ദ്വിമാന ജ്യാമിതീയ രൂപങ്ങളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ജ്യാമിതിയിലും യൂക്ലീഡിയൻ ജ്യാമിതിയിലും വരുന്ന ദ്വിമാന ജ്യാമിതീയ രൂപങ്ങളുടെ (Two-dimensional geometric shape)‌പട്ടികയാണിത്.

സാധാരണയായി നേർരേഖകൾകൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവ[തിരുത്തുക]

പ്രധാന ലേഖനം: ബഹുഭുജം

കൃത്യമായ വക്കുകളോടുകൂടിയ ബഹുഭുജങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

വക്രമായവ[തിരുത്തുക]

പ്രധാന ലേഖനം: വക്രങ്ങളുടെ പട്ടിക

വൃത്ത ചാപങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചവ[തിരുത്തുക]

വൃത്ത ചാപങ്ങൾ അല്ലാത്ത വക്രങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചവ[തിരുത്തുക]