ഫലകം:Infobox building

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Documentation icon ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം[കാണുക] [തിരുത്തുക] [നാൾവഴി] [പുതുക്കുക]

{{Infobox building}} may be used to summarize information about a building, including skyscrapers, hotels, hostels, performance venues, and shopping centers.

Usage[തിരുത്തുക]

{{Infobox building
| name        = 
| native_name     = 
| native_name_lang  = 
| former_names    = 
| alternate_names   = 
| status       = 
| image        = 
| image_alt      = 
| image_size     = 
| caption       = 
| map_type      = 
| map_alt       = 
| map_caption     = 
| relief       = 
| altitude      = 
| building_type    = 
| architectural_style = 
| structural_system  = 
| cost        = 
| ren_cost      = 
| client       = 
| owner        = 
| current_tenants   = 
| landlord      = 
| location      = 
| address       = 
| location_town    = 
| location_country  = 
| iso_region     = 
| coordinates_display = 
| coordinates_format = 
| latitude      = 
| longitude      = 
| latd        = 
| latm        = 
| lats        = 
| latNS        = 
| longd        = 
| longm        = 
| longs        = 
| longEW       = 
| coordinates     = 
| groundbreaking_date = 
| start_date     = 
| completion_date   = 
| opened_date     = 
| inauguration_date  = 
| renovation_date   = 
| demolition_date   = 
| destruction_date  = 
| height       = 
| architectural    = 
| tip         = 
| antenna_spire    = 
| roof        = 
| top_floor      = 
| observatory     = 
| other_dimensions  = 
| floor_count     = 
| floor_area     = 
| seating_type    = 
| seating_capacity  = 
| elevator_count   = 
| grounds_area    = 
| architect      = 
| architecture_firm  = 
| structural_engineer = 
| services_engineer  = 
| civil_engineer   = 
| other_designers   = 
| quantity_surveyor  = 
| main_contractor   = 
| awards       = 
| designations    = 
| ren_architect    = 
| ren_firm      = 
| ren_str_engineer  = 
| ren_serv_engineer  = 
| ren_civ_engineer  = 
| ren_oth_designers  = 
| ren_qty_surveyor  = 
| ren_awards     = 
| rooms        = 
| parking       = 
| url         = 
| embedded      = 
| references     = 
}}

Record height[തിരുത്തുക]

| highest_region   = 
| highest_reflabel  = 
| highest_prev    = 
| highest_start    = 
| highest_end     = 
| highest_next    = 

Hotels, hostels, shopping centers, and performance venues[തിരുത്തുക]

Seating
| seating_type    =
| seating_capacity  =
Stores
| number_of_stores  =
| number_of_anchors  =
Hotels and hostels
| hotel_chain     =
| affiliation     = 
| number_of_suites  =
| number_of_restaurants =
| number_of_bars   =
| facilities     =

Example[തിരുത്തുക]

Law Courts of Brussels
Palais de justice de Bruxelles
Justitiepaleis van Brussel
Building with central cupola and wings with Greek-style columns
Main façade of the Law Courts of Brussels
Infobox building is located in Belgium
Infobox building
Location within Belgium
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ
വാസ്തുശൈലി Eclectic, neoclassical
സ്ഥാനം Brussels, Belgium
രാജ്യം Belgium
നിർദ്ദേശാങ്കം 50°50′12″N 4°21′6″E / 50.83667°N 4.35167°E / 50.83667; 4.35167
Elevation 2 മീ (7 അടി)
Current tenants Belgian court
നിർമ്മാണാരംഭം 31 October 1866
Inaugurated 15 October 1883
ചെലവ് 45 million Belgian franc
പണിയിച്ചത് Belgian government
ഉടമ Belgian government
ഉയരം 142 മീ (466 അടി)
സാങ്കേതിക വിവരങ്ങൾ
വ്യാസം 160 മീ × 150 മീ (525 അടി × 492 അടി)
തറ വിസ്തീർണ്ണം 2,60,000 m2 (28,00,000 sq ft)
Design and construction
ശില്പി Joseph Poelaert
Website
example.com
{{Infobox building
| name        = Law Courts of Brussels
| native_name     = {{lang|fr|Palais de justice de Bruxelles}}<br />{{lang|nl|Justitiepaleis van Brussel}}
| image        = Justitiepaleis1.jpg
| image_alt      = Building with central cupola and wings with Greek-style columns
| image_size     = 
| caption       = Main façade of the Law Courts of Brussels
| former_names    = 
| alternate_names   =
| map_type      = Belgium
| map_alt       = 
| map_caption     = Location within Belgium
| building_type    = 
| architectural_style = [[Eclecticism in art|Eclectic]], [[Neoclassical architecture|neoclassical]] 
| structural_system  = 
| cost        = 45 million [[Belgian franc]]
| location      = [[Brussels]], [[Belgium]]
| client       = Belgian government
| owner        = [[Belgian federal government|Belgian government]]
| current_tenants   = Belgian court
| landlord      = 
| location_country  = Belgium
| latd        = 50
| latm        = 50
| lats        = 12
| latNS        = N
| longd        = 4
| longm        = 21
| longs        = 6
| longEW       = E
| altitude      = {{convert|2|m|ft|0|abbr=on}}
| start_date     = 31 October 1866
| completion_date   = 
| inauguration_date  = 15 October 1883
| demolition_date   = 
| height       = {{convert|142|m|ft|abbr=on}}
| diameter      = {{convert|160|x|150|m|ft|0|abbr=on}}
| other_dimensions  = 
| floor_count     = 
| floor_area     = {{convert|260000|m2|sqft|abbr=on}}
| architect      = [[Joseph Poelaert]]
| structural_engineer = 
| services_engineer  = 
| civil_engineer   = 
| other_designers   = 
| quantity_surveyor  = 
| main_contractor   = 
| awards       =
| parking       =
| url         = {{URL|example.com}}
| references     = 
}}


Parameters[തിരുത്തുക]

Field Name Required Description Values
name yes Name of building wikitext
native_name no Name of building in native language wikitext
native_name_lang no ISO 639-2 code use ISO 639-2 code, e.g. "fr" for French. If there is more than one native name, in different languages, enter those names using {{lang}}, instead.
status no useful to show the construction status of new buildings. The keywords to the right can be used to produce the appropriate colored status:
 • "built", "completed", "finished" or "complete" = Complete;
 • "destroyed" = Destroyed;
 • "demolished" = Demolished;
 • "on hold" = On hold;
 • "incomplete", "unfinished" or "under construction" = Under construction;
 • "cancelled", "canceled", or "never built" = Never built;
 • "topped out" or "topped-out" = Topped-out;
 • "planned" or "proposed" = Proposed.
 • "approved" = Approved.
 • Note, if anything else is included in this field, like reference tags, the color coded status will not be displayed.
image no Image of the building filename
caption no Caption for image wikitext (can contain links)
location no Location of the building wikitext (can contain links) E.g.;[[Joondalup, Western Australia]], [[Australia]], [[Las Vegas Strip]]
address no Address of the building The address can be different then the location, especially when it is only a mailing address and does not represent the actual physical location. Generally address should be used except when the location and address are different.
location_town no Settlement where the building is located wikitext (can contain links)
location_country no Country where the building is located wikitext (can contain links)
iso_region no ISO region code where the building is located wikitext (can contain links)
latd, latm, lats, latNS
longd, longm, longEW
no Geographic coordinates of location See map and coordinates for details
coordinates_display no Option for {{coord}} Use any nonblank value to display in title
groundbreaking_date no Date of the formal ground breaking, if any E.g.; 25 January 2007
start_date no Date building construction started E.g.; 25 January 2007
completion_date no Completion date of construction if know E.g.; 25 January 2007
opened_date no Date of opening E.g.; 25 January 2007
inauguration_date no Inauguration date if know E.g.; 25 January 2007
demolition_date no Date building was demolished E.g.; 25 January 2007
destruction_date no Date building was destroyed, generally by a natural event or war E.g.; 25 January 2007
architect no Name of original architect wikitext (can contain links)
landlord no Name of current landlord wikitext (can contain links)
owner no Name(s) of current owner(s) wikitext (can contain links)
cost no Construction cost wikitext (can contain links)
floor_area no Gross floor area of the building, expressed as a numerical value For best practice, use {{convert}} in this field.
top_floor no Number of the highest floor expressed as a numerical value
floor_count no Number of floors expressed as a numerical value
grounds_area no Area of associated land, in hectares, square metres or equivalent. Use {{Convert}} if appropriate
awards no listed awards should meet the notability criteria for its own non-redirect article in the English Wikipedia. Red-linked entries are acceptable if the award's notability is verifiable, and it is reasonable to expect an article could be forthcoming in the future. This standard prevents the infobox award section from becoming an indiscriminate list.
ren_awards no listed awards should meet the notability criteria for its own non-redirect article in the English Wikipedia. Red-linked entries are acceptable if the award's notability is verifiable, and it is reasonable to expect an article could be forthcoming in the future. This standard prevents the infobox award section from becoming an indiscriminate list.
parking no parking
url no URL {{URL|url.com.au}}
embedded no Embed another infobox with such capability like {{designation list}} and {{infobox NRHP}} the code of the embedded template
references no Footnotes and citations for information within infobox wikitext (can contain links)

Notes: Do not link to an article more than once in the infobox.

highest_region no
highest_reflabel no Override the default reference label 'talleststatus', pointing to the reference marked with {{note label|thatlabel}}.
highest_prev no
highest_start no
highest_end no
highest_next no

Map and coordinates[തിരുത്തുക]

It's usually not necessary to use the coordinates= parameter.

 • The latitude and longitude of the building may be specified:
  • in decimal degrees, using latitude= and longitude= OR
  • in degrees/minutes/seconds, using latd=, latm=, lats=, latNS=, longd=, longm=, longs=, and longEW=.
 • To display coordinates at the top of the page, set coordinates_display= to any non-blank value. Otherwise coordinates will appear in the infobox only.
 • The ISO 3166-1 alpha-2 or ISO 3166-2 region code can often be determined automatically, based on the location_country= parameter.
  • To override the automatic value, use the iso_region= parameter.

One advantage of omitting the coordinates= parameter is that you can display a {{Location map}} without duplicating coordinates.

{{Infobox building
...
| coordinates     = <!-- Template {{Coord}} if map is not used; empty if map is displayed. -->
| coordinates_display = <!-- non-blank to display coordinates at the top of the page. -->
| iso_region     = <!-- To override any automatically determined region code. -->
| map_type      = <!-- Location name used for Template:Location map -->
| map_alt       = <!-- Alternative text for map image, see WP:ALT for details -->
| map_caption     = <!-- Text to be displayed below map; for no caption enter "map_caption="; if the parameter is omitted then the caption will be "Marker text (location map name)" -->
| relief       = <!-- Any non-blank value (yes, 1, etc.) will cause the template to display a relief map image, where available. -->
...
}}
Parameters to specify coordinates in degrees, minutes, and seconds of arc:
{{Infobox building
...
| latd  = <!-- ''latitude'' degrees -->
| latm  = <!-- ''latitude'' minutes -->
| lats  = <!-- ''latitude'' seconds -->
| latNS = <!-- latitude: S=south, N=north (default) -->
| longd = <!-- ''longitude'' degrees -->
| longm = <!-- ''longitude'' minutes -->
| longs = <!-- ''longitude'' seconds -->
| longEW = <!-- longitude: W=west, E=east (default) -->
...
}}
Parameters to specify coordinates in decimal degrees:
{{Infobox building
...
| latitude = <!-- ''latitude'' (decimal format; enter negative numbers for southern latitude) -->
| longitude = <!-- ''longitude'' (decimal format; enter negative numbers for western longitude) --> 
...
}}

Note: coordinates in decimal degrees are sensitive to extra whitespace in the parameters:

 • Incorrect: | longitude = - 123.45
 • Correct: | longitude = -123.45

Microformat[തിരുത്തുക]

The HTML mark up produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. Within the hCard is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

Sub-templates[തിരുത്തുക]

If the place or venue has an "established", "founded", "opened" or similar date, use {{start date}} unless the date is before 1583 CE.

If it has a URL, use {{URL}}.

Please do not remove instances of these sub-templates.

Classes[തിരുത്തുക]

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • category
 • county-name
 • extended-address
 • fn
 • label
 • locality
 • nickname
 • note
 • org
 • region
 • street-address
 • uid
 • url
 • vcard

Geo is produced by calling {{coord}}, and uses HTML classes:

 • geo
 • latitude
 • longitude

Please do not rename or remove these classes nor collapse nested elements which use them.

Precision[തിരുത്തുക]

When giving coordinates, please use an appropriate level of precision. Do not use {{coord}}'s |name= parameter.

TemplateData[തിരുത്തുക]

This template may be used to summarise information about a building. See template documentation for more information.

ഫലകത്തിനുള്ള ചരങ്ങൾ
ചരം വിവരണം തരം സ്വതേ Auto value സ്ഥിതി
name name Name of building string ശൂന്യം empty ആവശ്യമാണ്
Native name native_name Name of building in native language string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
Native name language native_name_lang ISO 639-2 code string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
Former names former_names Former names string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
Alternate names alternate_names Alternate names string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
status status useful to show the construction status of new buildings. The keywords to the right can be used to produce the appropriate colored status: string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
image image Image of the building string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
Image text image_alt Text to display if image cannot be shown string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
Image size image_size Image size number ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
caption caption Caption for image string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
location location Location of the building string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
address address Address of the building string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
location_town location_town Settlement where the building is located string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
location_country location_country Country where the building is located string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
iso_region iso_region ISO region code where the building is located string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
coordinates_format coordinates_format coordinates_format string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
latitude (decimal) latitude latitude string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
longitude (decimal) longitude longitude string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
coordinates coordinates coordinates string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
Latitude degrees latd Geographic coordinates of location. string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
Latitude minutes latm Geographic coordinates of location string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
Latitude seconds lats Geographic coordinates of location string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
Latitude N/S latNS Geographic coordinates of location string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
Longitude degrees longd Geographic coordinates of location string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
Longitude minutes longm Geographic coordinates of location string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
Longitude E/W longEW Geographic coordinates of location string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
coordinates_display coordinates_display Option for {{coord}} string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
groundbreaking_date groundbreaking_date Date of the formal ground breaking, if any string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
start_date start_date Date building construction started string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
completion_date completion_date Completion date of construction if know string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
opened_date opened_date Date of opening string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
inauguration_date inauguration_date Inauguration date if know string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
demolition_date demolition_date Date building was demolished string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
destruction_date destruction_date Date building was destroyed, generally by a natural event or war string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
architect architect Name of original architect string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
landlord landlord Name of current landlord string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
owner owner Name(s) of current owner(s) string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
cost cost Construction cost string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
floor_area floor_area Gross floor area of the building, expressed as a numerical value string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
top_floor top_floor Number of the highest floor expressed as a numerical value string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
floor_count floor_count Number of floors expressed as a numerical value string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
awards awards listed awards should meet the notability criteria for its own non-redirectarticle in the English Wikipedia. Red-linked entries are acceptable if the award's notability is verifiable, and it is reasonable to expect an article could be forthcoming in the future. This standard prevents the infobox award section from becoming an indiscriminate list. string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
ren_awards ren_awards listed awards should meet the notability criteria for its own non-redirectarticle in the English Wikipedia. Red-linked entries are acceptable if the award's notability is verifiable, and it is reasonable to expect an article could be forthcoming in the future. This standard prevents the infobox award section from becoming an indiscriminate list. string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
parking parking parking string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
url url URL string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
embedded embedded Embed another infobox with such capability like {{designation list}} and {{infobox NRHP}} string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
references references Footnotes and citations for information within infobox string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
highest_region highest_region string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
highest_reflabel highest_reflabel Override the default reference label 'talleststatus', pointing to the reference marked with {{note label|thatlabel}}. string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
highest_prev highest_prev string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
highest_start highest_start string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
highest_end highest_end string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
highest_next highest_next string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
map_type map_type map_type string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
map_alt map_alt Text to display if the map image cannot be shown string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
Map caption map_caption map caption string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
relief relief relief string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
altitude altitude altitude string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
building_type building_type building_type string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
architectural_style architectural_style architectural_style string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
structural_system structural_system structural_system string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
ren_cost ren_cost ren_cost string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
client client client string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
current_tenants current_tenants current_tenants string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
renovation_date renovation_date renovation_date string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
height height height string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
architectural architectural architectural string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
tip tip tip string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
antenna_spire antenna_spire antenna_spire string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
roof roof roof string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
observatory observatory observatory string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
other_dimensions other_dimensions other_dimensions string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
seating_type seating_type seating_type string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
seating_capacity seating_capacity seating_capacity string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
elevator_count elevator_count elevator_count string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
architecture_firm architecture_firm architecture_firm string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
structural_engineer structural_engineer structural_engineer string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
services_engineer services_engineer services_engineer string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
civil_engineer civil_engineer civil_engineer string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
other_designers other_designers other_designers string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
quantity_surveyor quantity_surveyor quantity_surveyor string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
main_contractor main_contractor main_contractor string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
designations designations designations string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
ren_architect ren_architect Architect for the building's renovation string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
ren_firm ren_firm Company that renovated the building string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
ren_str_engineer ren_str_engineer Structural engineer for the building's renovation string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
ren_serv_engineer ren_serv_engineer Service engineer for the building's renovation string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
ren_civ_engineer ren_civ_engineer Civil engineer for the building's renovation string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
ren_oth_designers ren_oth_designers Other designers for the building's renovation string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
ren_qty_surveyor ren_qty_surveyor Quantity surveyor for the building's renovation string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
rooms rooms How many rooms the building has number ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം

See also[തിരുത്തുക]

"http://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_building&oldid=2141174" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്