കവാടം:ഉള്ളടക്കം/അവലോകനങ്ങൾ/സമൂഹവും സാമൂഹ്യശാസ്ത്രവും

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
പ്രധാന ലേഖനങ്ങൾ: സാമൂഹികശാസ്ത്രവും സമൂഹവും  ഇതും കാണുക ശാസ്ത്രവും ശാസ്ത്രീയ സമീപനവും

സാമൂഹികശാസ്ത്രം – നരവംശശാസ്ത്രം • പുരാവസ്തുശാസ്ത്രം • Cognitive science • Communication studies • Critical theory • Cultural studies • Development studies • സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം (Unsolved problems in economics) • വിദ്യാഭ്യാസം • ഭൂമിശാസ്ത്രം • ചരിത്രം • ഭാഷാശാസ്ത്രം  (Unsolved problems in linguistics) • നിയമം • രാഷ്ട്രതന്ത്രം • മനഃശാസ്ത്രം • Social policy • സമൂഹശാസ്ത്രം

സമൂഹം – Ethnic groups • Group • Infrastructure • People

Community – Structure and agency • Socialization • Sense of community • Communitarianism • Social capital • Community development
Social development – Decadence • Social progress • Technological evolution
Sociocultural evolution: Accelerating change → Hunter-gatherer bands → Social rank → Tribes → Social stratification → Chiefdoms → Neolithic Revolution → നാഗരികത → Agrarian society → Pre-industrial society → Agrarian ഗ്രാമങ്ങൾ → പട്ടണങ്ങൾ → നഗരങ്ങൾ → നഗര രാഷ്ട്രങ്ങൾ → Nation-states → വ്യവസായവിപ്ലവം → (Modern) Industrial society → (Postmodern) Post-industrial society → Informational Revolution → Information society → Digital Revolution → ആഗോളവത്കരണം → World government? → Space colonization? → Technological singularity?
Social institutions – സംഘടന
കുടുംബം – പുത്രി • Extended family • അച്ഛൻ • Grandparent • Home • Human bonding • അമ്മ • Nuclear family • Parent • Son
മതം – (see Religion and belief systems above)
Infrastructure
Public infrastructure – Highways • Streets • Roads • പാലംs • Mass transit • വിമാനത്താവളങ്ങൾ and Airways • റെയിൽ‌ ഗതാഗതം • Water supply and Water resources • Wastewater management • ഖരമാലിന്യ സംസ്ക്കരണവും നിർമാർജനവും • വൈദ്യുതി
Private infrastructure – ഓട്ടോമൊബൈൽ • Homes • പെഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ • Personal property • Real estate
Economy and വ്യാപാരവും – ധനകാര്യം • മാനേജ്മെന്റ് • Marketing • Franchising
വിദ്യാഭ്യാസം – Academia • Academic misconduct • Homework • Learning • ബോധനശാസ്ത്രം • വിദ്യാലയം • വിദ്യാർത്ഥി • Study skills • അധ്യാപകൻ
Civil society 
സർക്കാരും രാഷ്ട്രീയവും – Politics by country • അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധങ്ങൾ • Public affairs
നിയമം – Criminal justice 
Social network – ആശയവിനിമയം • പത്രപ്രവർത്തനം • Social capital