വിക്കിപീഡിയ:തിരഞ്ഞെടുത്ത പട്ടിക (മാനദണ്ഡങ്ങൾ)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Blue check.png ഈ താൾ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയുടെ ഔദ്യോഗിക മാർഗ്ഗരേഖയായി കണക്കാക്കുന്നു. വിക്കിപീഡിയയുടെ ലേഖകർ ഇതിനെ എല്ലാ ഉപയോക്താക്കളും പിന്തുടരേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഇവിടുത്തെ പ്രതിപാദ്യങ്ങൾ മാറ്റമില്ലാത്തതൊന്നുമല്ല. സാമാന്യബോധത്തിനും സന്ദർഭത്തിനും ചേർത്തായിരിക്കണം ഇവ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഈ താൾ തിരുത്തുവാൻ താങ്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ആ പ്രവൃത്തി സർവ്വസമ്മതമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. സംശയം തോന്നിയാൽ സംവാദം താളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക.

താഴെപ്പറയുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാകണം വിക്കിപീഡിയയിലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത പട്ടികകൾ നിശ്ചയിക്കേണ്ടത്.

ഗുണനിലവാരത്തിലും ഉള്ളടക്കത്തിലും എല്ലാത്തരത്തിലും മികച്ചു നിൽക്കുന്ന പട്ടികകളാണ് വിക്കിപീഡിയയിലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത പട്ടികകളുടെ ഗണത്തിൽ വരേണ്ടത്. താഴെപ്പറയുന്ന നിബന്ധനകൾ പ്രാവർത്തികമാക്കിയവയായിരിക്കണം തിരഞ്ഞെടുത്ത പട്ടികകൾ:

  • ശൈലി: വിക്കിപീഡിയ നിഷ്കർഷിക്കുന്ന ശൈലിയിലും ഘടനയിലും അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാകണം തിരഞ്ഞെടുത്ത പട്ടികകൾ.
  • തുടക്കം: ഏത് വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണൊ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ചെറിയ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു വിവരണം മുകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
  • സമഗ്രമായിരിക്കണം.
  • പൂർണ്ണമായും മലയാളത്തിലായിരിക്കണം.
  • കൃത്യമായ അവലംബങ്ങളുടെ പിൻബലം ഉണ്ടായിരിക്കണം.
    • ചുവപ്പു കണ്ണികൾ പരമാവധി കുറവായിരിക്കണം.