ഫലകം:Infobox organization

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

{{Infobox organization}} can be used to provide at-a-glance information at the start of an article about an organization.

Blank template[തിരുത്തുക]

name
native_name
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{alt}}}]]
caption
[[File:{{{map}}}|{{{map_size}}}|alt={{{map_alt}}}]]
map_caption
[[File:{{{map2}}}|{{{map2_size}}}|alt={{{map2_alt}}}]]
map2_caption
ചുരുക്കപ്പേര്abbreviation
നാമധേയംnamed_after
ആപ്തവാക്യംmotto
മുൻഗാമിpredecessor
ലയിച്ചത്merged
പിൻഗാമിsuccessor
രൂപീകരണംformation
സ്ഥാപകർfounder  /  founders
സ്ഥാപിത സ്ഥലംfounding_location
Extinctionextinction
ലയനംmerger
തരംtype
tax_id  /  vat_id
രജിസ്ട്രേഷൻനമ്പർregistration_id
പദവിstatus
ലക്ഷ്യംpurpose
ആസ്ഥാനംheadquarters
Location
 • location
അക്ഷരേഖാംശങ്ങൾcoords
പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾregion
ഉത്പന്നങ്ങൾproducts
സേവനങ്ങൾservices
Methodsmethods
പ്രവർത്തനമേഖലകൾfields
അംഗത്വം (_year)
membership
ഔദ്യോഗിക ഭാഷ
language
ഉടമowner  /  owners
സെക്രട്ടറി ജനറൽ
sec_gen
leader_title
leader_name
leader_title2
leader_name2
leader_title3
leader_name3
leader_title4
leader_name4
board_of_directors
പ്രധാന വ്യക്തികൾ
key_people
Main organ
main_organ
മാതൃസംഘടനparent_organization
പോഷകസംഘടനകൾsubsidiaries
പുത്രികാസംഘടനകൾoffshoots
വിഘടനങ്ങൾsecessions
ബന്ധങ്ങൾaffiliations
ബഡ്ജറ്റ് (_year)
budget
വരുമാനം (_year)
revenue
ചിലവുകൾexpenses
Endowmentendowment
Staff
staff
Volunteers
volunteers
മുദ്രാവാക്യംslogan
പ്രേഷിതരംഗംmission
വെബ്സൈറ്റ്{{url|...}}
കുറിപ്പുകൾremarks
പഴയ പേര്
formerly
footnotes
{{Infobox organization
| name        = 
| native_name     = 
| native_name_lang  = 
| named_after     = 
| image        = 
| image_size     = 
| alt         = 
| caption       = 
| map         = 
| map_size      = 
| map_alt       = 
| map_caption     = 
| map2        = 
| map2_size      = 
| map2_alt      = 
| map2_caption    = 
| abbreviation    = 
| motto        = 
| predecessor     = 
| merged       = 
| successor      = 
| formation      = <!-- use {{start date|YYYY|MM|DD|df=y}} -->
| founder       = 
| founding_location  = 
| extinction     = <!-- use {{end date and age|YYYY|MM|DD}} -->
| merger       = 
| type        = 
| tax_id       = <!-- or | vat_id = (for European organizations) -->
| registration_id   = <!-- for non-profit org -->
| status       = 
| purpose       = 
| headquarters    = 
| location      = 
| coords       = <!-- {{coord|LAT|LON|display=inline,title}} -->
| region       = 
| services      = 
| products      = 
| methods       = 
| fields       = 
| membership     = 
| membership_year   = 
| language      = 
| owner        = <!-- or | owners = -->
| sec_gen       = 
| leader_title    = 
| leader_name     = 
| leader_title2    = 
| leader_name2    = 
| leader_title3    = 
| leader_name3    = 
| leader_title4    = 
| leader_name4    = 
| board_of_directors = 
| key_people     = 
| main_organ     = 
| parent_organization = 
| subsidiaries    = 
| offshoots      = 
| secessions     =
| affiliations    = 
| budget       = 
| budget_year     = 
| revenue       = 
| revenue_year    = 
| expenses      = 
| expenses_year    = 
| endowment      = 
| staff        = 
| staff_year     = 
| volunteers     = 
| volunteers_year   = 
| slogan       = 
| mission       = 
| website       = <!-- {{URL|example.com}} -->
| remarks       = 
| formerly      = 
| footnotes      = 
}}

Usage[തിരുത്തുക]

All fields are lower case and optional.

Organization's name
native_name
Text alternative for those who do not see the image
(caption:)
Simple shapes example.png (image) at template's default size.
This is the message carried by "map_alt" parameter
(map_caption:)
World map.jpg (map) at template's default size.
ചുരുക്കപ്പേര്abbreviation
നാമധേയംnamed_after
ആപ്തവാക്യംmotto
മുൻഗാമിpredecessor
ലയിച്ചത്merged
പിൻഗാമിsuccessor
രൂപീകരണംformation  (or established)
സ്ഥാപകർfounder  (or founders)
സ്ഥാപിത സ്ഥലംfounding_location
പിരിച്ചുവിട്ടത്dissolved  (or extinction)
ലയനംmerger
തരംtype
tax_id  (or vat_id)
രജിസ്ട്രേഷൻനമ്പർregistration_id
പദവിstatus
ലക്ഷ്യംpurpose
ആസ്ഥാനംheadquarters
Location
 • location
അക്ഷരേഖാംശങ്ങൾ( use {{coord}} )
പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾregion
ഉത്പന്നങ്ങൾproducts
സേവനങ്ങൾservices
Methodsmethods
പ്രവർത്തനമേഖലകൾfields
അംഗത്വം (_year)
membership
ഔദ്യോഗിക ഭാഷ
language  (or languages)
ഉടമowner  (or owners)
സെക്രട്ടറി ജനറൽ
sec_gen
leader_title
leader_name
leader_title4
leader_name4
board_of_directors
പ്രധാന വ്യക്തികൾ
key_people
Main organ
main_organ  (or publication)
മാതൃസംഘടനparent_organi[z/s]ation
പോഷകസംഘടനകൾsubsidiaries
പുത്രികാസംഘടനകൾoffshoots
വിഘടനങ്ങൾsecessions
ബന്ധങ്ങൾaffiliations
ബഡ്ജറ്റ് (_year)
budget
വരുമാനം (_year)
revenue
ചിലവുകൾ (_year)expenses
Endowmentendowment
Staff
staff
Volunteers
volunteers
മുദ്രാവാക്യംslogan
പ്രേഷിതരംഗംmission
വെബ്സൈറ്റ്website
കുറിപ്പുകൾremarks
പഴയ പേര്
formerly  (or former_name)
footnotes
{{Infobox organization
| name =       <!-- defaults to {{PAGENAME}} if not provided -->
| native_name =   <!-- Organization's name in its local language -->
| native_name_lang =   <!-- ISO code of the above language -->
| named_after = 
| image =
| image_size = 
| alt =       <!-- see [[WP:ALT]] -->
| caption = 
| map =       <!-- map image -->
| map_size =     <!-- defaults to 250px -->
| map_alt = 
| map_caption = 
| map2 =       <!-- second map image, if required -->
| map2_size = 
| map2_alt = 
| map2_caption = 
| abbreviation = 
| motto = 
| predecessor = 
| merged =      <!-- Any other organizations with which the organization was merged -->
| successor = 
| formation =    <!-- or: | established = --> <!--e.g. use {{start date and age|YYYY|MM|DD}}-->
| founder =     <!-- or: | founders = -->
| founding_location = 
| extinction =    <!-- or: | dissolved = -->  <!--e.g. use {{end date and age|YYYY|MM|DD}}-->
| merger =      <!-- Other organizations (if any) merged to constitute the organization -->
| type =       <!-- e.g. [[Governmental organization]], [[Non-governmental organization|NGO]], etc -->
| status =      <!-- Organization's legal status and/or description (company, charity, foundation, etc) -->
| purpose =     <!-- or: | focus = -->    <!--(humanitarian, activism, peacekeeping, etc)-->
| professional_title = <!-- for professional associations -->
| headquarters = 
| location = 
| coords =      <!-- location's {{coord}}s -->
| region =      <!-- or: | region_served = --> <!--Any particular region or regions associated with or served by the organization-->
| services = 
| membership =    <!-- Usually the number of members -->
| membership_year = <!-- Year to which membership number/data apply -->
| language =     <!-- or: | languages = --> <!--Any official language or languages used by the organization-->
| sec_gen =     <!-- Name of the organization's Secretary General (if post exists) -->
| leader_title =   <!-- defaults to "Leader" -->
| leader_name = 
| leader_title2 = 
| leader_name2 = 
| leader_title3 = 
| leader_name3 = 
| leader_title4 = 
| leader_name4 = 
| board_of_directors = 
| key_people = 
| main_organ =    <!-- or: | publication = --> <!--Organization's principal body (assembly, committee, board, etc) or publication-->
| parent_organization = <!-- or: | parent_organisation = -->
| subsidiaries = 
| secessions = 
| affiliations = 
| budget = 
| budget_year = 
| staff =      <!-- Numbers and/or types of staff -->
| staff_year =    <!-- Year to which staff numbers/data apply -->
| volunteers =    <!-- Numbers and/or types of volunteers -->
| volunteers_year = <!-- Year to which volunteer numbers/data apply -->
| slogan =      <!-- in quotemarks / inverted commas -->
| website =     <!-- e.g. {{url|example.com}} -->
| remarks = 
| formerly =     <!-- Any former names by which the organization known -->
| footnotes = 
}}

Microformat[തിരുത്തുക]

The HTML mark-up produced by this template includes an hCard microformat that makes an organization's details readily parsable by computer programs. This aids tasks such as the cataloguing of articles and maintenance of databases. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please visit the Microformat WikiProject.
Subtemplates

Please do not remove instances of these subtemplates.

Classes used

The HTML classes of this microformat include:

 • adr
 • agent
 • category
 • country-name
 • extended-address
 • fn
 • geo
 • label
 • latitude
 • locality
 • longitude
 • nickname
 • note
 • org
 • region
 • street-address
 • url
 • vcard
Please do not rename or remove these classes
nor collapse nested elements which use them.

TemplateData[തിരുത്തുക]

This is the TemplateData for this template used by TemplateWizard, VisualEditor and other tools. See a monthly parameter usage report for Template:Infobox organization in articles based on its TemplateData.

TemplateData for Infobox organization

ഫലകത്തിനുള്ള ചരങ്ങൾ[ടെമ്പ്ലേറ്റ്‌ഡേറ്റ കൈകാര്യം ചെയ്യുക]

ചരംവിവരണംതരംസ്ഥിതി
name name

defaults to {{PAGENAME}} if name not provided

പദംഐച്ഛികം
native_name native_name

Organization's name in its local language

പദംഐച്ഛികം
named_after named_after

Entity the organisation was named after, if any

പദംഐച്ഛികം
imageimage

image of organisation

പദംഐച്ഛികം
image_size image_size

size of image

പ്രമാണംഐച്ഛികം
altalt

see [[WP:ALT]]

പദംഐച്ഛികം
caption caption

caption

പദംഐച്ഛികം
mapmap

map image

പദംഐച്ഛികം
map_sizemap_size

defaults to 250px

പദംഐച്ഛികം
map_altmap_alt

പദംഐച്ഛികം
map_caption map_caption

caption for map

പദംഐച്ഛികം
map2 map2

second map image, if required

പദംഐച്ഛികം
map2_sizemap2_size

size of map

പദംഐച്ഛികം
map2_altmap2_alt

പദംഐച്ഛികം
map2_caption map2_caption

caption for map

പദംഐച്ഛികം
abbreviation abbreviation

abbreviation of organisation

പദംഐച്ഛികം
mottomotto

motto of organisation

പദംഐച്ഛികം
predecessorpredecessor

പദംഐച്ഛികം
mergedmerged

Any other organizations with which the organization was merged

പദംഐച്ഛികം
successorsuccessor

successor of organisation

പദംഐച്ഛികം
formationformation

established, e.g. use {{start date and age|YYYY|MM|DD}}

എണ്ണംഐച്ഛികം
founder founder

founder of organisation

പദംഐച്ഛികം
founding_location founding_location

place founded

പദംഐച്ഛികം
extinctionextinction

dissolved=e.g. use {{end date and age|YYYY|MM|DD}}

എണ്ണംഐച്ഛികം
merger merger

Other organizations (if any) merged to constitute the organization

പദംഐച്ഛികം
typetype

e.g. [[Governmental organization]], [[Non-governmental organization|NGO]]

പദംഐച്ഛികം
statusstatus

Organization's legal status and/or description (company, charity, foundation

പദംഐച്ഛികം
purposepurpose

focus=(humanitarian, activism, peacekeeping, …)

പദംഐച്ഛികം
professional_titleprofessional_title

for professional associations

പദംഐച്ഛികം
headquartersheadquarters

organisation headquater

പദംഐച്ഛികം
location location

location of organisation

പദംഐച്ഛികം
coordscoords

location's {{coord}}s

പദംഐച്ഛികം
region region

region_served =Any particular region or regions associated with or served by the organization

പദംഐച്ഛികം
servicesservices

services of organisation

പദംഐച്ഛികം
membership membership

membership of organisation

പദംഐച്ഛികം
languagelanguage

languages =Any official language or languages used by the organization

പദംഐച്ഛികം
sec_gen sec_gen

Name of the organization's Secretary General (if post exists)

പദംഐച്ഛികം
leader_titleleader_title

പദംഐച്ഛികം
leader_nameleader_name

leader name

പദംഐച്ഛികം
leader_title2leader_title2

പദംഐച്ഛികം
leader_name2leader_name2

പദംഐച്ഛികം
leader_name3leader_name3

പദംഐച്ഛികം
leader_title3leader_title3

പദംഐച്ഛികം
leader_title4leader_title4

പദംഐച്ഛികം
leader_name4leader_name4

പദംഐച്ഛികം
board_of_directorsboard_of_directors

board of directors of organisation

പദംഐച്ഛികം
key_peoplekey_people

key people of organisation

പദംഐച്ഛികം
main_organmain_organ

publication =Organization's principal body (assembly, committee, board, …) or publication

പദംഐച്ഛികം
parent_organizationparent_organization

parent_organisation

പദംഐച്ഛികം
subsidiariessubsidiaries

organisation subsidiaries

പദംഐച്ഛികം
secessions secessions

organisation secessions

പദംഐച്ഛികം
affiliationsaffiliations

affiliation of organisation

പദംഐച്ഛികം
budgetbudget

organisation budget

പദംഐച്ഛികം
staff staff

Numbers and/or types of staff

പദംഐച്ഛികം
volunteersvolunteers

Numbers and/or types of volunteers

പദംഐച്ഛികം
sloganslogan

slogan of organisation

പദംഐച്ഛികം
website website

organisation website

താൾഐച്ഛികം
remarksremarks

organisation remarks

പദംഐച്ഛികം
formerlyformerly

Any former names by which the organization known

പദംഐച്ഛികം
footnotesfootnotes

footnotes of organisation

പദംഐച്ഛികം

See also[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_organization&oldid=3994736" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്