കവാടം:ജീവശാസ്ത്രം/പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
General ജീവൻ | വംശം | ജീവശാസ്ത്രം
പരിണാമം (Intro) പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണം | ജനിതകഭ്രംശം | ലൈംഗിക നിർദ്ധാരണം | speciation | പ്രകാരാന്തരീകരണം | gene flow
വംശവൃക്ഷം ജൈവശാഖാവർഗ്ഗീകരണവിജ്ഞാനീയം | ജന്തുക്കൾ | സസ്യങ്ങൾs | പൂപ്പൽ | protists | ബാക്റ്റീരിയ | archaea | prokaryote | eukaryote | three-domain system | angiosperms | ഷഡ്‌പദം | കക്ക | nematodes | viruses
Classification of man Primate | സസ്തനി | vertebrate | craniata | chordate | deuterostome | ജന്തു
ജീവശാസ്ത്രചരിത്രം Great Chain of Being | omne vivum ex ovo | ജീവശാസ്ത്രത്തിന്റേയും കാർബോണികരസതന്ത്രത്തിന്റേയും സമയരേഖ
History of... ecology | evolutionary biology | geography | model organisms | molecular biology | paleontology
ജൈവരസതന്ത്രം DNA | RNA | മാംസ്യം | ദീപനരസം | protein folding | കാർബോഹൈഡ്റേറ്റുകൾ | [കൊഴുപ്പ് ]] | glycolysis | citric acid cycle | electron transport chain | oxidative phosphorylation | പ്രകാശസംശ്ലേഷണം | മാംസ്യങ്ങളുടെ ഘടന
ജനിതക ശാസ്ത്രം (Intro) Gene | ജ്നോം | karyotype | transcription | translation | recombination | chromosome | Mendelian inheritance | phenotype | genotype | epigenetics | splicing | mutation | genetic fingerprint | chromatin | classical genetics | ecological genetics | molecular genetics | population genetics | quantitative genetics
The കോശം കോശഭിത്തി | കോശസ്തരം | കോശപഞ്ജരം | മൈറോക്കൊണ്ട്രിയ | chloroplast | കോശമർമ്മം | endoplasmic reticulum | Golgi apparatus | കോശചക്രം | mitosis | [ചയാപചയം]] | cell signaling | protein targeting
Life cycle DNA replication | reproduction | ploidy | ബീജോല്പ്പത്തി | alternation of generations | oogenesis | parasitism | evolution of sex | meiosis | senescence
Development Tissues | fertilization | embryogenesis | gastrulation | neurulation | organogenesis | differentiation | morphogenesis | metamorphosis | ontogeny
Lab techniques ജനിതകസാങ്കേതികം | transformation | ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറെസിസ് | ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫി | centrifugation | cell culture | DNA ശ്രേണീകരണം | DNA microarray | green fluorescent protein | vector | enzyme assay | protein purification | Western blot | Northern blot | Southern blot | restriction enzyme | polymerase chain reaction | two-hybrid screening | in vivo - in vitro - in silico
Life history Altricial - precocial | sex ratio
Behaviour Altruism - cooperation - foraging - learning - parental care - sexual conflict - territoriality
പരിസ്ഥിതിവിജ്ഞാനീയം ജൈവപിണ്ഡം | ഭക്ഷ്യശൃംഖല | സൂചക സ്പീഷീസ് | വംശനാശം | ആവാസവ്യവസ്ഥ | സ്പീഷീസ് വിതരണം | Gaia theory | metapopulation
Conservation Biodiversity | biodiversity hotspot | nature reserve | edge effect | Allee effect | corridor | fragmentation | pollution | invasive species | in situ - ex situ | seedbank | environmental economics
Field techniques Belt transect | mark and recapture | species discovery curve
Other fields ശരീരഘടനാശാസ്ത്രം | astrobiology | ജൈവനരവംശശാസ്ത്രം | സസ്യശാസ്ത്രം | ജൈവസാങ്കേതികം | ജൈവവിവരവിജ്ഞാനീയം | പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രം | സ്വാഭാവരൂപീകരണശാസ്‌ത്രം | മനുഷ്യജീവശാസ്ത്രം | സാമുദ്രികജീവശാസ്ത്രം | സൂക്ഷ്മാണുശാസ്ത്രം | natural history | ജീവന്റെ ഉത്ഭവം | paleontology | പരാദവിജ്ഞാനീയം | രോഗലക്ഷണശാസ്ത്രം | ഔഷധശാസ്ത്രം | വംശജനിതകവിജ്ഞാനീയം | ശരീരശാസ്ത്രം | സംശ്ലേഷണജീവശാസ്ത്രം | വ്യവസ്ഥാജീവശാസ്ത്രം | വർഗ്ഗീകരണധർമ്മം | ജന്തുശാസ്‌ത്രം
Assessment Nobel Prize in Physiology or Medicine
See also Template:History of biology