ബ്രിട്ടീഷ് സയൻസ് അസോസിയേഷൻ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
പ്രമാണം:BSA Max 415 411.JPG
"British Science Association" logo

ബ്രിട്ടീഷ് അസോസിയേഷൻ ഫോർ ദി അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഓഫ് സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ദി ബി. എ എന്ന് മുൻപ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് സയൻസ് അസോസിയേഷൻ,(സ്ഥാപിച്ചത്: 1831ൽ) ശാസ്ത്രം പ്രചരിപ്പിക്കൽ, ശാസ്ത്രകാര്യങ്ങളിലേക്ക് പൊതുശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരൽ, ശാസ്ത്രപ്രവർത്തകർ തമ്മിലുള്ള സമ്പർക്കം എളുപ്പമാക്കൽ എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളുള്ള സാക്ഷരസമൂഹമാണ്. ഇതിന്റെ യുവ ഘടകമാണ് ബ്രിട്ടീഷ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് യംഗ് സയന്റിസ്റ്റ്സ്.

ചരിത്രം[തിരുത്തുക]

രൂപീകരണം[തിരുത്തുക]

ബ്രിട്ടണിലെ ശാസ്ത്രാവബോധം[തിരുത്തുക]

ബ്രിട്ടീഷ് സയൻസ് ഫെസ്റ്റിവൽ[തിരുത്തുക]

സയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കോൺഫറൻസ്[തിരുത്തുക]

ബ്രിട്ടീഷ് സയൻസ് വീക്ക്[തിരുത്തുക]

സംഘടനയുടെ പേരുമാറ്റം[തിരുത്തുക]

ബ്രിട്ടീഷ് സയൻസ് അസോസിയേഷന്റെ പ്രസിഡന്റുമാർ[തിരുത്തുക]

വാർഷിക യോഗങ്ങളുടെ പട്ടിക[തിരുത്തുക]

ഇതും കാണുക[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

 1. "Table showing the Places and Times of Meeting of the British Association, with Presidents, Vice-Presidents, and Local Secretaries, from its Commencement". Report of the Seventy-sixth Meeting of the British Association for the Advancement of Science, held in York in August 1906. London: John Murray. 1907. p. xxxviii.
 2. "Table showing the Places and Times of Meeting of the British Association, with Presidents, Vice-Presidents, and Local Secretaries, from its Commencement". Report of the Fifty-third Meeting of the British Association for the Advancement of Science, held in Southport in September 1883. London: John Murray. 1884. p. xxx.
 3. 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 Report of the twenty-first meeting of the British Association for the Advancement of Science
 4. "Table showing the Places and Times of Meeting of the British Association, with Presidents, Vice-Presidents, and Local Secretaries, from its Commencement". Report of the Thirty-sixth Meeting of the British Association for the Advancement of Science, held in Nottingham in August 1866. London: John Murray. 1867. p. xx.
 5. "3rd meeting". ശേഖരിച്ചത് 30 September 2013.
 6. "4th meeting". ശേഖരിച്ചത് 30 September 2013.
 7. "6th meeting". ശേഖരിച്ചത് 30 September 2013.
 8. "7th meeting". ശേഖരിച്ചത് 30 September 2013.
 9. "8th meeting". ശേഖരിച്ചത് 30 September 2013.
 10. "9th meeting". ശേഖരിച്ചത് 30 September 2013.
 11. "10th meeting". ശേഖരിച്ചത് 30 September 2013.
 12. "11th meeting". ശേഖരിച്ചത് 30 September 2013.
 13. "12th meeting". ശേഖരിച്ചത് 30 September 2013.
 14. "13th meeting". ശേഖരിച്ചത് 30 September 2013.
 15. "14th meeting". ശേഖരിച്ചത് 30 September 2013.
 16. "15th meeting". ശേഖരിച്ചത് 30 September 2013.
 17. "30th meeting". ശേഖരിച്ചത് 30 September 2013.
 18. "31st meeting". ശേഖരിച്ചത് 30 September 2013.
 19. "32nd meeting". ശേഖരിച്ചത് 30 September 2013.
 20. "33rd meeting". ശേഖരിച്ചത് 30 September 2013.
 21. "34th meeting". ശേഖരിച്ചത് 30 September 2013.
 22. "35th meeting". ശേഖരിച്ചത് 30 September 2013.
 23. "36th meeting". ശേഖരിച്ചത് 30 September 2013.
 24. "37th meeting". ശേഖരിച്ചത് 30 September 2013.
 25. "38th meeting". ശേഖരിച്ചത് 30 September 2013.
 26. "39th meeting". ശേഖരിച്ചത് 30 September 2013.
 27. "40th meeting". ശേഖരിച്ചത് 30 September 2013.
 28. "41st meeting". ശേഖരിച്ചത് 30 September 2013.
 29. "42nd meeting". ശേഖരിച്ചത് 30 September 2013.
 30. "43rd meeting". ശേഖരിച്ചത് 30 September 2013.
 31. "44th meeting". ശേഖരിച്ചത് 30 September 2013.
 32. "45th meeting". ശേഖരിച്ചത് 30 September 2013.
 33. "46th meeting". ശേഖരിച്ചത് 30 September 2013.
 34. "47th meeting". ശേഖരിച്ചത് 30 September 2013.
 35. "48th meeting". ശേഖരിച്ചത് 30 September 2013.
 36. "49th meeting". ശേഖരിച്ചത് 30 September 2013.
 37. "50th meeting". ശേഖരിച്ചത് 30 September 2013.
 38. "51st meeting". ശേഖരിച്ചത് 30 September 2013.
 39. "52nd meeting". ശേഖരിച്ചത് 30 September 2013.
 40. "53rd meeting". ശേഖരിച്ചത് 30 September 2013.
 41. "54th meeting". ശേഖരിച്ചത് 30 September 2013.
 42. "55th meeting". ശേഖരിച്ചത് 30 September 2013.
 43. "56th meeting". ശേഖരിച്ചത് 30 September 2013.
 44. "57th meeting". ശേഖരിച്ചത് 30 September 2013.
 45. "58th meeting". ശേഖരിച്ചത് 30 September 2013.
 46. "59th meeting". ശേഖരിച്ചത് 30 September 2013.
 47. "60th meeting". ശേഖരിച്ചത് 30 September 2013.
 48. "61st meeting". ശേഖരിച്ചത് 30 September 2013.
 49. "62nd meeting". ശേഖരിച്ചത് 30 September 2013.
 50. "63rd meeting". ശേഖരിച്ചത് 30 September 2013.
 51. "64th meeting". ശേഖരിച്ചത് 30 September 2013.
 52. "65th meeting". ശേഖരിച്ചത് 30 September 2013.
 53. "66th meeting". ശേഖരിച്ചത് 30 September 2013.
 54. "67th meeting". ശേഖരിച്ചത് 30 September 2013.
 55. "68th meeting". ശേഖരിച്ചത് 30 September 2013.
 56. "69th meeting". ശേഖരിച്ചത് 30 September 2013.
 57. "70th meeting". ശേഖരിച്ചത് 30 September 2013.
 58. "71st meeting". ശേഖരിച്ചത് 30 September 2013.
 59. "72nd meeting". ശേഖരിച്ചത് 30 September 2013.
 60. "73rd meeting". ശേഖരിച്ചത് 30 September 2013.
 61. "British Association Meeting for 1946". Nature. 157: 330. 16 March 1946. doi:10.1038/157330d0.
 62. "British Association for the Advancement of Science". ശേഖരിച്ചത് 30 September 2013.
 63. "DAJ V13/2: The Role of Section H at the British Association for the Advancement of Science in the History of Anthropology". ശേഖരിച്ചത് 30 September 2013.
 64. "THE BRITISH ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE, LIVERPOOL, 1953" (pdf). ശേഖരിച്ചത് 30 September 2013.
 65. Recent developments in electro-organic synthesis, Manuel M. Baizer, Naturwissenschaften August 1969, Volume 56, Issue 8, pp. 405–409.
 66. "THE BRITISH ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE: THE EXETER MEETING". ശേഖരിച്ചത് 30 September 2013.
 67. "THE BRITISH ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE: ANNUAL MEETING 1972, AT LEICESTER". ശേഖരിച്ചത് 30 September 2013.
 68. "Energy in the balance : some papers from BA79 : papers given at the annual meeting of the British Association for the Advancement of Science, Heriot-Watt University, Edinburgh, 1979". ശേഖരിച്ചത് 30 September 2013.
 69. "The BA at the end of the 20th Century" (pdf). ശേഖരിച്ചത് 30 September 2013.