പക്ഷാന്തരമായ പുരാവൃത്തം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Speculative fiction
Alternate history
Fantasy fiction
Horror fiction
Science fiction
Other
Iris centralheterochromy.jpg Speculative fiction കവാടം

യഥാർത്ഥ ലോകത്തിന്റെ പുരാവൃത്തിയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച പുരാവൃത്തി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ലോകങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന കഥകൾ പറയുന്ന കാല്പനികതയുടെ ഒരു തരമാണ് പക്ഷാന്തരമായ പുരാവൃത്തം.