യൂഡികോട്സ്

From വിക്കിപീഡിയ
(Redirected from Eudicot)
Jump to navigation Jump to search

യൂഡികോട്സ്
Temporal range: Early Cretaceous - Recent
Primula aka.jpg
Primula hortensis, a eudicot
Scientific classification e
Kingdom: സസ്യം
Clade: സപുഷ്പിസസ്യങ്ങൾ
Clade: Eudicots
ക്ലെയ്ഡ്

1991ൽ ഡോയിൽ ആന്റ് ഹോട്ടൻ അവതരിപ്പിച്ച ഒരു സസ്യശാസ്ത്ര നിബന്ധനയാണ് യൂഡികോട്സ് .

വിഭാഗങ്ങൾ[edit]

മൂന്നു വിഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കുന്നു:

കോർ യൂഡികോട്സിൽ വലിയ ഗ്രൂപ്പ് റോസിഡ്സും ("rosids" (core group with the prefix "eu−")) ആസ്റ്റെറൈഡ്സും ("asterids" (core group with the prefix "eu−")) ഉൾപ്പെടുന്നു.


കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നു. ഒരോ ക്ലെയിഡിലും ക്രമരഹിതമായ കുടുംബങ്ങളും വർഗ്ഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ക്രമം തെറ്റിയ പ്രധാന കുടുംബങ്ങളും വർഗ്ഗങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല.