ഫലകം:Infobox power station

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

Usage[തിരുത്തുക]

Geothermal power stations

Geothermal power stations[തിരുത്തുക]

{{{name}}}
{{{image_alt}}}
Infobox power station is located in Earth
Infobox power station
{{{location_map_text}}}
ഔദ്യോഗിക നാമം{{{official_name}}}
രാജ്യം{{{country}}}
Locale{{{location}}}
Coordinates0°N 0°E / 0°N 0°E / 0; 0
Status{{{status}}}
നിർമ്മാണ ആരംഭം began{{{construction_began}}}
കമ്മീഷണിങ് date{{{commissioned}}}
Decommission date{{{decommissioned}}}
Licence expires{{{licence_expires}}}
നിർമാണ ചിലവ്{{{cost}}}
ഉടമസ്ഥത{{{owner}}}
Operator(s){{{operator}}}
Developer(s){{{developer}}}
Power generation information
Installed capacity{{{installed_capacity}}}
Maximum capacity{{{max_planned_cap}}}
Capacity factor{{{capacity_factor}}}
Annual generation{{{average_annual_gen}}}
Net generation{{{net_generation}}}
Website
{{{website}}}
As of {{{as_of}}}
{{{extra}}}
{{Infobox power station 
| name        = 
| official_name   = 
| image       = 
| image_size     = 
| image_caption   = 
| image_alt     = 
| location_map    = 
| location_map_width = 
| location_map_text = 
| lat_d   = 
| lat_m   = 
| lat_s   = 
| lat_NS  = 
| long_d  = 
| long_m  = 
| long_s  = 
| long_EW  = 
| coordinates_type  = type:landmark
| coordinates_display= inline,title
| coordinates_ref  = 
| country      = 
| location      = 
| status       = 
| construction_began = 
| commissioned    = 
| licence_expires  = 
| decommissioned   = 
| cost        = 
| owner       = 
| operator      = 
| developer     = 
| constructor    = 
| geothermal_type  = 
| geothermal_wells  = 
| max_well_depth   = 
| temp_requirement  = 
| thermal_power_geo = 
| cogeneration_geo  = 
| geo_turbine_mw   = 
| turbine_manu_geo  = 
| installed_capacity = 
| max_planned_cap  = 
| capacity_factor  = 
| average_annual_gen = 
| net_generation   = 
| website      = 
| as_of       = 
| extra       = 
}}
Hydroelectric (pumped-storage) power stations

Hydroelectric (pumped-storage) power stations[തിരുത്തുക]

Use the following infobox for pumped-storage type of hydroelectric power stations. For conventional (dam type), run-of-the-river, and tidal barrage type hydroelectric power stations, please use Infobox Dam.

{{{name}}}
{{{image_alt}}}
Infobox power station is located in Earth
Infobox power station
{{{location_map_text}}}
ഔദ്യോഗിക നാമം{{{official_name}}}
രാജ്യം{{{country}}}
Locale{{{location}}}
Coordinates0°N 0°E / 0°N 0°E / 0; 0
Status{{{status}}}
നിർമ്മാണ ആരംഭം began{{{construction_began}}}
കമ്മീഷണിങ് date{{{commissioned}}}
Decommission date{{{decommissioned}}}
Licence expires{{{licence_expires}}}
നിർമാണ ചിലവ്{{{cost}}}
ഉടമസ്ഥത{{{owner}}}
Operator(s){{{operator}}}
Developer(s){{{developer}}}
Pumped-storage power station information
Upper reservoir{{{upper_reservoir}}}
Reservoir capacity{{{upper_res_capacity}}}
Catchment area{{{upper_res_catchment}}}
Surface area{{{upper_res_area}}}
Maximum depth{{{upper_res_depth}}}
Head{{{hydraulic_head}}}
Penstocks{{{penstocks}}}
Pump-generators{{{pump_gen_units}}}
Generating units{{{ps_gen_units}}}
Pumping units{{{pumping_units}}}
Spillways{{{upper_res_spillways}}}
Spillway discharge{{{upper_res_discharge}}}
Lower reservoir{{{lower_reservoir}}}
Power generation information
Installed capacity{{{installed_capacity}}}
Maximum capacity{{{max_planned_cap}}}
Capacity factor{{{capacity_factor}}}
Annual generation{{{average_annual_gen}}}
Net generation{{{net_generation}}}
Website
{{{website}}}
As of {{{as_of}}}
{{{extra}}}
{{Infobox power station 
| name        = 
| official_name   = 
| image       = 
| image_size     = 
| image_caption   = 
| image_alt     = 
| location_map    = 
| location_map_width = 
| location_map_text = 
| lat_d   = 
| lat_m   = 
| lat_s   = 
| lat_NS  = 
| long_d  = 
| long_m  = 
| long_s  = 
| long_EW  = 
| coordinates_type  = type:landmark
| coordinates_display= inline,title
| coordinates_ref  = 
| country      = 
| location      = 
| status       = 
| construction_began = 
| commissioned    = 
| licence_expires  = 
| decommissioned   = 
| cost        = 
| owner       = 
| operator      = 
| developer     = 
| constructor    = 
| upper_reservoir  = 
| upper_res_capacity = 
| upper_res_catchment= 
| upper_res_area   = 
| upper_res_depth  = 
| lower_reservoir  =
| lower_res_capacity = 
| lower_res_catchment= 
| lower_res_area   = 
| lower_res_depth  = 
| penstocks     = 
| pump_gen_units   = 
| ps_gen_units    = 
| pumping_units   = 
| turbine_manu_psp  = 
| hydraulic_head   = 
| upper_res_spillways= 
| upper_res_discharge=
| lower_res_spillways= 
| lower_res_discharge= 
| installed_capacity = 
| max_planned_cap  = 
| capacity_factor  = 
| average_annual_gen = 
| net_generation   = 
| website      = 
| as_of       = 
| extra       = 
}}
Nuclear power stations

Nuclear power stations[തിരുത്തുക]

{{{name}}}
{{{image_alt}}}
Infobox power station is located in Earth
Infobox power station
{{{location_map_text}}}
ഔദ്യോഗിക നാമം{{{official_name}}}
രാജ്യം{{{country}}}
Locale{{{location}}}
Coordinates0°N 0°E / 0°N 0°E / 0; 0
Status{{{status}}}
നിർമ്മാണ ആരംഭം began{{{construction_began}}}
കമ്മീഷണിങ് date{{{commissioned}}}
Decommission date{{{decommissioned}}}
Licence expires{{{licence_expires}}}
നിർമാണ ചിലവ്{{{cost}}}
ഉടമസ്ഥത{{{owner}}}
Operator(s){{{operator}}}
Developer(s){{{developer}}}
Reactor information
Reactors operational{{{reactors_operate_mw}}}
Reactors under construction{{{reactors_const_mw}}}
Reactors planned{{{reactors_planned_mw}}}
Reactors decom.{{{reactors_decom_mw}}}
Reactor type(s){{{reactor_type}}}
Reactor supplier(s){{{reactor_supplier}}}
Power generation information
Installed capacity{{{installed_capacity}}}
Maximum capacity{{{max_planned_cap}}}
Capacity factor{{{capacity_factor}}}
Annual generation{{{average_annual_gen}}}
Net generation{{{net_generation}}}
Website
{{{website}}}
As of {{{as_of}}}
{{{extra}}}
{{Infobox power station 
| name        = 
| official_name   = 
| image       = 
| image_size     = 
| image_caption   = 
| image_alt     = 
| location_map    = 
| location_map_width = 
| location_map_text = 
| lat_d   = 
| lat_m   = 
| lat_s   = 
| lat_NS  = 
| long_d  = 
| long_m  = 
| long_s  = 
| long_EW  = 
| coordinates_type  = type:landmark
| coordinates_display= inline,title
| coordinates_ref  = 
| country      = 
| location      = 
| status       = 
| construction_began = 
| commissioned    = 
| licence_expires  = 
| decommissioned   = 
| cost        = 
| owner       = 
| operator      = 
| developer     = 
| constructor    = 
| reactors_operate_mw= 
| reactors_const_mw = 
| reactors_planned_mw= 
| reactors_decom_mw = 
| reactors_cancel_mw = 
| reactor_type    = 
| reactor_supplier  = 
| turbine_manu_npp  = 
| installed_capacity = 
| max_planned_cap  = 
| capacity_factor  = 
| average_annual_gen = 
| net_generation   = 
| website      = 
| as_of       = 
| extra       = 
}}
Solar power stations

Solar power stations[തിരുത്തുക]

{{{name}}}
{{{image_alt}}}
Infobox power station is located in Earth
Infobox power station
{{{location_map_text}}}
ഔദ്യോഗിക നാമം{{{official_name}}}
രാജ്യം{{{country}}}
Locale{{{location}}}
Coordinates0°N 0°E / 0°N 0°E / 0; 0
Status{{{status}}}
നിർമ്മാണ ആരംഭം began{{{construction_began}}}
കമ്മീഷണിങ് date{{{commissioned}}}
Decommission date{{{decommissioned}}}
Licence expires{{{licence_expires}}}
നിർമാണ ചിലവ്{{{cost}}}
ഉടമസ്ഥത{{{owner}}}
Operator(s){{{operator}}}
Developer(s){{{developer}}}
Solar farm information
Type{{{solar_farm_type}}}
Photovoltaic modules{{{pv_units}}}
CPV units{{{cpv_units}}}
CPV concentration{{{cpv_concentration}}}
CSP technology{{{csp_technology}}}
CSP units{{{csp_units}}}
Power generation information
Installed capacity{{{installed_capacity}}}
Maximum capacity{{{max_planned_cap}}}
Capacity factor{{{capacity_factor}}}
Annual generation{{{average_annual_gen}}}
Net generation{{{net_generation}}}
Website
{{{website}}}
As of {{{as_of}}}
{{{extra}}}
{{Infobox power station 
| name        = 
| official_name   = 
| image       = 
| image_size     = 
| image_caption   = 
| image_alt     = 
| location_map    = 
| location_map_width = 
| location_map_text = 
| lat_d   = 
| lat_m   = 
| lat_s   = 
| lat_NS  = 
| long_d  = 
| long_m  = 
| long_s  = 
| long_EW  = 
| coordinates_type  = type:landmark
| coordinates_display= inline,title
| coordinates_ref  = 
| country      = 
| location      = 
| status       = 
| construction_began = 
| commissioned    = 
| licence_expires  = 
| decommissioned   = 
| cost        = 
| owner       = 
| operator      = 
| developer     = 
| constructor    = 
| solar_farm_type  = 
| pv_units      = 
| cpv_units     = 
| cpv_concentration = 
| csp_technology   = 
| csp_units     = 
| heliostats     = 
| thermal_power_solar= 
| cpvt        = 
| turbine_manu_csp  = 
| land_area     = 
| installed_capacity = 
| max_planned_cap  = 
| capacity_factor  = 
| average_annual_gen = 
| net_generation   = 
| website      = 
| as_of       = 
| extra       = 
}}
Tidal farms

Tidal farms[തിരുത്തുക]

Use the following infobox for tidal stream generator or dynamic tidal power types of tidal power stations. For tidal barrages, please use Infobox Dam.

{{{name}}}
Infobox power station
Infobox power station is located in Earth
Infobox power station
{{{location_map_text}}}
ഔദ്യോഗിക നാമം{{{official_name}}}
രാജ്യം{{{country}}}
Locale{{{location}}}
Coordinates0°N 0°E / 0°N 0°E / 0; 0
Status{{{status}}}
നിർമ്മാണ ആരംഭം began{{{construction_began}}}
കമ്മീഷണിങ് date{{{commissioned}}}
Decommission date{{{decommissioned}}}
Licence expires{{{licence_expires}}}
നിർമാണ ചിലവ്{{{cost}}}
ഉടമസ്ഥത{{{owner}}}
Operator(s){{{operator}}}
Developer(s){{{developer}}}
Tidal plant information
Technology{{{tidal_technology}}}
TSG type{{{tsg_type}}}
Turbines{{{tsg_turbines_mw}}}
Turbines{{{dtp_turbines_mw}}}
Perpendicular length{{{dtp_perp_length}}}
Parallel length{{{dtp_para_length}}}
Power generation information
Installed capacity{{{installed_capacity}}}
Maximum capacity{{{max_planned_cap}}}
Capacity factor{{{capacity_factor}}}
Annual generation{{{average_annual_gen}}}
Net generation{{{net_generation}}}
Website
{{{website}}}
As of {{{as_of}}}
{{{extra}}}
{{Infobox power station 
| name        = 
| official_name   = 
| image       = 
| image_size     = 
| image_caption   = 
| image_alt     = 
| location_map    = 
| location_map_width = 
| location_map_text = 
| lat_d   = 
| lat_m   = 
| lat_s   = 
| lat_NS  = 
| long_d  = 
| long_m  = 
| long_s  = 
| long_EW  = 
| coordinates_type  = type:landmark
| coordinates_display= inline,title
| coordinates_ref  = 
| country      = 
| location      = 
| status       = 
| construction_began = 
| commissioned    = 
| licence_expires  = 
| decommissioned   = 
| cost        = 
| owner       = 
| operator      = 
| developer     = 
| constructor    = 
| tidal_technology  = 
| tsg_type      = 
| tsg_turbines_mw  = 
| dtp_turbines_mw  = 
| turbine_manu_tide = 
| dtp_perp_length  = 
| dtp_para_length  = 
| dtp_tidal_range  = 
| installed_capacity = 
| max_planned_cap  = 
| capacity_factor  = 
| average_annual_gen = 
| net_generation   = 
| website      = 
| as_of       = 
| extra       = 
}}
Wind farms

Wind farms[തിരുത്തുക]

{{{name}}}
{{{image_alt}}}
Infobox power station is located in Earth
Infobox power station
{{{location_map_text}}}
ഔദ്യോഗിക നാമം{{{official_name}}}
രാജ്യം{{{country}}}
Locale{{{location}}}
Coordinates0°N 0°E / 0°N 0°E / 0; 0
Status{{{status}}}
നിർമ്മാണ ആരംഭം began{{{construction_began}}}
കമ്മീഷണിങ് date{{{commissioned}}}
Decommission date{{{decommissioned}}}
Licence expires{{{licence_expires}}}
നിർമാണ ചിലവ്{{{cost}}}
ഉടമസ്ഥത{{{owner}}}
Operator(s){{{operator}}}
Developer(s){{{developer}}}
Turbine information
Turbines{{{wind_turbines}}}
Manufacturer(s){{{turbine_manu}}}
Model(s){{{turbine_model}}}
Hub height{{{hub_height}}}
Rotor diameter{{{rotor_diameter}}}
Rated wind speed{{{rated_wind_speed}}}
Wind farm information
Type{{{wind_farm_type}}}
Avg. site elevation{{{onshore_elevation}}}
Land use{{{onshore_land_use}}}
Avg. water depth{{{offshore_depth}}}
Distance from shore{{{offshore_distance}}}
Power generation information
Installed capacity{{{installed_capacity}}}
Maximum capacity{{{max_planned_cap}}}
Capacity factor{{{capacity_factor}}}
Annual generation{{{average_annual_gen}}}
Net generation{{{net_generation}}}
Website
{{{website}}}
As of {{{as_of}}}
{{{extra}}}
{{Infobox power station 
| name        = 
| official_name   = 
| image       = 
| image_size     = 
| image_caption   = 
| image_alt     = 
| location_map    = 
| location_map_width = 
| location_map_text = 
| lat_d   = 
| lat_m   = 
| lat_s   = 
| lat_NS  = 
| long_d  = 
| long_m  = 
| long_s  = 
| long_EW  = 
| coordinates_type  = type:landmark
| coordinates_display= inline,title
| coordinates_ref  = 
| country      = 
| location      = 
| status       = 
| construction_began = 
| commissioned    = 
| licence_expires  = 
| decommissioned   = 
| cost        = 
| owner       = 
| operator      = 
| developer     = 
| constructor    = 
| wind_turbines   = 
| turbine_manu    = 
| turbine_model   = 
| hub_height     = 
| rotor_diameter   = 
| rated_wind_speed  = 
| wind_farm_type   = 
| onshore_elevation = 
| onshore_land_use  = 
| onshore_area    = 
| offshore_area   = 
| offshore_depth   = 
| offshore_distance = 
| installed_capacity = 
| max_planned_cap  = 
| capacity_factor  = 
| average_annual_gen = 
| net_generation   = 
| website      = 
| as_of       = 
| extra       = 
}}
All other types of power stations

All other types of power stations[തിരുത്തുക]

{{{name}}}
{{{image_alt}}}
Infobox power station is located in Earth
Infobox power station
{{{location_map_text}}}
ഔദ്യോഗിക നാമം{{{official_name}}}
രാജ്യം{{{country}}}
Locale{{{location}}}
Coordinates0°N 0°E / 0°N 0°E / 0; 0
Status{{{status}}}
നിർമ്മാണ ആരംഭം began{{{construction_began}}}
കമ്മീഷണിങ് date{{{commissioned}}}
Decommission date{{{decommissioned}}}
Licence expires{{{licence_expires}}}
നിർമാണ ചിലവ്{{{cost}}}
ഉടമസ്ഥത{{{owner}}}
Operator(s){{{operator}}}
Developer(s){{{developer}}}
Power station information
Primary fuel{{{primary_fuel}}}
Secondary fuel{{{secondary_fuel}}}
Tertiary fuel{{{tertiary_fuel}}}
Generation units{{{generation_units}}}
Combined cycle?{{{combined_cycle}}}
GHG emissions{{{ghg_emission}}}
Power generation information
Installed capacity{{{installed_capacity}}}
Maximum capacity{{{max_planned_cap}}}
Capacity factor{{{capacity_factor}}}
Annual generation{{{average_annual_gen}}}
Net generation{{{net_generation}}}
Website
{{{website}}}
As of {{{as_of}}}
{{{extra}}}
{{Infobox power station 
| name        = 
| official_name   = 
| image       = 
| image_size     = 
| image_caption   = 
| image_alt     = 
| location_map    = 
| location_map_width = 
| location_map_text = 
| lat_d   = 
| lat_m   = 
| lat_s   = 
| lat_NS  = 
| long_d  = 
| long_m  = 
| long_s  = 
| long_EW  = 
| coordinates_type  = type:landmark
| coordinates_display= inline,title
| coordinates_ref  = 
| country      = 
| location      = 
| status       = 
| construction_began = 
| commissioned    = 
| licence_expires  = 
| decommissioned   = 
| cost        = 
| owner       = 
| operator      = 
| developer     = 
| constructor    = 
| primary_fuel    = 
| secondary_fuel   = 
| tertiary_fuel   = 
| generation_units  = 
| turbine_manu_other = 
| thermal_power_all = 
| cogeneration_all  = 
| combined_cycle   = 
| ghg_emission    = 
| installed_capacity = 
| max_planned_cap  = 
| capacity_factor  = 
| average_annual_gen = 
| net_generation   = 
| website      = 
| as_of       = 
| extra       = 
}}

Full syntax[തിരുത്തുക]

Full template syntax
{{{name}}}
{{{image_alt}}}
Infobox power station is located in Earth
Infobox power station
{{{location_map_text}}}
ഔദ്യോഗിക നാമം{{{official_name}}}
രാജ്യം{{{country}}}
Locale{{{location}}}
Coordinates0°N 0°E / 0°N 0°E / 0; 0
Status{{{status}}}
നിർമ്മാണ ആരംഭം began{{{construction_began}}}
കമ്മീഷണിങ് date{{{commissioned}}}
Decommission date{{{decommissioned}}}
Licence expires{{{licence_expires}}}
നിർമാണ ചിലവ്{{{cost}}}
ഉടമസ്ഥത{{{owner}}}
Operator(s){{{operator}}}
Developer(s){{{developer}}}
Reactor information
Reactors operational{{{reactors_mw}}}
Reactors under construction{{{reactors_const_mw}}}
Reactors planned{{{reactors_planned_mw}}}
Reactors decom.{{{reactors_decom_mw}}}
Reactor type(s){{{reactor_type}}}
Reactor supplier(s){{{reactor_supplier}}}
Pumped-storage power station information
Upper reservoir{{{upper_reservoir}}}
Reservoir capacity{{{upper_res_capacity}}}
Catchment area{{{upper_res_catchment}}}
Surface area{{{upper_res_area}}}
Maximum depth{{{upper_res_depth}}}
Head{{{hydraulic_head}}}
Penstocks{{{penstocks}}}
Pump-generators{{{pump_gen_units}}}
Generating units{{{ps_gen_units}}}
Pumping units{{{pumping_units}}}
Spillways{{{upper_res_spillways}}}
Spillway discharge{{{upper_res_discharge}}}
Lower reservoir{{{lower_reservoir}}}
Solar farm information
Type{{{solar_farm_type}}}
Photovoltaic modules{{{pv_units}}}
CPV units{{{cpv_units}}}
CPV concentration{{{cpv_concentration}}}
CSP technology{{{csp_technology}}}
CSP units{{{csp_units}}}
Tidal plant information
Technology{{{tidal_technology}}}
TSG type{{{tsg_type}}}
Turbines{{{tsg_turbines_mw}}}
Turbines{{{dtp_turbines_mw}}}
Perpendicular length{{{dtp_perp_length}}}
Parallel length{{{dtp_para_length}}}
Turbine information
Turbines{{{wind_turbines}}}
Manufacturer(s){{{turbine_manu}}}
Model(s){{{turbine_model}}}
Hub height{{{hub_height}}}
Rotor diameter{{{rotor_diameter}}}
Rated wind speed{{{rated_wind_speed}}}
Wind farm information
Type{{{wind_farm_type}}}
Avg. site elevation{{{onshore_elevation}}}
Land use{{{onshore_land_use}}}
Avg. water depth{{{offshore_depth}}}
Distance from shore{{{offshore_distance}}}
Power station information
Primary fuel{{{primary_fuel_type}}}
Secondary fuel{{{secondary_fuel_type}}}
Tertiary fuel{{{tertiary_fuel_type}}}
Generation units{{{generation_units}}}
Combined cycle?{{{combined_cycle}}}
GHG emissions{{{ghg_emission}}}
Power generation information
Installed capacity{{{installed_capacity}}}
Maximum capacity{{{max_planned_cap}}}
Capacity factor{{{capacity_factor}}}
Annual generation{{{average_annual_gen}}}
Net generation{{{net_generation}}}
Website
{{{website}}}
As of {{{as_of}}}
{{{extra}}}
{{Infobox power station 
| name        = 
| official_name   = 
| image       = 
| image_size     = 
| image_alt     = 
| image_caption   =
| location_map    = 
| location_map_width = 
| location_map_text = 
| lat_d   = 
| lat_m   = 
| lat_s   = 
| lat_NS  = 
| long_d  = 
| long_m  = 
| long_s  = 
| long_EW  = 
| coordinates_type  = type:landmark
| coordinates_display= inline,title
| coordinates_ref  = 
| country      = 
| location      = 
| status       = 
| construction_began = 
| commissioned    = 
| licence_expires  = 
| decommissioned   = 
| cost        = 
| owner       = 
| operator      = 
| developer     = 
| constructor    = 
<!---------- GEOTHERMAL POWER STATIONS -->
| geothermal_type  = 
| geothermal_wells  = 
| max_well_depth   = 
| temp_requirement  = 
| thermal_power_geo = 
| cogeneration_geo  = 
| geo_turbine_mw   = 
| turbine_manu_geo  = 
<!------ PUMPED-STORAGE POWER STATIONS -->
| upper_reservoir  = 
| upper_res_capacity = 
| upper_res_catchment= 
| upper_res_area   = 
| upper_res_depth  = 
| lower_reservoir  = 
| lower_res_capacity = 
| lower_res_catchment= 
| lower_res_area   = 
| lower_res_depth  = 
| penstocks     = 
| pump_gen_units   = 
| ps_gen_units    = 
| turbine_manu_psp  =
| pumping_units   = 
| hydraulic_head   = 
| upper_res_spillways= 
| upper_res_discharge= 
| lower_res_spillways= 
| lower_res_discharge= 
<!------------- NUCLEAR POWER STATIONS -->
| reactors_operate_mw= 
| reactors_const_mw = 
| reactors_planned_mw= 
| reactors_decom_mw =
| reactors_cancel_mw = 
| reactor_type    = 
| reactor_supplier  = 
| turbine_manu_npp  = 
<!------------------------ SOLAR FARMS -->
| solar_farm_type  = 
| pv_units      = 
| cpv_units     = 
| cpv_concentration = 
| csp_technology   = 
| csp_units     = 
| heliostats     = 
| thermal_power_solar= 
| cpvt        = 
| turbine_manu_csp  = 
| land_area     = 
<!--------------- TIDAL POWER STATIONS -->
| tidal_technology  = 
| tsg_type      = 
| tsg_turbines_mw  = 
| dtp_turbines_mw  = 
| turbine_manu_tide = 
| dtp_perp_length  = 
| dtp_para_length  = 
| tidal_range    = 
<!------------------------- WIND FARMS -->
| wind_turbines   = 
| turbine_manu    = 
| turbine_model   = 
| hub_height     = 
| rotor_diameter   = 
| rated_wind_speed  = 
| wind_farm_type   = 
| onshore_elevation = 
| onshore_land_use  = 
| onshore_area    = 
| offshore_area   = 
| offshore_depth   = 
| offshore_distance = 
<!-- ALL OTHER TYPES OF POWER STATIONS -->
| primary_fuel    = 
| secondary_fuel   = 
| tertiary_fuel   = 
| generation_units  = 
| turbine_manu_other = 
| thermal_power_all = 
| cogeneration_all  = 
| combined_cycle   = 
| ghg_emission    = 
<!--- GENERAL POWER INFO FOR ALL TYPES -->
| installed_capacity = 
| max_planned_cap  = 
| capacity_factor  = 
| average_annual_gen = 
| net_generation   = 
| website      = 
| as_of       = 
| extra       = 
}}

Parameters[തിരുത്തുക]

Parameter Description
Lead section: For all infoboxes
name Name of power station
official_name Official name, if different from name. Preferably in native language.
image Image filename, without File: parameter.

Animated (.gif) and media files (.ogv) are allowed, although browsers such as IE are unable to play this type of file; avoid using.

image_size Avoid using: Overrides the default 250px
image_alt Alternative text for images.
image_caption Caption beneath image
location_map Name of a location map file. The coordinates must be specified as well (see below).
location_map_width Avoid using: Overrides the default 250px
location_map_text Caption beneath the location map
lat_d Latitude degrees.
lat_m Latitude minutes. Omit or leave blank if lat_d is in decimal format.
lat_s Latitude seconds. Omit or leave blank if lat_d is in decimal format. Remember to avoid being overly precise.
lat_NS Northern or Southern latitude (enter N or S). Omit or leave blank if lat_d is in decimal format.
long_d Longitude degrees.
long_m Longitude minutes. Omit or leave blank if long_d is in decimal format.
long_s Longitude seconds. Omit or leave blank if long_d is in decimal format. Remember to avoid being overly precise.
long_EW Longitude East or West (enter E or W). Omit or leave blank if long_d is in decimal format.
coordinates_type Optional parameter to add additional coordinate functions. See here for more details.
coordinates_display Display the coordinates inline or title, or both as inline,title.
coordinates_ref Use this field to add references to the coordinates.
country Country where the facility is located. Do not use flag icons, as this places an unnecessary emphasis on nationality; see MOS:FLAG for a detailed rationale.
location General area where located. Avoid being overly-detailed.
status State of the project. Enter any one of the following auto-expanding fields:

P=Proposed, U=Under construction, O=Operational, M=Mothballed, D=Decommissioned.

construction_began Date construction of the first unit began, consider using {{Start date}}.
commissioned Date commissioned, or to be commissioned, of the first unit. Consider using {{Start date}}.
licence_expires Date licence for the last unit expires.
decommissioned Date decommissioned, or to be decommissioned, of the last unit. Consider using {{End date}}.
cost Total cost of development
owner Owner(s) of the power station. Consider limiting to the top two, and include ownership percentage.

Example: Owner1: 60% <br/>Owner2: 40%

operator Plant operator(s). If different from owner.
developer Plant developer(s). If different from owner.
constructor Building/contracting companies.
Geothermal Power Stations
geothermal_type The type of geothermal power station. Enter any one of the following auto-expanding fields:

DS=Dry steam, FS=Flash steam, BC=Binary cycle.

geothermal_wells Number of geothermal wells.
max_well_depth Depth of the deepest well.
temp_requirement Minimum temperature requirement of geothermal source. Consider using: {{Convert|XX|C|F|0|abbr=on}}
thermal_power_geo MWt capacity.
cogeneration_geo Is the power station a cogeneration type? Add Yes or No.
geo_turbine_mw Number of generators (turbines), and its corresponding gross megawatt capacity.

Example: 10 × 250 MW. For multiple generator capacities, use the <br/> function.

turbine_manu_geo Manufacturers/suppliers of turbine(s)
Hydroelectric Power Stations (Pumped-storage)
upper_reservoir Name of upper reservoir.
upper_res_capacity Water capacity of upper reservoir.
upper_res_catchment Catchment area of upper reservoir.
upper_res_area Surface area of upper reservoir.
upper_res_depth Average water depth of upper reservoir.
lower_reservoir Name of lower reservoir.
lower_res_capacity Water capacity of lower reservoir.
lower_res_catchment Catchment area of lower reservoir.
lower_res_area Surface area of lower reservoir.
lower_res_depth Average water depth of lower reservoir.
penstocks Number of penstocks from the upper reservoir to the power station.
pump_gen_units Number of units used for both generating and pumping.

If these units are not used together, use the two parameters immediately below.

ps_gen_units Number of generation units of the pumped-storage power station, if pump_gen_units don't apply.
turbine_manu_psp Manufacturers/suppliers of turbine(s)
pumping_units Number of pumping units to the upper reservoir, if pump_gen_units don't apply.
hydraulic_head Hydraulic head from upper reservoir.
upper_res_spillways Number of spillways for the upper reservoir.
upper_res_discharge Maximum spillway discharge capacity of upper reservoir.
lower_res_spillways Number of spillways for the lower reservoir.
lower_res_discharge Maximum spillway discharge capacity of lower reservoir.
Nuclear Power Stations
reactors_operate_mw Number of reactors operational, and its corresponding gross megawatte capacity.

Example: 12 × 600 MW. For multiple reactors capacities, use the <br/> function.

reactors_const_mw Number of reactors under construction, and its corresponding future gross megawatte capacity.

Example: 12 × 600 MW. For multiple reactors capacities, use the <br/> function.

reactors_planned_mw Number of reactors planned, and its corresponding future gross megawatte capacity.

Example: 12 × 600 MW. For multiple reactors capacities, use the <br/> function.

reactors_decom_mw Number of reactors decommissioned, and its corresponding gross megawatte capacity.

Example: 12 × 600 MW. For multiple reactors capacities, use the <br/> function.

reactors_cancel_mw Number of planned reactors cancelled, and former potential future gross megawatte capacity. Not to be confused with reactors_decom_mw below.

Example: 12 × 600 MW. For multiple reactors capacities, use the <br/> function.

reactor_type The type(s) of reactors currently in use, and its corresponding number of reactors. For multiple reactors types, you may use the <br/> function.

For power stations using a single type of reactor, enter any one of the following auto-expanding fields:

PWR=PWR, BWR=BWR, PHWR=PHWR, RBMK=RBMK, GCR=GCR, AGR=AGR, FBR=FBR, PBR=PBR, MSR=MSR, AHR=AHR.

reactor_supplier Reactor supplier(s)
turbine_manu_npp Manufacturers/suppliers of turbine(s) and/or boiler(s)
Solar Power Stations
solar_farm_type The type of solar technology in use. Enter any one of the following auto-expanding fields:

PV=Flat-panel PV, CPV=CPV, CSP=CSP

pv_units Number of Flat-panel PV units.
cpv_units Number of CPV units.
cpv_concentration Concentration of CPV plant: Low, Medium, or High. See also: Types of CPV.
csp_technology The CSP technology in use. Enter any one of the following auto-expanding fields:

D=Dish Stirling, T=Solar power tower, F=Fresnel reflector, or P=parabolic trough.

csp_units Number of CSP units in use.
heliostats Number of heliostats.
thermal_power_solar MWt capacity.
cpvt Is the power station a CPVT type? Add Yes or No.
turbine_manu_csp Manufacturers/suppliers of turbine(s)
land_area Land area used for entire facility. Consider using: {{Convert|XX|km2|mi2|0|abbr=on}}
Tidal Power Stations
tidal_technology The tidal technology in use. Enter any one of the following auto-expanding fields. For tidal barrage technology, please use infobox dam.

TSG=Tidal stream generator, DTP=Dynamic tidal power

tsg_type Type of tidal stream generator.
tsg_turbines_mw Number of tidal stream generators and its corresponding gross megawatt capacity.

Example: 10 × 250 MW. For multiple generator capacities, use the <br/> function.

dtp_turbines_mw Number of generators (turbines) of the dynamic tidal power structure, and its corresponding gross megawatt capacity.

Example: 10 × 250 MW. For multiple generator capacities, use the <br/> function.

turbine_manu_tide Manufacturers/suppliers of turbine(s)
dtp_perp_length Perpendicular length of the dynamic tidal power structure.
dtp_para_length Parallel length of the dynamic tidal power structure.
tidal_range Tidal range created by the dynamic tidal power structure.
Wind Farms
wind_turbines Number of wind turbines in the wind farm.
turbine_manu Manufacturer of the wind turbines (e.g. Vestas, General Electric, etc).

For multiple manufacturers, use the <br/> function.

turbine_model Manufacturer's model code for wind turbines (e.g. V80, GE2.5XL, etc)

For multiple models, use the <br/> function.

hub_height Height of the wind turbine towers from base to hub. Consider using: {{Convert|XX|m|ft|0|abbr=on}}

If multiple types of turbines are in use, enter the maximum value.

rotor_diameter Diameter of wind turbine rotor. Consider using: {{Convert|XX|m|ft|0|abbr=on}}

If multiple types of turbines are in use, enter the maximum value.

rated_wind_speed Rated wind speed of the wind turbine model. Consider using: {{Convert|XX|m/s|ft/s|1|abbr=on}}

If multiple types of turbines are in use, enter the minimum value.

wind_farm_type Type of wind farm (Onshore, Nearshore, Offshore). See also Types of wind farms.
onshore_elevation Average ground altitude (don't add hub height) for Onshore wind farms. Consider using: {{Convert|XX|m|ft|0|abbr=on}}
onshore_land_use Ground usage of Onshore wind farms (e.g. Farm land, desert, etc).
onshore_area Land area used for entire facility. Consider using: {{Convert|XX|km2|mi2|0|abbr=on}}
offshore_area Surface area used for entire facility. Consider using: {{Convert|XX|km2|mi2|0|abbr=on}}
offshore_depth Average water depth of Offshore wind farms. Consider using: {{Convert|XX|m|ft|0|abbr=on}}
offshore_distance Minimum distance from shore of Offshore wind farms. Consider using: {{Convert|XX|m|ft|0|abbr=on}}
All other typed of power stations
turbine_manu Turbine(s) and boiler(s) supplier(s)
primary_fuel Primary fuel source
secondary_fuel Secondary fuel source (optional)
tertiary_fuel Tertiary fuel source (optional)
generation_units Number of generating units
turbine_manu_other Manufacturers/suppliers of turbine(s) and/or boiler(s)
thermal_power_all MWt capacity.
cogeneration_all Is the power station a cogeneration type? Add Yes or No.
combined_cycle Is the power station a combined cycle type? Add Yes or No.
ghg_emission Average annual greenhouse gas emissions.
Bottom section: For all infoboxes
installed_capacity Current gross installed capacity in megawatts. Ends automatically with "MW".
max_planned_cap Maximum planned gross capacity (if further construction/development is pending) in megawatts. Ends automatically with "MW".
capacity_factor Capacity factor of the power station, in percentage.
average_annual_gen Average annual gross power generation of the previous whole year. Ends automatically with "GWh".
net_generation Gross power generation since commissioning of the power station. Ends automatically with "GWh".
website Official website.
as_of Date infobox facts last updated. Not for mere typo or text fixes; use this date to reflect the current power station facts.
extra Use this field to add an additional infobox within this infobox. Example.

Microformat[തിരുത്തുക]

The HTML markup produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. Within the hCard is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

Sub-templates[തിരുത്തുക]

If the place or venue has an "established", "founded", "opened" or similar date, use {{start date}} unless the date is before 1583 CE.

If it has a URL, use {{URL}}.

Please do not remove instances of these sub-templates.

Classes[തിരുത്തുക]

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • category
 • county-name
 • extended-address
 • fn
 • label
 • locality
 • nickname
 • note
 • org
 • region
 • street-address
 • uid
 • url
 • vcard

Geo is produced by calling {{coord}}, and uses HTML classes:

 • geo
 • latitude
 • longitude

Please do not rename or remove these classes nor collapse nested elements which use them.

Precision[തിരുത്തുക]

When giving coordinates, please use an appropriate level of precision. Do not use {{coord}}'s |name= parameter.

See also[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_power_station&oldid=2544827" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്