വർഗ്ഗം:സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഘടനാപരമായ വസ്തുതകളും സാങ്കേതികവിവരങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ലേഖനങ്ങളെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങ് എന്ന വർഗ്ഗത്തിൽ പെടുത്തിയിരിയ്ക്കുന്നു.