കൈ (അക്ഷരം)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ഗ്രീക്ക് അക്ഷരമാലയിലെ 22ആമത്തെ അക്ഷരമാണ് കൈ അഥവാ കീ (ഇംഗ്ലീഷ്: Chi; വലിയക്ഷരം Χ, ചെറിയക്ഷരം χ; ഗ്രീക്ക്: χῖ) /ˈk/ or /ˈk/).

ഉപയോഗങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

കൈ
കൈ

കോഡിങ്[തിരുത്തുക]

ഗ്രീക്ക് കൈ[തിരുത്തുക]

അക്ഷരം Χ χ
Unicode name GREEK CAPITAL LETTER CHI GREEK SMALL LETTER CHI MODIFIER LETTER SMALL CHI GREEK SUBSCRIPT SMALL LETTER CHI CHI RHO
Encodings decimal hex decimal hex decimal hex decimal hex decimal hex
Unicode 935 U+03A7 967 U+03C7 7521 U+1D61 7530 U+1D6A 9767 U+2627
UTF-8 206 167 CE A7 207 135 CF 87 225 181 161 E1 B5 A1 225 181 170 E1 B5 AA 226 152 167 E2 98 A7
Numeric character reference Χ Χ χ χ ᵡ ᵡ ᵪ ᵪ ☧ ☧
Named character reference Χ χ
DOS Greek 148 94 173 AD
DOS Greek-2 210 D2 243 F3
Windows 1253 214 D6 246 F6
TeX \chi

[5]

കോപ്റ്റിക് കൈ[തിരുത്തുക]

അക്ഷരം
Unicode name COPTIC CAPITAL LETTER KHI COPTIC SMALL LETTER KHI COPTIC SYMBOL KHI RHO
Encodings decimal hex decimal hex decimal hex
Unicode 11436 U+2CAC 11437 U+2CAD 11497 U+2CE9
UTF-8 226 178 172 E2 B2 AC 226 178 173 E2 B2 AD 226 179 169 E2 B3 A9
Numeric character reference Ⲭ Ⲭ ⲭ ⲭ ⳩ ⳩

ലാറ്റിൻ കൈ[തിരുത്തുക]

അക്ഷരം
Unicode name LATIN CAPITAL LETTER CHI LATIN SMALL LETTER CHI LATIN SMALL LETTER CHI WITH LOW RIGHT RING LATIN SMALL LETTER CHI WITH LOW LEFT SERIF
Encodings decimal hex decimal hex decimal hex decimal hex
Unicode 42931 U+A7B3 43859 U+AB53 43860 U+AB54 43861 U+AB55
UTF-8 234 158 179 EA 9E B3 234 173 147 EA AD 93 234 173 148 EA AD 94 234 173 149 EA AD 95
Numeric character reference Ꭓ Ꭓ ꭓ ꭓ ꭔ ꭔ ꭕ ꭕ

ഗണിതശാസ്ത്ര കൈ[തിരുത്തുക]

അക്ഷരം 𝚾 𝛘 𝛸 𝜒 𝜲 𝝌
Unicode name MATHEMATICAL BOLD
CAPITAL CHI
MATHEMATICAL BOLD
SMALL CHI
MATHEMATICAL ITALIC
CAPITAL CHI
MATHEMATICAL ITALIC
SMALL CHI
MATHEMATICAL BOLD ITALIC
CAPITAL CHI
MATHEMATICAL BOLD ITALIC
SMALL CHI
Encodings decimal hex decimal hex decimal hex decimal hex decimal hex decimal hex
Unicode 120510 U+1D6BE 120536 U+1D6D8 120568 U+1D6F8 120594 U+1D712 120626 U+1D732 120652 U+1D74C
UTF-8 240 157 154 190 F0 9D 9A BE 240 157 155 152 F0 9D 9B 98 240 157 155 184 F0 9D 9B B8 240 157 156 146 F0 9D 9C 92 240 157 156 178 F0 9D 9C B2 240 157 157 140 F0 9D 9D 8C
UTF-16 55349 57022 D835 DEBE 55349 57048 D835 DED8 55349 57080 D835 DEF8 55349 57106 D835 DF12 55349 57138 D835 DF32 55349 57164 D835 DF4C
Numeric character reference 𝚾 𝚾 𝛘 𝛘 𝛸 𝛸 𝜒 𝜒 𝜲 𝜲 𝝌 𝝌
അക്ഷരം 𝝬 𝞆 𝞦 𝟀
Unicode name MATHEMATICAL SANS-SERIF
BOLD CAPITAL CHI
MATHEMATICAL SANS-SERIF
BOLD SMALL CHI
MATHEMATICAL SANS-SERIF
BOLD ITALIC CAPITAL CHI
MATHEMATICAL SANS-SERIF
BOLD ITALIC SMALL CHI
Encodings decimal hex decimal hex decimal hex decimal hex
Unicode 120684 U+1D76C 120710 U+1D786 120742 U+1D7A6 120768 U+1D7C0
UTF-8 240 157 157 172 F0 9D 9D AC 240 157 158 134 F0 9D 9E 86 240 157 158 166 F0 9D 9E A6 240 157 159 128 F0 9D 9F 80
UTF-16 55349 57196 D835 DF6C 55349 57222 D835 DF86 55349 57254 D835 DFA6 55349 57280 D835 DFC0
Numeric character reference 𝝬 𝝬 𝞆 𝞆 𝞦 𝞦 𝟀 𝟀

These characters are used only as mathematical symbols. Stylized Greek text should be encoded using the normal Greek letters, with markup and formatting to indicate text style.

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. Asimov, Isaac (1963). The Human Brain. Boston: Houghton Mifflin.
  2. Zumdahl, Steven S. (2008). Chemistry (8th ed.). Cengage Learning. p. 201. ISBN 0547125321.
  3. Rickard, James N. Spencer, George M. Bodner, Lyman H. (2010). Chemistry : structure and dynamics (5th ed.). Hoboken, N.J.: Wiley. p. 357. ISBN 9780470587119.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
  4. IUPAC, Compendium of Chemical Terminology, 2nd ed. (the "Gold Book") (1997). Online corrected version:  (2006–) "Electronegativity".
  5. Unicode Code Charts: Greek and Coptic (Range: 0370-03FF)
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കൈ_(അക്ഷരം)&oldid=3913050" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്