ഉപയോക്താവ്:Saul0fTarsus/admintools

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

Links
[തിരുത്തുക]

Wikipedia:Administrator intervention against vandalism/TB2 (edit | talk | history | links | watch | logs)
Wikipedia:Usernames for administrator attention/Bot (edit | talk | history | links | watch | logs)

BRFA Report
[തിരുത്തുക]

RfA Report
[തിരുത്തുക]

വിക്കിപീഡിയ:Bureaucrats' noticeboard/RfA Report

Blocking
[തിരുത്തുക]

Templates[തിരുത്തുക]

This template uses a parser function. To give greater detail to your message, you may specify: the block duration, a specific reason for the block, and auto-include your signature: {{subst:Saul0fTarsus/admintools|time=Duration|reason=For a different reason|sig=<any text>}}.

Block templates
First Time Subsequent times Indefinite
{{subst:uw-block1}} {{subst:uw-block2}} {{subst:uw-block3}}
{{subst:uw-sblock}} for spamming
{{subst:uw-vblock}} for vandalism
{{subst:uw-vaublock}} for vandalism and username violation
{{subst:uw-voablock}} for vandalism-only accounts
{{subst:uw-dblock}} for deletion
{{subst:uw-3block}} for 3RR violation
{{subst:uw-ublock}} for username violation
{{subst:uw-uhblock}} for blatant username violation
{{subst:uw-lblock}} for making legal threats
{{subst:uw-tblock}} for making death threats
{{subst:uw-hblock}} for attempting to harass other users

Requests for page protection
[തിരുത്തുക]

Process[തിരുത്തുക]

Result Code Normalized code
Pictogram voting support.svg Semi-protected {{RFPP|s}} {{RFPP|semi}}
Pictogram voting support.svg Fully protected {{RFPP|p}} {{RFPP|full}}
Pictogram voting support.svg Move protected {{RFPP|m}} {{RFPP|move}}
Pictogram voting support.svg Protected to prevent recreation {{RFPP|t}} {{RFPP|salt}}
Pictogram voting keep.svg Done {{RFPP|do}} {{RFPP|done}}
Pictogram voting delete.svg Declined {{RFPP|d}} {{RFPP|deny}}
Pictogram voting delete.svg Declined – There is not enough recent disruptive activity to justify protection at this time. If there's significantly more disruptive activity in the future, consider relisting. {{RFPP|nea}} {{RFPP|nact}}
Pictogram voting delete.svg Declined – Pages are not protected pre-emptively. {{RFPP|np}} {{RFPP|npre}}
Pictogram voting delete.svg Declined – Featured articles on the Main Page are not protected except in response to extreme vandalism. {{RFPP|fa}} {{RFPP|mpfa}}
Stop x nuvola with clock.svg User(s) blocked {{RFPP|b}} {{RFPP|bloc}}
Pictogram voting keep.svg Unprotected {{RFPP|u}} {{RFPP|unpr}}
Pictogram voting delete.svg Not unprotected {{RFPP|nu}} {{RFPP|noun}}
Pictogram voting wait.svg Already unprotected {{RFPP|au}} {{RFPP|isun}}
Pictogram voting wait.svg Already protected {{RFPP|ap}} {{RFPP|ispr}}
Pictogram voting wait.svg Already done {{RFPP|ad}} {{RFPP|isdo}}
Pictogram voting comment.svg Note: {{RFPP|n}} {{RFPP|note}}

NPWatcher
[തിരുത്തുക]

Approval[തിരുത്തുക]

{{subst:User:Martinp23/NPWatcher/Approval template|approval}}
{{subst:User:Martinp23/NPWatcher/Approval template|edits}}
{{subst:User:Martinp23/NPWatcher/Approval template|reason}}

VandalProof
[തിരുത്തുക]

Approval[തിരുത്തുക]

*{{user2|USERNAME}} Approved by ~~~~
 • Tag the user's talk page with either:
{{subst:User:Snowolf/VP/Application|approved}}
{{subst:User:Snowolf/VP/Application|edits}}
{{subst:User:Snowolf/VP/Application|reason}}

Protected edits requests
[തിരുത്തുക]

ഉപയോക്താവ്:VeblenBot/PERtable

Delisting[തിരുത്തുക]

 • Substitute {{editprotected|REASON}} with {{tl|editprotected}} REASON
 • And add :The requested edit has been made. Happy editing, ~~~~

Articles for Deletion
[തിരുത്തുക]

Closure 5 days, listed at Wikipedia:Articles for deletion/Old[തിരുത്തുക]

 • {{subst:at}} '''RESULT'''. ~~~~
 • {{subst:ab}}
 • Remove the "REMOVE THIS TEMPLATE" template
 • Remove the MfD template from the nominated page
 • Put {{Oldafdfull|date= |result= |page= }} on the talk page

Miscellany for deletion
[തിരുത്തുക]

Closure 5 days[തിരുത്തുക]

 • {{subst:mfd top}} '''Reason''' ~~~~
 • {{subst:mfd bottom}}
 • If keep
Remove the MfD template from the nominated page
Put {{oldmfd|date= |result=keep|votepage= }} on the talk page

User categories for discussion
[തിരുത്തുക]

Closure 5 days[തിരുത്തുക]

 • {{subst:cfd top}} '''result'''. ~~~~
 • {{subst:cfd bottom}}
 • If keep
Put {{cfduserend|date= |result=keep}} on the talk
 • If delete
List it at WP:CFD/WU
 • If rename
List it at WP:CFD/WU
Put {{cfduserend|date= |result=rename to [[:Category: |]]}} on the talk
 • If merge
List it at WP:CFD/WU
Put {{cfduserend|date= |result=merge to [[:Category: |]]}} on the talk

Categories for discussion
[തിരുത്തുക]

Closure 5 days[തിരുത്തുക]

 • {{subst:cfd top}} '''result'''. ~~~~
 • {{subst:cfd bottom}}
 • If keep
Remove the CfD template from the nominated page
Put {{cfdend|SECTION HEADING|date= |result=keep}} on the talk
 • If delete
List it at WP:CFD/W
 • If rename
List it at WP:CFD/W
Put {{cfdend|SECTION HEADING|date= |result=rename to [[:Category: |]]}} on the talk
 • If merge
List it at WP:CFD/W
Put {{cfduserend|date= |result=merge to [[:Category: |]]}} on the talk

Templates for deletion
[തിരുത്തുക]

Closure 7 days[തിരുത്തുക]

 • {{subst:tfd top}} '''result'''. ~~~~
 • {{subst:tfd bottom}}
 • If keep
Remove the TfD template from the nominated page
Put {{tfdend|section heading|date= |result=keep}} on the talk page
 • If delete
Add the template to WP:TFD/H
*; [[Wikipedia:Templates for deletion/Log/DATE]]
**{{lt|TEMPLATE}}

Redirects for discussion
[തിരുത്തുക]

Closure 7 days, latitude permitted[തിരുത്തുക]

 • {{subst:rfd top}} RESULT. ~~~~
 • {{subst:rfd bottom}}
 • If delete
If there is history, see Wikipedia:Deletion_process#Categories_for_Discussion_page

Stub types for deletion
[തിരുത്തുക]

Closure 7 days[തിരുത്തുക]

 • {{subst:sfd top|result|~~~~}}
 • {{subst:sfd bottom}}
 • If delete
Upmerge to the proper stub type

Deletion review
[തിരുത്തുക]

Closure 5 days[തിരുത്തുക]

 • Replace ====[[ARTICLE]]==== with {{subst:drt|[[ARTICLE]]|DECISION}}
 • If not present, add {{la|ARTICLE}}
 • Add to the bottom {{subst:drb}}

Suspected sock puppets
[തിരുത്തുക]

Closure[തിരുത്തുക]

 • Write the conclusions in the Conclusions section
 • If confirming
Block the sockpuppet
Tag the sockpuppet page with {{sockpuppet|MASTERSOCKPUPPET|confirmed}}
If you want to block the sockpuppeteer
If indef block
{{sockpuppeteer|blocked|evidence=[[Wikipedia:Suspected sock puppets/ ]]}}
If temp block
{{SockmasterProven|evidence=[[Wikipedia:Suspected sock puppets/ ]]|period=PERIOD}}
 • If not confirming
Remove the tag from the sockpuppet's user page
Notify the sockpuppet of the result
Remove the tag from the sockpuppeteer's user page
Notify the sockpuppeteer of the result
 • Add {{SSPa}} to the top of the page
 • Check that the page has a </div>

Backlog summary
[തിരുത്തുക]

ഉപയോക്താവ്:Dragons flight/Category tracker/Summary

Notability
[തിരുത്തുക]

ഉൾപ്പെട്ട മാർഗ്ഗരേഖകൾ

ശ്രദ്ധേയത
പണ്ഡിതർ
ഗ്രന്ഥങ്ങൾ
നോവൽ
ചലച്ചിത്രങ്ങൾ
സംഗീതം
അക്കങ്ങൾ
സ്ഥാപനങ്ങളും
കാര്യാലയങ്ങളും

വ്യക്തികൾ
എഴുത്തുകാർ
ചലച്ചിത്ര അഭിനേതാക്കൾ
വെബ് ഉള്ളടക്കം
വിദ്യാലയങ്ങൾ
കേരളത്തിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
ഗ്രന്ഥശാലകൾ
സംഭവങ്ങൾ

സജീവ നിർദ്ദേശങ്ങൾ

ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ പ്രസക്തി

ഇതും കാണുക

പൊതുവേയുള്ള
മായ്ക്കലിന്റെ ഫലങ്ങൾ

Warnings and notices[തിരുത്തുക]

Multi-level templates[തിരുത്തുക]

 • Level 1 – Assumes good faith. Generally includes "Welcome to Wikipedia" or some variant.
 • Level 2 – No faith assumption
 • Level 3 – Assumes bad faith; cease and desist
 • Level 4 – Assumes bad faith; strong cease and desist, last warning
 • Level 4im – Assumes bad faith; strong cease and desist, first and only warning

Contents

Click here to show warnings
Hover over the curly braces to see a summary of the contents.

Don't forget to substitute these templates (more information)

Description Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 4im
Various types of nonconstructive edits
Vandalism {{subst:uw-vandalism1}} {{subst:uw-vandalism2}} {{subst:uw-vandalism3}} {{subst:uw-vandalism4}} {{subst:uw-vandalism4im}}
Editing tests {{subst:uw-test1}} {{subst:uw-test2}} {{subst:uw-test3}} {{subst:uw-generic4}} വിക്കിപീഡിയ:UTM/NA
Page blanking, removal of content or templates {{subst:uw-delete1}} {{subst:uw-delete2}} {{subst:uw-delete3}} {{subst:uw-delete4}} {{subst:uw-delete4im}}
Using improper humor {{subst:uw-joke1}} {{subst:uw-joke2}} {{subst:uw-joke3}} {{subst:uw-joke4}} വിക്കിപീഡിയ:UTM/NA
Creating inappropriate pages {{subst:uw-create1}} {{subst:uw-create2}} {{subst:uw-create3}} {{subst:uw-create4}} {{subst:uw-create4im}}
Uploading inappropriate images {{subst:uw-upload1}} {{subst:uw-upload2}} {{subst:uw-upload3}} {{subst:uw-upload4}} {{subst:uw-upload4im}}
Image-related vandalism {{subst:uw-image1}} {{subst:uw-image2}} {{subst:uw-image3}} {{subst:uw-image4}} {{subst:uw-image4im}}
Adding promotions of objects or ideologies (also spam)
Adding spam links {{subst:uw-spam1}} {{subst:uw-spam2}} {{subst:uw-spam3}} {{subst:uw-spam4}} {{subst:uw-spam4im}}
Using Wikipedia for advertising or promotion {{subst:uw-ad1}} {{subst:uw-ad2}} {{subst:uw-ad3}} {{subst:uw-ad4}} വിക്കിപീഡിയ:UTM/NA
Not adhering to neutral point of view {{subst:uw-npov1}} {{subst:uw-npov2}} {{subst:uw-npov3}} {{subst:uw-npov4}} വിക്കിപീഡിയ:UTM/NA
Inserting factual inaccuracies and/or libel
Addition of unsourced material without proper citations {{subst:uw-unsor1}} {{subst:uw-unsor2}} {{subst:uw-unsor3}} {{subst:uw-generic4}} വിക്കിപീഡിയ:UTM/NA
Introducing deliberate factual errors {{subst:uw-error1}} {{subst:uw-error2}} {{subst:uw-error3}} {{subst:uw-generic4}} വിക്കിപീഡിയ:UTM/NA
Adding original research, including unpublished syntheses of sourced material {{subst:uw-nor1}} {{subst:uw-nor2}} {{subst:uw-nor3}} {{subst:uw-nor4}} വിക്കിപീഡിയ:UTM/NA
Adding unreferenced controversial information about living persons {{subst:uw-biog1}} {{subst:uw-biog2}} {{subst:uw-biog3}} {{subst:uw-biog4}} വിക്കിപീഡിയ:UTM/NA
Defamation not specifically directed {{subst:uw-defam1}} {{subst:uw-defam2}} {{subst:uw-defam3}} {{subst:uw-defam4}} {{subst:uw-defam4im}}
Unaccepted practices, unilateral action against policies or guidelines
Censorship of material {{subst:uw-uncen1}} {{subst:uw-uncen2}} {{subst:uw-uncen3}} {{subst:uw-generic4}} വിക്കിപീഡിയ:UTM/NA
Formatting, date, language, etc. (Manual of Style) {{subst:uw-mos1}} {{subst:uw-mos2}} {{subst:uw-mos3}} വിക്കിപീഡിയ:UTM/NA
Page moves {{subst:uw-move1}} {{subst:uw-move2}} {{subst:uw-move3}} {{subst:uw-move4}} {{subst:uw-move4im}}
Using talk page as forum {{subst:uw-chat1}} {{subst:uw-chat2}} {{subst:uw-chat3}} {{subst:uw-chat4}} വിക്കിപീഡിയ:UTM/NA
Refactoring others' talk page comments {{subst:uw-tpv1}} {{subst:uw-tpv2}} {{subst:uw-tpv3}} വിക്കിപീഡിയ:UTM/NA
Removing {{afd}} templates {{subst:uw-afd1}} {{subst:uw-afd2}} {{subst:uw-afd3}} {{subst:uw-afd4}} വിക്കിപീഡിയ:UTM/NA
Removing {{speedy deletion}} templates {{subst:uw-speedy1}} {{subst:uw-speedy2}} {{subst:uw-speedy3}} {{subst:uw-speedy4}} വിക്കിപീഡിയ:UTM/NA
Behavior towards editors and articles
Personal attack directed at a specific editor {{subst:uw-npa1}} {{subst:uw-npa2}} {{subst:uw-npa3}} {{subst:uw-npa4}} {{subst:uw-npa4im}}
Not assuming good faith {{subst:uw-agf1}} {{subst:uw-agf2}} {{subst:uw-agf3}} വിക്കിപീഡിയ:UTM/NA
Ownership of articles {{subst:uw-own1}} {{subst:uw-own2}} {{subst:uw-own3}} വിക്കിപീഡിയ:UTM/NA
Description Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 4im

Single-level templates[തിരുത്തുക]

Click here to show notices Click here to show warnings.
Hover over the curly braces to see a summary of the contents.
Notices Warnings
Description Template Description Template
Creating double redirects through bad page moves {{subst:uw-2redirect}} Potentially violating the three revert rule {{subst:uw-3rr}}
Bad AIV report {{subst:uw-aiv}} Blatant vandalism {{subst:uw-bv}}
Adding signatures to article space {{subst:uw-articlesig}} Canvassing {{subst:uw-canvass}}
Creating autobiographies {{subst:uw-autobiography}} Copyright violation {{subst:uw-copyright}}
Adding incorrect categories {{subst:uw-badcat}} Linking to copyrighted works violation {{subst:uw-copyright-link}}
"Biting" newcomers {{subst:uw-bite}} Creating hoaxes {{subst:uw-hoax}}
Cut and paste moves {{subst:uw-c&pmove}} Making legal threats {{subst:uw-legal}}
Conflict of Interest {{subst:uw-coi}} Long term pattern of vandalism {{subst:uw-longterm}}
Unnecessarily changing date formats {{subst:uw-date}} Usage of multiple IPs {{subst:uw-multipleIPs}}
Not using edit summary {{subst:uw-editsummary}} Personal info {{subst:uw-pinfo}}
Not communicating in English {{subst:uw-english}} Creating malicious redirects {{subst:uw-redirect}}
User forgets to place a hang-on reasoning to the talk page {{subst:uw-hangon}} Userpage vandalism {{subst:uw-upv}}
Italicize books, films, albums, magazines, TV series, etc within articles {{subst:uw-italicize}} Adding useless trivia {{subst:uw-trivia}}
Unnecessarily changing between British and American English {{subst:uw-lang}} Using inaccurate or inappropriate edit summaries {{subst:uw-wrongsummary}}
For excessive addition of redlinks or repeated blue links {{subst:uw-linking}} Improper use of warning or blocking template {{subst:uw-tempabuse}}
Incorrect use of minor edits check box {{subst:uw-minor}} Username is against policy {{subst:uw-username}}
Uploading replaceable non-free images {{subst:uw-nonfree}} Userpage or subpage is against policy {{subst:uw-userpage}}
Do not report complex abuse to AIV {{subst:uw-notaiv}} Racially motivated edit {{subst:uw-ra}}
We use consensus, not voting {{subst:uw-notvote}}
Use preview button to avoid mistakes {{subst:uw-preview}}
Removal of the Sandbox header {{subst:uw-sandbox}}
Reverting self tests {{subst:uw-selfrevert}}


Wikipedia is not a social network (e.g., MySpace, Facebook) {{subst:uw-socialnetwork}}
Remember to subst: templates {{subst:uw-subst}}
Talk in article {{subst:uw-talkinarticle}}
Not signing posts {{subst:uw-tilde}}
Reporting of username to WP:UAA not accepted. {{subst:uw-uaa}}
Warning vandals {{subst:uw-warn}}
Removing proper sources containing dead links {{subst:uw-deadlink}}
Review spelling, etc. {{subst:uw-spellcheck}}
ഉപയോക്താവ്:Snowolf/note Based on an idea from EVula
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:Saul0fTarsus/admintools&oldid=2565812" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്