ഫലകം:Infobox website

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം[കാണുക] [തിരുത്തുക] [നാൾവഴി] [പുതുക്കുക]
{{{name}}}
[[File:{{{logo}}}|{{{logo_size}}}|alt={{{logo_alt}}}|{{{logo_alt}}}]]
{{{logocaption}}}
Web address www.example.com
Slogan {{{slogan}}}
Commercial? {{{commercial}}}
Type of site
{{{type}}}
Registration {{{registration}}}
Available in {{{language}}}
Users {{{num_users}}}
Content license
{{{content_license}}}
Written in {{{programming_language}}}
Owner {{{owner}}}
Created by {{{author}}}
Editor {{{editor}}}
Launched
font-size:90%
Revenue {{{revenue}}}
Alexa rank
Increase / Steady / Decrease ## (US/Global MM/YYYY)
IP address {{{ip}}}
Current status {{{current_status}}}
{{{footnotes}}}

Usage[തിരുത്തുക]

{{Infobox website
| name        = 
| logo        = 
| logo_size     = <!-- default 250px -->
| logo_alt      = 
| logo_caption    = <!-- or: | logocaption = -->
| screenshot     = 
| collapsible    = <!-- set as "on", "y", etc, otherwise omit/leave blank -->
| collapsetext    = <!-- collapsible area's heading (default "Screenshot"); omit/leave blank if collapsible not set -->
| background     = <!-- for collapsetext heading; default grey (gainsboro) -->
| screenshot_size  = <!-- default 300px -->
| screenshot_alt   = 
| caption      = 
| url        = <!-- {{URL|www.example.com}} -->
| slogan       = 
| commercial     = <!-- "Yes", "No" or leave blank -->
| type        = 
| registration    = 
| language      = 
| num_users     = 
| content_license  = <!-- or: | content_licence = -->
| programming_language = 
| owner       = <!-- or: | owners = -->
| author       = <!-- or: creator / authors / creators -->
| editor       = <!-- or: | editors = -->
| launch_date    = <!-- {{start date and age|YYYY|MM|DD|df=yes/no}} -->
| revenue      = 
| alexa       = <!-- {{increase}} {{steady}} {{decrease}} [http://www.alexa.com/siteinfo/example.com ##] (US/Global MM/YYYY) -->
| ip         = 
| current_status   = 
| footnotes     = 
}}

Parameters[തിരുത്തുക]

All parameters are optional. Avoid linking to an article more than once within the infobox.

An infobox for articles about website

ഫലകത്തിനുള്ള ചരങ്ങൾ

ചരം വിവരണം തരം സ്ഥിതി
Logo logo

The website logo.

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
Unknown ഐച്ഛികം
Logo Caption logo_caption

Caption for the logo.

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
Unknown ഐച്ഛികം
Screenshot screenshot

A screen photo of the homepage; see: [[:File:EnglishWikipediaMainPage3rdAugust2007.PNG|Example 1]].

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
Unknown ഐച്ഛികം
Collapsible collapsible

Whether the screenshot should be collapsed / visible at page load. (Yes / No)

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
Unknown ഐച്ഛികം
Collapse Text collapsetext

Text for the header of the collapsed section, defaults to ''Screenshot''.

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
Unknown ഐച്ഛികം
Caption caption

Caption saying screenshot of as of .

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
Unknown ഐച്ഛികം
Url url

The canonical [[URL]] of the website's home page meeting [[WP:ELOFFICIAL]]

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
Unknown ഐച്ഛികം
Slogan slogan

The slogan of the website.

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
Unknown ഐച്ഛികം
Commercial commercial

Is the site commercially run / owned? (Yes / No)

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
Unknown ഐച്ഛികം
Type type

The type of website.

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
Unknown ഐച്ഛികം
Registration registration

Is there registration? (None / Optional / Required)

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
Unknown ഐച്ഛികം
Language language

The language(s) the website is available in.

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
Unknown ഐച്ഛികം
Num Users num_users

The number of registered users the website has.

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
Unknown ഐച്ഛികം
Content License content_license

The license of the content of the site. Works same as content_licence.

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
Unknown ഐച്ഛികം
Content Licence content_licence

The license of the content of the site. Works same as content_license.

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
Unknown ഐച്ഛികം
Programming Language programming language

Programming language written or coding done for the website.

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
Unknown ഐച്ഛികം
Owner owner

The current owner, company name / persons name / alias, etc.

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
Unknown ഐച്ഛികം
Author author

The person or entity that writes for the website.

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
Unknown ഐച്ഛികം
Editor editor

The person or entity that edits the website.

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
Unknown ഐച്ഛികം
Launch Date launch_date

When the website was launched, check the [[Whois|WHOIS]] database, if needed.

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
Unknown ഐച്ഛികം
Revenue revenue

The approximate revenue of the site.

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
Unknown ഐച്ഛികം
Alexa alexa

The website's current [[Alexa Internet|Alexa]] ranking (find on [http://www.alexa.com Alexa.com]; make sure to cite Alexa's page for this info.)

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
Unknown ഐച്ഛികം

Example[തിരുത്തുക]

Wikipedia
A white sphere made of large jigsaw pieces. Letters from several alphabets are shown on the pieces.
Wikipedia wordmark
Wikipedia's logo is a globe featuring glyphs from several writing systems.
Web address www.wikipedia.org
Slogan "The Free Encyclopedia"
Commercial? No
Type of site
Internet encyclopedia
Registration Optional, but is required for certain tasks such as editing protected pages, creating pages in English Wikipedia and uploading files
Available in 275 active editions (285 total)
Users 35 milliona
Content license
Owner Wikimedia Foundation
Created by
Launched ജനുവരി 15, 2001; 16 വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് (2001-01-15)
Alexa rank
Steady 6 (Global, January 2014)
IP address 208.80.154.224
Current status Online
 • a Total registration across all editions (June 2012).[2]
 • b Most text also dual-licensed under GFDL.
{{Infobox website
| name = Wikipedia
| logo = [[File:Wikipedia-v2-logo.svg|frameless|150px|alt=A white sphere made of large jigsaw pieces. Letters from several alphabets are shown on the pieces.]]<br/>[[File:Wikipedia wordmark.svg|150px|Wikipedia wordmark]]
| logocaption = {{longitem|style=padding-top:0.4em; |[[Logo of Wikipedia|Wikipedia's logo]] is a globe featuring [[glyph]]s from several writing systems.}}
| screenshot = [[File:Www.wikipedia.org screenshot 2013.png|border|300px|alt=Wikipedia's homepage with links to many languages.]]
| collapsible = yes
| caption = Screenshot of Wikipedia's multilingual portal.
| url = {{URL|http://www.wikipedia.org}}
| slogan = "The Free Encyclopedia"
| commercial = No
| type = [[Internet encyclopedia]]
| registration = {{nowrap|Optional, but is required for certain}} tasks such as editing protected pages, creating pages in English Wikipedia and uploading files
| language = 275 active editions (285 total)
| num_users = 35 million{{padlsup|a}}
| content_license =
* {{longitem|class=nowrap |[[Creative Commons licenses|Creative Commons<br/>Attribution{{\}}Share-Alike]] 3.0{{padlsup|b}} }}
* Media licensing varies
| owner = [[Wikimedia Foundation]]
| author = {{hlist |[[Jimmy Wales]] |[[Larry Sanger]]<ref name="Sidener">{{cite news |first=Jonathan |last=Sidener |title=Wikipedia co-founder looks to add accountability, end anarchy |url=http://www.signonsandiego.com/uniontrib/20060923/news_lz1n23wiki.html |publisher=[[The San Diego Union-Tribune]] |date=September 23, 2006 |accessdate=2007-03-25 |quote=The origins of Wikipedia date to 2000, when Sanger was finishing his doctoral thesis in philosophy and had an idea for a Web site.}}</ref><!--end hlist:-->}}
| launch date = {{nowrap|{{start date and years ago|mf=yes|2001|1|15}}}}
| current_status = Online
| alexa = {{steady}} [http://www.alexa.com/siteinfo/wikipedia.org 6] {{small|{{nowrap|(Global, January 2014)}}}}
| ip = 208.80.154.224
| footnotes = <div class="plainlist" style="border-top:1px solid #aaa;padding-top:0.3em;text-align:left;">
* {{nowrap |{{sup|a}} Total registration across all editions (June 2012).<ref>[[meta:List of Wikipedias#Grand Total|Grand Total]]. Wikimedia. June 10, 2012. Retrieved June 11, 2012.</ref>}}
* {{sup|b}} Most text also dual-licensed under [[GFDL]].
</div>

See also[തിരുത്തുക]

References[തിരുത്തുക]

 1. Sidener, Jonathan (September 23, 2006). "Wikipedia co-founder looks to add accountability, end anarchy". The San Diego Union-Tribune. ശേഖരിച്ചത് 2007-03-25. "The origins of Wikipedia date to 2000, when Sanger was finishing his doctoral thesis in philosophy and had an idea for a Web site." 
 2. Grand Total. Wikimedia. June 10, 2012. Retrieved June 11, 2012.


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_website&oldid=2304362" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്