ഫലകം:Infobox oil refinery

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

Blank template[തിരുത്തുക]

{{Infobox oil refinery
| name      = 
| image     =
| image alt   = <!-- See WP:Alternative text for images -->
| caption    = 
| location_map    = 
| location_map_width = 
| location_map_text = 
| relief  =
| lat_d   = 
| lat_m   = 
| lat_s   = 
| lat_NS  = 
| long_d  = 
| long_m  = 
| long_s  = 
| long_EW  = 
| coordinates_type  = type:landmark
| coordinates_display= inline,title
| coordinates_ref  = 
| country    = 
| province    = 
| city      = 
| operator    = 
| owner     =
| founded    = <!-- {{Start date|YYYY}} -->
| closure    = 
| capacity    =
| capacity bbl/d =
| employees   = 
| ref units   = 
| oil tank    = 
| oil refining center = 
}}

Fields[തിരുത്തുക]

All fields used by this template are optional. The following fields are available:

Field Name Description Values
name name of refinery (if none is provided, article name will be used) plain text
image photo of the refinery filename of a photo (Image: marker is not needed)
caption caption of the photo wikitext (can contain links)
location_map Name of a location map file. The coordinates must be specified as well (see below). filename of a location map (Image: marker is not needed)
location_map_width Avoid using: Overrides the default 250px
location_map_text Caption beneath the location map wikitext (can contain links)
relief Any non-blank value (yes, 1, etc.) will cause the template to display a relief map image, where available. For additional information, see Template:Location map#Relief parameter.
lat_d Latitude degrees. numeric value
lat_m Latitude minutes. Omit or leave blank if lat_d is in decimal format. numeric value
lat_s Latitude seconds. Omit or leave blank if lat_d is in decimal format. Remember to avoid being overly precise. numeric value
lat_NS Northern or Southern latitude (enter N or S). Omit or leave blank if lat_d is in decimal format.
long_d Longitude degrees.
long_m Longitude minutes. Omit or leave blank if long_d is in decimal format.
long_s Longitude seconds. Omit or leave blank if long_d is in decimal format. Remember to avoid being overly precise.
long_EW Longitude East or West (enter E or W). Omit or leave blank if long_d is in decimal format.
coordinates_type Optional parameter to add additional coordinate functions. See here for more details.
coordinates_display Display the coordinates as inline,title.
coordinates_ref Use this field to add references to the coordinates.
country declare the country where the refinery is located.Do not use flag icons, as this places an unnecessary emphasis on nationality; see MOS:FLAG for a detailed rationale. wikitext
province declare the province where the refinery is located wikitext
state declare the state where the refinery is located wikitext
city declare the town or city where the refinery is located wikitext
operator company operating the refinery wikitext
owner company or companies owning the refinery wikitext
founded year of commissioning date, link
closure year of decommissioning wikitext
capacity If metric tonnes per year wikitext
capacity bbl/d If barrels per day number (will be automatically converted to metric)
employees number of employees wikitext
ref units number of refining units wikitext
oil tank number of oil tanks wikitext
oil refining center name of the refining center wikitext

Microformat[തിരുത്തുക]

The HTML markup produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. Within the hCard is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

Sub-templates[തിരുത്തുക]

If the place or venue has "established", "founded", "opened" or similar dates, use {{start date}} for the earliest of those dates unless the date is before 1583 CE.

If it has a URL, use {{URL}}.

Please do not remove instances of these sub-templates.

Classes[തിരുത്തുക]

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • category
 • county-name
 • extended-address
 • fn
 • label
 • locality
 • nickname
 • note
 • org
 • region
 • street-address
 • uid
 • url
 • vcard

Geo is produced by calling {{coord}}, and uses HTML classes:

 • geo
 • latitude
 • longitude

Please do not rename or remove these classes nor collapse nested elements which use them.

Precision[തിരുത്തുക]

When giving coordinates, please use an appropriate level of precision. Do not use {{coord}}'s |name= parameter.

See also[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_oil_refinery&oldid=2040843" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്