ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.


വൈദ്യുതകാന്തികത
വൈദ്യുതി · കാന്തികത
ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ്

വൈദ്യുത ചാർജ് · കൂളംബ് നിയമം · വൈദ്യുതക്ഷേത്രം · Electric flux · Gauss's law · Electric potential · വൈദ്യുതസ്ഥൈതിക പ്രേരണം · Electric dipole moment · Polarization density

സ്ഥിര വൈദ്യുത ചാർജ്ജുകളോ, വളരെ സാവധാനം ചലിക്കുന്ന ചാർജ്ജുകൾ മൂലമോ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിഭാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് ഇലട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് (Electrostatics). ഇലട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രതിഭാസങ്ങൾ ആവിർഭവിച്ചത് വസ്തുക്കളിലെ വൈദ്യുത ചാർജ്ജുകൾ തമ്മിലുള്ള ബലം നിമിത്തമാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ബലങ്ങൾക്ക് വിവരണം കൂളംബ് നിയമം പോലെയുള്ള വിശദീകരണങ്ങൾ തരുന്നുണ്ട്. വൈദ്യുതസ്ഥൈതികമായി ഉടലെടുത്ത ബലങ്ങൾ വളെരെ ശക്തികുറഞ്ഞതാണെങ്കിലും ഇലക്ട്രോണും പ്രോട്ടോണും തമ്മിലുള്ള ബലം വളരെ ശക്തമാണ്, ഉദാ: ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൽ ഇലക്ട്രോണും പ്രോട്ടോണും തമ്മിലുള്ള ബലം അവ തമ്മിലുള്ള ഗുരുത്വാകർഷണബലത്തേക്കാൾ 40 മടങ്ങ് ശക്തമാണ്.

അവലംബം[തിരുത്തുക]