ഫലകം:Infobox dam

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

Usage[തിരുത്തുക]

Use the following infobox for all types of hydroelectric power stations involving dams. For all types of pumped-storage, wave, and tidal power stations, please use {{Infobox power station}}.

{{{name}}}
{{{image_alt}}}
{{{image_caption}}}
{{{location_map_alt}}}
{{{location_map_alt}}}
{{{location_map_caption}}}
ഔദ്യോഗിക നാമം{{{name_official}}}
രാജ്യം{{{country}}}
സ്ഥലം{{{location}}}
നിർദ്ദേശാങ്കം0°N 0°E / 0°N 0°E / 0; 0
പ്രയോജനം{{{purpose}}}
നിലവിലെ സ്ഥിതി{{{status}}}
നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത്{{{construction_began}}}
നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായത്{{{opening}}}
Demolition date{{{demolished}}}
നിർമ്മാണച്ചിലവ്{{{cost}}}
Built by{{{builder}}}
ഉടമസ്ഥത{{{owner}}}
പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്{{{operator}}}
അണക്കെട്ടും സ്പിൽവേയും
Type of dam{{{dam_type}}}
തടഞ്ഞുനിർത്തിയിരിക്കുന്ന നദി{{{dam_crosses}}}
ഉയരം (അടിത്തറ){{{dam_height_foundation}}}
Height (thalweg){{{dam_height_thalweg}}}
നീളം{{{dam_length}}}
Elevation at crest{{{dam_elevation_crest}}}
വീതി (crest){{{dam_width_crest}}}
വീതി (base){{{dam_width_base}}}
Dam volume{{{dam_volume}}}
സ്പിൽവേകൾ{{{spillway_count}}}
സ്പിൽവേ തരം{{{spillway_type}}}
സ്പിൽവേ ശേഷി{{{spillway_capacity}}}
റിസർവോയർ
Creates{{{res_name}}}
ആകെ സംഭരണശേഷി{{{res_capacity_total}}}
ഉപയോഗക്ഷമമായ ശേഷി{{{res_capacity_active}}}
Inactive capacity{{{res_capacity_inactive}}}
Catchment area{{{res_catchment}}}
പ്രതലം വിസ്തീർണ്ണം{{{res_surface}}}
ആകെ നീളം{{{res_max_length}}}
ആകെ വീതി{{{res_max_width}}}
ജലത്തിന്റെ ആകെ ആഴം{{{res_max_depth}}}
Normal elevation{{{res_elevation}}}
Tidal range{{{res_tidal_range}}}
Power station
Name{{{plant_name}}}
നിർദ്ദേശാങ്കം1°1′1″N 1°1′1″E / 1.01694°N 1.01694°E / 1.01694; 1.01694
Operator(s){{{plant_operator}}}
Commission date{{{plant_commission}}}
Decommission date{{{plant_decommission}}}
Type{{{plant_type}}}
Hydraulic head{{{plant_hydraulic_head}}}
Turbines{{{plant_turbines}}}
Installed capacity{{{plant_capacity}}}
Capacity factor{{{plant_capacity_factor}}}
Annual generation{{{plant_annual_gen}}}
Website
{{{website}}}
{{{extra}}}
{{Infobox dam
| name         = 
| name_official     = 
| image         = 
| image_size      = 
| image_caption     = 
| image_alt       = 
| location_map     = 
| location_map_size   = 
| location_map_caption = 
| location_map_alt   = 
| coordinates      = <!-- {{coord|..|..|type:landmark|display=inline,title}}-->
| country        = 
| location       = 
| purpose        = 
| status        = 
| construction_began  = 
| opening        = 
| demolished      = 
| cost         = 
| builder        = 
| owner         = 
| operator       = 
| dam_type       = 
| dam_crosses      = 
| dam_height_foundation = 
| dam_height_thalweg  = 
| dam_length      = 
| dam_elevation_crest  = 
| dam_width_crest    = 
| dam_width_base    = 
| dam_volume      = 
| spillway_count    = 
| spillway_type     = 
| spillway_capacity   = 
| res_name       = 
| res_capacity_total  = 
| res_capacity_active  = 
| res_capacity_inactive = 
| res_catchment     = 
| res_surface      = 
| res_max_length    = 
| res_max_width     = 
| res_max_depth     = 
| res_elevation     = 
| res_tidal_range    = 
| plant_name      = 
| plant_coordinates   = 
| plant_operator    = 
| plant_commission   = 
| plant_decommission  = 
| plant_type      = 
| plant_hydraulic_head = 
| plant_turbines    = 
| plant_capacity    = 
| plant_capacity_factor = 
| plant_annual_gen   = 
| website        = 
| extra         = 
}}

Parameter names and descriptions[തിരുത്തുക]

Parameter name Description
name Name of dam.
name_official Official name, if different from name. Preferably in native language.
image Image filename, without File: parameter. Animated (.gif) and media files (.ogv) are also allowed.
image_size Value to overrides the default 250px.
image_caption Caption beneath image.
image_alt Alternative text for image.
location_map Name of a location map file. The coordinates must be specified as well (see below).
location_map_size Value to overrides the default 250px.
location_map_caption Caption beneath location map.
location_map_alt Alternative text for location map.
coordinates Geographic coordinates using {{coord}}. See here for more details. Remember to avoid being overly precise.
country Country where the facility is located. Do not use flag icons.
location General area where located. Avoid being overly-detailed.
purpose Purpose of the dam(s). Common reasons are power, irrigation, flood control, navigation. If there are several purposes,
consider using: Multi-purpose. Field codes:
F=Flood control, I=Irrigation,, N=Navigation, P=Power.
status Current status of the project. Enter any one of the following auto-expanding fields:
D=Decommissioned, O=Operational, P=Proposed, UC=Under construction.
construction_began Date construction began, consider using {{Start date}}.
opening Date, or future date, of inauguration. Consider using {{Start date}}.
demolished Date of demolition (i.e. removal or destruction of dam). Consider using {{End date}}.
cost Total cost of development.
owner Owner(s) of the dam. Consider limiting to the top two, and include ownership percentage if possible.
Example: Owner1: 60% <br/>Owner2: 40%
operator Operator(s) of the dam. Only use this parameter if it is different from the owner(s) of the dam.
DAM AND SPILLWAYS
dam_type Type of dam. Enter any one of the following auto-expanding fields:
A=Arch dam, B=Barrage, E=Embankment dam, F=Earth-fill dam, G=Gravity dam, AG=Arch-gravity dam.
dam_crosses Body of river or stream below dam
dam_height Height of dam. Deprecated parameter; use only if dam_height_foundation or dam_height_thalweg is not known.
dam_height_foundation Height over foundation bed, with metric conversions.
dam_height_thalweg Height over thalweg (riverbed), with metric conversions.
dam_length Length of dam crown, with metric conversions.
dam_elevation_crest Height of the dam's crest above sea level, with metric conversions.
dam_width_crest Width at crest of dam, with metric conversions.
dam_width_base Width at base of dam, with metric conversions.
dam_volume Volume of material in the dam structure.
spillway_count Number of spillways.
spillway_type Type of spillway.
spillway_capacity Capacity of spillway.
RESERVOIR
res_name Name of upstream body of water, if different than "dam_crosses".
res_capacity_total Capacity of reservoir, i.e. megalitres.
res_capacity_active The active, live or useful capacity (storage) of the reservoir.
res_capacity_inactive The inactive or dead capacity (storage) of the reservoir.
res_catchment Area of catchment for reservoir.
res_surface Surface area (top water level) of reservoir.
res_max_length Length of the reservoir at normal levels, with metric conversions.
res_max_width Maximum width of the reservoir at normal levels, perpendicular to length. With metric conversions.
res_max_depth Maximum water depth of reservoir.
res_elevation The reservoir's height above sea level at normal levels, ith metric conversions.
res_tidal_range Tidal range, if applicable.
POWER STATION
plant_name Name of plant, if applicable.
plant_operator Operator(s) of the hydroelectric power plant.
plant_coordinates Geographic coordinates of the power station using {{coord}}. See here for more details. Remember to avoid being overly precise.
plant_commission Power plant commissioning date. May be different than dam opening date.
plant_decommission Power plant decommissioning date. May be different than dam closing date.
plant_type Type of hydroelectric power station. Enter any one of the following auto-expanding fields:
C=Conventional, P=Pumped-storage, R=Run-of-the-river, T=Tidal barrage.
plant_hydraulic_head Hydraulic head at power station.
plant_turbines Number of turbines, with respective rated capacity.
plant_capacity Current gross installed capacity in megawatts, or planned capacity for those under development.
For those which are operational, but with additional under development, please add only the current installed value.
plant_capacity_factor Capacity factor of the power station, in percentage.
plant_annual_gen Average annual gross power generation. For a single-year value, adding the year in brackets is encouraged.
website Raw wikitext for entering website(s). Use [brackets] where appropriate
extras Free form, spans both columns. Use sparingly.

Coordinates[തിരുത്തുക]

The coordinates should be specified using coordinates – with a {{coord}} template. See Wikipedia:WikiProject Geographical coordinates#Parameters for more details about setting the coordinates_type.

Microformat[തിരുത്തുക]

The HTML markup produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. Within the hCard is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

Sub-templates[തിരുത്തുക]

If the place or venue has "established", "founded", "opened" or similar dates, use {{start date}} for the earliest of those dates unless the date is before 1583 CE.

If it has a URL, use {{URL}}.

Please do not remove instances of these sub-templates.

Classes[തിരുത്തുക]

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • category
 • county-name
 • extended-address
 • fn
 • label
 • locality
 • nickname
 • note
 • org
 • region
 • street-address
 • uid
 • url
 • vcard

Geo is produced by calling {{coord}}, and uses HTML classes:

 • geo
 • latitude
 • longitude

Please do not rename or remove these classes nor collapse nested elements which use them.

Precision[തിരുത്തുക]

When giving coordinates, please use an appropriate level of precision. Do not use {{coord}}'s |name= parameter.

Tracking category[തിരുത്തുക]

See also[തിരുത്തുക]

TemplateData[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_dam&oldid=3190656" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്