ഉപയോക്താവ്:Premchakkungal/നോക്കിയ ഫോണുകളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search


നോക്കിയ Corporation.


This list concentrates on the modern നോക്കിയ products. In the past, നോക്കിയ has produced at one time or another കടലാസ് products, കാർ and സൈക്കിൾ tires, ചെരുപ്പ് (including Wellington boots), communications cables, ടെലിവിഷൻs and other ഉപഭോക്ത ഇലക്ട്രോണിക്സ്, പെഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർs, electricity generation machinery, robotics, കപ്പാസിറ്റർs, gas masks such as the M61 for the Finnish Army, പ്ലാസ്റ്റിക്s, അലൂമിനിയം and chemicals.[1]

മൊബൈൽ phones[തിരുത്തുക]

Phones in boldface indicates that the phone is a Symbian OS powered smartphone.
S = Status, where P indicates under production, and D is discontinued

ഡി.സി.ട്ടി (ഡിജിറ്റൽ Core Technology) 1, 2, 3 and 4 are generations of internal Nokia technology.

Classic ശ്രേണി – The Mobira ശ്രേണി[തിരുത്തുക]

Phone model Screen type Released S Technology Generation Form factor
Mobira Senator Monochrome 1982 D NMT-450 1ജി Boxtype - The first മൊബൈൽ phone
Mobira Talkman 450 Monochrome 1984 D NMT-450 1ജി Boxtype
Mobira Cityman 100 Monochrome 1988 D ETACS 1ജി Brick
Mobira Cityman 150 Monochrome 1989 D NMT-900 1ജി Brick
Mobira Cityman 1320 Monochrome 1987 D TACS 1ജി Brick
Mobira Cityman 900 Monochrome 1987 D NMT-900 1ജി Brick

ഓരിജിനൽ സെരീസ്[തിരുത്തുക]

Phone model Screen type Released S Technology Generation Form factor
നോക്കിയ 100 Monochrome 1987 D NMT-900 1ജി ക്കാൻഡിബാർ
നോക്കിയ 101 Monochrome 1992 D NMT-900 2ജി Candybar
നോക്കിയ 282 Monochrome 1998 D എ.എം.പി.എസ്./N-എ.എം.പി.എസ്. Unknown Clamshell
നോക്കിയ 636 Monochrome 1995 D എ.എം.പി.എസ്. Unknown Candybar
നോക്കിയ 638 Monochrome 1996 D എ.എം.പി.എസ്. Unknown Candybar
നോക്കിയ 640 Monochrome 1999 D NMT-900 Unknown Candybar
നോക്കിയ 650 Monochrome 1999 D NMT-900 Unknown Candybar
നോക്കിയ 810 (കാർ phone) Monochrome 2003 D ജി.എസ്.എം. Unknown Candybar
നോക്കിയ 918 Monochrome Unknown D എ.എം.പി.എസ്. Unknown Candybar
നോക്കിയ 1000 Monochrome 1992 D എ.എം.പി.എസ്. ഡി.സി.ട്ടി1 Candybar
നോക്കിയ 1011 Monochrome 1992 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി1 Candybar - First ജി.എസ്.എം. phone
നോക്കിയ Ringo Monochrome 1995 D TACS/ETACS/NMT-900 ഡി.സി.ട്ടി1 Candybar

1000–9000 ശ്രേണി[തിരുത്തുക]

നോക്കിയ 1000 ശ്രേണി – Ultrabasic ശ്രേണി[തിരുത്തുക]

The നോക്കിയ 1000 ശ്രേണി include Nokia's most affordable phones. They are mostly targeted towards developing countries and users who do not require advanced features beyond making calls and SMS text messages, alarm clock, reminders, etc.

Phone model Screen type Released S Technology/Frequency Generation Form factor Polyphone
നോക്കിയ 1006 128 x 160 color 2009 S സി.ഡി.എം.എ Candybar
നോക്കിയ 1100 96 x 65 Monochrome 2003 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar mono
നോക്കിയ 1101 96 x 65 Monochrome 2005 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar mono
നോക്കിയ 1108 96 x 65 Monochrome 2005 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar mono
നോക്കിയ 1110 96 x 68 Inverse Monochrome 2005 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar MP3
നോക്കിയ 1110i 96 x 68 Monochrome 2006 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar MP3
നോക്കിയ 1112 96 x 68 Monochrome 2006 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar MP3
നോക്കിയ 1200 96 x 68 Monochrome 2007 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar MP3
നോക്കിയ 1202 96 x 68 Monochrome 2008 P ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar MP3
നോക്കിയ 1203 96 x 68 Monochrome 2009 P ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar MP3
നോക്കിയ 1208 96 x 68 CSTN ( color super-twist nematic ) 2007 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar MP3
നോക്കിയ 1209 96 x 68 pixels CSTN ( color super-twist nematic ) 2007 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar MP3
നോക്കിയ 1220 84 x 48 Monochrome 2002 D ട്ടി.ഡി.എം.എ./എ.എം.പി.എസ്. ഡി.സി.ട്ടി3 Candybar
നോക്കിയ 1221 84 x 48 Monochrome 2002 D ട്ടി.ഡി.എം.എ./എ.എം.പി.എസ്. ഡി.സി.ട്ടി3 Candybar
നോക്കിയ 1260 84 x 48 Monochrome 2002 D ട്ടി.ഡി.എം.എ./എ.എം.പി.എസ്. ഡി.സി.ട്ടി3 Candybar
നോക്കിയ 1261 84 x 48 Monochrome 2002 D ട്ടി.ഡി.എം.എ./എ.എം.പി.എസ്. ഡി.സി.ട്ടി3 Candybar
നോക്കിയ 1280 96 x 68 Monochrome 2010 P ജി.എസ്.എം. Candybar
നോക്കിയ 1600 96 x 68 16-bit (65,536) Color 2006 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar MP3
നോക്കിയ 1610 Monochrome 1996 D [[ജി.എസ്.എം.] ഡി.സി.ട്ടി1 Candybar
നോക്കിയ 1611 Monochrome 1997 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി1 Candybar
നോക്കിയ1616 128 x 160 (65,536) Color 2010 P ജി.എസ്.എം. Candybar MP3
നോക്കിയ 1620 Monochrome 1997 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി1 Candybar
നോക്കിയ 1630 Monochrome 1998 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി1 Candybar
നോക്കിയ 1631 Monochrome 1998 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി1 Candybar
നോക്കിയ 1650 (65,536) Color 2008 P ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി1 Candybar MP3
നോക്കിയ 1661 128 x 160 (65,536) Color 2008 P ജി.എസ്.എം. Candybar MP3
നോക്കിയ 1662 128 x 160 (65,536) Color 2008 P ജി.എസ്.എം. Candybar MP3
നോക്കിയ 1680 classic 128 x 160 (65,536) Color 2008 P ജി.എസ്.എം. Candybar MP3
നോക്കിയ 1800 128 x 160 (65,536) Color 2010 P ജി.എസ്.എം. Candybar MP3
നോക്കിയ 1910 Monochrome 1996 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി1 Candybar
നോക്കിയ 1911 Monochrome 1997 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി1 Candybar

നോക്കിയ 2000 ശ്രേണി – Basic ശ്രേണി[തിരുത്തുക]

Like the 1000 ശ്രേണി, the 2000 ശ്രേണി are entry-level phones. However, the 2000 ശ്രേണി generally contain more advanced features than the 1000 ശ്രേണി; many new 2000 ശ്രേണി phones feature color screens and some feature cameras, ബ്ലൂടൂത്ത് and even A-GPS, such as in the case of the നോക്കിയ 2710. The 2000 ശ്രേണി slot between the 1000 and 3000 ശ്രേണി phones in terms of features.

Phone model Screen type Released S Technology Generation Form factor Camera
നോക്കിയ 2010 Monochrome 1994 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി1 Candybar
നോക്കിയ 2100 96 x 65 Monochrome 2003 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി3 Candybar
നോക്കിയ 2110 Monochrome 1994 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി1 Candybar
നോക്കിയ 2110i Monochrome 1996 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി1 Candybar
നോക്കിയ 2112 96 x 65 Monochrome 2004 D സി.ഡി.എം.എ 2000 1x ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar
നോക്കിയ 2115 96 x 65 Monochrome 2005 D സി.ഡി.എം.എ2000 1x ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar
നോക്കിയ 2115i 96 x 65 Monochrome 2005 D സി.ഡി.എം.എ2000 1x ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar
നോക്കിയ 2116i 96 x 65 Monochrome 2005 D സി.ഡി.എം.എ2000 1x ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar
നോക്കിയ 2118 96 x 65 Monochrome 2005 D സി.ഡി.എം.എ2000 1x ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar
നോക്കിയ 2120 96 x 65 Monochrome 1994 D ട്ടി.ഡി.എം.എ./എ.എം.പി.എസ്. ഡി.സി.ട്ടി2 Candybar
നോക്കിയ 2125i 96 x 65 16-bit (65,536) Color 2005 D സി.ഡി.എം.എ2000 1x/എ.എം.പി.എസ്. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar
നോക്കിയ 2126i 96 x 65 16-bit (65,536) Color 2005 D സി.ഡി.എം.എ2000 1x ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar
നോക്കിയ 2128i 96 x 65 16-bit (65,536) Color 2005 D സി.ഡി.എം.എ2000 1x ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar
നോക്കിയ 2160 Monochrome 1996 D ട്ടി.ഡി.എം.എ./എ.എം.പി.എസ്. ഡി.സി.ട്ടി1 Candybar
നോക്കിയ 2160i Monochrome 1997 D ട്ടി.ഡി.എം.എ./എ.എം.പി.എസ്. ഡി.സി.ട്ടി1 Candybar
നോക്കിയ 2168 Monochrome 1997 D ട്ടി.ഡി.എം.എ./എ.എം.പി.എസ്. ഡി.സി.ട്ടി1 Candybar
നോക്കിയ 2170 Monochrome 1998 D സി.ഡി.എം.എ ഡി.സി.ട്ടി1 Candybar
നോക്കിയ 2180 Monochrome 1997 D സി.ഡി.എം.എ/എ.എം.പി.എസ്. ഡി.സി.ട്ടി1 Candybar
നോക്കിയ 2190 Monochrome 1997 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി1 Candybar
നോക്കിയ 2220 84 x 48 Monochrome 2003 D ട്ടി.ഡി.എം.എ./എ.എം.പി.എസ്. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar
നോക്കിയ 2255 128 x 128 (65,536) Color 2005 D സി.ഡി.എം.എ2000 1x ഡി.സി.ട്ടി4 Clamshell
നോക്കിയ 2260 84 x 48 Monochrome 2003 D ട്ടി.ഡി.എം.എ./എ.എം.പി.എസ്. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar
നോക്കിയ 2270 96 x 65 Monochrome 2003 D സി.ഡി.എം.എ2000 1x ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar
നോക്കിയ 2272 96 x 65 Monochrome 2003 D സി.ഡി.എം.എ2000 1x ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar
നോക്കിയ 2280 96 x 65 Monochrome 2003 D സി.ഡി.എം.എ2000 1x ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar
നോക്കിയ 2285 96 x 65 Monochrome 2003 D സി.ഡി.എം.എ2000 1x ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar
നോക്കിയ 2300 96 x 65 Monochrome 2004 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar
നോക്കിയ 2310 96 x 68 16-bit (65536) color 2006 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4+ Candybar
നോക്കിയ 2366i 128 x 160 16-bit (65536) color 2006 D സി.ഡി.എം.എ2000 1x ഡി.സി.ട്ടി4 Clamshell
നോക്കിയ 2600 128 x 128 12-bit (4096) Color 2004 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar
നോക്കിയ 2600 classic 128 x 160 16-bit (65536) color 2007 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4+ Candybar VGA 0.3 MP
നോക്കിയ 2610 128 x 128 16-bit (65536) color 2006 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4+ Candybar
നോക്കിയ 2626 128 x 128 16-bit (65536) color 2007 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4+ Candybar
നോക്കിയ 2630 128 x 160 16-bit (65536) color 2007 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4+ Candybar VGA 0.3 MP
നോക്കിയ 2650 128 x 128 12-bit (4096) Color 2004 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Clamshell
നോക്കിയ 2651 128 x 128 12-bit (4096) Color 2004 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Clamshell
നോക്കിയ 2652 128 x 128 12-bit (4096) Color 2005 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Clamshell
നോക്കിയ 2680 128 x 128 12-bit (4096) Color 2005 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Slide
നോക്കിയ 2690 128 x 160 16-bit (256144) color 2010 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി+4 Candybar VGA 0.3 MP
നോക്കിയ 2700 classic 240 x 320 262k Color 2009 P ജി.എസ്.എം. BB5.0 Candybar 2.0 MP
നോക്കിയ 2710 240 x 320 262k Color 2009 P ജി.എസ്.എം. BB5.0 Candybar 2.0 MP
നോക്കിയ 2730 classic 240 x 320 262k Color 2009 P ജി.എസ്.എം. (W-സി.ഡി.എം.എ, എഡ്ജ്, GPRS) BB5.0 SL3 Candybar 2.0 MP
നോക്കിയ 2760 128 x 160 16-bit (65,536) Color 2007 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Clamshell VGA 0.3 MP
നോക്കിയ 2680 slide 128 x 160 16-bit (65,536) Color 2008 P ജി.എസ്.എം. - Slide VGA 0.3 MP
നോക്കിയ 2660 128 x 160 16-bit (65,536) Color 2009 P Eജി.എസ്.എം. - Flip -
നോക്കിയ 2855i 128 x 160 262k Color (internal)/Monochromatic (external) 2005? D സി.ഡി.എം.എ2000 1x/എ.എം.പി.എസ്. - Clamshell -

നോക്കിയ 3000 ശ്രേണി – Expression ശ്രേണി[തിരുത്തുക]

The നോക്കിയ 3000 ശ്രേണി are mostly mid-range phones targeted towards the youth market. Some of the models in this ശ്രേണി are targeted towards young male users, in contrast with the more unisex business-oriented 6000 ശ്രേണി and the more feminine fashion-oriented 7000 ശ്രേണി. Feature wise, the 3000 ശ്രേണി slot between the 2000 and 6000 ശ്രേണി.

Phone model Screen type Released S Technology Generation Form factor Camera
നോക്കിയ 3100 128 x 128 12-bit (4096) Color 2003 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar
നോക്കിയ 3105 128 x 128 12-bit (4096) Color 2003 D സി.ഡി.എം.എ2000 1x ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar
നോക്കിയ 3108 128 x 128 12-bit (4096) Color 2003 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar
നോക്കിയ 3109 classic 128 x 160 18-bit (262,144) 2007 D ജി.എസ്.എം./എഡ്ജ്/HSCSD BB5.0 Candybar
നോക്കിയ 3110 Monochrome 1997 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി2 Candybar
നോക്കിയ 3110 classic 128 x 160 18-bit (262,144) 2007 D ജി.എസ്.എം./എഡ്ജ്/HSCSD BB5.0 Candybar 1.3M 8x Zoom
നോക്കിയ 3120 128 x 128 12-bit (4096) Color 2004 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar
നോക്കിയ 3125 128 x 128 12-bit (4096) Color 2004 D സി.ഡി.എം.എ2000 1x ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar
നോക്കിയ 3120 classic 240 x 320 (16M) Color 2008 P Wസി.ഡി.എം.എ/ജി.എസ്.എം. - Candybar 2M + LED Flash
നോക്കിയ 3128 128 x 160 18 bit (65,536) Color
96 x 64 16 bit (4,096) Color (external)
2004 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Clamshell - China market only
നോക്കിയ 3152 128 x 160 18-bit (262,144) Color
96 x 65 Monochrome (external)
2005 D സി.ഡി.എം.എ2000 1x ഡി.സി.ട്ടി4 Clamshell
നോക്കിയ 3155 128 x 160 18-bit (262,144) Color
96 x 65 Monochrome (external)
2005 D സി.ഡി.എം.എ2000 1x ഡി.സി.ട്ടി4 Clamshell
നോക്കിയ 3200 128 x 128 12-bit (4096) Color 2003 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar
നോക്കിയ 3205 128 x 128 12-bit (4096) Color 2004 D സി.ഡി.എം.എ2000 1x/എ.എം.പി.എസ്. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar
നോക്കിയ 3210 84 x 48 Monochrome 1999 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി3 Candybar
നോക്കിയ 3220 128 x 128 16-bit (65,536) Color 2004 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar
നോക്കിയ 3230 176 x 208 16-bit (65,536) Color 2005 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar 1.3 megapixels
നോക്കിയ 3250 176 x 208 18-bit (262,144) Color 2005 D ജി.എസ്.എം. BB5.0 Candybar/ Twist
നോക്കിയ 3280 84 x 48 Monochrome 2001 D സി.ഡി.എം.എ/എ.എം.പി.എസ്. ഡി.സി.ട്ടി3 Candybar
നോക്കിയ 3285 84 x 48 Monochrome 2001 D സി.ഡി.എം.എ/എ.എം.പി.എസ്. ഡി.സി.ട്ടി3 Candybar
നോക്കിയ 3300 128 x 128 12-bit (4096) Color 2003 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar
നോക്കിയ 3310 84 x 48 Monochrome 2000 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി3 Candybar
നൊകിഅ 3315 84 x 48 Monochrome 2002 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി3 Candybar
നോക്കിയ 3320 84 x 48 Monochrome 2001 D ട്ടി.ഡി.എം.എ./എ.എം.പി.എസ്. ഡി.സി.ട്ടി3 Candybar
നോക്കിയ 3330 84 x 48 Monochrome 2001 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി3 Candybar
നോക്കിയ 3350 96 x 65 Monochrome 2001 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി3 Candybar
നോക്കിയ 3360 84 x 48 Monochrome 2001 D ട്ടി.ഡി.എം.എ./എ.എം.പി.എസ്. ഡി.സി.ട്ടി3 Candybar
നോക്കിയ 3390 84 x 48 Monochrome 2000 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി3 Candybar
നോക്കിയ 3395 84 x 48 Monochrome 2001 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി3 Candybar
നോക്കിയ 3410 96 x 65 Monochrome 2002 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി3 Candybar
നോക്കിയ 3500 classic 128 x 160 18-bit (262,144) Color 2007 D ജി.എസ്.എം./എഡ്ജ് BB5.0 Candybar 2.0M 8X Zoom
നോക്കിയ 3510 96 x 65 Monochrome 2002 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar
നോക്കിയ 3510i 96 x 65 12-bit (4096) Color 2002 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar
നോക്കിയ 3520 96 x 65 12-bit (4096) Color 2003 D ട്ടി.ഡി.എം.എ./എ.എം.പി.എസ്. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar
നോക്കിയ 3530 96 x 65 12-bit (4096) Color 2003 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar
നോക്കിയ 3560 96 x 65 12-bit (4096) Color 2003 D ട്ടി.ഡി.എം.എ./എ.എം.പി.എസ്. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar
നോക്കിയ 3555 128 x 160 18-bit (262,144) Color 2008 P ജി.എസ്.എം./Wസി.ഡി.എം.എ EGPRS HSCSD BB5.0 Clamshell VGA
നോക്കിയ 3570 96 x 65 Monochrome 2003 D സി.ഡി.എം.എ2000 1x ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar
നോക്കിയ 3585 96 x 65 Monochrome 2002 D സി.ഡി.എം.എ2000 1x/എ.എം.പി.എസ്. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar
നോക്കിയ 3585i 96 x 65 Monochrome 2003 D സി.ഡി.എം.എ2000 1x/എ.എം.പി.എസ്. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar
നോക്കിയ 3586i 96 x 65 12-bit (4096) Color 2003 D സി.ഡി.എം.എ2000 1x/എ.എം.പി.എസ്. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar
നോക്കിയ 3587i 96 x 65 12-bit (4096) Color 2003 D സി.ഡി.എം.എ2000 1x/എ.എം.പി.എസ്. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar
നോക്കിയ 3588i 96 x 65 12-bit (4096) Color 2003 D സി.ഡി.എം.എ2000 1x/എ.എം.പി.എസ്. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar
നോക്കിയ 3589i 96 x 65 12-bit (4096) Color 2003 D സി.ഡി.എം.എ2000 1x/എ.എം.പി.എസ്. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar
നോക്കിയ 3590 96 x 65 Monochrome 2002 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar
നോക്കിയ 3595 96 x 65 12-bit (4096) Color 2003 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar
നോക്കിയ 3600 176 x 208 12-bit (4096) Color 2003 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar
നോക്കിയ 3600 slide 240 x 320 24-bit (16 million) Color 2008 P ജി.എസ്.എം. BB5.0 Slide 3.2 megapixels
നോക്കിയ 3606 176 x 220 24-bit (16 million) Color 2008 P ജി.എസ്.എം. BB5.0 Clamshell 1.3 megapixels
നോക്കിയ 3610 96 x 65 Monochrome 2002 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി3 Candybar
നോക്കിയ 3620 176 x 208 16-bit (65,536) Color 2003 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar
നോക്കിയ 3650 176 x 208 12-bit (4096) Color 2003 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar/ Circular keypad VGA
നൊകിഅ 3660 176 x 208 16-bit (65,536) Color 2003 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar VGA
നോക്കിയ 3810 Monochrome 1997 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി3 Candybar

നോക്കിയ 5000 ശ്രേണി – Active ശ്രേണി[തിരുത്തുക]

The നോക്കിയ 5000 ശ്രേണി are similar in features to the 3000 ശ്രേണി, but often contain more features towards active individuals. Many of the 5000 ശ്രേണി phones feature a rugged construction or contain extra features for music playback.

Phone model number Screen type Released S Technology Generation Form factor Camera
നോക്കിയ 5000 240 x 320 (65,000) Color 2008 P ജി.എസ്.എം. Candybar 1.3 megapixel
നോക്കിയ 5030 128 x 160 16 bit (65,536) Color 2009 P ജി.എസ്.എം. Unknown Candybar
നോക്കിയ 5070 128 x 160 16-bit (65,536) Color 2007 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar VGA
നോക്കിയ 5100 128 x 128 12-bit (4096) Color 2003 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar
നോക്കിയ 5110 84 x 48 Monochrome 1998 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി3 Candybar
നോക്കിയ 5120 84 x 48 Monochrome 1998 D ട്ടി.ഡി.എം.എ./എ.എം.പി.എസ്. ഡി.സി.ട്ടി3 Candybar
നോക്കിയ 5125 84 x 48 Monochrome 1998 D ട്ടി.ഡി.എം.എ./എ.എം.പി.എസ്. ഡി.സി.ട്ടി3 Candybar
നോക്കിയ 5130 84 x 48 Monochrome 1998 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി3 Candybar
നോക്കിയ 5130 XpressMusic 240 x 320 (256,000) Color 2008 D ജി.എസ്.എം. Candybar 2.0 megapixels 4x ഡിജിറ്റൽ zoom
നോക്കിയ 5140 128 x 128 12-bit (4096) Color 2004 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar
നോക്കിയ 5140i 128 x 128 16-bit (65,536) Color 2005 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar
നോക്കിയ 5160 84 x 48 Monochrome 1998 D ട്ടി.ഡി.എം.എ./എ.എം.പി.എസ്. ഡി.സി.ട്ടി3 Candybar
നോക്കിയ 5165 84 x 48 Monochrome 2000 D ട്ടി.ഡി.എം.എ./എ.എം.പി.എസ്. ഡി.സി.ട്ടി3 Candybar
നോക്കിയ 5170 84 x 48 Monochrome 1999 D സി.ഡി.എം.എ ഡി.സി.ട്ടി3 Candybar
നോക്കിയ 5170i 84 x 48 Monochrome 1999 D സി.ഡി.എം.എ ഡി.സി.ട്ടി3 Candybar
നോക്കിയ 5180iP 84 x 48 Monochrome 2002 D സി.ഡി.എം.എ/എ.എം.പി.എസ്. ഡി.സി.ട്ടി3 Candybar
നോക്കിയ 5185i 84 x 48 Monochrome 2002 D സി.ഡി.എം.എ/എ.എം.പി.എസ്. ഡി.സി.ട്ടി3 Candybar
നോക്കിയ 5190 84 x 48 Monochrome 1998 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി3 Candybar
നൊകിഅ 5200 XpressMusic 128 x 160 18-bit (262,144) Color 2006 D ജി.എസ്.എം. BB5.0 Slide VGA
നോക്കിയ 5210 84 x 48 Monochrome 2002 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി3 Candybar
നോക്കിയ 5220 XpressMusic 240 x 320 (262K) Color 2008 P ജി.എസ്.എം. Candybar 2.0 M 4x ഡിജിറ്റൽ zoom
നോക്കിയ 5300 XpressMusic 320 x 240 18-bit (262,144) Color 2006 D ജി.എസ്.എം. BB5.0 Slide 1.3 megapixels
നോക്കിയ 5310 XpressMusic 240 x 320 24 bit (16,777,216) Color 2007 D ജി.എസ്.എം. BB5.0 Candybar 2.0 megapixels
നോക്കിയ 5320 XpressMusic 240 x 320 (16M) Color 2008 P യു.എം.ടി.എസ്. Candybar 1) 2.0 megapixels + Flash , 2) 384 x 320 pixels
നോക്കിയ 5330 XpressMusic 240 x 320 24 bit (16,777,216) Color 2009 P യു.എം.ടി.എസ്. BB5.0 Slide 3.15 megapixels
നോക്കിയ 5500 208 x 208 18-bit (262,144) Color 2006 D ജി.എസ്.എം. BB5.0 Candybar 2.0 M 8X Zoom
നോക്കിയ 5510 84 x 48 Monochrome 2001 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി3 Candybar
നോക്കിയ 5530 XpressMusic 360 x 640 24-bit (16M) Color 2009 P ജി.എസ്.എം. BB5.0 Candybar 3.2 megapixels
നോക്കിയ 5610 XpressMusic 240 x 320 24 bit (16,777,216) Color 2007 D യു.എം.ടി.എസ്./ജി.എസ്.എം./എഡ്ജ് BB5.0 Slide 3.2 megapixels A.F.
നോക്കിയ 5630 XpressMusic 240 x 320 24 bit (16,777,216) Color 2009 P യു.എം.ടി.എസ്. BB5.0 Candybar 3.15 megapixels
നോക്കിയ 5700 XpressMusic 320 x 240 24-bit (16M) Color 2007 D യു.എം.ടി.എസ്./ജി.എസ്.എം./എഡ്ജ് BB5.0 Candybar/ Twist 2.0 megapixels
നോക്കിയ 5730 XpressMusic 240 x 320 24 bit (16,777,216) Color 2009 P യു.എം.ടി.എസ്. BB5.0 Side Slide 3.15 megapixels
നോക്കിയ 5800 XpressMusic 360 x 640 24-bit (16M) Color 2008 P യു.എം.ടി.എസ്./ജി.എസ്.എം./എഡ്ജ്/HSDPA BB5.0 Candybar 3.2 megapixels
നോക്കിയ 5800 Navigation Edition 360 x 640 24-bit (16M) Color 2009 P യു.എം.ടി.എസ്./ജി.എസ്.എം./എഡ്ജ്/HSDPA BB5.0 Candybar 3.2 megapixels
നോക്കിയ 5230 XpressMusic 360 x 640 24-bit (16M) Color 2009 P യു.എം.ടി.എസ്./ജി.എസ്.എം./എഡ്ജ്/HSPDA/ BB5.0 Candybar 2.0 megapixels

The 5210 features rubber Xpress-On shells, WAP over CSD and a built in thermometer. The thermometer is actually the internal temperature of the phone's battery, this feature is also present on other phones that have "netmonitor" enabled. The 5210 is nicknamed a "builder's phone" because of its rubber splash/impact proof casing. Its successor is the 5100 and after that, the 5140 and 5140i.

The 5510 was Nokia's first phone with a built in MP3 player, and it had 64 megabytes of memory for storing MP3s. It also had a full QWERTY keyboard and an 84 x 48 monochrome display. This phone did not sell very well even though it was advertised on ടെലിവിഷൻ, possibly because it was too expensive and too big. Its replacement is the നോക്കിയ 3300.

നോക്കിയ 6000 ശ്രേണി – Classic Business ശ്രേണി[തിരുത്തുക]

പ്രധാന ലേഖനം: നോക്കിയ 6000 ശ്രേണി

The നോക്കിയ 6000 ശ്രേണി is Nokia's largest family of phones. It consists mostly of mid-range to high-end phones containing a high amount of features. The 6000 ശ്രേണി is notable for their conservative, unisex designs, which make them popular among business users.[അവലംബം ആവശ്യമാണ്]

Phone model number Screen type Released S Technology Generation Form factor Camera
Megapixel
നോക്കിയ 6010 96 x 65 12-bit (4096) Color 2004 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar None
നോക്കിയ 6011i 96 x 65 12-bit (4096) Color 2004 D സി.ഡി.എം.എ2000 1x ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar None
നോക്കിയ 6012 96 x 65 12-bit (4096) Color 2004 D സി.ഡി.എം.എ2000 1x/എ.എം.പി.എസ്. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar None
നോക്കിയ 6015 96 x 65 12-bit (4096) Color 2004 D സി.ഡി.എം.എ2000 1x/എ.എം.പി.എസ്. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar None
നോക്കിയ 6015i 96 x 65 12-bit (4096) Color 2004 D സി.ഡി.എം.എ2000 1x/എ.എം.പി.എസ്. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar None
നോക്കിയ 6016i 96 x 65 12-bit (4096) Color 2004 D സി.ഡി.എം.എ2000 1x/എ.എം.പി.എസ്. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar None
നോക്കിയ 6019i 96 x 65 12-bit (4096) Color 2004 D സി.ഡി.എം.എ2000 1x/എ.എം.പി.എസ്. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar None
നോക്കിയ 6020 128 x 128 16-bit (65,536) Color 2005 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar 0.3
നോക്കിയ 6021 128 x 128 16-bit (65,536) Color 2005 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar None
നോക്കിയ 6030 128 x 128 16-bit (65,536) Color 2005 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar None
നോക്കിയ 6060 128 x 160 16-bit (65,536) Color 2005 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Clamshell None
നോക്കിയ 6070 128 x 160 16-bit (65,536) Color 2006 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar 0.3
നോക്കിയ 6085 128 x 160 18-bit (262,144) Color 2006 D ജി.എസ്.എം. BB5.0 Clamshell 0.3
നോക്കിയ 6086 128 x 160 18-bit (262,144) Color 2007 D ജി.എസ്.എം./UMA (VoIP) ഡി.സി.ട്ടി4 Clamshell 0.3
നോക്കിയ 6090 (കാർ phone) 84 x 48 Monochrome 1999 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി3 Candybar None
നോക്കിയ 6100 128 x 128 12-bit (4096) Color 2002 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar None
നോക്കിയ 6101 128 x 160 16-bit (65,536) Color 2005 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Clamshell 0.3
നോക്കിയ 6102 128 x 160 16-bit (65,536) Color 2005 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Clamshell 0.3
നോക്കിയ 6102i 128 x 160 16-bit (65,536) Color 2006 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Clamshell 0.3
നോക്കിയ 6103 128 x 160 16-bit (65,536) Color 2006 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Clamshell 0.3
നോക്കിയ 6108 128 x 128 12-bit (4096) Color 2003 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar None
നോക്കിയ 6110 84 x 48 Monochrome 1997 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി3 Candybar None
നോക്കിയ 6110 Navigator 240 x 320 24-bit (16,777,216) Color 2007 D HSDPA/ജി.എസ്.എം./എഡ്ജ് BB5.0 Slide 2.0
നോക്കിയ 6111 128 x 160 18-bit (262,144) Color 2005 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Slide 1.0
നോക്കിയ 6120 84 x 48 Monochrome 1998 D ട്ടി.ഡി.എം.എ./എ.എം.പി.എസ്. ഡി.സി.ട്ടി3 Candybar None
നോക്കിയ 6120 Classic 240 x 320 24-bit (16,777,216) Color 2007 D HSDPA/ജി.എസ്.എം./എഡ്ജ് S60 3rd Edition Candybar 2.0
നോക്കിയ 6121 Classic 240 x 320 24-bit (16,777,216) Color 2007 D HSDPA/ജി.എസ്.എം./എഡ്ജ് BB5.0 Candybar 2.0, 4X ഡിജിറ്റൽ zoom
നോക്കിയ 6122 Classic 240 x 320 24-bit (16,777,216) Color 2008 P ജി.എസ്.എം./എഡ്ജ് BB5.0 Candybar 2.0
നോക്കിയ 6125 128 x 160 18-bit (262,144) Color 2006 D ജി.എസ്.എം. BB5.0 Clamshell None
നോക്കിയ 6126 320 x 240 24-bit (16,777,216) Color 2006 D ജി.എസ്.എം. BB5.0 Clamshell 1.3
നോക്കിയ 6130 84 x 48 Monochrome 1997 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി3 Candybar None
നോക്കിയ 6131 320 x 240 24-bit (16,777,216) Color 2006 D ജി.എസ്.എം. BB5.0 Clamshell 1.3
നോക്കിയ 6133 320 x 240 24-bit (16,777,216) Color 2006 D ജി.എസ്.എം. BB5.0 Clamshell 1.3
നോക്കിയ 6136 128 x 160 18-bit (262,144) Color 2006 D ജി.എസ്.എം./UMA (VoIP) BB5.0 Clamshell None
നോക്കിയ 6138 84 x 48 Monochrome 1997 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി3 Candybar None
നോക്കിയ 6150 84 x 48 Monochrome 1998 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി3 Candybar None
നോക്കിയ 6151 128 x 160 (262,144) Color 2006 D ജി.എസ്.എം./Wസി.ഡി.എം.എ BB5.0 Candybar 1.3
നോക്കിയ 6155 128 x 160 18-bit (262,144) Color
96 x 65 16-bit (65,536) Color (external)
2005 D സി.ഡി.എം.എ2000 1x/എ.എം.പി.എസ്. ഡി.സി.ട്ടി4 Clamshell None
നോക്കിയ 6155i 128 x 160 18-bit (262,144) Color
96 x 65 16-bit (65,536) Color (external)
2005 D സി.ഡി.എം.എ2000 1x/എ.എം.പി.എസ്. ഡി.സി.ട്ടി4 Clamshell None
നോക്കിയ 6160 84 x 48 Monochrome 1998 D ട്ടി.ഡി.എം.എ./എ.എം.പി.എസ്. ഡി.സി.ട്ടി3 Candybar None
നോക്കിയ 6165i 128 x 160 18-bit (262,144) Color
96 x 65 16-bit (65,536) Color (external)
2005 D സി.ഡി.എം.എ2000 1x/എ.എം.പി.എസ്. ഡി.സി.ട്ടി4 Clamshell None
നോക്കിയ 6170 128 x 160 16-bit (65,536) Color 2004 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Clamshell None
നോക്കിയ 6185 Monochrome 1999 D സി.ഡി.എം.എ/എ.എം.പി.എസ്. ഡി.സി.ട്ടി3 Candybar None
നോക്കിയ 6190 84 x 48 Monochrome 1997 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി3 Candybar None
നോക്കിയ 6200 128 x 128 12-bit (4096) Color 2003 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar None
നോക്കിയ 6210 96 x 65 Monochrome 2000 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി3 Candybar None
നോക്കിയ 6210 Navigator 240 x 320 24-bit (16,777,216) Color 2008 P HSDPA/ജി.എസ്.എം./എഡ്ജ് BB5.0 Slide 3.2
നോക്കിയ 6215i 128 x 128 18-bit (262,144) Color OLED 2006 D സി.ഡി.എം.എ ഡി.സി.ട്ടി4 Clamshell None
നോക്കിയ 6220 128 x 128 12-bit (4096) Color 2003 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar Yes
നോക്കിയ 6220 classic 240 x 320 24-bit (16,777,216) Color 2.2 2008 P HSDPA/ജി.എസ്.എം. , Wസി.ഡി.എം.എ/എഡ്ജ് BB5.0 Candybar 5.0, Carl Zeiss, Zenon Flash
നോക്കിയ 6223 Candybar None
നോക്കിയ 6225 128 x 128 12-bit (4096) Color 2004 D സി.ഡി.എം.എ2000 1x/എ.എം.പി.എസ്. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar 0.3
നോക്കിയ 6230 128 x 128 16-bit (65,536) Color 2004 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar 0.3
നോക്കിയ 6230i 208 x 208 16-bit (65,536) Color 2005 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar 1.3
നോക്കിയ 6233 320 x 240 18-bit (262,144) Color 2006 D യു.എം.ടി.എസ്./ജി.എസ്.എം. BB5.0 Candybar 2.0
നോക്കിയ 6234 320 x 240 18-bit (262,144) Color 2006 D യു.എം.ടി.എസ്./ജി.എസ്.എം. BB5.0 Candybar 2.0
നോക്കിയ 6235/6236 128 x 128 16-bit (65,536) Color 2005 D സി.ഡി.എം.എ2000 1x ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar 0.3
നോക്കിയ 6235i/6236i 128 x 128 16-bit (65,536) Color 2005 D സി.ഡി.എം.എ2000 1x/എ.എം.പി.എസ്. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar 0.3
നോക്കിയ 6250 96 x 65 Monochrome 2000 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി3 Candybar None
നോക്കിയ 6255i 128 x 160 16-bit (65,536) Color 2004 D സി.ഡി.എം.എ2000 1x/എ.എം.പി.എസ്. ഡി.സി.ട്ടി4 Clamshell 0.3
നോക്കിയ 6256i 128 x 160 16-bit (65,536) Color 2004 D സി.ഡി.എം.എ2000 1x/എ.എം.പി.എസ്. ഡി.സി.ട്ടി4 Clamshell 0.3
നോക്കിയ 6260 176 x 208 16-bit (65,536) Color 2004 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Clamshell 0.3
നോക്കിയ 6260 Slide 320 x 480 24-bit (16.7M) Color 2008 P ജി.എസ്.എം./Wസി.ഡി.എം.എ/HSDPA/HSUPA/VoIP BB5 Slide 5.0, Carl Zeiss optics, Flash
നോക്കിയ 6263 240 x 320 24-bit (16.7M) Color 2008 P ജി.എസ്.എം./Wസി.ഡി.എം.എ EGPRS HSCSD BB5.0 Clamshell 1.0
നോക്കിയ 6265 320 x 240 18-bit (262,144) Color 2005 D സി.ഡി.എം.എ2000 1x ഡി.സി.ട്ടി4 Slide 2.0
നോക്കിയ 6267 320 x 240 24-bit (16,777,216) Color 2007 D യു.എം.ടി.എസ്./ജി.എസ്.എം. BB5.0 Clamshell 2.0
നോക്കിയ 6270 320 x 240 18-bit (262,144) Color 2005 D ജി.എസ്.എം. BB5.0 Slide 2.0
നോക്കിയ 6275 320 x 240 18-bit (262,144) Color 2006 D സി.ഡി.എം.എ2000 1x BB5.0 Candybar 2.0
നോക്കിയ 6280 320 x 240 18-bit (262,144) Color 2005 D യു.എം.ടി.എസ്./ജി.എസ്.എം. BB5.0 Slide 2.0
നോക്കിയ 6288 320 x 240 18-bit (262,144) Color 2006 D യു.എം.ടി.എസ്./ജി.എസ്.എം. BB5.0 Slide 2.0
നോക്കിയ 6290 240 x 320 24-bit (16,777,216) Color
128 x 160 16-bit (262,144) Color (external)
2006 D യു.എം.ടി.എസ്./ജി.എസ്.എം. BB5.0 Clamshell 2.0
നോക്കിയ 6300 240 x 320 24 bit (16,777,216) Color 2006 D ജി.എസ്.എം. BB5.0 Candybar 2.0
നോക്കിയ 6303 Classic 320 x 240 32 bit (16.7M) colour 2009 P ജി.എസ്.എം. BB5.92 Classic 3.2, autofocus and flash
നോക്കിയ 6300i 240 x 320 24 bit (16,777,216) Color 2008 P ജി.എസ്.എം. and VoIP BB5.0 Candybar 2.0
നോക്കിയ 6301 2007 D ജി.എസ്.എം./UMA BB5.0 Candybar None
നോക്കിയ 6310 96 x 65 Monochrome 2001 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar None
നോക്കിയ 6310i 96 x 65 Monochrome 2002 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar None
നോക്കിയ 6315i 128 x 160 18-bit (262,144) Color 2006 D സി.ഡി.എം.എ ഡി.സി.ട്ടി4 Clamshell None
നോക്കിയ 6340 96 x 65 Monochrome 2003 D GAIT ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar None
നോക്കിയ 6340i 96 x 65 Monochrome 2002 D GAIT ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar None
നോക്കിയ 6350 240 x 320 16-bit 2009 D HSDPA BB5.0 Clamshell None
നോക്കിയ 6360 96 x 65 Monochrome 2001 D ട്ടി.ഡി.എം.എ. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar None
നോക്കിയ 6370 96 x 65 Monochrome 2002 D സി.ഡി.എം.എ2000 1x ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar None
നോക്കിയ 6385 96 x 65 Monochrome 2002 D സി.ഡി.എം.എ2000 1x/എ.എം.പി.എസ്. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar None
നോക്കിയ 6500 96 x 65 Monochrome 2002 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar (slide cover) None
നോക്കിയ 6500 classic 240 x 320 24-bit (16.7 million) Color 2007 D ജി.എസ്.എം./യു.എം.ടി.എസ്. BB5.0 Candybar 2.0
നോക്കിയ 6500 slide 240 x 320 24-bit (16.7 million) Color 2007 D ജി.എസ്.എം./യു.എം.ടി.എസ്. BB5.0 Slide 3.2, Carl Zeiss optics, Auto-Focus
നോക്കിയ 6510 96 x 65 Monochrome 2002 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar None
നോക്കിയ 6555 240 x 320 24-bit (16.7 million) Color 2007 D ജി.എസ്.എം./യു.എം.ടി.എസ്. BB5.0 Clamshell 1.3
നോക്കിയ 6560 128 x 128 12-bit (4096) Color 2003 D ട്ടി.ഡി.എം.എ./എ.എം.പി.എസ്. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar None
നോക്കിയ 6585 128 x 128 12-bit (4096) Color 2003 D സി.ഡി.എം.എ2000 1x/എ.എം.പി.എസ്. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar None
നോക്കിയ 6590 96 x 65 Monochrome 2002 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar None
നോക്കിയ 6590i 96 x 65 Monochrome 2003 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar None
നോക്കിയ 6600 176 x 208 16-bit (65,536) Color 2003 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar 0.3
നോക്കിയ 6600 fold 240 x 320 24-bit (16 million) OLED Color 2008 P യു.എം.ടി.എസ്./ജി.എസ്.എം. BB5.0 Clamshell 2.0
നോക്കിയ 6600 slide 240 x 320 24-bit (16 million) Color 2008 P യു.എം.ടി.എസ്./ജി.എസ്.എം. BB5.0 Slide 3.2
നോക്കിയ 6600i slide 240 x 320 24-bit (16 m) Color 2009 P യു.എം.ടി.എസ്./ജി.എസ്.എം. BB5.0 Slide 5.0
നോക്കിയ 6610 128 x 128 12-bit (4,096) Color 2002 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar None
നോക്കിയ 6610i 128 x 128 12-bit (4,096) Color 2004 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar, CIF None
നോക്കിയ 6620 176 x 208 16-bit (65,536) Color 2004 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar None
നോക്കിയ 6630 176 x 208 16-bit (65,536) Color 2004 D യു.എം.ടി.എസ്./ജി.എസ്.എം. BB5.0 Candybar 1.3
നോക്കിയ 6638 176 x 208 16-bit (65,536) Color 2004 D സി.ഡി.എം.എ2000 1x BB5.0 Candybar None
നോക്കിയ 6650 128 x 160 12-bit (4096) Color 2003 D യു.എം.ടി.എസ്./ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar None
നോക്കിയ 6650 fold 240 x 320 18-bit (262,144) Color 2008 P HSDPA/ജി.എസ്.എം. S60 3rd Edition, Feature Pack 2 (i.e. version 3.2) Clamshell 2.0
നോക്കിയ 6651 128 x 160 12-bit (4096) Color 2004 D യു.എം.ടി.എസ്./ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar None
നോക്കിയ 6670 176 x 208 16-bit (65,536) Color 2004 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar 1.0
നോക്കിയ 6700 240 x 320 24-bit (16,777,216) Color 2009 P HSDPA/ജി.എസ്.എം. BB5.0 Candybar 5.0
നോക്കിയ 6710 Navigator 240 x 320 24-bit (16,777,216) Color 2009 P HSDPA/ജി.എസ്.എം./എഡ്ജ് S60 3rd Edition FP2 Slide 5.0, Autofocus
നോക്കിയ 6720 240 x 320 24 bit (16,777,216) Color 2009 P HSDPA/ജി.എസ്.എം. S60 3rd Edition FP2 Candybar 5.0, Autofocus
നോക്കിയ 6730 240 x 320 24-bit (16,777,216) Color 2009 P ജി.എസ്.എം./എഡ്ജ്/യു.എം.ടി.എസ്. S60 3rd Edition FP2 Candybar 3.2
നോക്കിയ 6750 Mural 240 x 320 24-bit (16,777,216) Color 2009 P ജി.എസ്.എം./എഡ്ജ്/യു.എം.ടി.എസ്./HSCSD/HSDPA S40 6th Edition Clamshell 2.0
നോക്കിയ 6760 slide 320 x 240 24-bit (16,7 m) Color 2009 P HSDPA/ജി.എസ്.എം. S60 3rd Edition FP2 QWERTY BOARD 3.2
നോക്കിയ 6680 176 x 208 18-bit (262,144) Color 2005 D യു.എം.ടി.എസ്./ജി.എസ്.എം. BB5.0 Candybar 1.3
നോക്കിയ 6681 176 x 208 18-bit (262,144) Color 2005 D ജി.എസ്.എം. BB5.0 Candybar 1.3
നോക്കിയ 6682 176 x 208 18-bit (262,144) Color 2005 D ജി.എസ്.എം. BB5.0 Candybar 1.3
നോക്കിയ 6800 128 x 128 12-bit (4096) Color 2003 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar (flip keyboard) None
നോക്കിയ 6810 128 x 128 12-bit (4096) Color 2004 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar (flip keyboard) None
നോക്കിയ 6820 128 x 128 12-bit (4096) Color 2004 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar (flip keyboard) None
നോക്കിയ 6822 128 x 128 16-bit (65,536) Color 2005 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar (flip keyboard) None

നോക്കിയ 6136 UMA is the first മൊബൈൽ phone to include Unlicenced മൊബൈൽ Access. Nokia 6131 NFC is the first മൊബൈൽ phone to include Near Field Communication.

നോക്കിയ 7000 ശ്രേണി – Fashion and Experimental ശ്രേണി[തിരുത്തുക]

The നോക്കിയ 7000 ശ്രേണി is a family of നോക്കിയ phones with two uses. Most phones in the 7000 ശ്രേണി are targeted towards fashion-conscious users, particularly towards women. Some phones in this family also test new features. The 7000 ശ്രേണി are considered to be a more ഉപഭോക്ത -oriented family of phones when contrasted to the business-oriented 6000 ശ്രേണി.

Phone model Screen
Resolution
Screen
Type
Screen
bit Color
Released S Technology Generation Form factor Camera
Megapixel
നോക്കിയ 7070 Prism 128 x 160 Color 2008 P ജി.എസ്.എം. Clamshell None
നോക്കിയ 7100 Supernova 240 x 320 Color 2009 P ജി.എസ്.എം. Slide 1.3
നോക്കിയ 7110 96 x 65 Monochrome 1 1999 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി3 Candybar (slide cover) None
നോക്കിയ 7160 96 x 65 Monochrome 1 2000 D ട്ടി.ഡി.എം.എ./എ.എം.പി.എസ്. ഡി.സി.ട്ടി3 Candybar (slide cover) None
നോക്കിയ 7190 96 x 65 Monochrome 1 2000 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി3 Candybar (slide cover) None
നോക്കിയ 7200 128 x 128 Color 16 2004 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Clamshell 0.3
നോക്കിയ 128 x 128 Color 12 2002 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar None
നോക്കിയ 7210 Supernova 240 x 320 Color 18 2008 P ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar 2.0
നോക്കിയ 7250 128 x 128 Color 12 2003 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar None
നോക്കിയ 7250i 128 x 128 Color 12 2003 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar None
നോക്കിയ 7260 128 x 128 Color 16 2004 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar None
നോക്കിയ 7270 128 x 160 Color 16 2004 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Clamshell 0.3
നോക്കിയ 7280 lipstick 104 x 208 Color 16 2004 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Lipstick / Slide None
നോക്കിയ 7360 128 x 160 Color 16 2006 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar 0.3
നോക്കിയ 7370 240 x 320 Color 18 2006 D ജി.എസ്.എം. BB5.0 Swivel 1.3
നോക്കിയ 7373 240 x 320 Color 18 2006 D ജി.എസ്.എം./യു.എം.ടി.എസ്. BB5.0 Swivel 2.0
നോക്കിയ 7380 lipstick 104 x 208 Color 16 2006 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Lipstick None
നോക്കിയ 7390 240 x 320 Color 24 2006 D ജി.എസ്.എം./യു.എം.ടി.എസ്. BB5.0 Clamshell 3.0
നോക്കിയ 7500 Prism 240 x 320 Color 2007 D ജി.എസ്.എം. Candybar 2.0
നോക്കിയ 7600 128 x 160 Color 16 2003 D യു.എം.ടി.എസ്./ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Square Candybar 0.3
നോക്കിയ 7610 supernova 176 x 208 Color 16 2004 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar 1.0
നോക്കിയ 7650 176 x 208 Color 12 2002 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Slide 0.3
നോക്കിയ 7700 640 x 320 Color 16 Cancelled ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 (APE) Candybar 0.3
നോക്കിയ 7710 640 x 320 Color 16 2005 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 (APE) Candybar 1.0
നോക്കിയ 7900 Prism Color 2007 D ജി.എസ്.എം. Candybar 2.0
നോക്കിയ 7900 Crystal Prism Color P ജി.എസ്.എം. Candybar 2.0

The 7110 was the first നോക്കിയ phone with a WAP browser. WAP was significantly hyped up during the 1998-2000 ഇന്റർനെറ്റ് boom. However WAP did not meet these expectations and uptake was limited. Another industry first was the flap, which slid from beneath the phone with a push from the release button. Unfortunately the cover was not too durable. The 7110 was also the only phone to feature a navi-roller key.

The 7250i was a slightly improved version of the Nokia 7250. It includes XHTML and OMA Forward lock ഡിജിറ്റൽ rights management. The phone has the exact same design as the 7250. This phone is far more popular than the 7250 and has been made available on pre-paid packages and therefore it is very popular amongst youths in the UK and other European countries.

The 7650 was the first ശ്രേണി 60 smartphone of Nokia. It was quite basic compared to new smartphones, it didn't have MMC slot, but it had a camera.

The 7610 was Nokia's first smartphone featuring a megapixel camera (1152x864 pixels), and is targeted towards the fashion conscious individual. End-users can also use the 7610 with നോക്കിയ Lifeblog. Other pre-installed applications include the ഓപ്പറ and Kodak Photo Sharing. It is notable for its looks, having opposite corners rounded off. It comes with a 64 MB Reduced Size MMC. The main CPU is an ARM compatible chip (ARM4T architecture) running at 123 MHz.

The 7710's 640 x 320 screen is a touch screen.

നോക്കിയ 8000 ശ്രേണി – Premium ശ്രേണി[തിരുത്തുക]

This ശ്രേണി is characterized by ergonomics and attractiveness. The internals of the phone are similar to those in different ശ്രേണി and so on that level offer nothing particularly different, however the physical handset itself offers a level of functionality which appeals to users who focus on ergonomics. The front slide keypad covers offered a pseudo-flip that at the time നോക്കിയ were unwilling to make. Materials used increased the cost and hence exclusivity of these handsets.

The only exception to the rule (there are many in different ശ്രേണി) is the 82xx, 8310 which were very small and light handsets.

Phone model number Screen type Released S Technology Generation Form factor
നോക്കിയ 8110 Monochrome 1996 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി2 Candybar (slide cover)
നോക്കിയ 8148 Monochrome 1996 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി2 Candybar (slide cover)
നോക്കിയ 8210 84 x 48 Monochrome 1999 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി3 Candybar
നോക്കിയ 8250 84 x 48 Monochrome 2001 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി3 Candybar
നോക്കിയ 8260 84 x 48 Monochrome 2000 D ട്ടി.ഡി.എം.എ./എ.എം.പി.എസ്. ഡി.സി.ട്ടി3 Candybar
നോക്കിയ 8265 84 x 48 Monochrome 2002 D ട്ടി.ഡി.എം.എ./എ.എം.പി.എസ്. ഡി.സി.ട്ടി3 Candybar
നോക്കിയ 8265i 84 x 48 Monochrome 2002 D ട്ടി.ഡി.എം.എ./എ.എം.പി.എസ്. ഡി.സി.ട്ടി3 Candybar
നോക്കിയ 8270 84 x 48 Monochrome 2002 D സി.ഡി.എം.എ ഡി.സി.ട്ടി3 Candybar
നോക്കിയ 8280 84 x 48 Monochrome 2002 D സി.ഡി.എം.എ2000 1x ഡി.സി.ട്ടി3 Candybar
നോക്കിയ 8290 84 x 48 Monochrome 2001 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി3 Candybar
നോക്കിയ 8310 84 x 48 Monochrome 2001 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar
നോക്കിയ 8390 84 x 48 Monochrome 2002 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar
നോക്കിയ 8600 320 x 240 24-bit (16.7M) Color 2007 D ജി.എസ്.എം. BB5.0 Slider
നോക്കിയ 8800 208 x 208 18-bit (262,144) Color 2005 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Soft-slide Stainless Steel cover
നോക്കിയ 8801 208 x 208 18-bit (262,144) Color 2005 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Soft-slide Stainless Steel cover
നോക്കിയ 8810 Monochrome 1998 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി3 Soft-slide Chrome cover
നോക്കിയ 8850 84 x 48 Monochrome 1999 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി3 Candybar (slide cover)
നോക്കിയ 8855 84 x 48 Monochrome 2001 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി3 Candybar (slide cover)
നോക്കിയ 8860 84 x 48 Monochrome 1999 D ട്ടി.ഡി.എം.എ./എ.എം.പി.എസ്. ഡി.സി.ട്ടി3 Candybar (slide cover)
നോക്കിയ 8890 84 x 48 Monochrome 2000 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി3 Candybar (slide cover)
നോക്കിയ 8910 84 x 48 Monochrome 2002 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Auto-slide Titanium cover
നോക്കിയ 8910i 96 x 65 12-bit (4096) Color 2003 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Auto-slide Titanium cover

നോക്കിയ 9000 ശ്രേണി – Communicator ശ്രേണി (discontinued)[തിരുത്തുക]

പ്രധാന ലേഖനം: നോക്കിയ Communicator

The നോക്കിയ 9000 ശ്രേണി was reserved for the Communicator ശ്രേണി, but the latest Communicator, the E90 Communicator, is an Eശ്രേണി phone.

Phone model number Screen type Released S Technology Generation Form factor
നോക്കിയ 9000 Communicator 640 x 200 Monochrome 1996 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി1 Clamshell
നോക്കിയ 9000i Communicator 640 x 200 Monochrome 1997 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി1 Clamshell
നോക്കിയ 9110 Communicator 640 x 200 Monochrome 1998 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി3 Clamshell
നോക്കിയ 9110i Communicator 640 x 200 Monochrome 2000 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി3 Clamshell
നോക്കിയ 9210 Communicator 640 x 200 12-bit (4096) Color 2001 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടിL Clamshell
നോക്കിയ 9210i Communicator 640 x 200 12-bit (4096) Color 2002 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടിL Clamshell
നോക്കിയ 9290 Communicator 640 x 200 12-bit (4096) Color 2002 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടിL Clamshell
നോക്കിയ 9300 640 x 200 16-bit (65,536) Color 2005 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 (APE) Clamshell
നോക്കിയ 9300i 640 x 200 16-bit (65,536) Color 2006 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 (APE) Clamshell
നോക്കിയ 9500 Communicator 640 x 200 16-bit (65,536) Color 2004 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 (APE) Clamshell

Smartphone ശ്രേണി[തിരുത്തുക]

നോക്കിയ C ശ്രേണി – ഉപഭോക്ത ശ്രേണി[തിരുത്തുക]

The നോക്കിയ C ശ്രേണി is an affordable ശ്രേണി optimized for social networking and sharing.

Phone model number Screen type Released S Technology Platform Generation Form factor Camera
നോക്കിയ C3 320 x 240 pixels (256K) Color TFT 2010 Q2 ജി.എസ്.എം./യു.എം.ടി.എസ്. S40 6th Edition FP2 BB5.0 QWERTY Candybar 2.0 MP
നോക്കിയ C5 320 x 240 pixels (16.7M) Color TFT 2010 Q2 ജി.എസ്.എം./യു.എം.ടി.എസ്. S60 3rd Edition FP2 BB5.0 Candybar 3.2 MP
നോക്കിയ C6 320 x 240 pixels (16.7M) 2010 Q2 ജി.എസ്.എം./യു.എം.ടി.എസ്. S60 5th Edition BB5.0 Slider 5.0 MP

നോക്കിയ Eശ്രേണി – Enterprise ശ്രേണി[തിരുത്തുക]

പ്രധാന ലേഖനം: നോക്കിയ Eശ്രേണി

The നോക്കിയ Eശ്രേണി is an enterprise-class ശ്രേണി and includes business-optimized smartphones.

Phone model number Screen type Released S Technology Platform Generation Form factor Camera
നോക്കിയ E5
നോക്കിയ E50 240 x 320 18-bit (262,144) Color 2006 D ജി.എസ്.എം./എഡ്ജ് S60 3rd Edition BB5.0 Candybar
നോക്കിയ E51 240 x 320 24-bit (16.7 million) Color 2007 D ജി.എസ്.എം./എഡ്ജ്/HSDPA/3ജി/വയർലെസ് ലാൻ S60 3rd Edition FP1 BB5.0 Candybar
നോക്കിയ E52 320 x 240 24-bit (16.7 million) Color 2009 P ജി.എസ്.എം./എഡ്ജ്/HSDPA/3ജി/വയർലെസ് ലാൻ S60 3rd Edition FP2 BB5.0 Candybar
നോക്കിയ E55 320 x 240 24-bit (16.7 million) Color 2009 P ജി.എസ്.എം./എഡ്ജ്/HSDPA/3ജി/വയർലെസ് ലാൻ S60 3rd Edition FP2 BB5.0 Candybar
നോക്കിയ E60 352 x 416 24-bit (16.7 million) Color 2006 D ജി.എസ്.എം./യു.എം.ടി.എസ്./വയർലെസ് ലാൻ S60 3rd Edition BB5.0 Candybar
നോക്കിയ E61 320 x 240 24-bit (16.7 million) Color 2006 D ജി.എസ്.എം./യു.എം.ടി.എസ്./വയർലെസ് ലാൻ S60 3rd Edition BB5.0 Candybar
നോക്കിയ E61i 320 x 240 24-bit (16.7 million) Color 2007 D ജി.എസ്.എം./എഡ്ജ്/യു.എം.ടി.എസ്./വയർലെസ് ലാൻ S60 3rd Edition BB5.0 Candybar
നോക്കിയ E62 320 x 240 24-bit (16.7 million) Color 2006 D ജി.എസ്.എം./എഡ്ജ് S60 3rd Edition BB5.0 Candybar
നോക്കിയ E63 320 x 240 24-bit (16.7 million) Color 2008 P ജി.എസ്.എം./എഡ്ജ്/യു.എം.ടി.എസ്./വയർലെസ് ലാൻ S60 3rd Edition FP2 BB5.0 Candybar
നോക്കിയ E65 320 x 240 24-bit (16.7 million) Color 2007 D ജി.എസ്.എം./എഡ്ജ്/യു.എം.ടി.എസ്./വയർലെസ് ലാൻ S60 3rd Edition BB5.0 Slide
നോക്കിയ E66 240 x 320 24-bit (16.7 million) Color 2008 P ജി.എസ്.എം./എഡ്ജ്/യു.എം.ടി.എസ്./വയർലെസ് ലാൻ S60 3rd Edition FP1 BB5.0 Slide
നോക്കിയ E70 352 x 416 24-bit (16.7 million) Color 2006 D ജി.എസ്.എം./വയർലെസ് ലാൻ/യു.എം.ടി.എസ്. (Europe/Asia) S60 3rd Edition BB5.0 Candybar (flip keyboard)
നോക്കിയ E71 320 x 240 24-bit (16.7 million) Color 2008 P ജി.എസ്.എം./എഡ്ജ്/യു.എം.ടി.എസ്./വയർലെസ് ലാൻ S60 3rd Edition FP1 BB5.0 Candybar 3.2  megapixels
നോക്കിയ E72 320 x 240 24-bit (16.7 million) Color 2009 P ജി.എസ്.എം./എഡ്ജ്/HSDPA/HSUPA/വയർലെസ് ലാൻ S60 3rd Edition FP2 BB5.0 Candybar 5.0 megapixels
നോക്കിയ E75 320 x 240 24-bit (16.7 million) Color 2009 P ജി.എസ്.എം./എഡ്ജ്/യു.എം.ടി.എസ്./3ജി/വയർലെസ് ലാൻ S60 3rd Edition FP2 BB5.0 Side Slide
നോക്കിയ E90 Communicator 800 x 352 24-bit (16.7 million) Color 2007 D ജി.എസ്.എം./എഡ്ജ്/3ജി/വയർലെസ് ലാൻ S60 3rd Edition FP1 BB5.0 Clamshell

നോക്കിയ Nശ്രേണി – മൊബൈൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ശ്രേണി[തിരുത്തുക]

പ്രധാന ലേഖനം: നോക്കിയ Nശ്രേണി

The നോക്കിയ Nശ്രേണി is for people who wish to have advanced multimedia and connectivity features and as many other features as possible into one device.

Phone model number Screen type Released S Technology Platform Generation Form factor Camera
നോക്കിയ N70 176 x 208 18-bit (262,144) Color 2005 D ജി.എസ്.എം./എഡ്ജ്/യു.എം.ടി.എസ്. S60 2nd Edition BB5.0 Candybar 2.0 megapixels
നോക്കിയ N70 Music Edition 176 x 208 18-bit (262,144) Color 2006 D ജി.എസ്.എം./യു.എം.ടി.എസ്. S60 2nd Edition BB5.0 Candybar 2.0 megapixels
നോക്കിയ N71 320 x 240 18-bit (262,144) Color 2006 D ജി.എസ്.എം./യു.എം.ടി.എസ്. S60 3rd Edition BB5.0 Clamshell 2.0 megapixels
നോക്കിയ N72 176 x 208 18-bit (262,144) Color 2006 D ജി.എസ്.എം. S60 2nd Edition BB5.0 Candybar 2.0 megapixels
നോക്കിയ N73 320 x 240 18-bit (262,144) Color 2006 D ജി.എസ്.എം./എഡ്ജ്/യു.എം.ടി.എസ്. S60 3rd Edition BB5.0 Candybar 3.2 megapixels
നോക്കിയ N73 Music Edition 320 x 240 18-bit (262,144) Color 2006 D ജി.എസ്.എം./എഡ്ജ്/യു.എം.ടി.എസ്. S60 9.1 3rd Edition BB5.0 Candybar 3.2 megapixels
നോക്കിയ N75 320 x 240 24-bit (16.7M) Color 2006 D ജി.എസ്.എം./യു.എം.ടി.എസ്. S60 3rd Edition BB5.0 Clamshell 2.0 megapixels
നോക്കിയ N76 320 x 240 24-bit (16.7M) Color 2007 D ജി.എസ്.എം./യു.എം.ടി.എസ്. S60 3rd Edition BB5.0 Clamshell 2.0 megapixels
നോക്കിയ N77 329 x 240 24-bit (16.7M) Color 2007 D ജി.എസ്.എം./യു.എം.ടി.എസ്. S60 3rd Edition BB5.0 Candybar 2.0 megapixels
നോക്കിയ N78 320 x 240 24-bit (16.7M) Color 2008 P ജി.എസ്.എം. EGPRS യു.എം.ടി.എസ്. വയർലെസ് ലാൻ Wസി.ഡി.എം.എ HSDPA Eജി.എസ്.എം. S60 3rd Edition FP2 BB5.0 Candybar 3.2 megapixels
നോക്കിയ N79 320 x 240 24-bit (16.7M) Color 2008 P ജി.എസ്.എം. EGPRS യു.എം.ടി.എസ്. വയർലെസ് ലാൻ Wസി.ഡി.എം.എ HSDPA Eജി.എസ്.എം. S60 3rd Edition BB5.0 Candybar 5.0 megapixels
നോക്കിയ N80 352 x 416 18-bit (262,144) Color 2006 D ജി.എസ്.എം./യു.എം.ടി.എസ്. S60 3rd Edition BB5.0 Slide 3.15 megapixels
നോക്കിയ N81 320 x 240 24-bit (16.7M) Color 2007 D ജി.എസ്.എം./യു.എം.ടി.എസ്./വയർലെസ് ലാൻ S60 3rd Edition FP1 BB5.0 Slide 2.0 megapixels
നോക്കിയ N81 8GB 320 x 240 24-bit (16.7M) Color 2007 D ജി.എസ്.എം./യു.എം.ടി.എസ്./വയർലെസ് ലാൻ S60 9.2 3rd Edition FP1 BB5.0 Slide 2.0 megapixels
നോക്കിയ N82 320x240 24-bit (16.7M) Color 2007 D ജി.എസ്.എം. EGPRS യു.എം.ടി.എസ്. വയർലെസ് ലാൻ Wസി.ഡി.എം.എ HSDPA EGSM S60 3rd Edition FP1 BB5.0 Candybar 5.0  megapixels
നോക്കിയ N85 320x240 24-bit (16.7M) Color 2008 P ജി.എസ്.എം. EGPRS യു.എം.ടി.എസ്. വയർലെസ് ലാൻ Wസി.ഡി.എം.എ HSDPA EGSM S60 3rd Edition FP2 BB5.0 2-way Slide 5.0  megapixels
നോക്കിയ N86 8MP 320x240 24-bit (16.7M) Color 2009 P ജി.എസ്.എം. EGPRS യു.എം.ടി.എസ്. വയർലെസ് ലാൻ Wസി.ഡി.എം.എ HSDPA EGSM S60 3rd Edition FP2 BB5.0 Slide 8.0  megapixels
നോക്കിയ N90 352 x 416 18-bit (262,144) Color 2005 D ജി.എസ്.എം./യു.എം.ടി.എസ്. S60 2nd Edition BB5.0 Clamshell 2.0 megapixels
നോക്കിയ N91 176 x 208 18-bit (262,144) Color 2005 D ജി.എസ്.എം./യു.എം.ടി.എസ്. S60 3rd Edition BB5.0 Slide 2.0 megapixels
നോക്കിയ N92 320 x 240 24-bit (16.7M) Color 2007 D ജി.എസ്.എം./യു.എം.ടി.എസ്. S60 3rd Edition BB5.0 Clamshell 2.0 megapixels
നോക്കിയ N93 320 x 240 18-bit (262,144) Color 2006 D ജി.എസ്.എം./യു.എം.ടി.എസ്. S60 3rd Edition BB5.0 Clamshell 3.2 megapixels
നോക്കിയ N93i 320 x 240 24-bit (16.7M) Color 2007 D ജി.എസ്.എം. EGPRS യു.എം.ടി.എസ്. വയർലെസ് ലാൻ Wസി.ഡി.എം.എ HSDPA EGSM S60 3rd Edition BB5.0 Clamshell 3.2 megapixels
നോക്കിയ N95 320 x 240 24-bit (16.7M) Color 2006 D ജി.എസ്.എം. EGPRS യു.എം.ടി.എസ്. വയർലെസ് ലാൻ Wസി.ഡി.എം.എ HSDPA EGSM S60 3rd Edition FP1 BB5.0 2-way Slide 5.0 megapixels
നോക്കിയ N95 8GB 320 x 240 24-bit (16.7M) Color 2007 D ജി.എസ്.എം. EGPRS യു.എം.ടി.എസ്. വയർലെസ് ലാൻ Wസി.ഡി.എം.എ HSDPA EGSM S60 3rd Edition FP1 BB5.0 2-way Slide 5.0 megapixels
നോക്കിയ N96 320 x 240 24-bit (16.7M) Color 2008 P ജി.എസ്.എം. EGPRS യു.എം.ടി.എസ്. വയർലെസ് ലാൻ Wസി.ഡി.എം.എ HSDPA EGSM DVB-H S60 3rd Edition FP2 BB5.0 2-way Slide 5.0 megapixels
നോക്കിയ N97 640 x 360 24-bit (16.7M) Color 2009 P ജി.എസ്.എം. EGPRS യു.എം.ടി.എസ്. വയർലെസ് ലാൻ Wസി.ഡി.എം.എ HSDPA EGSM S60 5th Edition tbc QWERTY keyboard, with
tilt display
5.0 megapixels
നോക്കിയ N97 mini 360 x 640 24-bit (16.7M) Color 2009 P ജി.എസ്.എം. EGPRS യു.എം.ടി.എസ്. വയർലെസ് ലാൻ Wസി.ഡി.എം.എ HSDPA EGSM S60 5th Edition tbc QWERTY keyboard, with
tilt display
5.0 megapixels
നോക്കിയ N8 360 x 640 (16.7M) Capacitive AMOLED touchscreen 2010 ? ജി.എസ്.എം. EGPRS യു.എം.ടി.എസ്. വയർലെസ് ലാൻ Wസി.ഡി.എം.എ HSDPA EGSM Symbian^3 tbc Candybar 12.0 megapixels
നോക്കിയ N900 800 x 480 24-bit (16.7M) Color 2009 P ജി.എസ്.എം. EGPRS യു.എം.ടി.എസ്. വയർലെസ് ലാൻ Wസി.ഡി.എം.എ HSDPA EGSM Maemo 5 Linux tbc Tablet 5.0 megapixels

Although part of the Nശ്രേണി, the നോക്കിയ N800 and N810 ഇന്റർനെറ്റ് Tablets did not include phone functionality. See the ഇന്റർനെറ്റ് Tablets section.

The specs of the നോക്കിയ N8 are not official. Some changes may be made.

നോക്കിയ Xശ്രേണി – Multimedia ശ്രേണി[തിരുത്തുക]

പ്രധാന ലേഖനം: നോക്കിയ Xശ്രേണി

The നോക്കിയ X ശ്രേണി targets a young audience with a focus on music and entertainment. The X ശ്രേണി also replaces the XpressMusic line.

Phone model number Screen type Released S Technology Platform Generation Form factor Camera
നോക്കിയ X3 320 x 240 (262K) Color 2009 P ജി.എസ്.എം. എഡ്ജ് യു.എം.ടി.എസ്. ശ്രേണി 40 6th Edition BB5.0 Candybar 3.2 megapixels
നോക്കിയ X5 320 x 240 (16.7M) Color 2010 (China Only) TD-Sസി.ഡി.എം.എ S40 6th Edition Candybar 5.0 megapixels
നോക്കിയ X6 640 x 360 (nHD) (16.7M) Color (Capacitive touchscreen) 2009 P ജി.എസ്.എം. എഡ്ജ് യു.എം.ടി.എസ്. വയർലെസ് ലാൻ S60 5th Edition BB5.0 Candybar 5.0 megapixels

Other phones[തിരുത്തുക]

നോക്കിയ N-Gage – മൊബൈൽ ഗേയ്മിംഗ് ഉപകരണങൾ‌ (discontinued)[തിരുത്തുക]

പ്രധാന ലേഖനം: N-Gage
Phone model number Screen type Released S Technology Generation Form factor
N-Gage 176 x 208 12-bit (4096) Color 2003 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar
N-Gage QD 176 x 208 12-bit (4096) Color 2004 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി4 Candybar

Cardphones (PCMCIA)[തിരുത്തുക]

Phone model number Released S Technology Generation Form factor
Cardphone 2001 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി3 PC card
Cardphone 2.0 2001 D ജി.എസ്.എം. ഡി.സി.ട്ടി3 PC card
D211 2003 D ജി.എസ്.എം./വയർലെസ് ലാൻ ഡി.സി.ട്ടി4 PC card
D311 2003 P ജി.എസ്.എം./വയർലെസ് ലാൻ ഡി.സി.ട്ടി4 PC card

Concept phones[തിരുത്തുക]

നോക്കിയ is working toward the future of phones and മൊബൈൽ communication devices with their new concept phone, the നോക്കിയ "Scentsory" such as നോക്കിയ Morph. This new മൊബൈൽ device uses the sense of smell, sight, hearing, and touch to create a multiscensory environment for the caller. Scentsory would be able to detect, send, and emit smells, as well as radiate colors, lighting, and temperature from the environment of the caller. Dual screens can be used for personal video messaging as well as watching videos.

Scentsory also includes features such as an LED touchpad, hidden camera, and folding "origami" design, revolutionizing not only features previously foreign to the phone (or any other technical device), but introducing a new physical design to the phone.

Services and solutions[തിരുത്തുക]

Online services[തിരുത്തുക]

സൊഫ്റ്റ്വരെ സൊലുറ്റിഒൻസ്[തിരുത്തുക]

Security solutions[തിരുത്തുക]

IP appliances run IPSO FreeBSD based operating system, work with Check Point's firewall and VPN products. Nokia Network Voyager is an SSL-secured, Web-based element management interface.

 • നോക്കിയ IP 40
 • നോക്കിയ IP 130
 • നോക്കിയ IP 260
 • നോക്കിയ IP 265
 • നോക്കിയ IP 330
 • നോക്കിയ IP 350
 • നോക്കിയ IP 380
 • നോക്കിയ IP 390 (EU Only)
 • നോക്കിയ IP 530
 • നോക്കിയ IP 710
 • നോക്കിയ IP 1220
 • നോക്കിയ IP 1260
 • നോക്കിയ IP 2250
 • നോക്കിയ Horizon Manager

In 2004, നോക്കിയ began offering their own SSL VPN appliances based on IP Security Platforms and the pre-hardened നോക്കിയ IPSO operating system. Client integrity scanning and endpoint security technology was licensed from Positive Networks.[3]

Miscellaneous products[തിരുത്തുക]

Mini laptops[തിരുത്തുക]

On August 24, 2009, നോക്കിയ announced that they will be entering the PC business with a high-end mini laptop called the നോക്കിയ Booklet 3ജി.[4]

ഇന്റർനെറ്റ് Tablets[തിരുത്തുക]

ഇതും കാണുക: ഇന്റർനെറ്റ് Tablet

Nokia's ഇന്റർനെറ്റ് Tablets were designed for wireless ഇന്റർനെറ്റ് browsing and e-mail functions and did not include phone capabilities. The Nokia N800 and N810 ഇന്റർനെറ്റ് Tablets were also marketed as part of Nശ്രേണി. See the Nശ്രേണി section.

The നോക്കിയ N900, the successor to the N810, has phone capabilities and is not officially marketed as an ഇന്റർനെറ്റ് Tablet, but rather as an actual Nശ്രേണി smartphone.

GPS products[തിരുത്തുക]

ഇതും കാണുക: Global Positioning System
 • നോക്കിയ 5140 GPS Cover
 • നോക്കിയ wireless GPS module LD-1W
 • നോക്കിയ wireless GPS module LD-3W
 • നോക്കിയ Bluetooth GPS Module LD-4W
 • Navigation Kit for നോക്കിയ 770 ഇന്റർനെറ്റ് Tablet, including LD-3W GPS receiver and software
 • നോക്കിയ 330 Navigator
 • നോക്കിയ 500 Navigator

Accessories[തിരുത്തുക]

Nokia produces accessories to their products too many to list here. Such accessories include:

 • Carrying and styling: carrying cases, phone jewellery, shells
 • കാർ solutions: കാർ kits, കാർ phones, portable solutions, മൊബൈൽ holders, കാർ accessories, കാർ navigation
 • Headsets: audio adapters, bluetooth headsets, wired headsets, loopsets
 • Memory cards and cables
 • Music related products: audio adapters, music packs, music streaming, speakers
 • Navigation: GPS modules, navigation kits, കാർ navigation
 • Home and office: desk stands, imaging, wireless ഡിജിറ്റൽ pens, wireless keyboards, മൊബൈൽ TV receivers
 • Power: batteries, chargers, charger adapters
 • ഇന്റർനെറ്റ് Stick: Nokia HSPA-modem CS-15 operates in 3ജി network, with maximum download speeds of 14.4Mbps and upload speeds of 2.1Mbps.

Products marketed by Nokia Siemens Networks[തിരുത്തുക]

Nokia Siemens Networks provides wireless and wired network infrastructure, communications and networks service platforms, as well as professional services to operators and service providers. The company is jointly owned by Nokia and Siemens AG and consolidated by Nokia.[5]

Telephone switches[തിരുത്തുക]

ഇതും കാണുക: Telephone exchange

TETRA[തിരുത്തുക]

ഇതും കാണുക: Terrestrial Trunked Radio
 • നോക്കിയ THR400
 • നോക്കിയ TMR400 (കാർ model)
 • നോക്കിയ THR420
 • നോക്കിയ THR600
 • നോക്കിയ THR850
 • നോക്കിയ THR880
 • നോക്കിയ TMR880 (കാർ model)
 • നോക്കിയ THR880i (external link in english )

Products marketed by Vertu, Nokia's luxury phones brand[തിരുത്തുക]

Vertu is an independent company, owned by Nokia, that manufactures exclusively hand crafted high-end മൊബൈൽ phones.

Phone model number Screen type Released S Technology Generation Form factor
Signature 116 x 148 12-bit (4096) Color 2002 ജി.എസ്.എം. Unknown Candybar
Diamond ? ? ? Unknown Candybar
Ascent 116 x 148 12-bit (4096) Color 2004 ജി.എസ്.എം. Unknown Candybar
Constellation- 116 x 148 12-bit (4096) Color 2004 ജി.എസ്.എം. Unknown Candybar
Signature S Design Unknown 2008 ജി.എസ്.എം.|യു.എം.ടി.എസ്.|വയർലെസ് ലാൻ Unknown Candybar

Materials used include platinum, 18 carat white gold, 18 carat yellow gold, stainless steel, ruby keypad bearings, and a sapphire crystal display for the 'Signature' and leather, 316L Surgical stainless steel and Liquidmetal for the 'Ascent'.

Discontinued product lines[തിരുത്തുക]

പെഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർs[തിരുത്തുക]

Nokia manufactured a ശ്രേണി of പെഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർs in the 1980s.

കമ്പ്യൂട്ടർ displays[തിരുത്തുക]

Nokia was also known for producing very high quality CRT and early TFT LCD Multigraph displays for PC and larger systems application. The Nokia Display Products' branded business was sold to ViewSonic in 2000.[6]

ഡിജിറ്റൽ ടെലിവിഷൻ[തിരുത്തുക]

നോക്കിയ used to manufacture ഡിജിറ്റൽ set-top boxes.

 • നോക്കിയ dbox
 • നോക്കിയ DBox2
 • നോക്കിയ Mediamaster 9500 S
 • നോക്കിയ Mediamaster 9500 C
 • നോക്കിയ Mediamaster 9600 S
 • നോക്കിയ Mediamaster 9600 C
 • നോക്കിയ Mediamaster 9610 S
 • നോക്കിയ Mediamaster 9800 S
 • നോക്കിയ Mediamaster 9850 T
 • നോക്കിയ Mediamaster 9900 S
 • നോക്കിയ Mediamaster 110 T
 • നോക്കിയ Mediamaster 210 T
 • നോക്കിയ Mediamaster 221 T
 • നോക്കിയ Mediamaster 230 T
 • നോക്കിയ Mediamaster 260 T
 • നോക്കിയ Mediamaster 260 C
 • നോക്കിയ Mediamaster 310 T

ADSL modems[തിരുത്തുക]

വയർലെസ് ലാൻ products[തിരുത്തുക]

ഇതും കാണുക: Wireless LAN
 • നോക്കിയ A020 വയർലെസ് ലാൻ access point
 • നോക്കിയ A021 വയർലെസ് ലാൻ access point/router
 • നോക്കിയ A032 വയർലെസ് ലാൻ access point[9]
 • നോക്കിയ C020 PC card IEEE 802.11 2 Mbit/s, DSSS (produced by Samsung)
 • നോക്കിയ C021 PC card, with external antenna
 • നോക്കിയ C110 PC card IEEE 802.11b 11 Mbit/s
 • നോക്കിയ C111 PC card, with external antennas
 • നോക്കിയ MW1122 ADSL modem with wireless interface
 • നോക്കിയ D211 വയർലെസ് ലാൻ/GPRS PC card

Military communications and equipment[തിരുത്തുക]

Nokia has developed the Sanomalaitejärjestelmä ("Message device system") for the Finnish Defence Forces. It includes:

Nokia also manufactured the M61 gas mask for the Finnish Defence Forces.

Past industries[തിരുത്തുക]

In the past, Nokia has produced at one time or another:[1]

--Premchakkungal 07:31, 25 ഏപ്രിൽ 2010 (UTC)

References[തിരുത്തുക]

 1. 1.0 1.1 "Nokia – Towards Telecommunications" (PDF). Nokia Corporation. 2000. ശേഖരിച്ചത് 2009-08-27. Unknown parameter |month= ignored (help)
 2. http://wammu.eu/
 3. Business Wire (2004). "Nokia Licenses Remote Access Technology from Positive Networks". TMCnet.com. ശേഖരിച്ചത് 2006-11-13.
 4. നോക്കിയ Corporation (2009-08-24). Nokia Booklet 3ജി brings all day mobility to the PC world. Press release. ശേഖരിച്ച തീയതി: 2009-08-26.
 5. Nokia Corporation (2007-04-02). Nokia Siemens Networks starts operations and assumes a leading position in the communications industry. Press release. ശേഖരിച്ച തീയതി: 2009-04-07.
 6. Nokia Corporation (2000-01-17). ViewSonic Corporation Acquires Nokia Display Products' Branded Business. Press release. ശേഖരിച്ച തീയതി: 2009-03-22.
 7. http://dsl.nokia.co.nz/ni200/index.htm
 8. http://dsl.nokia.co.nz/ni500/index.htm
 9. http://www.europe.nokia.com/nokia/0,,2375,00.html

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]