ഫലകം:Infobox Station

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Infobox Station
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Lua_banner-ൽ 112 വരിയിൽ : attempt to index field 'edit' (a nil value)

This template may be used for rail, tram, bus, and intermodal transport stations.

Usage[തിരുത്തുക]

{{{name}}}

{{{native_name}}}
{{{type}}}
[[File:{{{image}}}|frameless|alt={{{alt}}}|upright={{{image_upright}}}]]
{{{caption}}}
Other names{{{other_name}}}
Location{{{address}}}
{{{borough}}}
{{{country}}}
Coordinates0°N 0°E / 0°N 0°E / 0; 0
Elevation{{{elevation}}}
Owned by{{{owned}}}
Operated by{{{operator}}}
Line(s){{{lines}}}
Distance{{{distance}}}
Platforms{{{platforms}}}
Tracks{{{tracks}}}
Train operators{{{train_operators}}}
Bus routes{{{bus_routes}}}
Bus stands{{{bus_stands}}}
Bus operators{{{bus_operators}}}
Connections{{{connections}}}
Construction
Structure type{{{structure}}}
Depth{{{depth}}}
Platform levels{{{levels}}}
Parking{{{parking}}}
Bicycle facilities{{{bicycle}}}
Disabled access{{{disabled}}}
Architect{{{architect}}}
Architectural style{{{architectural_style}}}
Other information
Status{{{status}}}
Station code{{{code}}}
IATA code{{{iata}}}
Fare zone{{{zone}}}
Classification{{{classification}}}
വെബ്സൈറ്റ്{{{website}}}
History
തുറന്നത്{{{opened}}}
Opening{{{opening}}}
അടച്ചത്{{{closed}}}
പുനർനിർമ്മിച്ചത്{{{rebuilt}}}
വൈദ്യതീകരിച്ചത്{{{electrified}}}
Previous names{{{former}}}
Original company{{{original}}}
Pre-grouping{{{pregroup}}}
Post-grouping{{{postgroup}}}
Pre-nationalisation{{{prenational}}}
Key dates
{{{years}}}{{{events}}}
{{{years1}}}{{{events1}}}
{{{years11}}}{{{events11}}}
Traffic
Passengers ({{{pass_year}}}){{{passengers}}} Steady 0% ({{{pass_system}}})
{{{mpassengers}}}
Services
    {{{services}}}    
Other services
    {{{other_services}}}    
{{{embedded}}}
{{{nrhp}}}
{{{map_name}}}
{{{route_map}}}
Location
{{{map_alt}}}
{{{map_alt}}}
{{{map_dot_label}}}
{{{map_caption}}}

Railway stations[തിരുത്തുക]

{{Infobox station
| name        = 
| native_name     = 
| native_name_lang  = 
| symbol_location   = 
| symbol       = 
| type        = 
| image        = 
| alt         = 
| caption       = 
| address       = 
| borough       = 
| country       = 
| coordinates     = <!-- {{coord|latitude|N/S|longitude|E/W|display=inline,title}} -->
| owned        = 
| operator      = 
| line        = 
| distance      = 
| platforms      = 
| tracks       = 
| train_operators   = 
| connections     = 
| structure      = 
| parking       = 
| bicycle       = 
| disabled      = 
| code        = 
| iata        =
| zone        = 
| website       = 
| opened       = <!-- {{Start date|YYYY|MM|DD|df=y}} -->
| closed       = <!-- {{End date|YYYY|MM|DD|df=y}} -->
| passengers     = 
| pass_year      = 
| pass_rank      = 
| services      = 
| other_services   = 
}}

Bus stations[തിരുത്തുക]

{{Infobox station
| name        = 
| name_lang      = 
| native_name     = 
| native_name_lang  = 
| symbol_location   = 
| symbol       = 
| type        = 
| image        = 
| alt         = 
| caption       = 
| address       = 
| borough       = 
| country       = 
| coordinates     = <!-- {{coord|latitude|N/S|longitude|E/W|display=inline,title}} -->
| owned        = 
| operator      = 
| bus_stands     = 
| bus_operators    = 
| bus_routes     = 
| connections     = 
| structure      = 
| parking       = 
| bicycle       = 
| disabled      = 
| code        = 
| zone        = 
| website       = 
| opened       = <!-- {{Start date|YYYY|MM|DD|df=y}} -->
| closed       = <!-- {{End date|YYYY|MM|DD|df=y}} -->
| passengers     = 
| pass_year      = 
| pass_rank      = 
}}

Parameters[തിരുത്തുക]

Descriptions[തിരുത്തുക]

Name[തിരുത്തുക]

name
name
name_lang
ISO 639-1 code or IETF language tag (for name); e.g. fr for French.
native_name
name in local language. If more than one, separate using {{Plain list}}
native_name_lang
ISO 639-1 code or IETF language tag (for native_name); e.g. fr for French. If more than one, use {{lang}} instead
other_name
current alternative name(s)
custom_header
custom header
mlanguage
insert a language module, e.g. {{Infobox Korean name}}. For best display results, set |child=yes.

Station symbols[തിരുത്തുക]

symbol_location
The code of location of the station; first parameter of {{Rail-interchange}}
symbol
Symbol reference of the primary operator or network; second parameter of {{Rail-interchange}}
symbol_locationn
The code of location of the station; first parameter of {{Rail-interchange}}. Not needed if identical to symbol_location (symbol_locationn from 2 to 6)
symboln
Symbol reference of a secondary operator or network; second parameter of {{Rail-interchange}} (symboln from 2 to 6)

Overview[തിരുത്തുക]

type
Transit system name and type of rail station (rapid transit, light rail, tram, commuter rail and/or regional rail); e.g. SEPTA rapid transit and tram station; Metrolink commuter rail station; San Diego Transit light rail station; RTA rapid transit station
style
Refers to an external 'style' template (see external style template for details). Leave blank if you do not have this.
image
Image of the station
image_upright
Adjust the size of the image as a ratio
alt
Image alt text; see WP:ALT
caption
Caption to be placed under the image of the station
address
Street address of the station
borough
Country administrative subdivisions
country
Country; this is displayed inline and used with {{coord}} when present. Must be in a format recognized by {{ISO 3166 code}}.
coordinates
Geographic coordinates. Use {{coord}} with display=inline,title; for example: {{coord|dd|mm|ss|N/S|dd|mm|ss|E/W|display=inline,title}}. (See the {{Coord}} documentation for more information.) type:railwaystation is automatically added, unless a different type is specified in the optional unnamed parameter after the coordinate values.
elevation
MSL elevation
distance
The distance from a set point on the line, to this station
owned
Station owner name
operator
Station operator name
line
List of lines (physical infrastructure) that the station is on. Use {{Plainlist}}. Named services should go below.
platforms
Information on the type of platform(s) at the station
tracks
Number of tracks at the station
train_operators
List of train operating companies (TOCs) that serve the station. Use {{Plainlist}}
bus_stands
number of bus stands at the station
bus_operators
bus operators serving the station
bus_routes
number of bus routes serving the station
connections
Connecting services that serve the station such as bus

Construction[തിരുത്തുക]

structure
Type of station structure (underground, at-grade, or elevated)
depth
The depth of the primary platform below ground level
levels
Number of levels of platforms at the station (use only if more than one exists; mezzanine/entrance levels are not included)
parking
Information on station's parking facilities
bicycle
Information on station's bicycle facilities
disabled
What special facilities does the station have for people with disabilities
architect
Architect of the station
architectural_style
Architectural style, e.g. Baroque

Other information[തിരുത്തുക]

status
Generic station status field, e.g. Unstaffed
code
Agency station code (used on tickets/reservations, etc.)
iata
IATA airport code
zone
Fare zone station is located in
classification
Station national classification
website
Web address of the station; use {{URL}}

History[തിരുത്തുക]

opened
Date station originally opened
opening
Date station will be opening, if not open yet
closed
Date station closed, either temporarily or permanently, along with reason for closing (for presently closed stations only)
rebuilt
Date station last received a rebuild
former
Previous station name(s)
electrified
Date station was electrified, if not previously at date of opening
years
Date or year of an event (continue with yearsn from 1 to 11)
events
Event that occurred on that date (continue with eventsn from 1 to 11)

Traffic[തിരുത്തുക]

passengers
Number of passengers using the station. In the reference, please make it clear if this figure is per day, per year, etc.
pass_year
Year passenger information was gathered
pass_percent
Percentage increase or decrease in usage
pass_system
System the passengers are using
pass_rank
Rank by passenger traffic of the station compared to total number of stations within the system, e.g. 115 out of 421
mpassengers
Allows display of multiple passenger totals using {{Rail pass box}}

Services[തിരുത്തുക]

services
Allows inclusion of the s-rail/s-line boxes for named services. (Do not use {{s-start}} and {{s-end}} templates.)
services_collapsible
If set to 1, yes or collapsible, makes the S-line boxes hidden (by default) in a dropdown and adds a show/hide button to the Services header
services_state
If set to expanded, makes services shown by default if services_collapsible is enabled

Other services[തിരുത്തുക]

other_services
Allows inclusion of the s-rail/s-line boxes for former and/or future services. (Do not use {{s-start}} and {{s-end}} templates.)
other_services_header
Set the header of this section (defaults to Other services)
other_services_collapsible
If set to 1, yes or collapsible, makes the S-line boxes hidden (by default) in a dropdown and adds a show/hide button to the Services header
other_services_state
If set to expanded, makes services shown by default if services_collapsible is enabled

Location[തിരുത്തുക]

map_type, map_overlay, AlternativeMap, map_alt, map_caption, map_size, map_dot_label, map_label_position
Allows inclusion of an image of the station location on a map (see map and coordinates for details)
route_map
Allows inclusion of route diagram
map_state
Determines route map state ("expanded" or "collapsed").

Map and coordinates[തിരുത്തുക]

 • The location map uses the value of the |coordinates= parameter. It was previously necessary to use individual parameters for latitude and longitude, but the format was obsoleted by an RfC in August 2016 (see Help:Coordinates in infoboxes).
 • The ISO 3166-1 alpha-2 or ISO 3166-2 region code can often be determined automatically, based on the country= and borough= parameters. This can be overridden by specifying region:XX or region:XX-ABC in the unnamed parameter after the coordinate values.
{{Infobox station
...
| coordinates     = <!-- {{Coord}} template -->
| map_type      = <!-- Location from Location map. -->
| map_overlay     = <!-- Overlay image file name, to be placed on top of the main map. Should have the same border coordinates. -->
| AlternativeMap   = <!-- Alternative map file name (changes background map, border coordinates are determined based on the map name); this is only recommended for use in templates. -->
| map_alt       = <!-- Alternative text for map image, see [[WP:ALT]] -->
| map_caption     = <!-- Map caption; for no caption leave it blank; if the parameter is omitted then the caption will be "Marker text (location map name)" -->
| map_size      = <!-- Width of map -->
| map_dot_label    = <!-- Text to be displayed next to dot on map image -->
| map_label_position = <!-- Override automatic label positioning; valid values are left, right, top, bottom, or none -->
...
}}

External style template[തിരുത്തുക]

An external style template may be used to allow the modification of display parameters. This can be the same template that is used in conjunction with Template:S-line, but may be a different template. The |style= parameter is used to specify the name of the template where the styling is defined; the template's name must end with the word "style", but this word must be omitted from the |style= parameter. For example, |style=Amtrak will use the {{Amtrak style}} template.

Parameter Description
name_format Formatting the station name in Infobox station
thcolor Font color for table headings in Infobox station
thbgcolor Background color for table headings in Infobox station

For systems which have an Adjacent stations module defined the |style2= parameter may be used to specify a sub-style within that system. For example, |style2=Amtrak old used with |style=Amtrak will return the pre-Acela Amtrak heritage colors from Module:Adjacent stations/Amtrak.

Embedding other infoboxes[തിരുത്തുക]

The embedded= parameter can be used to embed another infobox with such capability like {{designation list}} and {{infobox NRHP}}.

Old parameters[തിരുത്തുക]

Obsolete / Unsupported[തിരുത്തുക]

The following parameters have been obsoleted and will no longer function:

 • baggage_check – Whether bags can be checked
 • facilities – generic facilities parameter; use more specific parameters where possible
 • gates – Type (or presence) of ticket barriers/ gates
 • image_size – Size in pixels of the image of the station
 • local_authority – Local authority or council covering the station
 • map
 • map dot label
 • Melway
 • pte
 • reopened
 • reopening
 • smartcardname – name of any smartcard(s) that are or will be available at the station
 • smartcardstatus – "Yes" if smart card is available, or a date (or other information) if available in the future (see Union (TTC) for an example)
 • station_type
 • travelcentre – Whether there is a travel advice centre

Deprecated[തിരുത്തുക]

The following parameters are deprecated and may be removed in the future:

 • ADA – If any text is placed here a universal symbol for accessibility will appear
 • map_locator – Allows inclusion of an image of the station location on a map, using {{Location map}} or another method directly
Korean name[തിരുത്തുക]

Examples[തിരുത്തുക]

This first example shows the infobox of Sinanju Station with the Korean names:

Sinanju Ch'ŏngnyŏn Station
Korean name
Hangul신안주청년역
Hanja
Revised RomanizationSinanju-cheongnyeonyeok
McCune–ReischauerSinanju-ch'ŏngnyŏnyŏk
General information
LocationAnju, South Pyongan Province
North Korea
Line(s)P'yŏngŭi Line
Kaech'ŏn Line
{{Infobox station 
| name     = Sinanju Ch'ŏngnyŏn Station
| hangul    = 신안주청년역
| hanja     = {{linktext|新|安|州|青|年|驛}}
| mr      = Sinanju-ch'ŏngnyŏnyŏk
| rr      = Sinanju-cheongnyeonyeok
| image     = Sinanju Chongnyon Station.jpg
| image_caption = 
| borough    = [[Anju, South Pyongan|Anju]], [[South Pyongan Province]]
| country    = North Korea
| coordinates  = 
| line     = [[Pyongui Line|P'yŏngŭi Line]]<br />[[Kaechon Line|Kaech'ŏn Line]]
}}

This second example from the Paso Robles station article uses {{Adjacent stations}} in the |services= parameter, and the external style template:

Paso Robles
Location800 Pine Street
Paso Robles, California 93446
Owned byCity of Paso Robles
Line(s)Coast Line
Platforms1 side platform
Tracks1
Services
Preceding station Amtrak Following station
Salinas
toward Seattle
Coast Starlight San Luis Obispo
{{Infobox station
| style    = Amtrak
| name     = Paso Robles
| image    = Paso Robles Train Station.jpg
| address   = 800 Pine Street<br />[[Paso Robles, California]] 93446
| line     = [[Coast Line (UP)|Coast Line]]
| platform   = 1 side platform
| tracks    = 1
| owned    = City of Paso Robles
| services   = {{Adjacent stations|system=Amtrak|line=Coast Starlight|left=Salinas|right=San Luis Obispo|to-left=Seattle|to-right=Los Angeles}}
}}

Microformat[തിരുത്തുക]

The HTML markup produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. Within the hCard is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

Sub-templates[തിരുത്തുക]

If the place or venue has "established", "founded", "opened" or similar dates, use {{start date}} for the earliest of those dates unless the date is before 1583 CE.

If it has a URL, use {{URL}}.

Please do not remove instances of these sub-templates.

Classes[തിരുത്തുക]

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • category
 • county-name
 • extended-address
 • fn
 • label
 • locality
 • nickname
 • note
 • org
 • region
 • street-address
 • uid
 • url
 • vcard

Geo is produced by calling {{coord}}, and uses HTML classes:

 • geo
 • latitude
 • longitude

Please do not rename or remove these classes nor collapse nested elements which use them.

Precision[തിരുത്തുക]

When giving coordinates, please use an appropriate level of precision. Do not use {{coord}}'s |name= parameter.

Tracking categories[തിരുത്തുക]

See also[തിരുത്തുക]

TemplateData[തിരുത്തുക]

TemplateData documentation used by VisualEditor and other tools
See a monthly parameter usage report for Template:Infobox Station in articles based on its TemplateData.

TemplateData for Infobox Station

Displays an infobox for a rail, bus, tram or intermodal station.

ഫലകത്തിനുള്ള ചരങ്ങൾ[ടെമ്പ്ലേറ്റ്‌ഡേറ്റ കൈകാര്യം ചെയ്യുക]

ഈ ഫലകത്തിൽ ചരങ്ങളുടെ ബ്ലോക്ക് ഫോർമാറ്റിങ് താത്പര്യപ്പെടുന്നു.

ചരംവിവരണംതരംസ്ഥിതി
Namename

Name of the station

പദംനിർദ്ദേശിക്കുന്നവ
Name languagename_lang

ISO 639-1 code (for name)

പദംഐച്ഛികം
Native namenative_name

Name in local language

പദംഐച്ഛികം
Native name languagenative_name_lang

ISO 639-1 code (for native_name)

പദംഐച്ഛികം
Alternative name(s)other_name

Current alternative name(s)

പദംഐച്ഛികം
Style templatestyle

Refers to an external 'style' template

പദംഐച്ഛികം
Custom headercustom_header

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
Symbolsymbol

Symbol reference of the primary operator or network

പദംഐച്ഛികം
Symbol Locationsymbol_location

The code of location of the station

പദംഐച്ഛികം
Typetype

Transit system name and type of rail station (rapid transit, light rail, tram, commuter rail and/or regional rail)

ഉദാഹരണം
Southeastern Pennsylvania Transportation Authority|SEPTA rapid transit and tram station; Metrolink (Southern California)|Metrolink commuter rail station; San Diego Transit light rail station; Greater Cleveland Regional Transit Authority|RTA rapid transit station
പദംഐച്ഛികം
Imageimage

Image of the station

പ്രമാണംഐച്ഛികം
image_uprightimage_upright

Can be used to adjust the size of the image as a ratio

പദംഐച്ഛികം
altalt

Image alt text; see WP:ALT

പദംഐച്ഛികം
Captioncaption image_caption

Caption to be placed under the image of the station

പദംഐച്ഛികം
mlanguagemlanguage

Can be used to insert a language module

ഉദാഹരണം
{{Infobox Korean name}}
ഫലകംഐച്ഛികം
Hangulhangul

Korean name in Hangul

പദംഐച്ഛികം
Hanjahanja

Korean name in Hanja

പദംഐച്ഛികം
McCune–Reischauermr

McCune–Reischauer romanization of the name

പദംഐച്ഛികം
Revised Romanizationrr

The Revised Romanization of the name

പദംഐച്ഛികം
Addressaddress

Street address of the station

പദംനിർദ്ദേശിക്കുന്നവ
Administrative subdivisionborough

Country administrative subdivision or borough

പദംഐച്ഛികം
Countrycountry

Country where station is located

പദംഐച്ഛികം
Coordinatescoordinates

Geographic coordinates, using {{coord}}

ഫലകംഐച്ഛികം
Elevationelevation

Elevation above mean sea level

പദംഐച്ഛികം
ownedowned

Station owner name

പദംഐച്ഛികം
operatoroperator

Station operator name

പദംഐച്ഛികം
lineslines line

List of lines that the station is on. Use {{Plainlist}}

പദംഐച്ഛികം
distancedistance

The distance from a set point on the line, to this station

പദംഐച്ഛികം
platformsplatforms platform

Information on the type of platform(s) at the station

പദംഐച്ഛികം
trackstracks

Number of tracks at the station

പദംഐച്ഛികം
Train operatorstrain_operators

List of train operating companies (TOCs) that serve the station. Use {{Plainlist}}

ഫലകംഐച്ഛികം
bus_routesbus_routes routes

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
bus_standsbus_stands

number of bus stands at the station

എണ്ണംഐച്ഛികം
bus_operatorsbus_operators

bus operators serving the station

പദംഐച്ഛികം
connectionsconnections other

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
structurestructure

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
depthdepth

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
levelslevels

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
parkingparking

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
bicyclebicycle

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
disableddisabled ADA

What special facilities does the station have for people with disabilities

പദംഐച്ഛികം
architectarchitect

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
architectural_stylearchitectural_style

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
statusstatus

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
codecode

Agency station code (used on tickets/reservations, etc.)

പദംഐച്ഛികം
iataiata

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
zonezone

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
classificationclassification

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
websitewebsite web

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
openedopened start

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
openingopening starting

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
closedclosed end ending

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
rebuiltrebuilt

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
electrifiedelectrified

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
Previous namesformer

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
Original companyoriginal

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
Pre-grouping companypregroup

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
Post-grouping companypostgroup

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
Pre-nationalization companyprenational

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
yearsyears

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
eventsevents

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
years1years1

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
events1events1

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
years2years2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
events2events2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
years3years3

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
events3events3

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
years4years4

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
events4events4

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
years5years5

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
events5events5

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
years6years6

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
events6events6

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
years7years7

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
events7events7

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
years8years8

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
events8events8

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
years9years9

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
events9events9

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
years10years10

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
events10events10

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
years11years11

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
events11events11

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
Passengers modulempassengers

Child infobox containing passenger statistics using {{Rail pass box}}

ഫലകംഐച്ഛികം
passengerspassengers

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
pass_systempass_system

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
pass_yearpass_year

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
pass_percentpass_percent

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
pass_rankpass_rank

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
servicesservices

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
services_collapsibleservices_collapsible

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
services_stateservices_state

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
other_servicesother_services

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
other_services_headerother_services_header

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
other_services_collapsibleother_services_collapsible

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
other_services_stateother_services_state

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
embeddedembedded

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
nrhpnrhp

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
route_maproute_map

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
map_statemap_state

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
map_namemap_name

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
map_typemap_type

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
map_locatormap_locator

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
AlternativeMapAlternativeMap

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
map_altmap_alt

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
map_overlaymap_overlay

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
map_dot_labelmap_dot_label

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
map_label_positionmap_label_position

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
map_captionmap_caption

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
map_sizemap_size

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
local_authoritylocal_authority

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_Station&oldid=3234754" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്