തുടങ്ങിയിടത്ത് തന്നെ തിരിച്ചെത്തുന്ന വക്രരേഖ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ഭൗതികഗണിതത്തിൽ, സ്ഥലകാലത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിടത്ത് തന്നെ തിരിച്ചെത്തുന്ന ഒരു വസ്തു ലോറൻഷ്യൻ മാനിഫോൾഡിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ലോകരേഖയാണ് തുടങ്ങിയിടത്ത് തന്നെ തിരിച്ചെത്തുന്ന വക്രരേഖ(Closed timelike curve).