വിക്കിപീഡിയ:ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള പ്രമാണങ്ങൾ/പത്തായം 5

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

പ്രമാണം:3rd khaleepha usman (r) kahbar.JPG[തിരുത്തുക]

-->

ഉറവിടമില്ല Vssun 14:59, 18 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Qiblathain.JPG[തിരുത്തുക]

-->

ഉറവിടമില്ല Vssun 15:00, 18 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Qiblathaininside.JPG[തിരുത്തുക]

-->

ഉറവിടമില്ല Vssun 15:00, 18 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:മദീനമസ്ജിദ്.JPG[തിരുത്തുക]

-->

ഉറവിടമില്ല Vssun 15:01, 18 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:മദീന2.JPG[തിരുത്തുക]

-->

ഉറവിടമില്ല Vssun 15:01, 18 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Madeena mimber.JPG[തിരുത്തുക]

-->

ഉറവിടമില്ല Vssun 15:01, 18 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Madeena munavvara.JPG[തിരുത്തുക]

-->

ഉറവിടമില്ല Vssun 15:02, 18 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Madeena.JPG[തിരുത്തുക]

-->

ഉറവിടമില്ല Vssun 15:02, 18 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Madina.JPG[തിരുത്തുക]

-->

ഉറവിടമില്ല Vssun 15:03, 18 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:മഖ്ബറ ഹംസ(റ).JPG[തിരുത്തുക]

-->

ഉറവിടമില്ല Vssun 15:03, 18 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Masjid khuba.JPG[തിരുത്തുക]

-->

ഉറവിടമില്ല Vssun 15:04, 18 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Masjid khuba puram.JPG[തിരുത്തുക]

-->

ഉറവിടമില്ല Vssun 15:05, 18 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Uhd.JPG[തിരുത്തുക]

-->

ഉറവിടമില്ല Vssun 15:06, 18 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Kaladi shankarabirthplace.jpg[തിരുത്തുക]

-->

ഉറവിടം, അനുമതി എന്നിവയില്ല Vssun 15:06, 18 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Khaimas.JPG[തിരുത്തുക]

-->

ഉറവിടം ചേർക്കുക Vssun 16:17, 18 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:To mina3.jpg[തിരുത്തുക]

-->

ഉറവിടം ചേർക്കുക Vssun 16:18, 18 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Thavaf4.jpg[തിരുത്തുക]

-->

ഉറവിടം ചേർക്കുക Vssun 16:19, 18 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Thavaf3.jpg[തിരുത്തുക]

-->

ഉറവിടം ചേർക്കുക Vssun 16:19, 18 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Thavaf2.jpg[തിരുത്തുക]

-->

ഉറവിടം ചേർക്കുക Vssun 16:20, 18 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Thavaf1.jpg[തിരുത്തുക]

-->

ഉറവിടം ചേർക്കുക Vssun 16:20, 18 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Makkah4.jpg[തിരുത്തുക]

-->

ഉറവിടം ചേർക്കുക Vssun 16:21, 18 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Makkah3.jpg[തിരുത്തുക]

-->

ഉറവിടം ചേർക്കുക Vssun 16:23, 18 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Makkah1.jpg[തിരുത്തുക]

-->

ഉറവിടം ചേർക്കുക Vssun 16:26, 18 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:In mina2.jpg[തിരുത്തുക]

-->

ഉറവിടം ചേർക്കുക Vssun 16:26, 18 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:In mina1.jpg[തിരുത്തുക]

-->

ഉറവിടം ചേർക്കുക Vssun 16:27, 18 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Kumaran Asan Stamp.jpg[തിരുത്തുക]

-->

ഉറവിടം നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടു Vssun 12:36, 14 മാർച്ച് 2010 (UTC)

ഇവിടെ (Conditions for reproduction of Stamp Images എന്ന തലക്കെട്ട് കാണുക) പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു പ്രകാരം ഇന്ത്യൻ തപാൽ സ്റ്റാമ്പിന്റെ ചിത്രത്തിന്റെ ഉറവിടം നിർബന്ധമല്ല. പക്ഷേ മറ്റ് നിരവധി നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചിട്ടില്ല.--പ്രവീൺ:സം‌വാദം 09:39, 15 മാർച്ച് 2010 (UTC)

ഉറവിടം വേണം എന്നത് വിക്കിപീഡിയയിലെ പ്രമാണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ ആവശ്യമല്ലേ? --Vssun 11:37, 21 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Ho-Chi-Minh.jpg[തിരുത്തുക]

-->

ഉറവിടം നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടു Vssun 15:23, 19 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Vietnam‍ map.jpg[തിരുത്തുക]

-->

ഉറവിടം നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടു. Vssun 15:25, 19 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Hồ Chí Minh Official Picture.jpg[തിരുത്തുക]

-->

ഉറവിടം നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടു Vssun 15:26, 19 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Tkmadhavan003.jpg[തിരുത്തുക]

-->

ഉറവിടം, അനുമതി എന്നിവയില്ല Vssun 15:32, 19 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Tkmadhavan004.jpg[തിരുത്തുക]

-->

ഉറവിടമില്ല Vssun 15:32, 19 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Tkmadhavan002.jpg[തിരുത്തുക]

-->

ഉറവിടമില്ല Vssun 15:33, 19 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Tkmadhavan.jpg[തിരുത്തുക]

-->

ഉറവിടമില്ല Vssun 15:34, 19 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Pmg.jpg[തിരുത്തുക]

-->

അനുമതി യോഗ്യമല്ല. 1923-നുമുൻപ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചിത്രങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഇത് ബാധകമാകുകയുള്ളൂ.. 1950-നു മുൻപുള്ളതാണെങ്കിൽ {{PD-India}} ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. എങ്കിലും ചിത്രം 50-നു മുൻപുള്ളതാണെന്ന് കരുതുന്നില്ല Vssun 15:43, 19 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Nelson Mandela.JPG[തിരുത്തുക]

-->

ഉറവിടം നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടു Vssun 15:47, 19 മാർച്ച് 2010 (UTC)

നീക്കം ചെയ്യാം--ഷാജി 01:34, 22 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:മക്ക1.jpg[തിരുത്തുക]

-->

ഉറവിടം ചേർക്കുക Vssun 15:58, 19 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Madatthil varavu.jpg[തിരുത്തുക]

-->

ഉറവിടമില്ല Vssun 16:04, 19 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:ഓണം-അരിമാവ്-കോലം.jpg[തിരുത്തുക]

-->

വാണിജ്യാവശ്യത്തിനു യോഗ്യമല്ലാത്ത ചിത്രം Vssun 16:07, 19 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:തൃക്കാക്കരയപ്പൻ‍പാലക്കാട്.jpg[തിരുത്തുക]

-->

നോൺ കമേഴ്സ്യൽ ലൈസൻസ് Vssun 16:14, 19 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:PAC-C-C.jpg[തിരുത്തുക]

-->

അനുമതി + ഉറവിടം ചേർക്കുക Vssun 12:20, 20 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:PAC-P-P.jpg[തിരുത്തുക]

-->

അനുമതി + ഉറവിടം ചേർക്കുക Vssun 12:21, 20 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:PAC-P-C.jpg[തിരുത്തുക]

-->

അനുമതി + ഉറവിടം ചേർക്കുക Vssun 12:21, 20 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:PAC-A-A.jpg[തിരുത്തുക]

-->

അനുമതി + ഉറവിടം ചേർക്കുക Vssun 12:21, 20 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Dubai creek.jpg[തിരുത്തുക]

-->

ചിത്രകാരൻ/ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല Vssun 12:41, 20 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Creek side.jpg[തിരുത്തുക]

-->

ചിത്രകാരൻ/ഉറവിടം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല Vssun 12:44, 20 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Creek bird eye.jpg[തിരുത്തുക]

-->

ചിത്രകാരൻ/ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല Vssun 12:45, 20 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Stratus red.jpg[തിരുത്തുക]

-->

ഉറവിടം ചേർക്കണം Vssun 12:50, 20 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Cumulus 2.jpg[തിരുത്തുക]

-->

ഉറവിടം ചേർക്കണം Vssun 13:19, 20 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Cirro stratus.jpg[തിരുത്തുക]

-->

രചയിതാവ്/ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല Vssun 13:20, 20 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Cirro cumulus.jpg[തിരുത്തുക]

-->

രചയിതാവ്/ഉറവിടം ചേർക്കണം Vssun 13:21, 20 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Cirrus 1.jpg[തിരുത്തുക]

-->

രചയിതാവ്/ഉറവിടം ചേർക്കണം Vssun 13:22, 20 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Cloud types.jpg[തിരുത്തുക]

-->

ഉറവിടം വേണം Vssun 13:23, 20 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Abbey Waterfall.jpg[തിരുത്തുക]

-->

വിക്കിപീഡിയയിൽ ഉപയോഗിക്കാനാകാത്ത നോൺകമ്യേഴ്സ്യൽ അനുമതി Vssun 10:28, 21 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Malayala Manorama.jpg[തിരുത്തുക]

-->

ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി ചേർക്കണം Vssun 15:06, 21 മാർച്ച് 2010 (UTC)

ചേർത്തിട്ടുണ്ട്--Rameshng:::Buzz me :) 16:47, 21 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Kunju.jpg[തിരുത്തുക]

-->

ലേഖനത്തിൽ ഈ കാർട്ടൂണിനെക്കുറീച്ച് വ്യക്തമായി പരാമർശിക്കാത്തതിനാൽ, ന്യായോപയോഗപ്രകാരം ഉപയോഗിക്കാനാവില്ലെന്ന് കരുതുന്നു. Vssun 15:07, 21 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Mm1.JPG[തിരുത്തുക]

-->

ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി ചേർക്കണം Vssun 15:08, 21 മാർച്ച് 2010 (UTC)

ഉപപത്തി ചേർത്തു. ഉറവിടം ചേർക്കാൻ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത ഉപയോക്താവിനോടാവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്> --Vssun 10:22, 28 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Mathrubhumi.JPG[തിരുത്തുക]

-->

ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി ചേർക്കണം Vssun 15:08, 21 മാർച്ച് 2010 (UTC)

ലൈസൻസ് ശരിയാക്കി നിലനിർത്താമല്ലോ മൻ‌ജിത് കൈനി 15:25, 21 മാർച്ച് 2010 (UTC)

ഇക്കാരണം കൊണ്ട് ഇതേ വരെ ഒന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല മഞ്ജിത്തേ.. എങ്കിലും അതിന്റെ ആവശ്യകത ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഇട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. --Vssun 15:50, 21 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Climatemapusofa.jpg[തിരുത്തുക]

-->

ഉറവിടം നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടു Vssun 15:21, 21 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:വില്യംലോഗൻ.jpg[തിരുത്തുക]

-->

ഉറവിടമില്ല Vssun 15:59, 25 മാർച്ച് 2010 (UTC)

  • ഉറവിടം ചേർത്തു. പി.ഡി. ആർട്ട് എന്ന ഫലകത്തിൽ ഉറവിടം ചേർക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥ കാണുന്നില്ല., അതില്ലാതെ എവിടെ ഉറവിടം ചേർക്കും? --Challiovsky Talkies ♫♫ 07:02, 27 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Loganfamilyemblem.jpg[തിരുത്തുക]

-->

ഉറവിടമില്ല Vssun 15:59, 25 മാർച്ച് 2010 (UTC)

  • ചേർത്തു. പി.ഡി. ആർട്ട് എന്ന ഫലകത്തിൽ ഉറവിടം ചേർക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥ കാണുന്നില്ല., അതില്ലാതെ എവിടെ ഉറവിടം ചേർക്കും--Challiovsky Talkies ♫♫ 07:02, 27 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Wagagate.jpg[തിരുത്തുക]

-->

ഉറവിടം, അനുമതിപത്രം ചേർത്തിട്ടില്ല Vssun 15:25, 21 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Wagagae.jpg[തിരുത്തുക]

-->

ഉറവിടം, അനുമതിപത്രം ചേർത്തിട്ടില്ല Vssun 15:26, 21 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Konya.gif[തിരുത്തുക]

-->

പകർപ്പവകാശമുള്ള ഉറവിടം Vssun 15:32, 21 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:ഷാർജ.jpg[തിരുത്തുക]

-->

മറ്റൊരാളുടെ ചിത്രം. ഒ.ടി.ആർ.എസ്. മുഖേന അനുമതി സ്ഥിരീകരിക്കണം. Vssun 15:42, 21 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Madhyamamdailylogo.jpg[തിരുത്തുക]

-->

ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി ചേർക്കുക Vssun 15:42, 22 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:GULFMadhyamamdailylogo-14-01-2008.jpg[തിരുത്തുക]

-->

ഈ സന്ദേശം ന്യായോപയോഗപ്രകാരം യോഗ്യമല്ല എന്നുകരുതുന്നു. Vssun 15:48, 22 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Desabhimani logo.jpg[തിരുത്തുക]

-->

ലൈസൻസ് തെറ്റാണ്. പത്രത്താളിന്റെ ചിത്രത്തിൽ ലോഗോ വ്യക്തമായി കാണാം എന്നതിനാൽ പ്രത്യേകം ലോഗോയുടെ ആവശ്യമില്ലെന്നു കരുതുന്നു. മറ്റു പത്രങ്ങളുടെ തലക്കെട്ടിന്റെ ചിത്രങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും ഇതേ അഭിപ്രായം തന്നെ Vssun 15:49, 22 മാർച്ച് 2010 (UTC)

ലൈസൻസ് തെറ്റാണ്. ഇത് നീക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു. --Rameshng:::Buzz me :) 11:10, 23 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Deshabhimani Cover Page.JPG[തിരുത്തുക]

-->

ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി വേണം Vssun 15:51, 22 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:മത്തൻ.JPG[തിരുത്തുക]

-->

ഉറവിടം ചേർക്കുക Vssun 15:57, 22 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:ശീമച്ചക്ക.jpg[തിരുത്തുക]

-->

ഉറവിടം ചേർക്കുക Vssun 15:58, 22 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Jackfruit1.jpg[തിരുത്തുക]

-->

ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല. ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിൽ മറ്റൊരു ചിത്രമാണ്. Vssun 16:01, 22 മാർച്ച് 2010 (UTC)

നീക്കം ചെയ്യാം --Anoopan| അനൂപൻ 16:06, 22 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Shivapuri Baba.jpg[തിരുത്തുക]

-->

ഉറവിടം നിലവിലില്ല Vssun 15:14, 23 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Pfi flag1.jpg[തിരുത്തുക]

-->

തെറ്റായ അനുമതി Vssun 15:25, 23 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Gamespeopleplaybookcover.jpg[തിരുത്തുക]

-->

ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി ചേർക്കണം Vssun 12:19, 20 മാർച്ച് 2010 (UTC)

വിനിമയാപഗ്രഥനം എന്ന ലേഖനത്തിൽ ഈ ചിത്രം ന്യായോപയോഗപ്രകാരം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് സ്കോപ്പില്ല എന്നു കരുതുന്നു. അതുകൊണ്ട് നീക്കം ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. --Vssun 13:51, 27 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:വിഷുഉത്സവം.JPG[തിരുത്തുക]

-->

ഛായാഗ്രാഹകൻ ഈ അനുമതിപ്രകാരം മറ്റെവിടെയെങ്കിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഈ അനുമതി, ഒ.ടി.ആർ.എസ്. പ്രകാരം സ്ഥിരീകരിക്കണം. Vssun 10:53, 24 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:തേരുംകുതിരയും.JPG[തിരുത്തുക]

-->

ഛായാഗ്രാഹകൻ ഈ അനുമതിപ്രകാരം മറ്റെവിടെയെങ്കിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഈ അനുമതി, ഒ.ടി.ആർ.എസ്. പ്രകാരം സ്ഥിരീകരിക്കണം Vssun 10:54, 24 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:വള്ളംകളി3.jpg[തിരുത്തുക]

-->

ഉറവീടം, പകർപ്പവകാശസംരക്ഷിതമാണ് Vssun 10:57, 24 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:നിറപ്റയും-നിലവിളക്കും.jpg[തിരുത്തുക]

-->

ഉറവിടം, പകർപ്പവകാശസംരക്ഷിതം Vssun 10:59, 24 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Kerala gov emblem.jpg[തിരുത്തുക]

-->

കോമൺസിൽ മറ്റൊരു മുദ്രയുണ്ട്. ഇത് അനാവശ്യമാണെന്ന് കരുതുന്നു Vssun 11:01, 24 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:സംഗീതനാടക‍അക്കാദമി-തൃശൂർ.jpg[തിരുത്തുക]

-->

ഉറവിടമില്ല Vssun 11:11, 24 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:സെറ്റ്-മുണ്ട്.jpg[തിരുത്തുക]

-->

ഉറവിടമില്ല Vssun 11:11, 24 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:ബോൾഗാട്ടി.jpg[തിരുത്തുക]

-->

ഉറവിടമില്ല Vssun 11:12, 24 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Paddyfileds.jpg[തിരുത്തുക]

-->

വിക്കിപീഡിയക്ക് യോജിക്കാത്ത നോൺകമേഴ്സ്യൽ അനുമതി Vssun 11:14, 24 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:കൊച്ചി-തുറമുഖം1.jpg[തിരുത്തുക]

-->

ഉറവിടമില്ല Vssun 11:15, 24 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:SamuelBeckett1.jpg[തിരുത്തുക]

-->

Deleted from English wiki Anoopan| അനൂപൻ 11:32, 24 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:KU 2.jpg[തിരുത്തുക]

-->

ഉറവിടം നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടു Vssun 11:37, 24 മാർച്ച് 2010 (UTC)

കോമൺസ് ചിത്രമുണ്ട്. --Vssun 07:17, 31 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Pic4.jpg[തിരുത്തുക]

-->

ഉറവിടം, അനുമതി എന്നിവയില്ല Vssun 11:41, 24 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Travancoremp.jpg[തിരുത്തുക]

-->

ഉറവിടമില്ല Vssun 11:46, 24 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:കാവ്തീണ്ടൽ.jpg[തിരുത്തുക]

-->

വിക്കിപീഡിയയിൽ ഉപയോഗിക്കാനാകാത്ത, നോൺ കമേഴ്സ്യൽ അനുമതി Vssun 11:49, 24 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:കാർമൽ‍ഹൈ-സെ-ചാലക്കുടി.jpg[തിരുത്തുക]

-->

ഉറവിടം ചേർത്തിട്ടില്ല Vssun 11:52, 24 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:ചാലക്കുടിപ്പുഴ2.jpg[തിരുത്തുക]

-->

ഉറവിടം ചേർത്തിട്ടില്ല Vssun 11:53, 24 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:ചാലക്കുടിഫയർസ്റ്റേഷൻ.jpg[തിരുത്തുക]

-->

ഉറവിടം ചേർത്തിട്ടില്ല Vssun 11:54, 24 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Panampillydown.JPG[തിരുത്തുക]

-->

അനുമതി ചേർക്കുക Vssun 11:55, 24 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Bustand chalakudy.jpg[തിരുത്തുക]

-->

ഉറവിടം ചേർത്തിട്ടില്ല Vssun 11:56, 24 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:സതേർണ്കോളേജ്ചാലക്കുടി.jpg[തിരുത്തുക]

-->

ഉറവിടം ചേർത്തിട്ടില്ല Vssun 11:57, 24 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:സർക്കാർവിദ്യാലയംചലക്കുടി.jpg[തിരുത്തുക]

-->

ഉറവിടം ചേർത്തിട്ടില്ല Vssun 11:57, 24 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:ചാലക്കുടിപ്പാലം.jpg[തിരുത്തുക]

-->

ഉറവിടം ചേർത്തിട്ടില്ല Vssun 11:58, 24 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Karmel stadium.jpg[തിരുത്തുക]

-->

ഉറവിടം പകർപ്പവകാശസംരക്ഷിതം Vssun 12:00, 24 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:ചാലക്കുടി‍-നഗരസഭ.jpg[തിരുത്തുക]

-->

ഉറവിടം ചേർത്തിട്ടില്ല Vssun 12:00, 24 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:ചാലക്കുടി നോർത്ത് ജങ്ഷൻ.jpg[തിരുത്തുക]

-->

ഉറവിടം ചേർത്തിട്ടില്ല Vssun 12:01, 24 മാർച്ച് 2010 (UTC)