കേരളത്തിലെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
(Education in Kerala എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)


വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിയെ വളരയധികം സഹായിച്ചവയാണ് കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങൾ . കാലോചിതമായ മാറ്റങ്ങൾ ഇവയുടെ ഘടനയിലും രീതിയിലും വന്നിടുണ്ട് . ഗവണ്മെന്റ്, എയ്ഡെഡ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഫീസ്‌ ഈടാകുന്നില്ല . ഇന്നത്തെ ഘടനയനുസരിച് പ്രീ പ്രൈമറിയ്ക് ശേഷം ഒന്നു മുതൽ നാലു വരെ ലോവർ പ്രൈമറി , നാലു മുതൽ 7 വരെ അപ്പർ പ്രൈമറി , 8 മുതൽ 10 വരെ ഹൈ സ്കൂൾ , +1,+2 ഹയർ സെക്കന്ററി എന്ന രീതിയാണ് ഉള്ളത് .1 മുതൽ 8 വരെ സൗജ്യന ഭക്ഷണം , വസ്ത്രം , പാഠപുസ്തകം എന്നിവ നൽകുന്നു .

ചരിത്രം[തിരുത്തുക]

1933 ലെ സ്റ്റാഥാം കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഫലമായി കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയിൽ വിപുലമായ മാറ്റം വരുത്തി. ക്ലാസുകളുടെ പേരുകൾ മാറ്റി . പഠന മാധ്യമത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി,സിലബസ് നവീകരിച്ചു .ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളിനൊപ്പും വെർണാകുലർ സ്കൂളുകളും പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു.

പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം സൗജന്യവും നിർബന്ധിതവും സാർവത്രികവുമാക്കികൊണ്ട് തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാർ 1944-45 ൽ ഉത്തരവിറക്കി . 1945 ൽ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളുകളിൽ പഠനമാധ്യമം മാതൃഭാഷയാക്കി . 1949 ൽ തിരുവിതാംകൂർ - കൊച്ചി സംയോജനത്തോടെ ഏകീകൃത പഠനസമ്പ്രദായം നിലവിൽ വന്നു . ഏകീകൃത പഠനസമ്പ്രദായത്തിന്റെ കീഴിൽ ഇ .എസ് .എൽ.സി പരീക്ഷഎസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷയയി പുനർനാമകരണം ചെയ്തു. ആദ്യത്തെ എസ് .എസ് .ൽ .സി പരീക്ഷ 1952 മാർച്ചിൽ നടത്തി . ഹൈ സ്കൂളിൽ ഹിന്ദി ഒരു പഠന ഭാഷയായി സ്വീകരിച്ചു . 1953 -54 വിദ്യാഭ്യാസ വർഷം ഹിന്ദി എല്ലാ മിഡിൽ സ്കൂളിലും ഹൈസ്കൂളിലും നിർബന്ധിത വിഷയമാക്കി . ലോവേർ സെക്കന്ററി തലം വരെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം സർകാർ സ്കൂളുകളിലും എയ്ഡഡ്‌ സ്കൂളുകളിലും 1954-55 വർഷം മുതൽ സ്വജന്യമാകി.

സംസ്ഥാനം നിലവിൽ വന്നതോടെ മലബാർ മേഖലയിലും പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം നിലവിൽവന്നു .5 വയസ് കഴിഞ്ഞാരംഭിക്കുന്ന സ്കൂൾ പഠനത്തിന്റെ കാലാവധി 12 വർഷമാക്കി . സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പ്രൈമറി സ്കൂൾ എന്നും സെക്കന്ററി സ്കൂൾ എന്നും രണ്ടായി തിരിച്ചു . സ്കൂളിലെ ക്ലാസ്സുകളുടെ പേര് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ എന്നാക്കി . 1 മുതൽ 8 വരയുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡുകളാണ് പ്രൈമറി തലത്തിൽ ഉൾപെടുത്തിയത് . ആദ്യത്തെ 5 സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ ലോവർ പ്രൈമറിഉം അടുത്ത 3 സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ അപ്പർ പ്രൈമറിഉം ആയി തരം തിരിച്ചു .1958 ൽ ഹൈ സ്കൂൾ കോഴ് സ് പതുവർഷമായും ഹയർ സെക്കന്ററി കോഴ് സ് 12 വർഷമായും ഭേദഗതി ചെയ്തു .

ഇതനുസരിച്ച് 1957 സെപ്റ്റംബരിൽ കേരള എഡുക്കേഷൻ റുൽസ് ( കെ.ഇ .ആർ ) പാസാക്കി .ഒന്നാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലേകുളള പ്രവേശനത്തിന്റെ പ്രായം 5.5 വയസായി ക്ലിപ്തപെടുത്തി.1958 -59 മുതൽ ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യയനം 5-ആം സ്റ്റാൻഡേർഡ്‌ മുതലും ഹിന്ദി അധ്യയനം ആറാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലും ആരംഭിച്ചു.1960-'61 വർഷത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യയനം 3ആം സ്റ്റാൻഡേർഡ് മുതൽ ആരംഭിച്ചു.1962ൽ പഠനപധതിയിൽ മാറ്റം വരുത്തി. ഐചികവിഷയം ഒന്ന് മതിയെന്ന് തീരുമാനിച്ചു.1964ൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളുകളിലും ഐചികവിഷയങ്ങൾ റദ്ദാക്കി.1990 വരെ 10 വർഷ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസമാണ്‌ കേരളത്തിൽ തുടർന്നിരുന്നത്.1991-1992ൽ ആദ്യമായി ഹൈസ്ക്കൂളുകളോട് ചേർന്ന് +2 സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നു.

എസ്‌.എസ്‌.എൽ.സി[തിരുത്തുക]

വർഷത്തിലൊരിക്കൽ നടത്തിവരുന്നതാണ് " സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ ലീവിംഗ് സർടിഫിക്കറ്റ്"(എസ്‌.എസ്‌.എൽ.സി) പരീക്ഷ. പത്താംക്ലാസ്സിലെ അധ്യയനത്തിന് ശേഷം മാർച്ചിൽ പരീക്ഷ നടത്തും. 1999 മുതൽ സെപ്തംബർ പരീക്ഷ നിർത്തലാക്കി.

പത്താം ക്ലാസ്സിൽ 85 ശതമാനം ഹാജർ ഉണ്ടായിരിക്കണം.സർക്കാർ പരീക്ഷ കമ്മീഷണർ കൂടിയായ സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറാണ് പരീക്ഷയുടെ നടത്തിപ്പുകാരൻ.

2005 മാർച്ച് മുതലുള്ള എസ്‌.എസ്‌.എൽ.സി പരീക്ഷയിലാണ് ഗ്രേഡിംഗ് സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള മൂല്യനിർണ്ണയം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത്.90%ത്തിനു മുകളിൽ എ+ 80-

89% എ 70-79% ബി+,60-69% ബി അങ്ങനെ നീളുന്നു ഗ്രേഡിംഗ് സമ്പ്രദായത്തിലെ ഗ്രേഡുകൾ.ഡി ഗ്രേഡ് എങ്കിലും ലഭിക്കുന്നവർ ഉപരിപഡനത്തിനു യോഗ്യരാണ്‌.ഡി ഗ്രേഡിന് താഴെ ലഭിക്കുന്നവർക്ക് ആ വർഷം തന്നെ സേ പരീക്ഷ എഴുതാം.ഏതെങ്കിലും 3 വിഷയങ്ങൾക്ക്‌ ഡി+ ഗ്രേഡിനു താഴെ ലഭിച്ചവർക്കും സേ പരീക്ഷ എഴുതാം.


പൊതു വിദ്യാലയങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

കേരളത്തിൽ വിദ്യാലയങ്ങൾ പ്രധാനമായും സർക്കാർ, എയ്ഡഡ്, അൺ-എയ്ഡെഡ് എന്നിങ്ങനെയാണ് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സർക്കാർ സ്കൂളുകളും എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളും പൊതു വിദ്യാലയങ്ങളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. 2012-'13ലെ കണക്കനുസരിച്ച് കേരളത്തിൽ 12627 സ്കൂളുകളാണ് ഉള്ളത്. ഇതിൽ 11771 പൊതു വിദ്യാലയങ്ങളുണ്ട്‌, ഇതിൽ 4619 സർക്കാർ സ്കൂളുകളും 7152 എയ്ഡെഡ് സ്കൂളുകളും ഉണ്ട്. 2010-'11 ൽ കേരളത്തിൽ 12644 സ്കൂളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

 • 2011 ലെ കണക്കുപ്രകാരം കേരളത്തിലെ സ്കൂളുകളുടെ എണ്ണം:
വിഭാഗം ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളുകൾ ഹൈസ്കൂളുകൾ അപ്പർ പ്രൈമറി സ്കൂളുകൾ ലോവർ പ്രൈമറി സ്കൂളുകൾ ആകെ
ഗവണ്മെന്റ് 757 1066 899 2528 5250
പ്രൈവറ്റ് എയ്ഡഡ് 669 1429 1870 3979 7947
അൺ-എയ്ഡഡ് 419* 379 217 267 1282
ആകെ 1845 2874 2986 6774 14479

[1]

 • 2011 ലെ കണക്കുപ്രകാരം കേരളത്തിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം:
വിഭാഗം ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളുകൾ ഹൈസ്കൂളുകൾ അപ്പർ പ്രൈമറി സ്കൂളുകൾ ലോവർ പ്രൈമറി സ്കൂളുകൾ ആകെ
ഗവണ്മെന്റ് 141437 462892 373695 424870 1402894
പ്രൈവറ്റ് എയ്ഡഡ് 132598 887202 873434 832752 2725986
അൺ-എയ്ഡഡ് 34687** 95652 110156 169658 410153
ആകെ 308722 1445746 1357285 1427280 4539033

[2]

 • 2011 ലെ കണക്കുപ്രകാരം കേരളത്തിലെ അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം:
വിഭാഗം ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളുകൾ ഹൈസ്കൂളുകൾ അപ്പർ പ്രൈമറി സ്കൂളുകൾ ലോവർ പ്രൈമറി സ്കൂളുകൾ ആകെ
ഗവണ്മെന്റ് 9311 17855 14021 20529 61716
പ്രൈവറ്റ് എയ്ഡഡ് 11006* 34625 32257 35083 112971
അൺ-എയ്ഡഡ് -* 5308 4191 4193 13692
ആകെ 20317 57788 50469 59805 188379

[3]

സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പങ്ക്[തിരുത്തുക]

സർക്കാർ തലത്തിൽ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറിയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സംസ്ഥാനത്ത് സ്ക്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം, സാക്ഷരത,വിദൂരവിദ്യാഭ്യാസം, വിദ്യാഭ്യാസ ഗവേഷണം, തുടങ്ങി മേഖലകളിൽ നയരൂപീകരണം, നയംനടപ്പിലാക്കൽ തുടങ്ങിയവ ചെയ്യുന്നു. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയക്ടറുടെ കാര്യാലയമായ ഡയറക്ടറേറ്റ് തിരുവനന്തപുരം ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടപ്പിലാക്കുന്നത് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഈ വകുപ്പാണ്. ഡയറക്ടറുടെ കീഴിൽ ഹയർസെക്കണ്ടറി-വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കണ്ടറി വിഭാഗങ്ങളും, മേഖലാ വിദ്യാഭ്യാസ കര്യാലയങ്ങളും, ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യാലയങ്ങളും, ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യാലയങ്ങളും പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു. പൊതുവിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒഴിച്ച് മാനവവിഭവശേഷി നൽകുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ്.

തദ്ദേശസ്വംഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

സർക്കാർ പ്രീ-പ്രൈമറി സ്കൂളുകൾ, സർക്കാർ പ്രൈമറി സ്കൂളുകൾ, സർക്കാർ ഹൈസ്കൂളുകൾ, സർക്കാർ ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂളുകൾ എന്നിവയുടെ നടത്തിപ്പ് ചുമതല അതാത് തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ്. പൊതുവിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളും മറ്റും നൽകൽ അതാത് പഞ്ചായത്ത്-നഗരസഭകളുടെ ചുമതലയിൽ പെട്ടതാണ്.

സിലബസ്സുകൾ[തിരുത്തുക]

കേരളത്തിൽ പ്രധാനമായും 3 സിലബസ്സുകളാണ് ഉള്ളത്. കേരള സംസ്ഥാന സിലബസ്സും ,സി.ബി.എസ്‌.ഇ(Central Board of Secondary Education),ഐ.സി.എസ്‌.ഇ(Indian Certificate of Secondary Education) എന്നിവ. 2006-'07ലെ കണക്കനുസരിച്ച് കേരളത്തിൽ 587 സി.ബി.എസ്‌.ഇയും 78ഐ.സി.എസ്‌.ഇ സ്കൂളുകളും ഉണ്ട്.26 കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങളും ഉണ്ട്. കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങൾ കേന്ദ്ര ഗവണ്മെന്റിന്റെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. രാജ്യത്താകമാനം 18440 സ്കൂളുകൾ ആണ് സി.ബി.എസ്‌.ഇ യിൽ അഫിലിയേറ്റു ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. സി.ബി.എസ്‌.ഇ,യിൽ 1315 വിദ്യാലയങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഉണ്ട്. [4]

സർവ ശിക്ഷാ അഭിയാൻ[തിരുത്തുക]

എല്ലാവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന ലക്ഷ്യവുമായി 2000-'01 അധ്യയന വർഷത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആവിഷ്ക്കരിച്ച ഒരു പദ്ധതിയാണ് സർവ ശിക്ഷാ അഭിയാൻ. "എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാം, എല്ലാവർക്കും വളരാം" എന്നതാണ് മുദ്രാവാക്യം. പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സാർവത്രികമാക്കുകയും ആഗോള നിലവാരത്തിലെത്തിക്കുകയും സാമൂഹ്യനീതി, ലിംഗസമത്വം എന്നിവയ്ക്കനുസൃതമായി പ്രാഥമികവിദ്യാഭ്യാസത്തെ മാറ്റുകയും ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ്. പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തെ 2010 ആകുമ്പോഴേക്കും 6 മുതൽ 14 വയസ്സുവരെയുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സൗജന്യ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്നതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. സ്കൂളുകളിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം, സൗജന്യ പുസ്തക വിതരണം, കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂൾ പ്രവേശനത്തിന് പ്രോത്സാഹനം, അധ്യാപക പരിശീലനം എന്നിവയാണ് സർവ ശിക്ഷാ അഭിയാൻ പദ്ധതിയിലൂടെ നടത്തി വരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ. പതിനൊന്നാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിക്കാലം മുതൽ 63:35 എന്ന അനുപാതത്തിലാണ് കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ പദ്ധതിക്ക് ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ ഡയറക്റ്റർ: ഡോ. കിട്ടിക്കൃഷ്ണൻ. എ. പി. ആകുന്നു. [5]

ആർ എം എസ് എ[തിരുത്തുക]

സെക്കന്ററി വിദ്യാഭ്യാസത്തെ മികവുറ്റതാക്കാനുള്ള പദ്ധതിയാണ്, രാഷ്ട്രീയ മാദ്ധ്യമിക് ശിക്ഷാ അഭിയാൻ എന്ന ആർ എം എസ് എ. 14-18 വരെയുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും മികവുറ്റ സാർവ്വത്രികവും ചെലവുകുറഞ്ഞതുമായ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭ്യമാക്കാൻ ഈ പദ്ധതി ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നു. ആർ എം എസ് എയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ:

 • ഓരോ 5 കിലോമീറ്ററിലും ഒരു സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, ഓരോ 7-10 കിലോമീറ്ററിലും ഒരു ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ നൽകുക.
 • 2017ഓടെ സെക്കന്ററി വിദ്യാഭ്യാസം സാർവത്രികമാക്കുക.
 • 2020തോടെ സാർവത്രികമായ ധാരണയുണ്ടാക്കുക.
 • സമൂഹത്തിലെ മുഖ്യധാരയിലില്ലാത്തവരെ മുഖ്യധാരയിലെത്തിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ചും സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹ്യമായും വിദ്യാഭ്യാസപരമായും പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവരെ. പ്രത്യേകിച്ചും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽനിന്നുമുള്ള പെൺകുട്ടികൾ, അംഗപരിമിതർതുടങ്ങിയവർക്ക്, അതുപോലെ, അരികിലേയ്ക്കുനീക്കപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങളായ എസ് സി, എസ് റ്റി, ഒബിസി എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലേയും വിദ്യാഭ്യാസപരമായി പിന്നാക്കമായ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ. [6]

ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിദ്യാഭ്യാസം[തിരുത്തുക]

പ്രീ-ഡിഗ്രി കോളേജുകളിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തുകയും പകരം സ്കൂളുകളിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സമ്പ്രദായം നിലവിൽ വരുകയും ചെയ്തു.1990-'91 കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇതിനായുള്ള ആദ്യശ്രമങ്ങൾ നടന്നത്.പ്രധാനമായും ശാസ്ത്രം,ഹ്യുമാനിറ്റീസ്,കൊമേഴ്സ് എന്നീ 3 വിഭാഗങ്ങളിലായാണ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി കോമ്പിനേഷനുകൾ നിലവിലുള്ളത്.30-ലധികം കോമ്പിനേഷനുകൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭ്യമാണ്.ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ എല്ലാ കോമ്പിനേഷനുകളിലും നിർബന്ധ വിഷയമാണ്.ഒരു ഐച്ഛിക വിഷയമായും ലഭ്യമാണ്.[7]

വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി[തിരുത്തുക]

തൊഴിലധിഷ്ടിത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ നാട്ടിലെ തൊഴിലില്ലായ്മ പരിഹരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിദ്യാഭ്യാസം കേരളത്തിൽ ആരംഭിച്ചത്.1983-'84 കാലയളവിൽ സംസ്ഥാനത്തെ 19 സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി ആരംഭിച്ചു.

അദ്ധ്യാപകപരിശീലനം[തിരുത്തുക]

കാലത്തിനനുസൃതമായി മാറാനായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസമേഘളയിൽ അദ്ധ്യാപകർക്ക് നിരന്തരം പരിശീലനം നൽകിവരുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രക്രിയ മറ്റു വിദ്യാഭ്യാസ രീതികളിൽ ഇല്ലാത്തതാണ്.

ക്ലസ്റ്റർ പരിശീലനം[തിരുത്തുക]

ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ ഉപജില്ലയിൽ മുഴുവൻ അദ്ധ്യാപകർക്കും ഒരേ ദിവസം അവരവരുടെ വിഷയം അനുസരിച്ച് പരിശീലനം നൽകി വരുന്നു. അതിനായി സർക്കാർ ഒരു ദിനം ഓരോ മാസമോ കൃത്യമായ ഐറ്റവേളകളിലോ കണ്ടെത്തുന്നു. ആ ദിനം കുട്ടികളുടെ അദ്ധ്യയനം യാതൊരു കാരണവശാലും കുട്ടികളുടെ അദ്ധ്യയനം തടസ്സം വരാത്ത ശനിയാഴ്ച പോലുള്ള ദിവസം ആണു നിശ്ചയിക്കുക. ക്ലാസ്സുകൾ ആവശ്യമായ പരിശീലനം ലഭിച്ച റിസോഴ്സ് വ്യക്തികളാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുക. ഇതിനായി സമർത്ഥരായ അദ്ധ്യാപകരെയാണു നിയമിക്കുക. ഈ പരിശീലനം സംസ്ഥാനതലത്തിൽത്തന്നെ നൽകുന്നു. അവിടെ പരിശീലനം നേടിയ മാസ്റ്റർ ട്രൈനർമാർ ജില്ലാതലപരിശീലനം നൽകുന്നു. ജില്ലയിൽനിന്നും ഉപ്ജില്ലാ റിസോഴ്സ് പെഴ്സണുകളുടെ പരിശീലനം നൽകി അവരെ സജ്ജരാക്കി ക്ലസ്റ്റർ പരിശീഊലനം വിജയപ്രദമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നു.

സ്കൂൾ പ്രവേശനം[തിരുത്തുക]

സർവ ശിക്ഷാ അഭിയാൻറെയും മറ്റു വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗമന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ഫലമായി കേരളത്തിലെ സ്കൂൾ പ്രവേശന നിരക്കി; വർധനവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.സംസ്ഥാനത്ത് 2013-'14 അധ്യയന വർഷത്തിൽ പ്രവേശനം നേടിയവരിൽ 49.44% പേർ പെൺകുട്ടികളാണ്.തിരുവനന്തപുരം,പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിൽ ആൺകുട്ടികളെക്കാൾ കൂടുതൽ പെൺകുട്ടികളാണ് പ്രവേശനം നേടിയത്. ഇതേ അധ്യയന വർഷത്തിൽ പ്രവേശനം നേടിയവരിൽ 11.28% പേർ പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരും, 1.98%പേർ പട്ടികവർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ടവരും ആണ്. സ്കൂൾ പ്രവേശനത്തിനായി പ്രത്യേക ഫീസ് ഇല്ല. മുമ്പ് ട്യൂഷൻ ഫീസ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ അത് നിർത്തലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. സ്കൂൾ പ്രവേശനത്തിനു യാതൊരുവിധ വിവേചനങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നില്ല.

പഠനസൗകര്യങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട പഠനസൗകര്യങ്ങളാണ് കേരളത്തിലെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങൾ നൽകുന്നത്. റ്റൽസിട്ട ക്ലാസുമുറികൾ, കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകം ഇരിപ്പിടം, ശാസ്ത്രത്തിനും മറ്റു വിഷയങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകം മുറികൾ, കമ്പ്യുട്ടർ പഠനത്തിനായി ലാപ് ടോപ്പുകൾ, മറ്റ് അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾ, അദ്ധ്യാപകർക്ക് ഐ സിടിയിൽ പ്രത്യേക പരിശീലനം നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഒന്നാം ക്ലാസുമുതൽ തന്നെ ഐ സി ടി പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ട്. കായിക- കലാവിദ്യാഭ്യാസത്തിനു പ്രത്യേക പാഠപുസ്തകങ്ങളും നിലവിലുണ്ട്. ഇന്ററാക്ടീവ് ക്ലാസുമുറികൾ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും തുടങ്ങുവാൻ സർക്കാർ നടപടി എടുത്തുവരികയാണ്. പ്രീ പ്രൈമറി മുതൽ എട്ടാം ക്ലാസുവരെ എല്ലാ പൊതുവിദ്യാലയത്തിലും കുട്ടികൾക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണം സൗജന്യമായി നൽകുന്നുണ്ട്. യൂണിഫോമും സൗജന്യമായി നൽകുന്നുണ്ട്. പഠനപിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സഹായകമായി അനേകം പരിപാടികൾ നടന്നുവരുന്നുണ്ട്. ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും മെച്ചപ്പെടാനുള്ള പ്രത്യേക പരിശീലനം നൽകുന്നു. ആയതിനു പ്രത്യേകം അദ്ധ്യാപികമാരെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്.(ഉദാഹരണം: Govt സർവജന ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ബത്തേരി വയനാട്. കേരളത്തിൻറെ ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച മാതൃകാ സ്കൂൾ 2019 പുരസ്കാരത്തിന് അർഹത നേടിയ സ്ഥാപനം.)

പാഠപുസ്തകങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

പ്രീ പ്രൈമറി മുതൽ പ്ലസ് റ്റു വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സർക്കാർ പാഠപുസ്തകം അച്ചടിച്ചു നൽകിവരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, എട്ടാം ക്ലാസുവരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പാഠപുസ്തകങ്ങൾ സൗജന്യമാണ്. മറ്റുള്ളവർ ചെറിയ വില നൽകേണ്ടി വരും. സിലബസ്സ് സർക്കാർ നിശ്ചയിക്കുന്നു. പാഠപുസ്തകങ്ങൾ തയ്യാറക്കുന്നത് വിദഗ്ദ്ധരായ അദ്ധ്യാപകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എസ് സി ആർ ടി യുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ്. പാഠപുസ്തകത്തിനു പുറമേ, അദ്ധ്യാപകസഹായികളും സർക്കാർ തയ്യാറാക്കി അദ്ധ്യാപകർക്കു നൽകിവരുന്നു.

പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഓരോ അഞ്ചുവർഷം കഴിയുമ്പോൾ പരിഷ്കരിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയുപയോഗിച്ചാണ് പാഠപുസ്തകങ്ങൾ അച്ചടിക്കുക. പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ ഭാരം കുട്റ്റികൾക്ക് ആയാസമുണ്ടാക്കുന്നതിനാൽ അവ രണ്ടും മൂന്നും ഭാഗങ്ങളായി അച്ചടിച്ചു നൽകിവരുന്നുണ്ട്.

പ്രീ പ്രൈമറി ക്ലാസുതൊട്ട് പാഠപുസ്തകങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്. [8]

പാഠപുസ്തകങ്ങൾ
ക്ലാസ് പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ പേര് ഭാഷകൾ
പ്രീ പ്രൈമറി -
1
 • കേരള പാഠാവലി
 • കേരള റീഡർ
 • ഗണിതം
 • ഐ സി ടി ||
 • മലയാളം, തമിഴ്, കന്നഡ
 • ഇംഗ്ലിഷ് അറബിക് സംസ്കൃതം
 • മലയാളം ഇംഗ്ലിഷ്, തമിൾ, കന്നഡ
 • മലയാളം ഇംഗ്ലിഷ്, തമിൾ, കന്നഡ
2
 • കേരള പാഠാവലി
 • കേരള റീഡർ
 • ഗണിതം
 • ഐ സി ടി||
 • മലയാളം, തമിഴ്, കന്നഡ
 • ഇംഗ്ലിഷ് അറബിക് സംസ്കൃതം
 • മലയാളം ഇംഗ്ലിഷ്, തമിൾ, കന്നഡ
 • മലയാളം ഇംഗ്ലിഷ്, തമിൾ, കന്നഡ
3 *കേരള പാഠാവലി
 • കേരള റീഡർ
 • ഗണിതം
 • പരിസരപഠനം
 • ഐ സി ടി||
 • മലയാളം, തമിഴ്, കന്നഡ
 • ഇംഗ്ലിഷ് അറബിക് സംസ്കൃതം
 • മലയാളം ഇംഗ്ലിഷ്, തമിൾ, കന്നഡ
 • മലയാളം ഇംഗ്ലിഷ്, തമിൾ, കന്നഡ
4 *കേരള പാഠാവലി
 • കേരള റീഡർ
 • ഗണിതം
 • പരിസരപഠനം
 • ഐ സി ടി||
 • മലയാളം, തമിഴ്, കന്നഡ
 • ഇംഗ്ലിഷ് അറബിക് സംസ്കൃതം
 • മലയാളം ഇംഗ്ലിഷ്, തമിൾ, കന്നഡ
 • മലയാളം ഇംഗ്ലിഷ്, തമിൾ, കന്നഡ
5 *കേരള പാഠാവലി
 • അടിസ്ഥാനപാഠാവലി
 • കേരള റീഡർ AT
 • കേരള റീഡർ BT
 • അടിസ്ഥാനശാസ്ത്രം
 • സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം
 • ഗണിതം
 • ഹിന്ദി റീഡർ
 • മറ്റുള്ളവ
 • ഐ സി ടി||
 • മലയാളം
 • മലയാളം
 • ഇംഗ്ലിഷ്, തമിഴ്, കന്നഡ
 • തമിഴ്, കന്നഡ
 • മലയാളം, ഇംഗ്ലിഷ്, തമിഴ്, കന്നഡ
 • മലയാളം, ഇംഗ്ലിഷ്, തമിഴ്, കന്നഡ
 • മലയാളം, ഇംഗ്ലിഷ്, തമിഴ്, കന്നഡ
 • ഹിന്ദി
 • ഇംഗ്ലിഷ് അറബിക് സംസ്കൃതം
 • മലയാളം ഇംഗ്ലിഷ്, തമിൾ, കന്നഡ
6 *കേരള പാഠാവലി
 • അടിസ്ഥാനപാഠാവലി
 • കേരള റീഡർ AT
 • കേരള റീഡർ BT
 • അടിസ്ഥാനശാസ്ത്രം
 • സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം
 • ഗണിതം
 • ഹിന്ദി റീഡർ
 • മറ്റുള്ളവ
 • ഐ സി ടി||
 • മലയാളം
 • മലയാളം
 • ഇംഗ്ലിഷ്, തമിഴ്, കന്നഡ
 • തമിഴ്, കന്നഡ
 • മലയാളം, ഇംഗ്ലിഷ്, തമിഴ്, കന്നഡ
 • മലയാളം, ഇംഗ്ലിഷ്, തമിഴ്, കന്നഡ
 • മലയാളം, ഇംഗ്ലിഷ്, തമിഴ്, കന്നഡ
 • ഹിന്ദി
 • ഇംഗ്ലിഷ് അറബിക് സംസ്കൃതം
 • മലയാളം ഇംഗ്ലിഷ്, തമിൾ, കന്നഡ
7 *കേരള പാഠാവലി
 • അടിസ്ഥാനപാഠാവലി
 • കേരള റീഡർ AT
 • കേരള റീഡർ BT
 • അടിസ്ഥാനശാസ്ത്രം
 • സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം
 • ഗണിതം
 • ഹിന്ദി റീഡർ
 • മറ്റുള്ളവ
 • ഐ സി ടി||
 • മലയാളം
 • മലയാളം
 • ഇംഗ്ലിഷ്, തമിഴ്, കന്നഡ
 • തമിഴ്, കന്നഡ
 • മലയാളം, ഇംഗ്ലിഷ്, തമിഴ്, കന്നഡ
 • മലയാളം, ഇംഗ്ലിഷ്, തമിഴ്, കന്നഡ
 • മലയാളം, ഇംഗ്ലിഷ്, തമിഴ്, കന്നഡ
 • ഹിന്ദി
 • ഇംഗ്ലിഷ് അറബിക് സംസ്കൃതം
 • മലയാളം ഇംഗ്ലിഷ്, തമിൾ, കന്നഡ

മൂല്യനിർണ്ണയം[തിരുത്തുക]

രണ്ടു തരം മൂല്യ നിർണ്ണയരീതികൾ നിലവിലുണ്ട്.[1][പ്രവർത്തിക്കാത്ത കണ്ണി]

 1. നിരന്തര മൂല്യനിർണ്ണയം : കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള മൂല്യനിർണ്ണയരീതിയാണ് നിരന്തര മൂല്യനിർണ്ണയം. നിരന്തരവും സമഗ്രവുമായ മൂല്യനിർണ്ണയം ആണ് ഫലപ്രദമെന്ന് കരുതുന്നു. വ്യക്തമായ മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തുക. [2]
 2. ടേം മൂല്യനിർണ്ണയം.

മൂന്ന് ടേമിലായി ടേം മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തുന്നു. [3]

വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കാരങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

പ്രധാന ലേഖനം: ഖാദർ കമ്മിറ്റി

സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതിനായി 2017 ൽ കേരള സർക്കാർ "ഖാദർ കമ്മിറ്റി" രൂപീകരിച്ചു. ഡോ. എം.എ. ഖാദർ ചെയർമാനും ജി. ജ്യോതിചൂഢൻ, ഡോ. സി. രാമകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ അംഗങ്ങളുമായിട്ടാണ് സമിതി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത്. 2019ലാണ് സമിതി അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത്. റിപ്പോർട്ടിൽ കേരളത്തിലെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വിവിധ തലങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങളും അവ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ശുപാർശകളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഖാദർ കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ പ്രധാന ശുപാർശകൾ ഇവയാണ്:

 1. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്, ഹയർ സെക്കണ്ടറി ഡയറക്ടറേറ്റ്, വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി ഡയറക്ടറേറ്റ് എന്നിവ സംയോജിപ്പിച്ച് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ജനറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ (പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ) എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു ഏകീകൃത ഡയറക്ടറേറ്റ് രൂപീകരിക്കുക.
 2. അധ്യാപക യോഗ്യതയിൽ സമഗ്രമായ മാറ്റം വരുത്തുക
 3. 12-ാം ക്ലാസുവരെയുള്ള സെക്കണ്ടറി വിദ്യാലയങ്ങളുടെ സ്ഥാപന മേധാവിയായി ഹയർസെക്കണ്ടറി പ്രിൻസിപ്പാളിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തുക.

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖല നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളുടെ അഭാവം വിദ്യാർഥികളെ എയ്ഡെഡ് മേഖലയിലെ സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്നു.പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ കെട്ടിടങ്ങൾ, വേണ്ടത്ര ശൌചാലയങ്ങളുടെ അഭാവം,ഉപകരണങ്ങളുടെ കുറവ് എന്നിവ എയ്ഡഡ് സ്ക്കൂളുകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നു. സർക്കാർ മേഖലയിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും പ്രൈമറി തലത്തിൽ സർക്കാറിന്റെ ഫണ്ട് ആവശ്യത്തിനു ലഭ്യമായതിനാൽ ഇപ്പോൾ മിക്ക സ്കൂളുകളും മെച്ചപ്പെട്ട സൗകര്യങ്ങളോടെയാണൂ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നത്.

ഇപ്പോൾ ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ പതുക്കെ മാറുന്നുണ്ട്.തദ്ദേശ ഭരണകൂടങ്ങളുടെ ഇടപെടൽ,എസ്‌.എസ്‌.എ,ആർ.എം.എസ്‌.എ(Rashtreeya Madhyamik Shiksha Abhiyan) തുടങ്ങിയ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതികൾ,യോഗ്യരായ അധ്യാപകരുടെ സാന്നിധ്യം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ ഈ മേഖലയെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നല്ലൊരു പങ്കു വഹിക്കുന്നുണ്ട്.1:30,1:35,1:45 എന്ന അധ്യാപക-വിദ്യാർഥി അനുപാതം ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കാത്തതും ഒരു പിഴവാണ്.

പിഴവുകളുണ്ടെങ്കിലും താരതമ്യം ചെയ്താൽ രാജ്യത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച നിലവാരമുള്ള സിലബസ്സും വിദ്യാർഥിസമൂഹവും കേരളത്തിന്റെ സ്വത്താണ്.

അവലംബം[തിരുത്തുക]

 1. http://education.kerala.gov.in/index.php?option=com_content&view=article&id=141&Itemid=143
 2. http://education.kerala.gov.in/index.php?option=com_content&view=article&id=141&Itemid=143
 3. http://education.kerala.gov.in/index.php?option=com_content&view=article&id=141&Itemid=143
 4. "ആർക്കൈവ് പകർപ്പ്". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2015-08-31-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2017-01-01.
 5. "ആർക്കൈവ് പകർപ്പ്". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2016-12-17-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2017-01-01.
 6. http://www.education.kerala.gov.in/index.php?option=com_content&id=120&Itemid=132
 7. Plus One Result2017
 8. http://www.scert.kerala.gov.in/index.php?option=com_content&view=article&id=117:textbookarchives-keralastate&catid=40:textbookarchives. {{cite web}}: Missing or empty |title= (help)