ഫലകം:Infobox website/doc

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
{{{name}}}
[[File:{{{logo}}}|{{{logo_size}}}|alt={{{logo_alt}}}|{{{logo_alt}}}]]
{{{logocaption}}}
{{{collapsetext|Screenshot}}}
[[File:{{{screenshot}}}|{{{screenshot_size}}}|alt={{{screenshot_alt}}}|{{{screenshot_alt}}}]]
{{{caption}}}
യുആർഎൽ www.example.com
ആദർശസൂക്തം {{{slogan}}}
വാണിജ്യപരം? {{{commercial}}}
വിഭാഗം {{{type}}}
രേഖപ്പെടുത്തൽ {{{registration}}}
ലഭ്യമായ ഭാഷകൾ {{{language}}}
ഉപയോക്താക്കളുടെ എണ്ണം {{{num_users}}}
ലൈസൻസ് {{{content_license}}}
പ്രോഗ്രാമിങ് ഭാഷ {{{programming_language}}}
ഉടമസ്ഥൻ(ർ) {{{owner}}}
സൃഷ്ടാവ്(ക്കൾ) {{{author}}}
എഡിറ്റർ {{{editor}}}
ആരംഭിച്ചത്
font-size:90%
വരുമാനം {{{revenue}}}
അലക്‌സ ഇന്റർനെറ്റ് റാങ്ക് Increase / Steady / Decrease ## (US/Global MM/YYYY)
ഐ.പി. വിലാസം {{{ip}}}
നിജസ്ഥിതി {{{current_status}}}
{{{footnotes}}}

ഉപയോഗം[തിരുത്തുക]

{{Infobox website
| name        = 
| logo        = 
| logo_size     = <!-- default 250px -->
| logo_alt      = 
| logo_caption    = <!-- or: | logocaption = -->
| screenshot     = 
| collapsible    = <!-- set as "on", "y", etc, otherwise omit/leave blank -->
| collapsetext    = <!-- collapsible area's heading (default "Screenshot"); omit/leave blank if collapsible not set -->
| background     = <!-- for collapsetext heading; default grey (gainsboro) -->
| screenshot_size  = <!-- default 300px -->
| screenshot_alt   = 
| caption      = 
| url        = <!-- {{URL|www.example.com}} -->
| slogan       = 
| commercial     = <!-- "Yes", "No" or leave blank -->
| type        = 
| registration    = 
| language      = 
| num_users     = 
| content_license  = <!-- or: | content_licence = -->
| programming_language = 
| owner       = <!-- or: | owners = -->
| author       = <!-- or: creator / authors / creators -->
| editor       = <!-- or: | editors = -->
| launch_date    = <!-- {{start date and age|YYYY|MM|DD|df=yes/no}} -->
| revenue      = 
| alexa       = <!-- {{increase}} {{steady}} {{decrease}} [http://www.alexa.com/siteinfo/example.com ##] (US/Global MM/YYYY) -->
| ip         = 
| current_status   = 
| footnotes     = 
}}

ഘടകങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

All parameters are optional. Avoid linking to an article more than once within the infobox.

An infobox for articles about website

ഫലകത്തിനുള്ള ചരങ്ങൾ

ചരംവിവരണംതരംസ്ഥിതി
Logologo

The website logo.

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
Unknownഐച്ഛികം
Logo Captionlogo_caption

Caption for the logo.

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
Unknownഐച്ഛികം
Screenshotscreenshot

A screen photo of the homepage; see: [[:File:EnglishWikipediaMainPage3rdAugust2007.PNG|Example 1]].

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
Unknownഐച്ഛികം
Collapsiblecollapsible

Whether the screenshot should be collapsed / visible at page load. (Yes / No)

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
Unknownഐച്ഛികം
Collapse Textcollapsetext

Text for the header of the collapsed section, defaults to ''Screenshot''.

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
Unknownഐച്ഛികം
Captioncaption

Caption saying screenshot of <nowiki><website name></nowiki> as of <nowiki><date></nowiki>.

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
Unknownഐച്ഛികം
Urlurl

The canonical [[URL]] of the website's home page meeting [[WP:ELOFFICIAL]]

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
Unknownഐച്ഛികം
Sloganslogan

The slogan of the website.

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
Unknownഐച്ഛികം
Commercialcommercial

Is the site commercially run / owned? (Yes / No)

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
Unknownഐച്ഛികം
Typetype

The type of website.

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
Unknownഐച്ഛികം
Registrationregistration

Is there registration? (None / Optional / Required)

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
Unknownഐച്ഛികം
Languagelanguage

The language(s) the website is available in.

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
Unknownഐച്ഛികം
Num Usersnum_users

The number of registered users the website has.

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
Unknownഐച്ഛികം
Content Licensecontent_license

The license of the content of the site. Works same as content_licence.

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
Unknownഐച്ഛികം
Content Licencecontent_licence

The license of the content of the site. Works same as content_license.

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
Unknownഐച്ഛികം
Programming Languageprogramming language

Programming language written or coding done for the website.

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
Unknownഐച്ഛികം
Ownerowner

The current owner, company name / persons name / alias, etc.

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
Unknownഐച്ഛികം
Authorauthor

The person or entity that writes for the website.

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
Unknownഐച്ഛികം
Editoreditor

The person or entity that edits the website.

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
Unknownഐച്ഛികം
Launch Datelaunch_date

When the website was launched, check the [[Whois|WHOIS]] database, if needed.

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
Unknownഐച്ഛികം
Revenuerevenue

The approximate revenue of the site.

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
Unknownഐച്ഛികം
Alexaalexa

The website's current [[Alexa Internet|Alexa]] ranking (find on [http://www.alexa.com Alexa.com]; make sure to cite Alexa's page for this info.)

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
Unknownഐച്ഛികം

ഉദാഹരണം[തിരുത്തുക]

Wikipedia
A white sphere made of large jigsaw pieces. Letters from several alphabets are shown on the pieces.
Wikipedia wordmark
Wikipedia's logo is a globe featuring glyphs from several writing systems.
Screenshot
Wikipedia's homepage with links to many languages.
Screenshot of Wikipedia's multilingual portal.
യുആർഎൽ www.wikipedia.org
ആദർശസൂക്തം "The Free Encyclopedia"
വാണിജ്യപരം? No
വിഭാഗം Internet encyclopedia
രേഖപ്പെടുത്തൽ Optional, but is required for certain tasks such as editing protected pages, creating pages in English Wikipedia and uploading files
ലഭ്യമായ ഭാഷകൾ 275 active editions (285 total)
ഉപയോക്താക്കളുടെ എണ്ണം 35 milliona
ലൈസൻസ്
ഉടമസ്ഥൻ(ർ) Wikimedia Foundation
സൃഷ്ടാവ്(ക്കൾ)
ആരംഭിച്ചത് ജനുവരി 15, 2001; 17 വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് (2001-01-15)
അലക്‌സ ഇന്റർനെറ്റ് റാങ്ക് Steady 6 (Global, January 2014)
ഐ.പി. വിലാസം 208.80.154.224
നിജസ്ഥിതി Online
 • a Total registration across all editions (June 2012).[2]
 • b Most text also dual-licensed under GFDL.
{{Infobox website
| name = Wikipedia
| logo = [[File:Wikipedia-v2-logo.svg|frameless|150px|alt=A white sphere made of large jigsaw pieces. Letters from several alphabets are shown on the pieces.]]<br/>[[File:Wikipedia wordmark.svg|150px|Wikipedia wordmark]]
| logocaption = {{longitem|style=padding-top:0.4em; |[[Logo of Wikipedia|Wikipedia's logo]] is a globe featuring [[glyph]]s from several writing systems.}}
| screenshot = [[File:Www.wikipedia.org screenshot 2018.png|border|300px|alt=Wikipedia's homepage with links to many languages.]]
| collapsible = yes
| caption = Screenshot of Wikipedia's multilingual portal.
| url = {{URL|http://www.wikipedia.org}}
| slogan = "The Free Encyclopedia"
| commercial = No
| type = [[Internet encyclopedia]]
| registration = {{nowrap|Optional, but is required for certain}} tasks such as editing protected pages, creating pages in English Wikipedia and uploading files
| language = 275 active editions (285 total)
| num_users = 35 million{{padlsup|a}}
| content_license =
* {{longitem|class=nowrap |[[Creative Commons licenses|Creative Commons<br/>Attribution{{\}}Share-Alike]] 3.0{{padlsup|b}} }}
* Media licensing varies
| owner = [[Wikimedia Foundation]]
| author = {{hlist |[[Jimmy Wales]] |[[Larry Sanger]]<ref name="Sidener">{{cite news |first=Jonathan |last=Sidener |title=Wikipedia co-founder looks to add accountability, end anarchy |url=http://www.signonsandiego.com/uniontrib/20060923/news_lz1n23wiki.html |publisher=[[The San Diego Union-Tribune]] |date=September 23, 2006 |accessdate=2007-03-25 |quote=The origins of Wikipedia date to 2000, when Sanger was finishing his doctoral thesis in philosophy and had an idea for a Web site.}}</ref><!--end hlist:-->}}
| launch date = {{nowrap|{{start date and years ago|mf=yes|2001|1|15}}}}
| current_status = Online
| alexa = {{steady}} [http://www.alexa.com/siteinfo/wikipedia.org 6] {{small|{{nowrap|(Global, January 2014)}}}}
| ip = 208.80.154.224
| footnotes = <div class="plainlist" style="border-top:1px solid #aaa;padding-top:0.3em;text-align:left;">
* {{nowrap |{{sup|a}} Total registration across all editions (June 2012).<ref>[[meta:List of Wikipedias#Grand Total|Grand Total]]. Wikimedia. June 10, 2012. Retrieved June 11, 2012.</ref>}}
* {{sup|b}} Most text also dual-licensed under [[GFDL]].
</div>

കാണുക[തിരുത്തുക]

അവലംബങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

 1. Sidener, Jonathan (September 23, 2006). "Wikipedia co-founder looks to add accountability, end anarchy". The San Diego Union-Tribune. Retrieved 2007-03-25. The origins of Wikipedia date to 2000, when Sanger was finishing his doctoral thesis in philosophy and had an idea for a Web site. 
 2. Grand Total. Wikimedia. June 10, 2012. Retrieved June 11, 2012."https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_website/doc&oldid=2662400" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്