48[48] NGC 2548   M48a.jpg Cluster, open 1.5 Hydra 5.5
M49[49] NGC 4472   Messier 49 Hubble WikiSky.jpg Galaxy, elliptical 60,000 Virgo 10.0
M50[50] NGC 2323   M50a.jpg Cluster, open 3 Monoceros 7.0
M51[51] NGC 5194, NGC 5195 Whirlpool Galaxy Whirlpool (M51).jpg Galaxy, spiral 37,000 Canes Venatici 8.4
M52[52] NGC 7654   M52atlas.jpg Cluster, open 7 Cassiopeia 8.0
M53[53] NGC 5024   Globular Cluster M53.jpg Cluster, globular 56 Coma Berenices 8.5
M54[54] NGC 6715   Messier54.jpg Cluster, globular 83 Sagittarius 8.5
M55[55] NGC 6809   Messier55.jpg Cluster, globular 17 Sagittarius 7.0
M56[56] NGC 6779   M56-LRGB.jpg Cluster, globular 32 Lyra 9.5
M57[57] NGC 6720 Ring Nebula Ring Nebula.jpg Nebula, planetary 2.3 Lyra 8.8
M58[58] NGC 4579   M58s.jpg Galaxy, barred spiral 60,000 Virgo 11.0
M59[59] NGC 4621   Messier59.jpg Galaxy, elliptical 60,000 Virgo 11.5
M60[60] NGC 4649   Messier object 060.jpg Galaxy, elliptical 60,000 Virgo 10.5
M61[61] NGC 4303   Messier object 061.jpg Galaxy, spiral 60,000 Virgo 10.5
M62[62] NGC 6266   Messier object 062.jpg Cluster, globular 22 Ophiuchus 8.0
M63[63] NGC 5055 Sunflower Galaxy Messier 63 GALEX WikiSky.jpg Galaxy, spiral 37,000 Canes Venatici 8.5
M64[64] NGC 4826 Black Eye Galaxy Blackeyegalaxy.jpg Galaxy, spiral 12,000 Coma Berenices 9.0
M65[65] NGC 3623 Leo Triplet M65.jpg Galaxy, barred spiral 35,000 Leo 10.5
M66[66] NGC 3627 Leo Triplet Sig05-016.jpg Galaxy, barred spiral 35,000 Leo 10.0
M67[67] NGC 2682   Messier object 067.jpg Cluster, open 2.25 Cancer 7.5
M68[68] NGC 4590   Messier object 068.jpg Cluster, globular 32 Hydra 9.0
M69[69] NGC 6637   Messier object 069.jpg Cluster, globular 25 Sagittarius 9.0
M70[70] NGC 6681   Messier70.jpg Cluster, globular 28 Sagittarius 9.0
M71[71] NGC 6838   Messier71.jpg Cluster, globular 12 Sagitta 8.5
M72[72] NGC 6981   Messier72.jpg Cluster, globular 53 Aquarius 10.0
M73[73] NGC 6994   Messier 073 2MASS.jpg Asterism   Aquarius 9.0
M74[74] NGC 628   Messier 74 by HST.jpg Galaxy, spiral 35,000 Pisces 10.5
M75[75] NGC 6864   Messier75.jpg Cluster, globular 58 Sagittarius 9.5
M76[76] NGC 650, NGC 651 Little Dumbbell Nebula M76-RL5-DDmin-Gamma-LRGB 883x628.jpg Nebula, planetary 3.4 Perseus 10.1
M77[77] NGC 1068 Cetus A NGC1068-hst-R658GB814.jpg Galaxy, spiral 60,000 Cetus 10.5
M78[78] NGC 2068   Messier 78.jpg Nebula, diffuse 1.6 Orion 8.0
M79[79] NGC 1904   M79a.jpg Cluster, globular 40 Lepus 8.5
M80[80] NGC 6093   A Swarm of Ancient Stars - GPN-2000-000930.jpg Cluster, globular 27 Scorpius 8.5
M81[81] NGC 3031 Bode's Galaxy Sig07-009.jpg Galaxy, spiral 12,000 Ursa Major 6.9
M82[82] NGC 3034 Cigar Galaxy Messier82.jpg Galaxy, starburst 11,000 Ursa Major 9.5
M83[83] NGC 5236 Southern Pinwheel Galaxy M83g.jpg Galaxy, barred spiral 10,000 Hydra 8.5
M84[84] NGC 4374   Messier 84 nucleus Hubble.jpg Galaxy, lenticular 60,000 Virgo 11.0
M85[85] NGC 4382   Messier 85 Hubble WikiSky.jpg Galaxy, lenticular 60,000 Coma Berenices 10.5
M86[86] NGC 4406   Messier 86 Hubble WikiSky.jpg Galaxy, lenticular 60,000 Virgo 11.0
M87[87] NGC 4486 Virgo A M87 jet.jpg Galaxy, elliptical 60,000 Virgo 11.0
M88[88] NGC 4501   Messier object 088.jpg Galaxy, spiral 60,000 Coma Berenices 11.0
M89[89] NGC 4552   Messier object 089.jpg Galaxy, elliptical 60,000 Virgo 11.5
M90[90] NGC 4569   Messier object 090.jpg Galaxy, spiral 60,000 Virgo 11.0
M91[91] NGC 4548   Messier91.jpg Galaxy, barred spiral 60,000 Coma Berenices 11.0
M92[92] NGC 6341   Globular Cluster M92.JPG Cluster, globular 26 Hercules 7.5
M93[93] NGC 2447   Messier object 093.jpg Cluster, open 4.5 Puppis 6.5
M94[94] NGC 4736   Messier object 094.jpg Galaxy, spiral 14,500 Canes Venatici 9.5
M95[95] NGC 3351   Messier95 spitzer.jpg Galaxy, barred spiral 38,000 Leo 11.0
M96[96] NGC 3368   Messier object 096.jpg Galaxy, spiral 38,000 Leo 10.5
M97[97] NGC 3587 Owl Nebula M97 FTN.jpg Nebula, planetary 2.6 Ursa Major 9.9
M98[98] NGC 4192   M-98.jpg Galaxy, spiral 60,000 Coma Berenices 11.0
M99[99] NGC 4254   M99.jpg Galaxy, spiral 60,000 Coma Berenices 10.5
M100[100] NGC 4321   Spiral Galaxy M100.jpg Galaxy, spiral 60,000 Coma Berenices 10.5
M101[101] NGC 5457 Pinwheel Galaxy M101 hires STScI-PRC2006-10a.jpg Galaxy, spiral 27,000 Ursa Major 7.9
M102[102] (Not conclusively identified)[103]          
M103[104] NGC 581   Messier object 103.jpg Cluster, open 8 Cassiopeia 7.0
M104[105] NGC 4594 Sombrero Galaxy M104 ngc4594 sombrero galaxy hi-res.jpg Galaxy, spiral 50,000 Virgo 9.5
M105[106] NGC 3379   Messier object 105.jpg Galaxy, elliptical 38,000 Leo 11.0
M106[107] NGC 4258   Messier 106 by Spitzer.jpg Galaxy, spiral 25,000 Canes Venatici 9.5
M107[108] NGC 6171   Messier object 107.jpg Cluster, globular 20 Ophiuchus 10.0
M108[109] NGC 3556   Messier 108 Hubble WikiSky.jpg Galaxy, barred spiral 45,000 Ursa Major 11.0
M109[110] NGC 3992   Messier object 109.jpg Galaxy, barred spiral 55,000 Ursa Major 11.0
M110[111] NGC 205   Messier object 110.jpg Galaxy, dwarf elliptical 2,200 Andromeda 10.0
Messier number NGC Number Common name Picture Object type Distance (kly) Constellation Apparent magnitude

മെസ്സിയർ വസ്തുക്കൾ ആകാശമാപ്പിൽ[തിരുത്തുക]

Messier Star Chart.

അവലംബം[തിരുത്തുക]

 1. Messier, Charles (1771). "Messier 1". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-25-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-06.
 2. Messier, Charles (1771). "Messier 2". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-06-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-06.
 3. Messier, Charles (1771). "Messier 3". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2011-08-05-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-06.
 4. Messier, Charles (1771). "Messier 4". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-25-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-06.
 5. Messier, Charles (1771). "Messier 5". ശേഖരിച്ചത് 2009-02-06.
 6. Messier, Charles (1771). "Messier 6". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-27-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-06.
 7. Messier, Charles (1771). "Messier 7". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-27-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-06.
 8. Messier, Charles (1771). "Messier 8". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-25-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-06.
 9. Messier, Charles (1771). "Messier 9". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-23-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-06.
 10. Messier, Charles (1771). "Messier 10". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-25-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-06.
 11. Messier, Charles (1771). "Messier 11". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-27-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-06.
 12. Messier, Charles (1771). "Messier 12". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-27-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-06.
 13. Messier, Charles (1771). "Messier 13". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2011-08-05-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-06.
 14. Messier, Charles (1771). "Messier 14". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-27-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-06.
 15. Messier, Charles (1771). "Messier 15". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-27-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-06.
 16. Messier, Charles (1771). "Messier 16". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-27-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-06.
 17. Messier, Charles (1771). "Messier 17". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-27-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-06.
 18. Messier, Charles (1771). "Messier 18". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-27-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-06.
 19. Messier, Charles (1771). "Messier 19". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-27-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-06.
 20. Messier, Charles (1771). "Messier 20". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-04-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-06.
 21. Messier, Charles (1771). "Messier 21". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-27-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-06.
 22. Messier, Charles (1771). "Messier 22". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-27-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-06.
 23. Messier, Charles (1771). "Messier 23". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-25-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-06.
 24. Messier, Charles (1771). "Messier 24". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-27-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-06.
 25. Messier, Charles (1771). "Messier 25". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-27-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-06.
 26. Messier, Charles (1771). "Messier 26". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-27-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-06.
 27. Messier, Charles (1771). "Messier 27". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-27-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-06.
 28. Messier, Charles (1771). "Messier 28". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-27-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-06.
 29. Messier, Charles (1771). "Messier 29". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-27-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-06.
 30. Messier, Charles (1771). "Messier 30". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-27-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-06.
 31. Messier, Charles (1771). "Messier 31". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-27-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-06.
 32. Messier, Charles (1771). "Messier 32". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-27-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-06.
 33. Messier, Charles (1771). "Messier 33". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-27-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-06.
 34. Messier, Charles (1771). "Messier 34". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-27-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-06.
 35. Messier, Charles (1771). "Messier 35". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-27-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-06.
 36. Messier, Charles (1771). "Messier 36". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-27-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-06.
 37. Messier, Charles (1771). "Messier 37". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-27-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-06.
 38. Messier, Charles (1771). "Messier 38". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-27-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-06.
 39. Messier, Charles (1771). "Messier 39". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-27-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-06.
 40. Messier, Charles (1771). "Messier 40". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-27-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-06.
 41. Messier, Charles (1771). "Messier 41". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-22-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-06.
 42. Messier, Charles (1771). "Messier 42". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-05-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-06.
 43. Messier, Charles (1771). "Messier 43". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-25-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-06.
 44. Messier, Charles (1771). "Messier 44". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-03-01-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-06.
 45. Messier, Charles (1771). "Messier 45". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-27-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-06.
 46. Messier, Charles (1771). "Messier 46". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-27-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-06.
 47. Messier, Charles (1771). "Messier 47". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-27-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-06.
 48. Messier, Charles (1771). "Messier 48". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-27-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-06.
 49. Messier, Charles (1771). "Messier 49". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-27-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-06.
 50. Messier, Charles (1771). "Messier 50". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-27-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-06.
 51. Messier, Charles (1771). "Messier 51". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-12-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-06.
 52. Messier, Charles (1771). "Messier 52". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-27-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-06.
 53. Messier, Charles (1771). "Messier 53". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-25-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-06.
 54. Messier, Charles (1771). "Messier 54". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-23-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-06.
 55. Messier, Charles (1771). "Messier 55". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-27-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-06.
 56. Messier, Charles (1771). "Messier 56". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-27-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-06.
 57. Messier, Charles (1771). "Messier 57". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-27-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-06.
 58. Messier, Charles (1771). "Messier 58". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-27-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-06.
 59. Messier, Charles (1771). "Messier 59". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-27-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-06.
 60. Messier, Charles (1771). "Messier 60". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-27-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-06.
 61. Messier, Charles (1771). "Messier 61". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-01-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-06.
 62. Messier, Charles (1771). "Messier 62". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-27-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-06.
 63. Messier, Charles (1771). "Messier 63". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-11-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-06.
 64. Messier, Charles (1771). "Messier 64". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-24-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-06.
 65. Messier, Charles (1771). "Messier 65". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-25-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-06.
 66. Messier, Charles (1771). "Messier 66". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-25-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-06.
 67. Messier, Charles (1771). "Messier 67". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-27-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-06.
 68. Messier, Charles (1771). "Messier 68". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-27-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-06.
 69. Messier, Charles (1771). "Messier 69". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-27-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-06.
 70. Messier, Charles (1771). "Messier 70". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-27-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-06.
 71. Messier, Charles (1771). "Messier 71". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-27-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-06.
 72. Messier, Charles (1771). "Messier 72". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-27-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-06.
 73. Messier, Charles (1771). "Messier 73". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-27-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-06.
 74. Messier, Charles (1771). "Messier 74". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-27-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-06.
 75. Messier, Charles (1771). "Messier 75". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-27-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-06.
 76. Messier, Charles (1771). "Messier 76". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-27-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-06.
 77. Messier, Charles (1771). "Messier 77". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-27-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-07.
 78. Messier, Charles (1771). "Messier 78". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-27-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-07.
 79. Messier, Charles (1771). "Messier 79". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-27-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-07.
 80. Messier, Charles (1771). "Messier 80". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-27-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-07.
 81. Messier, Charles (1771). "Messier 81". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-05-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-07.
 82. Messier, Charles (1771). "Messier 82". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-03-01-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-07.
 83. Messier, Charles (1771). "Messier 83". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-11-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-07.
 84. Messier, Charles (1771). "Messier 84". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-27-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-07.
 85. Messier, Charles (1771). "Messier 85". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-27-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-07.
 86. Messier, Charles (1771). "Messier 86". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-27-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-07.
 87. Messier, Charles (1771). "Messier 87". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-27-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-07.
 88. Messier, Charles (1771). "Messier 88". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-27-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-07.
 89. Messier, Charles (1771). "Messier 89". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-27-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-07.
 90. Messier, Charles (1771). "Messier 90". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-27-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-07.
 91. Messier, Charles (1771). "Messier 91". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2008-05-16-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-07.
 92. Messier, Charles (1771). "Messier 92". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-27-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-08.
 93. Messier, Charles (1771). "Messier 93". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-27-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-08.
 94. Messier, Charles (1771). "Messier 94". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-27-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-08.
 95. Messier, Charles (1771). "Messier 95". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-04-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-08.
 96. Messier, Charles (1771). "Messier 96". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-27-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-08.
 97. Messier, Charles (1771). "Messier 97". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-27-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-08.
 98. Messier, Charles (1771). "Messier 98". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-27-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-08.
 99. Messier, Charles (1771). "Messier 99". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-27-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-08.
 100. Messier, Charles (1771). "Messier 100". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-27-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-08.
 101. Messier, Charles (1771). "Messier 101". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2007-01-02-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-08.
 102. Messier, Charles (1771). "Messier 102". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-12-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-08.
 103. Frommert, Hartmut (1995-05). "Messier 102". Usenet. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2019-10-19-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-06. {{cite web}}: Check date values in: |year= (help); Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help)
 104. Messier, Charles (1771). "Messier 103". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-25-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-08.
 105. Messier, Charles (1771). "Messier 104". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-12-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-08.
 106. Messier, Charles (1783). "Messier 105". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-13-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-08.
 107. Messier, Charles (1783). "Messier 106". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-25-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-08.
 108. Messier, Charles (1783). "Messier 107". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-27-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-08.
 109. Messier, Charles (1783). "Messier 108". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-27-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-08.
 110. Messier, Charles (1783). "Messier 109". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2008-05-20-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-08.
 111. Messier, Charles (1783). "Messier 110". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-02-26-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-08.