ടെക്നോളജിക്കൽ സിംഗുലാരിറ്റി

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

മനുഷ്യബുദ്ധിയോട് തുലനം ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ ക്രിത്രിമബുദ്ധി വികാസം പ്രാപിക്കുന്നു കാലമാണ് ടെക്നോളജിക്കൽ സിംഗുലാരിറ്റി എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്[1][2].ടെക്നോളജിക്കൽ സിംഗുലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രതിഭാസം എന്ന് പൂർണ്ണമായും യാഥാർത്യമാകുമെന്ന് കൃത്യമായി പ്രവചിക്കാനാവിലെങ്കിലും സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ അതിവേഗത്തിലുളള മാറ്റം കണക്കാക്കിയാൽ 2045-ഓടെ ഇത് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് വിദഗ്ദ്ധർ പറയുന്നു. എല്ലാ മേഖലകളിലും അടിമുടി മാറ്റമായിരിക്കും ടെക്നോളജിക്കൽ സിംഗുലാരിറ്റി കൊണ്ടുവരുക.നൂതനമായ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളിലേക്കും ഇതുവരെ കഴിയാത്ത പ്രശ്നപരിഹാരങ്ങൾക്കും ടെക്നോളജിക്കൽ സിംഗുലാരിറ്റി യുഗത്ത് പരിഹാരമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. David Chalmers on Singularity, Intelligence Explosion. April 8th, 2010. Singularity Institute for Artificial Intelligence. Archived 2014-12-08 at the Wayback Machine.
  2. Editor's Blog Why an Intelligence Explosion is Probable, by Richard Loosemore and Ben Goertzel. March 7, 2011; hplusmagazine.

ബാഹ്യ ലിങ്കുകൾ[തിരുത്തുക]