കവാടം:ജ്യോതിഃശാസ്ത്രം/ഗ്രഹസ്ഥാനങ്ങൾ/2018 ജൂലൈ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ഗ്രഹം ഖഗോളരേഖാംശം അവനമനം ദിഗംശം ഉന്നതി ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം കാന്തിമാനം ഉദയം അസ്തമയം രാശി
ബുധൻ 9മ,25മി.30സെ. +13°54'37" 334°38മി.23സെ. -62°-42'-45" 0.79AU 0.59 2.33 am 2.59 pm ചിങ്ങം
ശുക്രൻ 10മ.34മി.16സെ. +10°15'45" 305°18മി.46സെ. -54°-24'-2" 0.95 AU -4.17 3.45 am 4.06 pm ചിങ്ങം
ചൊവ്വ 20മ.44മി.20സെ. -24°18'36" 177°48മി.43സെ. 54°51'50" 0.40 AU -2.58 2.19 pm 1.48 am മകരം
വ്യാഴം 14മ.45മി.1സെ. -14°51'49" 255°6മി.42സെ. -1°-16'-60" 4.96 AU -2.21 8.13 am 7.53 pm തുലാം
ശനി 18മ.18മി.41സെ. -22°32'6" 225°27മി.12സെ. 42°19'39" 9.10 AU 0.11 11.53 am 11.25 pm ധനു
യുറാനസ് 2മ.1മി.24സെ. +11°46'51" 79°58മി.32സെ. 11°13'1" 20.02 AU 5.81 7.07 pm 7.32 am മേടം
നെപ്റ്റ്യൂൺ 23മ.11മി.7സെ. -6°18'15" 112°32മി.48സെ. 48°25'6" 29.32 AU 7.85 4.31 pm 4.28 am മേടം