വർഗ്ഗം:ഇന്ത്യയിലെ പർവ്വതങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
  • ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യയിലെ പർവ്വതങ്ങളെയും കൊടുമുടികളെയുമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
  • ഇവിടുത്തെ അംഗങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ പർവ്വതനിരകൾ എന്ന വർഗ്ഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പർവ്വതനിരയുടെ ഭാഗമാകാം.

ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ

ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ ആകെ 4 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ 4 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ, താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.