വിക്കിപീഡിയ:തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ/ജൂലൈ 2009

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
<< ജൂലൈ 2009 >>
ഞായർ തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ വ്യാഴം വെള്ളി ശനി
കനകാംബരം2.jpg
01
Kerala backwater scene.jpg
02
Kerala backwater scene.jpg
03
Kerala backwater scene.jpg
04
മഞ്ഞച്ചെത്തി.jpg
05
മഞ്ഞച്ചെത്തി.jpg
06
മഞ്ഞച്ചെത്തി.jpg
07
മഞ്ഞച്ചെത്തി.jpg
08
Humayuntomb.JPG
09
Humayuntomb.JPG
10
Humayuntomb.JPG
11
ശംഖുമുഖംകടൽപ്പുറം.jpg
12
ശംഖുമുഖംകടൽപ്പുറം.jpg
13
ശംഖുമുഖംകടൽപ്പുറം.jpg
14
കരിആള.jpg
15
കരിആള.jpg
16
കരിആള.jpg
17
Vishnukranthi.jpg
18
Vishnukranthi.jpg
19
Vishnukranthi.jpg
20
Vishnukranthi.jpg
21
Tea gardens ooty.JPG
22
Tea gardens ooty.JPG
23
Tea gardens ooty.JPG
24
Srisankara Gopuram.JPG
25
Srisankara Gopuram.JPG
26
Srisankara Gopuram.JPG
27
Historicrelic.jpg
28
Historicrelic.jpg
29
Historicrelic.jpg
30
Historicrelic.jpg
31