ചിറ്റൂർ താലൂക്ക്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഒരു താലൂക്കാണ്‌ ചിറ്റൂർ താലൂക്ക്.അട്ടയമ്പതി,എരുതേൻപതി,കംബിളിചുങ്ങം,കൊഴിഞ്ഞമ്പാറ, മീനാക്ഷിപുരം,നല്ലേപ്പിള്ളി എന്നിവ ഈ താലൂക്കിലെ ഗ്രാമങ്ങളാണ്‌[1].

അട്ടയമ്പതി[തിരുത്തുക]

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ചിറ്റൂർ താലൂക്കിലെ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമമാണ്‌ അട്ടയമ്പതി.വടകരപതി പഞ്ചായത്തിന്‌ കീഴിലാണ്‌ ഈ ഗ്രാമം.പാലക്കാട് ജില്ല തലസ്ഥനത്ത് നിന്നും 25 കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ്‌ ഈ ഗ്രാമം.ചിറ്റൂരിൽ നിന്നും 15 കിലോമീറ്ററും തലസ്ഥാനത്ത് നിന്നും 296 കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ്‌ ഈ ഗ്രാമം.

ചിറ്റൂർ-തത്തമംഗലം,പാലക്കാട്,പൊള്ളാച്ചി,കോയംബത്തൂർ എന്നിവ ഈ ഗ്രാമത്തിന്റെ സമീപ പട്ടണങ്ങളാണ്‌.

റയിൽ മാർഗം[തിരുത്തുക]

വാളയാർ റയില്വേ സ്റ്റേഷൻ ഈ ഗ്രാമത്തിന്റെ അരികിലാണ്‌.പാലക്കാട് റയില്വേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് 25 കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ്‌ ഈ ഗ്രാമം .

ചിറ്റൂർ നഗരം[തിരുത്തുക]

ചിറ്റൂർ താലൂക്കിലെ ഒരു നഗരമാണ്‌ ചിറ്റൂർ നഗരം[2].പാലക്കാട് ജില്ലാ തലസ്ഥാനത്ത് നിന്നും കിഴക്കോട്ട് 17 കിലോമീറ്റർ മാറിയാണ്‌ ഈ ഗ്രാമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം[തിരുത്തുക]

ഇലപ്പുള്ളി(7 കി.മീ),പെരുമട്ടി(7 കി.മീ),നല്ലെപ്പിള്ളി(7 കി.മീ),നൈതല(8 കി.മീ),പെരുവെംബ(9 കി.മീ) എന്നിവ സമീപ ഗ്രാമങ്ങളാണ്‌.

ചിറ്റൂർ-തത്തമംഗലം,പാലക്കാട്,പൊള്ളാച്ചി,കോയംബത്തൂർ എന്നിവ സമീപ നഗരങ്ങളാണ്‌.

റയിൽ മാർഗം[തിരുത്തുക]

പുതുനഗരം റയില്വേ സ്റ്റേഷൻ ചിറ്റൂർ നഗരത്തിന്‌ അടുത്താണ്‌.പാലക്കാട് റയില്വേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് 18 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ്‌ ചിറ്റൂർ.

എരുതേൻപതി[തിരുത്തുക]

ചിറ്റൂർ താലൂക്കിലെ ഒരു ഗ്രാമമാണ്‌ എരുതേൻപതി.എരുതേൻപതി പഞ്ചായത്തിലാണ്‌ എരുതേൻപതി.പാലക്കാട് ജില്ല ആസ്ഥാനത്ത് നിന്നും 28 കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ്‌ ഈ ഗ്രാമം.

സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം[തിരുത്തുക]

കൊഴിഞ്ഞമ്പാര(4 കി.മീ),അതികോട്(6 കിലോമീറ്റർ),നൈതല(7 കി.മീ),നല്ലെപ്പിള്ളി(9.കി.മീ),എലപ്പുള്ളി(12കി.മീ)

റയിൽ മാർഗം[തിരുത്തുക]

എരുതേൻപതിയിൽ നിന്ന് 10 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ റയില്വേ സ്റ്റേഷനില്ല.പാലക്കാട് റയില്വേ സ്റ്റേഷൻ 28 കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ്‌.

കംബിളിചുങ്ങം[തിരുത്തുക]

ചിറ്റൂർ താലൂക്കിലെ ഒരു ഗ്രാമമാണ്‌ കംബിളിചുങ്ങം.പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ആസ്ഥാനത്ത് നിന്നും 18 കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ്‌ ഈ ഗ്രാമം.

റയിൽ മാർഗം[തിരുത്തുക]

കഞ്ചിക്കോട് റയില്വേ സ്റ്റേഷന്‌ അടുത്താണ്‌ ഈ ഗ്രാമം.പാലക്കാട് റയില്വേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും 19 കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഇവിടേയ്ക്ക് ഉണ്ട്.

കൊഴിഞ്ഞമ്പാറ[തിരുത്തുക]

ചിറ്റൂർ താലൂക്കിലെ ഒരു ഗ്രാമമാണ്‌ കൊഴിഞ്ഞമ്പാറ.പാലക്കാട് ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്ത് നിന്നും 12 കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ്‌ ഈഗ്രാമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

സമീപ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം[തിരുത്തുക]

വടകരപതി(3 കി.മീ),നൈതല(3 കി.മീ),എരുതേൻപതി(4 കി.മീ),നല്ലേപ്പിള്ളി(5 കി.മീ),എലപ്പുള്ളി(8 കി.മീ) എന്നിവ സമീപ ഗ്രാമങ്ങളാണ്‌.

റയിൽ മാർഗം[തിരുത്തുക]

കൊഴിഞ്ഞമ്പാറയിൽ നിന്ന് 10 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ റയില്വേ സ്റ്റേഷനുകൾ ഇല്ല.പാലക്കാട് റയില്വേ സ്റ്റേഷൻ 24 കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ്‌.

മീനാക്ഷിപുരം[തിരുത്തുക]

ചിറ്റൂർ താലൂക്കിലെ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമമാണ്‌ മീനാക്ഷിപുരം.പാലക്കാട് ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്ത് നിന്നും 34 കിലോമീറ്റർ ദൂരെയണ്‌ ഈ ഗ്രാമം.

സമീപ ഗ്രാമങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

പെരുമട്ടി(10 കി.മീ),അട്ടയമ്പതി(11 കി.മീ),എരുതേൻപതി(14 കി.മീ),കൊഴിഞ്ഞമ്പാറ(15 കി.മീ),അതികോട്(16 കി.മീ) എന്നിവ സമീപ ഗ്രാമങ്ങളാണ്‌.

റയിൽ മാർഗം[തിരുത്തുക]

മീനക്ഷിപുരത്ത് നിന്നും 10 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ റയില്വേയില്ല.പാലക്കാട് റയില്വേ സ്റ്റേഷൻ 34 കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ്‌.

നല്ലേപ്പിള്ളി[തിരുത്തുക]

ചിറ്റൂർ താലൂക്കിലെ ഒരു ഗ്രാമമാണ്‌ നല്ലേപ്പിള്ളി.പാലക്കാട് ജില്ല ആസ്ഥാനത്ത് നിന്നും 18 കിലോമിറ്റർ അകലെയാണ്‌ ഈ ഗ്രാമം.

സമീപ ഗ്രാമങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

എലപ്പുള്ളി(2 കി.മീ),അതികോട്(3 കി.മീ),കൊഴിഞ്ഞമ്പാറ(5 കി.മീ),വടകരപതി(7 കി.മീ),ചിറ്റൂർ(7 കി.മീ) എന്നിവ ഈ ഗ്രാമത്തിന്റെ സമീപ ഗ്രാമങ്ങളാണ്‌.

റയിൽ മാർഗം[തിരുത്തുക]

കഞ്ചിക്കോട് റയില്വേ സ്റ്റേഷനു സമീപമാണ്‌ ഈ ഗ്രാമം.പാലക്കാട് റയില്വേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും 19 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ്‌ ഈഗ്രാമം

കോളേജുകൾ[തിരുത്തുക]

 • കരുണ മെഡിക്കൽ കോളേജ്

സ്ക്കൂളുകൾ[തിരുത്തുക]

 • സെന്റ്. ഫ്രാൻസിസ് എക്സ് വ്വി എച്ച് എസ് എസ് പരിശക്കൽ
 • ജി എച്ച് എസ് എസ് കോഴിപാറ
 • ജി യൂ പി എസ് മേനോൻപാറ
 • പി ജി പി എച്ച് എസ് പോല്പുല്ലീ
 • എച്ച് എസ് എസ് കണ്ണിമാറി
 • അസ്സീസ്സി ഈ എം എച്ച് എസ് എസ് കഞ്ഞിക്കൊട്
 • എസ് വി എച്ച് എസ് എസ് ഇരുതേമ്പതി
 • ബി ജി എച്ച് എസ് എസ് വണ്ണമട
 • ജി.യൂ.പി.എസ് ഋവ് പുദൂർ
 • സെന്റ്. പീറ്റേഴ്സ് ഏ ഊ പി എസ് ഇരുതേമ്പതി
 • എച്ച് എസ് എസ് കണ്ണിമറി
 • എസ് പി എഛ് എസ് എസ് കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ
 • സെന്റ്.മാർറ്റിൻ ഈ എം എച്ച് എസ് അതികോട്
 • ജി.യൂ പി എസ് കൊഴിഞ്ഞപാറ
 • എസ് എൻ യൂ പി എസ് നല്ലമടഞ്ചല്ല
 • ജി യൂ പി എസ് മീനക്ഷിപുരം[3]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ചിറ്റൂർ_താലൂക്ക്&oldid=2288439" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്