ഫലകം:Infobox company

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

This template is used to create an infobox in an article about a company.

Usage[തിരുത്തുക]

name
trade_name
യഥാർഥ നാമം
native_name
romanized_name
Formerly
former_name
type
Traded astraded_as
ISINISIN
ISIN2
വ്യവസായംindustry
Genregenre
Fatefate
മുൻഗാമിpredecessor  or  predecessors
പിൻഗാമിsuccessor  or  successors
സ്ഥാപിതംfounded
സ്ഥാപകൻfounder  or  founders
നിഷ്‌ക്രിയമായത്defunct
ആസ്ഥാനംhq_location,
hq_location_city
,
hq_location_country
ലൊക്കേഷനുകളുടെ എണ്ണം
num_locations (year)
സേവന മേഖല(കൾ)area_served  or  areas_served
പ്രധാന വ്യക്തി
key_people
ഉത്പന്നങ്ങൾproducts
ബ്രാൻഡുകൾbrands
Production output
production (year)
സേവനങ്ങൾservices
വരുമാനംrevenue (year)
operating_income (year)
net income  or  profit (year)
AUMaum
മൊത്ത ആസ്തികൾassets (year)
Total equityequity (year)
ഉടമസ്ഥൻowner  or  owners
മെമ്പേഴ്സ്members (year)
ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം
num_employees (year)
മാതൃ കമ്പനിparent
ഡിവിഷനുകൾdivisions
അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങൾsubsid
module
Capital ratioBasel III ratio
RatingCredit rating
വെബ്സൈറ്റ്website
Footnotes / references
footnotes

To use this template in an article, copy the template below, then paste the template into an article.

All parameters are optional – those you do not populate with data will not show up in the infobox when the article is saved.

You must remove both the <!-- and --> characters that surround certain entries in order for the data you enter to appear in the published article.

Short version[തിരുത്തുക]

{{Infobox company
| name = 
| logo = 
| type = 
| industry = 
| fate = 
| predecessor = <!-- or: | predecessors = -->
| successor = <!-- or: | successors = -->
| founded = <!-- if known: {{Start date and age|YYYY|MM|DD}} in [[city]], state, country -->
| founder = <!-- or: | founders = -->
| defunct = <!-- {{End date|YYYY|MM|DD}} -->
| hq_location_city = 
| hq_location_country = 
| area_served = <!-- or: | areas_served = -->
| key_people = 
| products = 
| owner = <!-- or: | owners = -->
| num_employees = 
| num_employees_year = <!-- Year of num_employees data (if known) -->
| parent = 
| website = <!-- {{URL|example.com}} -->
}}

Full version[തിരുത്തുക]

{{Infobox company
| name = 
| logo = 
| logo_size = 
| logo_alt = 
| logo_caption = 
| image = 
| image_size = 
| image_alt = 
| image_caption = 
| trade_name = 
| native_name = 
| native_name_lang = <!-- Use ISO 639-1 code, e.g. "fr" for French. For multiple names in different languages, use {{Lang|[code]|[name]}}. -->
| romanized_name = 
| former_name = 
| type = 
| traded_as = 
| ISIN = 
| ISIN2 = 
| industry = 
| genre = 
| fate = 
| predecessor = <!-- or: | predecessors = -->
| successor = <!-- or: | successors = -->
| founded = <!-- if known: {{Start date and age|YYYY|MM|DD}} in [[city]], state, country -->
| founder = <!-- or: | founders = -->
| defunct = <!-- {{End date|YYYY|MM|DD}} -->
| hq_location = 
| hq_location_city = 
| hq_location_country = 
| num_locations = 
| num_locations_year = <!-- Year of num_locations data (if known) -->
| area_served = <!-- or: | areas_served = -->
| key_people = 
| products = 
| brands = 
| production = 
| production_year = <!-- Year of production data (if known) -->
| services = 
| revenue = 
| revenue_year = <!-- Year of revenue data (if known) -->
| operating_income = 
| income_year = <!-- Year of operating_income data (if known) -->
| net_income = <!-- or: | profit = -->
| net_income_year = <!-- or: | profit_year = --><!-- Year of net_income/profit data (if known) -->
| aum = <!-- Only for financial-service companies -->
| assets = 
| assets_year = <!-- Year of assets data (if known) -->
| equity = 
| equity_year = <!-- Year of equity data (if known) -->
| owner = <!-- or: | owners = -->
| members = 
| members_year = <!-- Year of members data (if known) -->
| num_employees = 
| num_employees_year = <!-- Year of num_employees data (if known) -->
| parent = 
| divisions = 
| subsid = 
| module = <!-- Used to embed other templates -->
| ratio = <!-- Basel III ratio; used for banks only -->
| rating = <!-- Credit rating; used for banks only -->
| website = <!-- {{URL|example.com}} -->
| footnotes = 
}}

Parameters[തിരുത്തുക]

name
The full, legal name of the company, correctly reproducing punctuation and abbreviations or lack thereof. The full legal name of the company may be different from the common name used for the article title.
logo
The company's current, primary wordmark or logo. Use the logo of the entity that is the subject of the article; the logo used may be different from the logo used on consumer products, particularly if the article is about a parent company or holding company.
For companies that use both a wordmark and a logo, upload a file that shows the two in combination if the combined form serves as the company's primary identity mark.
For a wordmark example, see Google; for a logo example, see Apple Inc.; for a combined logo and wordmark example see Altria.
Upload a wordmark/logo graphic using the organization logo upload form.
Note: Uploading trademarked corporate logos by other means or uploading corporate logos to Wikimedia Commons is likely to result in deletion of the logo.
Format: logo.png
logo_size
Optional display width of logo in pixels. If not specified, the size varies by user preferences.
logo_alt
Optional verbal description of logo for text-only browsers and visually impaired users.
logo_caption
Descriptive information for the logo, if necessary.
Example:
Logo used from 1942 to 1966
trade_name
Trade name, doing business as, d/b/a or fictitious business name under which a company presents itself to the public. This parameter is used only when the company has a legally registered trade name that is different from the company's full, legal name.
Example:
"Cellco Partnership" is the full, legal name of the company that trades as "Verizon Wireless". This template's name parameter, therefore would be set as Cellco Partnership, while its trade_name parameter would be set as Verizon Wireless.
native_name
The full, legal non-English name of the company as it appears in the company's home country language, reproducing any punctuation or abbreviations. For Chinese and Korean names' syntax, see the "Embedding" section below.
Examples:
 • ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
 • Нефтяна́я Компа́ния Ю́КОС
romanized_name
Native name in Latin script. Use only if the company is based in a non-English speaking country and it has no official rendering of its native name in Latin script. If such a rendering exists, assign it to native_name and omit this parameter.
former_name
Former names, if a rebranding had occurred in the past.
type
Type of the company (not their type of incorporation), wikilinked where appropriate. To list percentages owned of a private company, use the ownership parameter.
Examples:
 • [[Privately held company|Private]]
 • [[Public company|Public]]
 • [[Subsidiary]]
 • [[Division (business)|Division]]
traded_as
If applicable, the primary stock exchange where the company's stock is listed, followed by its stock ticker symbol/symbols for the company (use stock ticker templates where possible; see വർഗ്ഗം:Ticker symbol templates). Information about the company's status as a component of a major index can also be added. If more than one symbol or index is involved, use {{Unbulleted list}} to format them.
Examples:
 • {{NYSE|DLB}}
 • {{Unbulleted list|{{NASDAQ|MSFT}}|[[Dow Jones Industrial Average]] component|[[NASDAQ-100]] component|[[S&P 500]] component}}
ISIN
International Securities Identification Number. To add a second ISIN, use |ISIN2=.
industry
The primary industry or industries in which the company operates, listed alphabetically. If the company offers goods or services in more than one industry, format the list using {{Unbulleted list}}.
Examples:
 • Appliance manufacturing
 • {{Unbulleted list|[[Electronics design]]|[[Electronics distribution]]|[[Entertainment industry]]}}
genre
Used for media or publishing companies – Genres of works published by the company, listed alphabetically and wikilinked where appropriate. If publishing is the company's primary activity, consider using {{Infobox publisher}} rather than this template.
If more than one entry is required here, use {{Unbulleted list}} to format the list.
Examples:
 • [[Fiction]]
 • {{Unbulleted list|[[Biography|Biographies]]|[[Science fiction]]|[[Western fiction|Westerns]]}}
The field or subset of the industry the company occupies, e.g. Industry is restaurants, the genre is fast food
fate[i]
Reason(s) the company became defunct, or the name of the entity that acquired or merged with it.
Examples:
 • Acquired by [[Cisco Systems]]
 • Bankrupted
 • Dissolved
 • Merged with [[Thompson Corporation]]
predecessor
(or predecessors)   The name(s) of any predecessor(s) of the company. If the company has two or more predecessors, list them alphabetically using {{Unbulleted list}}.
Examples:
 • Apple Inc.
 • {{Unbulleted list|[[C. L. Best]]|[[Holt Manufacturing Company]]}}
successor[i]
(or successors)   The name(s) of any successor(s) of the company. If the company has two or more successors, list them alphabetically using {{Unbulleted list}}.
Examples:
 • [[Apple Inc.]]
 • {{Unbulleted list|[[The People's Corporation of Judea]]|[[Splitters, Inc.]]}}
founded
Date and location of the company's establishment/foundation. For date, use {{Start date and age}}. For the location, use a format such as [[City, State or Province]], Country or [[City]], Country (i.e. link only the location's most specific element, per MOS:OVERLINK). Per MOS:INFOBOXFLAG, do not include flag icons; a company's location, ownership and liability, for instance, may exist in or across more than one country/region/etc.
Examples:
 • {{Start date and age|1975|04|27}} in [[Teaneck, New Jersey]], United States
 • {{Start date and age|1925|12|02}} in [[Malmö]], Sweden
founder
(or founders)   The founder/entrepreneur/s who founded the company, wikilinked if notable. If more than one person, use {{Unbulleted list}} to format the entries.
Examples:
 • Thomas Oliver
 • {{Unbulleted list|[[Paul Allen]]|[[Bill Gates]]}}
defunct[i]
The year (or, more specifically, if known, the date) the company became defunct/legally dissolved. Use {{End date}}.
Examples:
 • {{End date|2000}}
 • {{End date|1936|06|30}}
hq_location
hq_location_city
hq_location_country : City (for the U.S. and Canada, with the state/province/territory) and country company's physical headquarters location. If using hq_location_city or hq_location_country, reserve hq_location for the building, address, or business park, if these are themselves notable. Also maintain MOS:OVERLINK and MOS:INFOBOXFLAG.
Examples:
 • | hq_location_city = [[Redmond, Washington]]
  | hq_location_country = United States
 • | hq_location_city = [[Nuremberg]]
  | hq_location_country = Germany
num_locations
Number of places at or in which the company has a [visible, public?] presence. Include the type of place (e.g. "store", "outlet") if the same for most/all instances.
Examples:
 • 815 stores
 • {{Unbulleted list|456 outlets/concessions|8 depots}}
num_locations_year
The year associated with the data presented by num_location. Only appears (as a parenthesis appended to num_locations' label) if/when num_locations also supplied.
area_served
(or areas_served)   Geographic area or areas in which the company does business. Use the largest appropriate geographic area or areas (i.e. if, for instance, a company trades in nearly every province in Canada, use e.g. |area_served=Most of Canada rather than listing every province). If more than one entry is required, use {{Unbulleted list}} to present them alphabetically; and avoid wikilinking any area or location name already linked in previous parameters.
Examples:
 • Worldwide
 • North America
 • [[New York metropolitan area]]
 • {{Unbulleted list|[[Contiguous United States|United States (contiguous)]]|[[Puerto Rico]]|[[United States Virgin Islands]]}}
key_people
Up to four key individuals closely associated with the company. If there is more than one entry, use {{Unbulleted list}} to format the entries. List the figures in order of organizational role importance. Give job title(s) in parentheses (round brackets); these job titles use standard English casing. If a founder is already listed in the founder parameter, do not list them again here as a founder; if the founder still holds an executive job with the company, you may however list them along with their job title (chairman, president, etc.).
Always list the ceo. Generally list prominent, current executives within the company holding key positions such as chairman, chief executive officer, president, VP of design, etc., but do not list roles below chief officer level if they are not notable. Do include top executives even not individually notable, but do not wikilink them.
Use popular names rather than formal names if the key figure has an existing Wikipedia article.
It may be appropriate to add, at the end, past executives who played an especially prominent role in the company's history.
For defunct companies, list the most prominent former executives.
Example:
 • {{Unbulleted list|[[Tim Cook]] ([[Chief executive officer|CEO]])|[[Arthur D. Levinson]] ([[chairman]])|[[Jonathan Ive]] ([[Senior vice-president|SVP]] of [[industrial design]])|[[Steve Jobs]] (chairman, 1976–1985, 2011; CEO, 1997–2011)}}
products
A representative selection of the company's well known current or former products, listed alphabetically. If there is more than one entry, use {{Unbulleted list}} to format the entries.
Examples:
 • {{Unbulleted list|[[Microsoft Windows]]|[[Microsoft Office]]}}
 • {{Unbulleted list|[[Bentley Continental Flying Spur|Continental Flying Spur]]|[[Bentley Continental GT|Continental GT]]|[[Bentley Mulsanne (2010)|Mulsanne]]}}
brands
Any significant brand names/imprints/etc. used by the company that differ from its name. If more than one, list using {{Hlist}}.
Examples:
 • [[...]]
 • {{Hlist|[[...]]|...}}
production
The number of units produced in the most recent year and the year prior, stating the year in parentheses. Indicate what is being measured, such as vehicles, units or devices. You may include an indicator icon to indicate the change compared to the previous year; to avoid confusion, place the indicator before the number. Please note that this is intended to depict the direction of change compared to the previous year, not the actual numerical change in value.
Example:
 • {{Unbulleted list|class=nowrap|{{Increase}} 2,856 vehicles (2011)|2,177 vehicles (2010)}}
production_year
The year associated with the data presented by production. Only appears (as a parenthesis appended to production's label) if/when production also supplied.
services
A representative selection of the company's well known current or former services offered, listed alphabetically. If there is more than one entry, use {{Unbulleted list}} to format the entries.
Example:
 • {{Unbulleted list|[[Financial services|Financing]]|[[Insurance]]|[[Maintenance, repair and operations|Maintenance]]|[[Training]]}}
revenue
All income that the company receives from its normal business activities, usually from the sale of goods and services to customers in the most recent year and the year prior, indicating the years in parentheses. (Revenue is referred to as "turnover" in the United Kingdom.) Wikilink the currency unit and indicate country for common currency units like "dollar".
Example:
 • {{Unbulleted list|class=nowrap|{{Increase}} US$ 512,256,128,064 (2011)|US$ 412,552,687,117 (2010)}}
revenue_year
The year associated with the data presented by revenue. Only appears (as a parenthesis appended to revenue's label) if/when revenue also supplied.
operating_income
Total earnings before interest and taxes recognized by the company in its most recent fiscal year and the year prior, with the applicable years in parentheses.
Example:
 • {{Unbulleted list|class=nowrap|{{Decrease}} US$ 256,128,064,032 (2011)|US$ 382,456,778,010 (2010)}}
income_year
The year associated with the data presented by operating_income. Only appears (as a parenthesis appended to operating_income's label) if/when operating_income also supplied.
net_income
(or profit)   Net income or profit (revenue minus costs) realized by the company in its most recent fiscal year and the year prior, with the applicable years in parentheses.
Example:
 • {{Unbulleted list|class=nowrap|{{Steady}} US$ 128 million (2011)|US$ 128 million (2010)}}
net_income_year
(or profit_year)   The year associated with the data presented by net_income. Only appears (as a parenthesis appended to net_income's label) if/when net_income also supplied.
aum
The company's total assets under management (AUM) in its most recent fiscal year and the year prior, with the applicable years in parentheses.
This entry is used for financial services companies only. If the article subject is not a financial services company, delete this parameter from the article.
Example:
 • {{Unbulleted list|class=nowrap|{{Increase}} US$ 213.5 million (2011)|US$ 175.8 million (2010)}}
assets
Total assets controlled by the company in its most recent fiscal year and the year prior, with the applicable years in parentheses.
Example:
 • {{Unbulleted list|class=nowrap|{{Decrease}} US$ 64,032,016 (2011)|US$ 82,456,375 (2010)}}
assets_year
The year associated with the data presented by assets. Only appears (as a parenthesis appended to assets' label) if/when assets also supplied.
equity
Total equity or net worth held in the company; shareholder equity for public companies.
Example:
 • {{Unbulleted list|class=nowrap|{{Increase}} US$ 32,016,008,004 (2011)|US$29,752,528,004 (2010)}}
equity_year
The year associated with the data presented by equity. Only appears (as a parenthesis appended to equity's label) if/when equity also supplied.
owner
(or owners)   Use this parameter to list, if applicable, ownership percentages for privately held companies. Use this field for publicly traded companies only when the owner is a long-term strategic owner such as an affiliate or founding family. Wiki-link where appropriate, and include the ownership percentage and a reference. List multiple owners in descending order of ownership percentage and use {{Unbulleted list}} to format the entries. If the company is majority-owned by a single entity and as such is a subsidiary or division, omit the owner field and use the parent field instead. Do not use the owner field to indicate top-level ownership if it differs from the direct parent.
Example:
 • {{Unbulleted list|[[Richemont]] (50%)|[[Polo Ralph Lauren]] (50%)}}
num_employees
Total number of people employed by the company in the most recent year and the year prior, with the applicable years in parentheses. To separate thousands (e.g. 12,200; 5,200) please use a comma (,) instead of a full stop (.) per MOS:NUM.
Example:
 • {{Unbulleted list|class=nowrap|{{Steady}} 127 (2011)|127 (2010)}}
num_employees_year
The year associated with the data presented by num_employees. Only appears (as a parenthesis appended to num_employees' label) if/when num_employees also supplied.
parent
The name(s) of the current and former parent companies and the time-span(s) in which they owned the subject. Do not add "independent" as parent company to designate times without a parent company. Do not include include any higher-level owners, like the parents' parent companies. If the company is not majority-owned by a single entity and as such does not have a clear parent company, use the owner field with the respective owners' percentages instead.
Example (for YouTube):
[[Google]]
divisions
The primary functional or operational business divisions of a company, listed alphabetically. These divisions align with the internal organizational structure of the company and may or may not align with the company's legally incorporated subsidiaries. If there is more than one entry, use {{Unbulleted list}} to format the entries. If there are more than five divisions and the article body lists them or discusses them, consider linking to that part of the article rather than listing them in the infobox.
Example (fictional telecom corporation):
 • {{Unbulleted list|Business sales|Consumer sales|Information technologies|Network|Regulatory|Finance}}
subsid
The primary legally incorporated subsidiaries owned by the company, listed alphabetically. Wikilink each subsidiary that has its own unique article. For publicly traded companies, a list of subsidiaries is disclosed in the company's annual report. If there is more than one entry, use {{Unbulleted list}} to format the entries. If there are more than five subsidiaries and the article body lists them or discusses them, consider linking to that part of the article rather than listing them in the infobox.
Example (for Caterpillar Inc.):
 • {{Unbulleted list|Caterpillar Financial Services|Caterpillar Marine Power Systems|[[Perkins Engines]]|[[Progress Rail Services]]}}
module
For embedding other templates (see WP:IEmbed).
ratio
Basel III ratio; used for banks only.
rating
Credit rating from one or more of Moody's, Fitch or S&P; used for banks only.
website
Top-level URL of the company's website, using the {{URL}} template. Do not include the leading www. unless the URL will not resolve without it. If it needs to be hidden for some reason like it is hosting malicious activity, place the word "hide" without the quotes or the template in this field to ensure that no website shows up.
Example:
 • {{URL|caterpillar.com}}
footnotes
Use to list citations that validate the data in the infobox or to note information about the terms, names and figures used.

Financial results parameters[തിരുത്തുക]

Financial indicators available:

| revenue = 
| revenue_year = 
| operating_income = 
| income_year = 
| net_income = <!-- or |profit= -->
| income_year = <!-- or |profit_year= -->
| aum = 
| assets = 
| assets_year = 
| equity = 
| equity_year =

Wikilink the first occurrence of the currency unit. This is usually in the |revenue= parameter.

Each parameter entry should include three elements: an indicator icon, the results of the most recent fiscal year and the results of the previous fiscal year.

Example
{{Unbulleted list|{{Increase}} US$128,064,032 (2011)|US$111,586,447 (2010)}}

Indicator icons[തിരുത്തുക]

You may include an indicator icon to indicate the change compared to the previous fiscal year; to avoid confusion, place the indicator before the number. Please note that this is intended to depict the direction of change compared to the previous year, not the actual numerical change in value.

Increase {{Increase}}, Steady {{Steady}}, or Decrease {{Decrease}}
Examples
{{Unbulleted list|{{Increase}} US$128,064,032 (2011)|US$111,586,447 (2010)}}
{{Unbulleted list|{{Steady}} US$128,000,000 (2011)|US$128,000,000 (2010)}}
{{Unbulleted list|{{Decrease}} US$111,586,447 (2011)|US$128,064,032 (2010)}}
Which display as
 • Increase US$128,064,032 (2011)
 • US$111,586,447 (2010)
 • Steady US$128,000,000 (2011)
 • US$128,000,000 (2010)
 • Decrease US$111,586,447 (2011)
 • US$128,064,032 (2010)

Consistent notation[തിരുത്തുക]

There are different ways to record financial results that are in the millions or billions of dollars. Pick one and use it consistently in all parameters. If using billions, always wikilink the first occurrence as [[1,000,000,000|billions]], since "billion" has more than one meaning. Use &nbsp; to prevent wrapping between elements of the numbers, per MOS:NUM.

Do not express results as a decimal such as {{Increase}} US$.963&nbsp;billion (2010). Instead choose a notation that will allow you to express all results for the period in whole numbers.

In this example use {{Increase}} US$963&nbsp;million (2010) or {{Increase}} US$963,000,000 (2010) and apply your choice to all the financial results consistently.

Examples[തിരുത്തുക]

Exact dollars

Example 1
വരുമാനം
 • Increase US$42,588,363,000 (2011)
 • US$31,127,556,602 (2010)
 • Increase US$3,963,082,345 (2011)
 • US$3,144,535,447 (2010)
 • Increase US$2,700,376,442 (2011)
 • US$2,223,224,071 (2010)
മൊത്ത ആസ്തികൾ
 • Increase US$64,020,364,188 (2011)
 • US$59,883,175,007 (2010)
Total equity
 • Increase US$10,863,945,862 (2011)
 • US$10,802,835,119 (2010)
| name = Example 1
| revenue = {{Unbulleted list|{{Increase}} US$42,588,363,000 (2011)|US$31,127,556,602 (2010)}}
| operating_income = {{Unbulleted list|{{Increase}} US$3,963,082,345 (2011)|US$3,144,535,447 (2010)}}
| net_income = {{Unbulleted list|{{Increase}} US$2,700,376,442 (2011)|US$2,223,224,071 (2010)}}
| assets = {{Unbulleted list|{{Increase}} US$64,020,364,188 (2011)|US$59,883,175,007 (2010)}}
| equity = {{Unbulleted list|{{Increase}} US$10,863,945,862 (2011)|US$10,802,835,119 (2010)}}

or

Rounded billions

| revenue = {{Unbulleted list|{{Increase}} [[United States dollar|US$]]42.588&nbsp;billion (2011)|US$41.754&nbsp;billion (2010)}}
| operating_income = {{Unbulleted list|{{Increase}} US$3.963&nbsp;billion (2011)|US$3.258&nbsp;billion (2010)}}
| net_income = {{Unbulleted list|{{Increase}} US$2.700&nbsp;billion (2011)|US$2.615&nbsp;billion (2010)}}
| assets = {{Unbulleted list|{{Increase}} US$64.020&nbsp;billion (2011)|US$59.878&nbsp;billion (2010)}}
| equity = {{Unbulleted list|{{Increase}} US$10.864&nbsp;billion (2011)|US$10.111&nbsp;billion (2010)}}

or

Rounded millions

| revenue = {{Unbulleted list|{{Increase}} US$42,588&nbsp;million (2011)|US$41,754&nbsp;million (2010)}}
| operating_income = {{Unbulleted list|{{Increase}} US$3,963&nbsp;million (2011)|US$3,258&nbsp;million (2010)}}
| net_income = {{Unbulleted list|{{Increase}} US$2,700&nbsp;million (2011|US$2,615&nbsp;million (2010)}}
| assets = {{Unbulleted list|{{Increase}} US$64,020&nbsp;million (2011)|US$59,878&nbsp;million (2010)}}
| equity = {{Unbulleted list|{{Increase}} US$10,864&nbsp;million (2011)|US$10,111&nbsp;million (2010)}}

but not

Do not use an inconsistent mix of the three styles depicted in the examples above. Below is an example of undesirable, inconsistent notation.

| revenue = {{Unbulleted list|{{Increase}} US$42,588&nbsp;million (2011)|US$$41,754&nbsp;million (2010)}}
| operating_income = {{Unbulleted list|{{Increase}} US$.963&nbsp;billion (2011)|US$3.258&nbsp;billion (2010)}}
| net_income = {{Unbulleted list|{{Increase}} US$2,700,376,442 (2011)|US$2,223,224,071 (2010)}}
| assets = {{Unbulleted list|{{Increase}} US$64,020&nbsp;million (2011)|US$59,878&nbsp;million (2010)}}
| equity = {{Unbulleted list|{{Increase}} US$10,864,445,862&nbsp;billion (2011)|US$10,802,835,119 (2010)}}

Embedding[തിരുത്തുക]

Many different templates can be embedding within this template. For example, to add a Korean name, use {{Infobox name module}} as follows

The Corporation Company
യഥാർഥ നാമം
HangulHangul
HanjaHanja
Revised RomanizationRevised Romanization
McCune–ReischauerMcCune–Reischauer
Public
{{Infobox company
| name = The Corporation Company
| native_name = {{Infobox name module
| hangul = Hangul
| hanja = Hanja
| rr = Revised Romanization
| mr = McCune–Reischauer
}}
| logo = 
| logo_caption = 
| type = [[Public company|Public]]
}}

Examples[തിരുത്തുക]

The Corporation Company
Public
Traded as
വ്യവസായംPublishing
GenreCorporate histories
സ്ഥാപിതംമേയ് 25, 1900; 123 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് (1900-05-25) in New York City, New York, U.S.
സ്ഥാപകൻs
 • Wikiped Wikiad
 • William Williamson
ആസ്ഥാനം,
U.S.
ലൊക്കേഷനുകളുടെ എണ്ണം
300 stores (2011)
സേവന മേഖല(കൾ)North America
പ്രധാന വ്യക്തി
ഉത്പന്നങ്ങൾ
 • Books
 • Magazines
Production output
 • Increase 57 histories (2011)
 • 43 histories (2010)
സേവനങ്ങൾ
 • Literary archiving
 • Literary restoration
വരുമാനം
 • Increase US$500 million (2011)
 • US$432 million (2010)
 • Steady US$350 million (2011)
 • US$350 million (2010)
 • Decrease US$50 million (2011)
 • US$61 million (2010)
മൊത്ത ആസ്തികൾ
 • Decrease US$1,500 million (2011)
 • US$1,757 million (2010)
Total equity
 • Increase US$950 million (2011)
 • US$858 million (2010)
ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം
 • Increase 1,500 (2011)
 • 1,256 (2010)
മാതൃ കമ്പനിMega Corporation
ഡിവിഷനുകൾ
 • TCC Company Histories
 • TCC Magazine Services
അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങൾ
 • Restored Book
 • Super Archives
വെബ്സൈറ്റ്example.com
Footnotes / references
[1][2]
{{Infobox company
| name = The Corporation Company
| logo = Bad Title Example.png
| type = [[Public company|Public]]
| traded_as = {{Unbulleted list|{{NYSE|TCCA}} (Class A)|{{TYO2|TCCB}} (Class B)}}
| industry = [[Publishing]]
| genre = Corporate histories
| founded = {{Start date and age|1900|05|25}} in [[New York City]], [[New York (state)|New York]], U.S.
| founders = {{Unbulleted list|Wikiped Wikiad|William Williamson}}
| hq_location_city = [[Seattle]], [[Washington (state)|Washington]]
| hq_location_country = U.S.
| num_locations = 300 stores
| num_locations_year = 2011
| area_served = North America
| key_people = {{Unbulleted list|Wikiped Wikiad ([[chairman]])|Waldo Wikiad ([[Chief executive officer|CEO]])}}
| products = {{Unbulleted list|Books|Magazines}}
| production = {{Unbulleted list|{{Increase}} 57 histories (2011)|43 histories (2010)}}
| services = {{Unbulleted list|Literary archiving|Literary restoration}}
| revenue = {{Unbulleted list|{{Increase}} US$500&nbsp;million (2011)|US$432&nbsp;million (2010)}}
| operating_income = {{Unbulleted list|{{Steady}} US$350&nbsp;million (2011)|US$350&nbsp;million (2010)}}
| net_income = {{Unbulleted list|{{Decrease}} US$50&nbsp;million (2011)|US$61&nbsp;million (2010)}}
| assets = {{Unbulleted list|{{Decrease}} US$1,500&nbsp;million (2011)|US$1,757&nbsp;million (2010)}}
| equity = {{Unbulleted list|{{Increase}} US$950&nbsp;million (2011)|US$858&nbsp;million (2010)}}
| num_employees = {{Unbulleted list|{{Increase}} 1,500 (2011)|1,256 (2010)}}
| num_employees_year = <!-- Year of num_employees data (if known) -->
| parent = Mega Corporation
| divisions = {{Unbulleted list|TCC Company Histories|TCC Magazine Services}}
| subsid = {{Unbulleted list|Restored Book|Super Archives}}
| website = {{URL|example.com}}
| footnotes = {{Sfn|Johnson|2010|p=35}}{{Sfn|Hancock|2008|p=58}}
}}
 1. Johnson 2010, പുറം. 35.
 2. Hancock 2008, പുറം. 58.
Wikiand Financial, Inc.
Private
ISINUS0378331005
വ്യവസായംInvestment services
FateAcquired on January 19, 2010
മുൻഗാമിWilson Wikiana & Company
പിൻഗാമിWikianian & Wikianian Finances
സ്ഥാപിതം(ജൂൺ 22, 1930; 93 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് (1930-06-22)) in Edinburgh, Scotland
സ്ഥാപകൻWilliam Wikiand
നിഷ്‌ക്രിയമായത്ഒക്ടോബർ 19, 2010 (2010-10-19)
ആസ്ഥാനം,
England
ലൊക്കേഷനുകളുടെ എണ്ണം
350 branch banks (2009)
സേവന മേഖല(കൾ)
 • England
 • Scotland
പ്രധാന വ്യക്തി
ഉത്പന്നങ്ങൾ
 • 24/7 Auto Loan
 • Life Plus life Insurance
 • Money Market Premier Account
സേവനങ്ങൾ
വരുമാനം
 • Increase 326,810,243 (2011)
 • €297,858,401 (2010)
 • Increase €185,967,452 (2011)
 • €189,110,282 (2010)
 • Decrease €47,698,713 (2011)
 • €57,119,020 (2010)
AUM
 • Increase €1,127,284,951 (2011)
 • €1,001,882,176 (2010)
മൊത്ത ആസ്തികൾ
 • Decrease €981,357,912 (2011)
 • €1,070,557,019 (2010)
Total equity
 • Increase €924,801,752 (2011)
 • €772,543,189 (2010)
ഉടമസ്ഥൻ
 • Doha Partners (51.5%)
 • Wikiad Trust (20.5%)
 • Zede (28%)
ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം
 • Steady 1,520 (2011)
 • 1,520 (2010)
അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങൾ
 • Wikiand Loans
 • Wikiand Mortgages
 • Wikiand Real Property
വെബ്സൈറ്റ്example.com
Footnotes / references
[1][2]
{{Infobox company
| name = Wikiand Financial, Inc.
| logo = Bad Title Example.png
| type = [[Privately held company|Private]]
| ISIN = US0378331005
| industry = [[Investment|Investment services]]
| fate = [[Takeover|Acquired]] on January 19, 2010
| predecessor = Wilson Wikiana & Company
| successor = Wikianian & Wikianian Finances
| founded = ({{Start date and age|1930|06|22}}) in [[Edinburgh]], Scotland
| founder = William Wikiand
| defunct = {{End date|2010|10|19}}
| hq_location_city = [[London]]
| hq_location_country = England
| num_locations = 350 branch banks
| num_locations_year = 2009
| area_served = {{Unbulleted list|England|Scotland}}
| key_people = {{Unbulleted list|William Wikiand ([[chairman]])|Robert Wikiand ([[Chief executive officer|CEO]])}}
| products = {{Unbulleted list|24/7 Auto Loan|Life Plus life Insurance|Money Market Premier Account}}
| services = {{Unbulleted list|[[Banking]]|[[Financing]]|[[Insurance]]}}
| revenue = {{Unbulleted list|{{Increase}} [[Euro|€]]326,810,243 (2011)|€297,858,401 (2010)}}
| operating_income = {{Unbulleted list|{{Increase}} €185,967,452 (2011)|€189,110,282 (2010)}}
| net_income = {{Unbulleted list|{{Decrease}} €47,698,713 (2011)|€57,119,020 (2010)}}
| aum = {{Unbulleted list|{{Increase}} €1,127,284,951 (2011)|€1,001,882,176 (2010)}}
| assets = {{Unbulleted list|{{Decrease}} €981,357,912 (2011)|€1,070,557,019 (2010)}}
| equity = {{Unbulleted list|{{Increase}} €924,801,752 (2011)|€772,543,189 (2010)}}
| owner = {{Unbulleted list|Doha Partners (51.5%)|Wikiad Trust (20.5%)|Zede (28%)}}
| num_employees = {{Unbulleted list|{{Steady}} 1,520 (2011)|1,520 (2010)}}
| subsid = {{Unbulleted list|Wikiand Loans|Wikiand Mortgages|Wikiand Real Property}}
| website = {{URL|example.com}}
| footnotes = {{Sfn|Lincoln|2008|p=378}}{{Sfn|Adams|2009|pp=27–29}}
}}
 1. Lincoln 2008, പുറം. 378.
 2. Adams 2009, പുറങ്ങൾ. 27–29.

Microformat[തിരുത്തുക]

The HTML mark-up produced by this template includes an hCard microformat that makes an organization's details readily parsable by computer programs. This aids tasks such as the cataloguing of articles and maintenance of databases. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please visit the Microformat WikiProject.
Subtemplates

Please do not remove instances of these subtemplates.

Classes used

The HTML classes of this microformat include:

 • adr
 • agent
 • category
 • country-name
 • extended-address
 • fn
 • geo
 • label
 • latitude
 • locality
 • longitude
 • nickname
 • note
 • org
 • region
 • street-address
 • url
 • vcard
Please do not rename or remove these classes
nor collapse nested elements which use them.

TemplateData[തിരുത്തുക]

TemplateData documentation used by VisualEditor and other tools
Click here to see a monthly parameter usage report for this template based on this TemplateData.

TemplateData for Infobox company

An infobox for companies

ഫലകത്തിനുള്ള ചരങ്ങൾ[ടെമ്പ്ലേറ്റ്‌ഡേറ്റ കൈകാര്യം ചെയ്യുക]

ഈ ഫലകത്തിൽ ചരങ്ങളുടെ ബ്ലോക്ക് ഫോർമാറ്റിങ് താത്പര്യപ്പെടുന്നു.

ചരംവിവരണംതരംസ്ഥിതി
Namename

The full, legal name of the company, correctly reproducing punctuation and abbreviations or lack thereof. The full legal name of the company may be different from the common name used for the article title.

സ്വതേ
(PAGENAME)
പദംഐച്ഛികം
Logologo

The company's current, primary wordmark or logo. Use the logo of the entity that is the subject of the article; the logo used may be different from the logo used on consumer products, particularly if the article is about a parent company or holding company. Upload a wordmark/logo graphic using the organization logo upload form. Note: Uploading trademarked corporate logos by other means or uploading corporate logos to Wikimedia Commons is likely to result in deletion of the logo.

ഉദാഹരണം
logo.png
പദംഐച്ഛികം
Logo sizelogo_size

Optional display width of logo in pixels. If not specified, the size varies by user preferences.

ഉദാഹരണം
100px
പദംഐച്ഛികം
Logo alt textlogo_alt alt

Optional verbal description of logo for text-only browsers and visually impaired users.

ഉദാഹരണം
ExampleCo's logo
പദംഐച്ഛികം
Logo captionlogo_caption caption

Descriptive information for the logo, if necessary.

ഉദാഹരണം
Logo used from 1942 to 1966
പദംഐച്ഛികം
Imageimage

A secondary image of the company (not the logo)

ഉദാഹരണം
headquarters.jpg
അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Image sizeimage_size

Optional display width of the secondary image in pixels. If not specified, the size varies by user preferences.

ഉദാഹരണം
100px
അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Image alt textimage_alt

Optional verbal description of the secondary image for text-only browsers and visually impaired users.

ഉദാഹരണം
ExampleCo's headquarters
അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Image captionimage_caption

Descriptive information for the secondary image, if necessary.

ഉദാഹരണം
ExampleCo's headquarters in City, Country.
പദംഐച്ഛികം
Trading nametrading_name

Trade name, doing business as, d/b/a or fictitious business name under which a company presents itself to the public. This parameter is used only when the company has a legally registered trade name that is different from the company's full, legal name.

പദംഐച്ഛികം
Native namenative_name

The full, legal non-English name of the company as it appears in the company's home country language, reproducing any punctuation or abbreviations. For Chinese and Korean names' syntax, see the "Embedding" section below.

പദംഐച്ഛികം
Language of native namenative_name_lang

Sets the lang attribute for the native name, use two letter ISO 639‑1 codes like 'fr'.

പദംഐച്ഛികം
Romanized nameromanized_name

Native name in Latin script. Use only if the company is based in a non-English speaking country and it has no official rendering of native name in Latin script. If the official rendering of native name in Latin script exists, use the 'native_name' parameter instead and omit this non-Latin names entirely.

പദംഐച്ഛികം
Formerlyformer_name former_names

Former names, if a rebranding had occurred in the past.

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Company typetype

Type of the company (not their type of incorporation), wikilinked where possible. To list percentages owned of a private company, use the ownership parameter.

ഉദാഹരണം
[[Public company|Public]] OR [[Privately held company|Private]]
താൾഐച്ഛികം
Traded astraded_as

If applicable, the primary stock exchange where the company's stock is listed, followed by its stock ticker symbol/symbols for the company (use stock ticker templates where possible; see Category:Ticker symbol templates). Information about the company's status as a component of a major index can also be added. If more than one symbol or index is involved, use {{Unbulleted list}} to format them.

ഉദാഹരണം
{{NYSE|DLB}} OR {{Unbulleted list|{{NASDAQ|MSFT}}|[[Dow Jones Industrial Average]] component|[[NASDAQ-100]] component|[[S&P 500]] component}}
പദംഐച്ഛികം
ISINISIN

International Securities Identification Number. To add a second ISIN, use |ISIN2=.

പദംഐച്ഛികം
Industryindustry

The primary industry or industries in which the company operates, listed alphabetically. If the company offers goods or services in more than one industry, format the list using {{Unbulleted list}}.

ഉദാഹരണം
Appliance manufacturing OR {{Unbulleted list|Electronics design|Electronics distribution|Entertainment}}
പദംഐച്ഛികം
Genregenre

Used for media or publishing companies – Genres of works published by the company, listed alphabetically and wikilinked where possible. If publishing is the company's primary activity, consider using {{Infobox publisher}} rather than this template. If more than one entry is required here, use {{Unbulleted list}} to format the list.

ഉദാഹരണം
[[Fiction]] OR {{Unbulleted list|[[Biography|Biographies]]|[[Science fiction]]|[[Western fiction|Westerns]]}}
പദംഐച്ഛികം
Fatefate

Reason(s) the company became defunct, or the name of the entity that acquired or merged with it.

ഉദാഹരണം
Acquired by Cisco Systems, Inc. OR Bankrupted OR Dissolved OR Merged with Thompson Corporation
പദംഐച്ഛികം
Predecessorpredecessor predecessors

The name(s) of any predecessor(s) of the company. If the company has two or more predecessors, list them alphabetically using {{Unbulleted list}}.

ഉദാഹരണം
Apple Inc. OR {{Unbulleted list|[[C. L. Best]]|[[Holt Manufacturing Company]]}}
പദംഐച്ഛികം
Successorsuccessor successors

The name(s) of any successor(s) of the company. If the company has two or more successors, list them alphabetically using {{Unbulleted list}}.

ഉദാഹരണം
[[Apple Inc.]] OR {{Unbulleted list|[[The People's Corporation of Judea]]|[[Splitters, Inc.]]}}
പദംഐച്ഛികം
Date foundedfounded foundation

Date and location of the company's establishment/foundation. For date, use {{Start date and age}}. For the location, use a format such as [[City, State or Province]], Country or [[City]], Country (i.e. link only the location's most specific element, per MOS:OVERLINK). Per MOS:INFOBOXFLAG, do not include flag icons; a company's location, ownership and liability, for instance, may exist in or across more than one country/region/etc.

ഉദാഹരണം
{{Start date and age|1925|12|02}} in [[Malmö]], Sweden
പദംഐച്ഛികം
Founderfounder founders

The founder/entrepreneur/s who founded the company, wikilinked if notable. If more than one person, use {{Unbulleted list}} to format the entries.

ഉദാഹരണം
Thomas Oliver
പദംഐച്ഛികം
Date defunctdefunct dissolved

The year (or, more specifically, if known, the date) the company became defunct/legally dissolved. Use {{End date}}.

ഉദാഹരണം
{{End date|2000}} or {{End date|2000|06|30}}
പദംഐച്ഛികം
HQ locationhq_location location

City (for the U.S. and Canada, with the state/province/territory) and country company's physical headquarters location. If using hq_location_city or hq_location_country, reserve hq_location for the building, address, or business park, if these are themselves are notable. Also maintain MOS:OVERLINK and MOS:INFOBOXFLAG.

പദംഐച്ഛികം
HQ location's cityhq_location_city location_city

City (for the U.S. and Canada, with the state/province/territory) and country company's physical headquarters location. If using hq_location_city or hq_location_country, reserve hq_location for the building, address, or business park, if these are themselves are notable. Also maintain MOS:OVERLINK and MOS:INFOBOXFLAG.

ഉദാഹരണം
[[Redmond, Washington]] OR [[Nuremberg]]
പദംഐച്ഛികം
HQ location's countryhq_location_country

City (for the U.S. and Canada, with the state/province/territory) and country company's physical headquarters location. If using hq_location_city or hq_location_country, reserve hq_location for the building, address, or business park, if these are themselves are notable. Also maintain MOS:OVERLINK and MOS:INFOBOXFLAG.

ഉദാഹരണം
Germany
പദംഐച്ഛികം
Number of locationsnum_locations locations

Number of places at or in which the company has a [visible, public?] presence. Include the type of place (e.g. "store", "outlet") if the same for most/all instances.

ഉദാഹരണം
815 stores (2011)
പദംഐച്ഛികം
Number of locations yearnum_locations_year

The year associated with the data presented by num_location. Only appears (as a parenthesis appended to num_locations' label) if/when num_locations also supplied.

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Area servedarea_served areas_served

Geographic area or areas in which the company does business. Use the largest appropriate geographic area or areas (i.e. if, for instance, a company trades in nearly every province in Canada, use e.g. |area_served=Most of Canada rather than listing every province). If more than one entry is required, use {{Unbulleted list}} to present them alphabetically; and avoid wikilinking any area or location name already linked in previous parameters.

ഉദാഹരണം
Worldwide OR North America OR [[New York metropolitan area]] OR {{Unbulleted list|[[Contiguous United States]]|[[Puerto Rico]]|[[United States Virgin Islands]]}}
പദംഐച്ഛികം
Key peoplekey_people

Up to four key individuals closely associated with the company. If there is more than one entry, use {{Unbulleted list}} to format the entries. List the figures in order of organizational role importance. Give job title(s) in parentheses (round brackets); these job titles use standard English casing. If a founder is already listed in the founder parameter, do not list them again here as a founder; if the founder still holds an executive job with the company, you may however list them along with their job title (chairman, president, etc.). Generally list prominent, current executives within the company holding key positions such as chairman, chief executive officer, president, VP of design, etc., but do not list roles below chief officer level if they are not notable. Do include top executives even not individually notable, but do not wikilink them. Use popular names rather than formal names if the key figure has an existing Wikipedia article. It may be appropriate to add, at the end, past executives who played an especially prominent role in the company's history. For defunct companies, list the most prominent former executives.

ഉദാഹരണം
{{Unbulleted list|[[Tim Cook]] ([[Chief executive officer|CEO]])|[[Arthur D. Levinson]] ([[chairman]])|[[Jonathan Ive]] ([[Senior vice-president|SVP]] of [[industrial design]])|[[Steve Jobs]] (chairman, 1976–1985, 2011; CEO, 1997–2011)}}
പദംഐച്ഛികം
Productsproducts

A representative selection of the company's well known current or former products, listed alphabetically. If there is more than one entry, use {{Unbulleted list}} to format the entries.

ഉദാഹരണം
{{Unbulleted list|[[Microsoft Office]]|[[Microsoft Windows]]}} OR {{Unbulleted list|[[Bentley Continental Flying Spur|Continental Flying Spur]]|[[Bentley Continental GT|Continental GT]]|[[Bentley Mulsanne (2010)|Mulsanne]]}}
പദംഐച്ഛികം
Brandsbrands

Any significant brand names/imprints/etc. used by the company that differ from its name. If more than one, list using {{Hlist}}.

പദംഐച്ഛികം
Productionproduction

The number of units produced in the most recent year and the year prior, stating the year in parentheses. Indicate what is being measured, such as vehicles, units or devices. You may include an indicator icon to indicate the change compared to the previous year; to avoid confusion, place the indicator before the number. Please note that this is intended to depict the direction of change compared to the previous year, not the actual numerical change in value.

ഉദാഹരണം
{{Unbulleted list|{{Increase}} 2,856 vehicles (2011)|2,177 vehicles (2010)}}
പദംഐച്ഛികം
Production yearproduction_year

The year associated with the data presented by production. Only appears (as a parenthesis appended to production's label) if/when production also supplied.

പദംഐച്ഛികം
Servicesservices

A representative selection of the company's well known current or former services offered, listed alphabetically. If there is more than one entry, use {{Unbulleted list}} to format the entries.

ഉദാഹരണം
{{Unbulleted list|[[Financial services|Financing]]|[[Insurance]]|[[Maintenance, repair and operations|Maintenance]]|[[Training]]}}
പദംഐച്ഛികം
Revenuerevenue

All income that the company receives from its normal business activities, usually from the sale of goods and services to customers in the most recent year and the year prior, indicating the years in parentheses. (Revenue is referred to as "turnover" in the United Kingdom.) Wikilink the currency unit and indicate country for common currency units like "dollar".

ഉദാഹരണം
{{Unbulleted list|{{Increase}} US$512,256,128,064 (2011)|US$412,552,687,117 (2010)}}
പദംഐച്ഛികം
Revenue yearrevenue_year

The year associated with the data presented by revenue. Only appears (as a parenthesis appended to revenue's label) if/when revenue also supplied.

പദംഐച്ഛികം
Operating incomeoperating_income

Total earnings before interest and taxes recognized by the company in its most recent fiscal year and the year prior, with the applicable years in parentheses.

ഉദാഹരണം
{{Unbulleted list|{{Decrease}} US$256,128,064,032 (2011)|US$382,456,778,010 (2010)}}
പദംഐച്ഛികം
Operating income yearincome_year

The year associated with the data presented by operating_income. Only appears (as a parenthesis appended to operating_income's label) if/when operating_income also supplied.

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Net incomenet_income profit

Net income or profit (revenue minus costs) realized by the company in its most recent fiscal year and the year prior, with the applicable years in parentheses.

ഉദാഹരണം
{{Unbulleted list|{{Steady}} US$128 million (2011)|US$128 million (2010)}}
പദംഐച്ഛികം
Net income yearnet_income_year profit_year

The year associated with the data presented by net_income. Only appears (as a parenthesis appended to net_income's label) if/when net_income also supplied.

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Assets under managementaum

The company's total assets under management (AUM) in its most recent fiscal year and the year prior, with the applicable years in parentheses. This entry is used for financial services companies only. If the article subject is not a financial services company, delete this parameter from the article.

ഉദാഹരണം
{{Unbulleted list|{{Increase}} US$213.5 million (2011)|US$175.8 million (2010)}}
പദംഐച്ഛികം
Assetsassets

Total assets controlled by the company in its most recent fiscal year and the year prior, with the applicable years in parentheses.

ഉദാഹരണം
{{Unbulleted list|{{Decrease}} US$64,032,016 (2011)|US$82,456,375 (2010)}}
പദംഐച്ഛികം
Assets yearassets_year

The year associated with the data presented by assets. Only appears (as a parenthesis appended to assets' label) if/when assets also supplied.

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Equityequity

Total equity or net worth held in the company; shareholder equity for public companies.

ഉദാഹരണം
{{Unbulleted list|{{Increase}} US$32,016,008,004 (2011)|US$29,752,528,004 (2010)}}
പദംഐച്ഛികം
Equity yearequity_year

The year associated with the data presented by equity. Only appears (as a parenthesis appended to equity's label) if/when equity also supplied.

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Ownerowner owners

Use this parameter to list, if applicable, ownership percentages for privately held companies. Use this field for publicly traded companies only when the owner is a long-term strategic owner such as an affiliate or founding family. Wiki-link if possible, and include the ownership percentage and a reference. List multiple owners in descending order of ownership percentage and use {{Unbulleted list}} to format the entries. If the company is majority-owned by a single entity and as such is a subsidiary or division, omit the owner field and use the parent field instead. Do not use the owner field to indicate top-level ownership if it differs from the direct parent.

ഉദാഹരണം
{{Unbulleted list|[[Richemont]] (50%)|[[Polo Ralph Lauren]] (50%)}}
പദംഐച്ഛികം
Membersmembers

Number of members

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Members yearmembers_year

The year associated with the data presented by 'members'.

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Number of employeesnum_employees

Total number of people employed by the company in the most recent year and the year prior, with the applicable years in parentheses. To separate thousands (e.g. 12,200; 5,200) please use a comma (,) instead of a full stop (.) per MOS:NUM.

ഉദാഹരണം
{{Unbulleted list|{{Steady}} 127 (2011)|127 (2010)}}
പദംഐച്ഛികം
Number of employees yearnum_employees_year

The year associated with the data presented by num_employees. Only appears (as a parenthesis appended to num_employees) if/when num_employees also supplied.

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Parent/holding companyparent

The name(s) of the current and former parent companies and the time-span(s) in which they owned the subject. Do not add "independent" as parent company to designate times without a parent company. Do not include include any higher-level owners, like the parents' parent companies. If the company is not majority-owned by a single entity and as such does not have a clear parent company, use the owner field with the respective owners' percentages instead.

ഉദാഹരണം
in the case of Solar Turbines Incorporated: [[Caterpillar Inc.]]
പദംഐച്ഛികം
Divisionsdivisions

The primary functional or operational business divisions of a company, listed alphabetically. These divisions align with the internal organizational structure of the company and may or may not align with the company's legally incorporated subsidiaries. If there is more than one entry, use {{Unbulleted list}} to format the entries. If there are more than five divisions and the article body lists them or discusses them, consider linking to that part of the article rather than listing them in the infobox.

പദംഐച്ഛികം
Subsidiariessubsid

The primary legally incorporated subsidiaries owned by the company, listed alphabetically. Wikilink each subsidiary that has its own unique article. For publicly traded companies, a list of subsidiaries is disclosed in the company's annual report. If there is more than one entry, use {{Unbulleted list}} to format the entries. If there are more than five subsidiaries and the article body lists them or discusses them, consider linking to that part of the article rather than listing them in the infobox.

പദംഐച്ഛികം
Modulemodule

For embedding other templates (see WP:IEmbed).

പദംഐച്ഛികം
Basel III ratioratio

Basel III ratio; used for banks only.

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Credit ratingrating

Credit rating from one or more of Moody's, Fitch or S&P; used for banks only.

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
websitewebsite

Top-level URL of the company's website, using the {{URL}} template. Do not include the leading www. unless the URL will not resolve without it.

പദംഐച്ഛികം
Footnotesfootnotes

Use to list citations that validate the data in the infobox or to note information about the terms, names and figures used.

പദംഐച്ഛികം
embedembed

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
ISIN2ISIN2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
location_countrylocation_country

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
homepagehomepage

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം

Tracking category[തിരുത്തുക]

Notes[തിരുത്തുക]

 1. 1.0 1.1 1.2 This parameter is used only for a defunct company.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_company&oldid=3983970" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്