കവാടം:ഇസ്ലാം/പണിപ്പുര

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഇസ്ലാമിക കവാടം പണിപ്പുരയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇസ്ലാമിക വിഷയങ്ങൾ, ഇസ്ലാമിക ചരിത്രം, ഇസ്ലാമിക വ്യക്തിത്വങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ വിക്കിയിൽ ഇതുവരെ എത്തിച്ചേരാത്ത ലേഖനങ്ങൾ ഇവിടെ നിർദ്ദേശിക്കാം. അത്തരം ലേഖനങ്ങൾ ആരംഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ആധികരികമായ അവലംബങ്ങൾ ചേർത്തു കൊണ്ട് ലേഖനങ്ങൾ തുടങ്ങാവുന്നതാണ്. ചുവപ്പ് നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലേഖനങ്ങൾ ഇതു വരെ ആരംഭിക്കാത്തവയെയാണ്. നീല നിറത്തിലുള്ളവ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ളവയാണ്.

ആരംഭിക്കാനുള്ളവ[തിരുത്തുക]

സ്വഹാബികൾ[തിരുത്തുക]

മിസ്അബ് ബിൻ ഉമൈർ അബ്ബാദ് ബിൻ ബഷർ
അബ്ബാസ് ഇബ്നു അബ്ദുൽ മുത്തലിബ്
അബ്ദുല്ലാഹിബ്നു അബ്ബാസ്
അബ്ദുല്ലാഹിബ്നു അബ്ദുൽ അസദ്
അബ്ദുല്ലാഹിബ്നു മസ്ഊദ്
അബ്ദുലാഹിബ്നു റവാഹ
അബ്ദുല്ലാഹിബ്നു സൈലം
അബ്ദുല്ലാഹിബ്നു ഉബയ്യ്
അബ്ദുല്ലഹിബ്നു ഉമ്മിമഖ്തൂം
അബ്ദുല്ലാഹിബ്നു സുബൈർ
അബ്ദുല്ലാഹിബ്നു ഹുദാഫ
അബ്ദുല്ലാഹിബ്നു ജഅഫർ
‎അബ്ദുറ് റഹ്മാനുബ്നു അബീബക്കർ
അബ്ദുറ് റഹ്മാനുബ്നു ഔഫ്
അബൂ അയ്യൂബിൽ അൻസാരി
അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ്
അബൂദറ് റുൽ ഗിഫാരി
അബൂ ദുജാന
അബൂ ഫുഹയറ
അബൂ ഹുദൈഫ ഇബ്നു മുഗീറ
അബൂ ഹുറയ്റ
അബൂ ലുബാബ ഇബ്നു അബ്ദുൽ മുൻദിർ
അബൂസുഫ്യാനുബുനു ഹർബ്
അബൂ സുഫ്യാനുബ്നു ഹാരിഥ്
അബൂ ഉബൈദ ഇബ്നു ജറ് റാഹ്
അബുൽ ആസ് ഇബ്നു റബീഅ
അബൂ ദർദാഅ്
അബൂ ഹുസദൈഫ ഇബ്നു ഉത്ബ

|col2 =

അബൂ മൂസൽ അഷ്അരി
Abu-Sa'id al-Khudri
Akib ibn Usaid
Al-Ala'a Al-Hadrami
Al-Bara' ibn Malik
ഹസൻ
ഹുസൈൻ
Al-Nahdiah
അലി
Aminah bint Wahab
അമ്മാർ ഇബ്നു യാസിർ
Amr ibn al-Jamuh
Amr ibn al-Aas
An-Numan ibn Muqarrin
Anas ibn Malik
Aqeel ibn Abi Talib
Bashir ibn Sa'ad
ബിലാൽ ഇബ്നു റബാഹ്
Bilal ibn al-Harith
Fadl ibn Abbas
Fatima bint Asad
Fatima bint Hizam
Fayruz al-Daylami
Habibah bint Ubayd-Allah
Halima Sadia
ഹംസ ബിൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ്
Harithah bint al-Muammil
Hatib ibn Abi Baitah

|col3 =

Hisham ibn Al-Aas
Hudhayfah ibn al-Yaman
Hujr ibn Adi
Ikrimah ibn Abi Jahl
Ja`far bin Abī Tālib
Julaybib
Khabbab ibn al-Aratt
Khalid ibn Sa`id
ഖാലിദ് ഇബ്നു വലീദ്
Khunais ibn Hudhaifa
Kumayl ibn Ziyad
Khuzaymat ibn sabet
Layla bint al-Minhal
Lubaba bint al-Harith
Lubaynah
മാലിക് ഇബ്നു ദീനാർ
Malik al-Dar
Malik ibn Ashter
Malik ibn Nuwayrah
Mus`ab ibn `Umair
Miqdad ibn Aswad
Muadh ibn Jabal
Muawiyah ibn Abu Sufyan
Mughira ibn Shu'ba
Muhammad ibn Abi Bakr
Muhammad ibn Maslamah
Nawfal ibn Khuwaylid
Nusaybah bint Ka'ab

|col4 =

Qatadah
Rab'ah ibn Umayah
Rabi'ah ibn al-Harith
Sa`ad ibn ar-Rabi`
Sa`ad ibn Abi Waqqas
Saffiyah bint ‘Abd al-Muttalib
Said ibn Aamir al-Jumahi
Sa'id ibn Zayd
Salim Mawla Abu Hudhayfah
സൽമാനുൽ ഫാരിസി
Suhayb ar-Rumi
ത്വൽഹ
Tamim al-Dari
Ubaydah ibn al-Harith
Umamah bint Zainab
ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ്
Umm Kulthum bint Ali
Umm Shareek
Umm Ubays
Uqbah ibn Amir
Urwah ibn Mas'ud
Usama ibn Zayd
Utbah ibn Ghazwan
ഉസ്‌മാൻ ബിൻ അഫ്ഫാൻ
Uthman ibn Hunaif
Wahb ibn Abd Manaf
Zayd ibn Arqam
സൈദ് ഇബ്നു ഹാരിഥ
Zayd ibn Suhan
സൈദ് ഇബ്നു ഥാബിത്
സൈനബ് ബിൻത് അലി

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കവാടം:ഇസ്ലാം/പണിപ്പുര&oldid=2300034" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്