ഹോളോകോസ്റ്റിന്റെ മുഖ്യസൂത്രധാരന്മാർ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
(List of major perpetrators of the Holocaust എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

ഹോളോകോസ്റ്റിന്റെമുഖ്യസൂത്രധാരന്മാരുടെ പട്ടികയാണിത്.

Name Photograph Date of birth Date of death Age at death Role Fate
Hitler, AdolfAdolf Hitler Error in Template:Date table sorting: 'April' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'April' is not a valid month 56 വർഷം, 10 ദിവസം Leader of the Nazi Party during the Third Reich

Chancellor of Germany
Führer

Committed suicide by gunshot[1][2]
Himmler, Heinrich LuitpoldHeinrich Luitpold Himmler Error in Template:Date table sorting: 'October' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'May' is not a valid month 44 വർഷം, 228 ദിവസം Reichsführer-SS

Chief of German Police
Reich Minister of the Interior

Arrested; committed suicide by biting down on a cyanide capsule
Heydrich, Reinhard Tristan EugenReinhard Tristan Eugen Heydrich Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'June' is not a valid month 38 വർഷം, 89 ദിവസം Chief of the Reich Main Security Office

Deputy Reich-Protector of Bohemia and Moravia (acting Protector)

Assassinated in Operation Anthropoid
Eichmann, Otto AdolfOtto Adolf Eichmann Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'May' is not a valid month 56 വർഷം, 73 ദിവസം Head of the Gestapo Office of Jewish Affairs (RSHA Sub-Department IV-B4). Charged by Reinhard Heydrich with facilitating and managing the mass deportations of Jews to ghettos and extermination camps in Eastern Europe. Evaded arrest after the war and escaped to Argentina in 1950. Discovered and kidnapped by Israeli agents in May 1960; subsequently brought to Israel, tried and executed by hanging in June 1962.
Göring, Hermann WilhelmHermann Wilhelm Göring Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'October' is not a valid month 53 വർഷം, 276 ദിവസം Commander-in-Chief of the Luftwaffe
President of the Reichstag
Reichsminister of Aviation
Sentenced to death by hanging; committed suicide by cyanide poisoning
Müller, HeinrichHeinrich Müller Error in Template:Date table sorting: 'April' is not a valid month SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei, Chief of the Gestapo 1939–1945 Disappeared; possibly killed in Berlin during May 1945 (unconfirmed)
Globocnik, OdiloOdilo Globocnik Error in Template:Date table sorting: 'April' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'May' is not a valid month 41 വർഷം, 40 ദിവസം SS and Police Leader in the General Government

Head of Operation Reinhard

Committed suicide by cyanide poisoning
Eicke, TheodorTheodor Eicke Error in Template:Date table sorting: 'October' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'February' is not a valid month 50 വർഷം, 132 ദിവസം A major figure in the creation of the Nazi concentration camps

First commander of SS Division Totenkopf, which became notorious for its war crimes.

Killed in action
Glücks, RichardRichard Glücks Error in Template:Date table sorting: 'April' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'May' is not a valid month 56 വർഷം, 18 ദിവസം Head of Concentration Camp Operations (Amt D: Konzentrationslagerwesen) in the SS Main Economic and Administrative Department (SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamt) Committed suicide by cyanide poisoning
Kaltenbrunner, ErnstErnst Kaltenbrunner പ്രമാണം:ErnstKaltenbrunner1944.jpg Error in Template:Date table sorting: 'October' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'October' is not a valid month 43 വർഷം, 12 ദിവസം Chief of the Reich Main Security Office after Heydrich was assassinated
President of Interpol
Executed by hanging
Goebbels, Paul JosephPaul Joseph Goebbels Error in Template:Date table sorting: 'October' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'May' is not a valid month 47 വർഷം, 184 ദിവസം Ministry of Public Enlightenment and Propaganda

High-ranking Nazi Party member

Committed suicide by gunshot
Frank, Hans MichaelHans Michael Frank Error in Template:Date table sorting: 'May' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'October' is not a valid month 46 വർഷം, 146 ദിവസം Governor-General of the General Government Executed by hanging
Seyss-Inquart, ArthurArthur Seyss-Inquart Error in Template:Date table sorting: 'July' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'October' is not a valid month 54 വർഷം, 86 ദിവസം Ruler of the Netherlands after its conquest, and effectively deputy to Hans Frank in occupied Poland Executed by hanging
Daluege, KurtKurt Daluege Error in Template:Date table sorting: 'September' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'October' is not a valid month 49 വർഷം, 39 ദിവസം Chief of the Ordnungspolizei

Deputy Reich-Protector of Bohemia and Moravia (acting Protector)
Organized the massacres of the Czech villages of Lidice and Ležáky after the assassination of Heydrich

Executed by hanging
Günther, HansHans Günther Error in Template:Date table sorting: 'August' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'May' is not a valid month 34 വർഷം, 256 ദിവസം Elder brother of Rolf Günther; head of the Central Office for Jewish Emigration in Prague (1939–1945).
Directly in charge of the Final Solution in the Protectorate of Bohemia and Moravia
Killed by Czech partisans during the Prague Uprising
Günther , RolfRolf Günther Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'August' is not a valid month 32 വർഷം, 219 ദിവസം First deputy to Adolf Eichmann in the Gestapo Office of Jewish Affairs and head of the "Emigration Section" (RSHA Sub-Department IV-B4-a). Direct overseer of the deportations of Jews to concentration camps; personally oversaw the deportations of Greek Jews.
Chief of Security Police and SD in Vienna (1943–1944) and in Prague (1944–1945)
Taken into American custody in May 1945; committed suicide by cyanide poisoning in August 1945.
Novak, FranzFranz Novak Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'October' is not a valid month 70 വർഷം, 284 ദിവസം Deputy to Adolf Eichmann in the Office of Jewish Affairs; logistics and timetable coordinator for railway deportations of Jews under Rolf Günther (RSHA Sub-Department IV-B4-a-"Transport"). Arrested in 1961; tried and acquitted in 1964 and 1966. Sentenced to 9 years in 1969; verdict reduced to 7 years in 1972; pardoned by the President of Austria with credit for time served.
Pohl, Oswald LudwigOswald Ludwig Pohl Error in Template:Date table sorting: 'June' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'June' is not a valid month 58 വർഷം, 343 ദിവസം Chief of the SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamt (SS Main Economic and Administrative Department), the central SS financial office responsible for overall administration of the concentration camps. Executed by hanging
Greiser, ArthurArthur Greiser Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'July' is not a valid month 49 വർഷം, 180 ദിവസം Gauleiter of Wartheland; active participant in organising the Holocaust in Poland Executed by hanging
Brunner, AloisAlois Brunner Error in Template:Date table sorting: 'April' is not a valid month c. 2010 c. 98 Deputy to Adolf Eichmann; organised the deportations of at least 140,000 Jews from France, Greece, Slovakia and Austria. Commandant of the Drancy internment camp Escaped to Egypt around 1954, then fled to Syria. Served as a consultant to the al-Assad regime on torture techniques; died in Syria of natural causes around 2010.
Dannecker, TheodorTheodor Dannecker Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'December' is not a valid month 32 വർഷം, 258 ദിവസം Deputy to Adolf Eichmann; Head of the SD Hauptamt – Judenreferat (SD Head Office – Jewish Affairs Department) for Paris: September 1940 – July 1942

In charge of the Final Solution in Bulgaria, the Balkans and Hungary (from 1943)

Arrested by the U.S. military; committed suicide
Bormann, Martin LudwigMartin Ludwig Bormann Error in Template:Date table sorting: 'June' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'May' is not a valid month 44 വർഷം, 319 ദിവസം Head of the Nazi Party Chancellery

Private Secretary to Adolf Hitler

Sentenced to death by hanging in absentia; believed to have committed suicide to avoid capture in Berlin; the buried body was not found until 1972; the remains were conclusively identified in 1998.[3][4]
Rosenberg, Alfred ErnstAlfred Ernst Rosenberg Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'October' is not a valid month 53 വർഷം, 277 ദിവസം Nazi theoretician and head of the Reich Ministry for the Occupied Eastern Territories Executed by hanging
Brandt, Rudolf HermannRudolf Hermann Brandt Error in Template:Date table sorting: 'June' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'June' is not a valid month 39 വർഷം, 0 ദിവസം Chief of the Ministerial Office of the Reich Ministry of the Interior and personal deputy of administration to Heinrich Himmler Executed by hanging
Freisler, RolandRoland Freisler Error in Template:Date table sorting: 'October' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'February' is not a valid month 51 വർഷം, 96 ദിവസം Prominent lawyer/judge and State Secretary of the Reich Ministry of Justice and President of the People's Court (Volksgerichtshof) in Nazi Germany. Between 1942 and 1945, more than 5,000 death sentences were handed out, and of these, 2,600 through the court's First Senate, which Freisler headed Killed during an Allied bombing raid
Keitel, Wilhelm Bodewin Johann GustavWilhelm Bodewin Johann Gustav Keitel Error in Template:Date table sorting: 'September' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'October' is not a valid month 64 വർഷം, 24 ദിവസം Minister of War and chief of the Supreme Command of the Armed Forces Executed by hanging
Höfle, Hermann Julius "Hans"Hermann Julius "Hans" Höfle പ്രമാണം:Hermann Julius Hoefle.jpg Error in Template:Date table sorting: 'June' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'August' is not a valid month 51 വർഷം, 62 ദിവസം Coordinator of Operation Reinhard Arrested; committed suicide by hanging
Thomalla, Richard WolfgangRichard Wolfgang Thomalla Error in Template:Date table sorting: 'October' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'May' is not a valid month 41 വർഷം, 201 ദിവസം Head of extermination camp construction during Operation Reinhard Executed by the NKVD (presumed)
Lambert, Erwin HermannErwin Hermann Lambert Error in Template:Date table sorting: 'December' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'October' is not a valid month 66 വർഷം, 313 ദിവസം Head of gas chamber construction during Operation Reinhard Arrested but acquitted
Steubl, KarlKarl Steubl Error in Template:Date table sorting: 'October' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'September' is not a valid month 34 വർഷം, 331 ദിവസം Commander of transportation units during Operation Reinhard Arrested; committed suicide
Bischoff, KarlKarl Bischoff Error in Template:Date table sorting: 'August' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'October' is not a valid month 53 വർഷം, 54 ദിവസം Head of extermination camp construction at Auschwitz II-Birkenau Died without being suspected of a crime
Wirth, ChristianChristian Wirth Error in Template:Date table sorting: 'November' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'May' is not a valid month 58 വർഷം, 184 ദിവസം Inspector of Action T4 and Operation Reinhard;

Commandant of Bełżec, Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month—end of Error in Template:Date table sorting: 'August' is not a valid month (1/2)

Assassinated
Höss, Rudolf Franz FerdinandRudolf Franz Ferdinand Höss Error in Template:Date table sorting: 'November' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'April' is not a valid month 46 വർഷം, 142 ദിവസം Commandant of Auschwitz, Error in Template:Date table sorting: 'May' is not a valid monthError in Template:Date table sorting: 'December' is not a valid month, Error in Template:Date table sorting: 'May' is not a valid monthError in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month (1/2) Executed by hanging
Liebehenschel, ArthurArthur Liebehenschel Error in Template:Date table sorting: 'November' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month 46 വർഷം, 64 ദിവസം Commandant of Auschwitz, Error in Template:Date table sorting: 'December' is not a valid monthError in Template:Date table sorting: 'May' is not a valid month (2/2);

Commandant of Majdanek, Error in Template:Date table sorting: 'May' is not a valid monthError in Template:Date table sorting: 'July' is not a valid month (5/5)

Executed by hanging
Eberl, IrmfriedIrmfried Eberl Error in Template:Date table sorting: 'September' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'February' is not a valid month 37 വർഷം, 161 ദിവസം Commandant of Treblinka, Error in Template:Date table sorting: 'July' is not a valid monthError in Template:Date table sorting: 'August' is not a valid month (1/3) Arrested; committed suicide by hanging
Stangl, Franz PaulFranz Paul Stangl Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'June' is not a valid month 63 വർഷം, 94 ദിവസം Commandant of Sobibór, Error in Template:Date table sorting: 'April' is not a valid monthError in Template:Date table sorting: 'August' is not a valid month (1/2);

Commandant of Treblinka, Error in Template:Date table sorting: 'September' is not a valid monthError in Template:Date table sorting: 'August' is not a valid month (2/3)

Arrested on Error in Template:Date table sorting: 'February' is not a valid month; sentenced to life imprisonment on Error in Template:Date table sorting: 'October' is not a valid month; died in prison
Franz, Kurt HubertKurt Hubert Franz Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'July' is not a valid month 84 വർഷം, 168 ദിവസം Commandant of Treblinka, Error in Template:Date table sorting: 'August' is not a valid monthError in Template:Date table sorting: 'October' is not a valid month (3/3) Arrested on Error in Template:Date table sorting: 'December' is not a valid month; sentenced to life imprisonment in 1965; released on health grounds in 1993
Reichleitner, Franz KarlFranz Karl Reichleitner Error in Template:Date table sorting: 'December' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month 37 വർഷം, 32 ദിവസം Commandant of Sobibór, Error in Template:Date table sorting: 'September' is not a valid monthError in Template:Date table sorting: 'October' is not a valid month (2/2) Assassinated
Hering, GottliebGottlieb Hering Error in Template:Date table sorting: 'June' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'October' is not a valid month 58 വർഷം, 129 ദിവസം Commandant of Bełżec, end of Error in Template:Date table sorting: 'August' is not a valid monthError in Template:Date table sorting: 'June' is not a valid month (2/2) Died of mysterious health complications
Goeth, Amon LeopoldAmon Leopold Goeth Error in Template:Date table sorting: 'December' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'September' is not a valid month 37 വർഷം, 276 ദിവസം Commandant of Kraków-Płaszów (1/1) Executed by hanging
Mengele, Dr. JosefDr. Josef Mengele Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'February' is not a valid month 67 വർഷം, 328 ദിവസം Human medical experimentation, particularly children, and selection of prisoners to be gassed at Auschwitz Escaped to Brazil; evaded arrest and died in 1979
Frank, Karl HermannKarl Hermann Frank Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'May' is not a valid month 48 വർഷം, 118 ദിവസം Higher SS and Police Leader (HSSPF) and State Minister for Bohemia and Moravia Executed by hanging
Rauter, Hanns AlbinHanns Albin Rauter Error in Template:Date table sorting: 'February' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month 54 വർഷം, 48 ദിവസം Higher SS and Police Leader (HSSPF) for the Netherlands Executed by firing squad
Oberg, CarlCarl Oberg Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'June' is not a valid month 68 വർഷം, 127 ദിവസം SS and Police Leader (HSSPF) for Radom (August 1941 – May 1942)
Higher SS and Police Leader (HSSPF) for France (May 1942 – November 1944). Supreme German authority in France for anti-Jewish and anti-Resistance operations
Sentenced to death – 1946, transferred to French custody and sentenced to death – 1954, commuted to life imprisonment in 1958, released November 1962
Rauff, WalterWalter Rauff Error in Template:Date table sorting: 'June' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'May' is not a valid month 77 വർഷം, 330 ദിവസം Close aide of Reinhard Heydrich. Group Leader II D of the RSHA (technical matters). Designed gas vans to poison Jews, and persons with disabilities. Einsatzkommando leader in North Africa (1942-1943), SS and Gestapo commander in northwest Italy (1943-1945). Arrested in Italy in 1945; escaped in 1946, fled to Syria in 1948, to Ecuador in 1949, to Chile in 1958. Extradition request by Germany thrown out by Chile in 1963 on the grounds of expired statute of limitations. Most wanted Nazi fugitive in the 1970s and 1980s. Died of natural causes in Chile in 1984.
Wirths, Dr. EduardDr. Eduard Wirths Error in Template:Date table sorting: 'September' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'September' is not a valid month 36 വർഷം, 16 ദിവസം Human medical experimentation, and formal responsibility of medical staff at Auschwitz Arrested; committed suicide by hanging
Schumann, Dr. HorstDr. Horst Schumann പ്രമാണം:Schumann, Horst.jpg Error in Template:Date table sorting: 'May' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'May' is not a valid month 77 വർഷം, 4 ദിവസം Human medical experimentation at Auschwitz Arrested in 1966; released on health grounds on Error in Template:Date table sorting: 'July' is not a valid month
Clauberg, Dr. CarlDr. Carl Clauberg Error in Template:Date table sorting: 'September' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'August' is not a valid month 58 വർഷം, 315 ദിവസം Human medical experimentation at Auschwitz Sentenced to 25 years imprisonment in 1948; released in 1955; re-arrested in West Germany, but died of a heart attack before being tried
Brack, Viktor HermannViktor Hermann Brack Error in Template:Date table sorting: 'November' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'June' is not a valid month 43 വർഷം, 206 ദിവസം Action T4;

Human medical experimentation

Executed by hanging
Gebhardt, Dr. Karl FranzDr. Karl Franz Gebhardt Error in Template:Date table sorting: 'November' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'June' is not a valid month 50 വർഷം, 192 ദിവസം Director of the German Red Cross and personal physician to Heinrich Himmler. Oversaw human medical experimentation of concentration camp inmates. Executed by hanging
Klein, Dr. FritzDr. Fritz Klein Error in Template:Date table sorting: 'November' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'December' is not a valid month 57 വർഷം, 19 ദിവസം Selection of prisoners to be gassed at Auschwitz Executed by hanging
Brandt, Dr. KarlDr. Karl Brandt Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'June' is not a valid month 44 വർഷം, 146 ദിവസം Co-director of Action T4

Conducted human medical experimentation

Executed by hanging
Bouhler, PhilippPhilipp Bouhler Error in Template:Date table sorting: 'September' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'May' is not a valid month 45 വർഷം, 250 ദിവസം Director of Action T4 Arrested; committed suicide by cyanide poisoning
Kramer, JosefJosef Kramer Error in Template:Date table sorting: 'November' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'December' is not a valid month 39 വർഷം, 33 ദിവസം Deputy commandant of Auschwitz

Commandant of Bergen-Belsen

Executed by hanging
Aumeier, HansHans Aumeier Error in Template:Date table sorting: 'August' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month 41 വർഷം, 161 ദിവസം Deputy commandant of Auschwitz Executed by hanging
Hössler, FranzFranz Hössler Error in Template:Date table sorting: 'February' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'December' is not a valid month 39 വർഷം, 312 ദിവസം Deputy commandant of Auschwitz Executed by hanging
Fritzsch, KarlKarl Fritzsch Error in Template:Date table sorting: 'July' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'May' is not a valid month? 41 വർഷം, 296 ദിവസം? Deputy commandant of Auschwitz Disappeared in May 1945; fate uncertain
Grabner, MaximilianMaximilian Grabner പ്രമാണം:Grabner, Maximilian.jpg Error in Template:Date table sorting: 'October' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month 42 വർഷം, 118 ദിവസം Gestapo command (torture of prisoners) at Auschwitz Executed by hanging
Matthes, Heinrich ArthurHeinrich Arthur Matthes Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month Deceased Deputy commandant of Treblinka Arrested in 1964; sentenced to life imprisonment on Error in Template:Date table sorting: 'September' is not a valid month
Oberhauser, Josef KasparJosef Kaspar Oberhauser Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'November' is not a valid month 64 വർഷം, 305 ദിവസം Deputy commandant of Bełżec Sentenced to 15 years in prison; released early on 28 April 1956
Hackenholt, Lorenz MarieLorenz Marie Hackenholt Error in Template:Date table sorting: 'June' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'December' is not a valid month 31 വർഷം, 189 ദിവസം Gas chamber construction and executioner of Bełżec and other camps during Operation Reinhard Declared legally dead
Harster, WilhelmWilhelm Harster Error in Template:Date table sorting: 'July' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'December' is not a valid month 87 വർഷം, 157 ദിവസം Commander of the Security Police (SiPo) and SD (Krakow, 1939-1940; Netherlands, 1940-1943; Italy, 1943-1945). Responsible for the deaths of at least 104,000 Jews. Arrested by British forces in 1945. Transferred to Dutch custody in 1947. Tried and sentenced to 12 years imprisonment by a Dutch court in 1949; served six years and deported to West Germany in 1955. Initially classified as a "minor offender" by West Germany; arrested and tried by a Munich court in 1967, following a new investigation. Sentenced to 15 years imprisonment, but sentence subsequently commuted to time served. Released in 1969.
Niemann, JohannJohann Niemann Error in Template:Date table sorting: 'August' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'October' is not a valid month 30 വർഷം, 71 ദിവസം Deputy commandant of Bełżec and Sobibór Assassinated during Sobibór revolt
Wagner, Gustav FranzGustav Franz Wagner Error in Template:Date table sorting: 'July' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'October' is not a valid month 69 വർഷം, 77 ദിവസം Deputy commandant of Sobibór Sentenced to death by hanging in absentia; evaded arrest for 35 years until found dead, believed to have committed suicide by stabbing
Frenzel, Karl August WilhelmKarl August Wilhelm Frenzel Error in Template:Date table sorting: 'August' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'September' is not a valid month 85 വർഷം, 5 ദിവസം Commandant of Camp I (forced labor camp) at Sobibór Arrested on Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month; sentenced to life imprisonment on Error in Template:Date table sorting: 'December' is not a valid month; released on health grounds in 1982
Michel, HermannHermann Michel പ്രമാണം:Hermann Michel 2.jpg Error in Template:Date table sorting: 'April' is not a valid month Deputy commandant of Sobibór Evaded arrest; whereabouts unknown
Bauer, Hermann ErichHermann Erich Bauer പ്രമാണം:Hermann Erich Bauer.jpg Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'February' is not a valid month 79 വർഷം, 315 ദിവസം Gas chamber executioner of Sobibór Sentenced to death by hanging; commuted to life imprisonment; died in prison
Bolender, Heinz KurtHeinz Kurt Bolender Error in Template:Date table sorting: 'May' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'October' is not a valid month 54 വർഷം, 142 ദിവസം Gas chamber executioner of Sobibór Arrested in May 1961; committed suicide by hanging
Stroop, JürgenJürgen Stroop Error in Template:Date table sorting: 'September' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month 56 വർഷം, 162 ദിവസം Suppression and destruction of the Warsaw Ghetto Uprising Executed by hanging
Krüger, Friedrich-WilhelmFriedrich-Wilhelm Krüger Error in Template:Date table sorting: 'February' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'May' is not a valid month 51 വർഷം, 71 ദിവസം SS and Police Leader in occupied Poland Committed suicide
Streckenbach, Bruno HeinrichBruno Heinrich Streckenbach Error in Template:Date table sorting: 'February' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'October' is not a valid month 75 വർഷം, 263 ദിവസം Trained the Einsatzgruppen; commander of Einsatzgruppe I in Poland Sentenced to 25 years imprisonment in 1952; released on Error in Template:Date table sorting: 'October' is not a valid month
Jeckeln, Friedrich AugustFriedrich August Jeckeln Error in Template:Date table sorting: 'February' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'February' is not a valid month 51 വർഷം, 1 ദിവസം Responsible for Rumbula, Babi Yar, and Kamianets-Podilskyi massacres Executed by hanging
Stahlecker, Franz WalterFranz Walter Stahlecker Error in Template:Date table sorting: 'October' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month 41 വർഷം, 164 ദിവസം Commander of Einsatzgruppe A, Baltic states, Error in Template:Date table sorting: 'June' is not a valid monthError in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month (1/5) Killed in action
Jost, HeinzHeinz Jost Error in Template:Date table sorting: 'July' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'November' is not a valid month 60 വർഷം, 126 ദിവസം Commander of Einsatzgruppe A, Baltic states, Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid monthError in Template:Date table sorting: 'September' is not a valid month (2/5) Sentenced to life imprisonment in 1945; commuted to 10 years; released in 1951
Achamer-Pifrader, HumbertHumbert Achamer-Pifrader Error in Template:Date table sorting: 'November' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'April' is not a valid month 44 വർഷം, 155 ദിവസം Commander of Einsatzgruppe A, Baltic states, Error in Template:Date table sorting: 'September' is not a valid monthError in Template:Date table sorting: 'September' is not a valid month (3/5) Killed in air raid
Panzinger, FriedrichFriedrich Panzinger Error in Template:Date table sorting: 'February' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'August' is not a valid month 56 വർഷം, 188 ദിവസം Commander of Einsatzgruppe A, Baltic states, Error in Template:Date table sorting: 'September' is not a valid monthError in Template:Date table sorting: 'May' is not a valid month (4/5)
Chief of the Kripo (2/2)
Arrested; committed suicide
Fuchs, WilhelmWilhelm Fuchs Error in Template:Date table sorting: 'September' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month 48 വർഷം, 145 ദിവസം Commander of Einsatzgruppe A, Baltic states, Error in Template:Date table sorting: 'May' is not a valid monthError in Template:Date table sorting: 'October' is not a valid month (5/5);

Commander of Einsatzkommando 3, Error in Template:Date table sorting: 'September' is not a valid monthError in Template:Date table sorting: 'May' is not a valid month

Executed
Strauch, EduardEduard Strauch Error in Template:Date table sorting: 'August' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'September' is not a valid month 49 വർഷം, 29 ദിവസം Commander of Einsatzkommando 2, Latvia (Rumbula), Error in Template:Date table sorting: 'November' is not a valid monthError in Template:Date table sorting: 'December' is not a valid month;

Commander of Sonderkommando 1b, Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid monthError in Template:Date table sorting: 'August' is not a valid month

Sentenced to death by hanging in 1948; died in prison
Lange, RudolfRudolf Lange Error in Template:Date table sorting: 'April' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'February' is not a valid month 34 വർഷം, 311 ദിവസം Commander of Einsatzkommando 2, Latvia, Error in Template:Date table sorting: 'December' is not a valid month1944 Believed to have been killed in action
Jäger, KarlKarl Jäger Error in Template:Date table sorting: 'September' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'June' is not a valid month 70 വർഷം, 275 ദിവസം Commander of Einsatzkommando 3, Lithuania, Error in Template:Date table sorting: 'June' is not a valid monthError in Template:Date table sorting: 'August' is not a valid month Discovered and arrested in 1959; committed suicide
Schaper, HermannHermann Schaper Error in Template:Date table sorting: 'August' is not a valid month deceased after 2002 over 90 years Commander of Einsatzgruppe B, Poland Arrested in 1964; released due to insufficient evidence
Nebe, ArthurArthur Nebe Error in Template:Date table sorting: 'November' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month 50 വർഷം, 128 ദിവസം Commander of Einsatzgruppe B, Belarus, Error in Template:Date table sorting: 'June' is not a valid monthError in Template:Date table sorting: 'November' is not a valid month (1/5)
Chief of the Kripo (1/2)
President of Interpol
Executed by Nazi Germany for involvement in the failed 20 July 1944 attempt to kill Adolf Hitler
Naumann, ErichErich Naumann Error in Template:Date table sorting: 'April' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'June' is not a valid month 46 വർഷം, 40 ദിവസം Commander of Einsatzgruppe B, Belarus, Error in Template:Date table sorting: 'November' is not a valid monthError in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month (2/5) Executed by hanging
Böhme, HorstHorst Böhme Error in Template:Date table sorting: 'August' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'April' is not a valid month 35 വർഷം, 229 ദിവസം Lidice
Commander of Einsatzgruppe B, Belarus, Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid monthError in Template:Date table sorting: 'August' is not a valid month, Error in Template:Date table sorting: 'August' is not a valid month (3/5);

Commander of Einsatzgruppe C, north and central Ukraine, Error in Template:Date table sorting: 'September' is not a valid monthError in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month (3/3)

Presumed killed in action in Königsberg, East Prussia; officially declared dead in 1954
Ehrlinger, ErichErich Ehrlinger Error in Template:Date table sorting: 'October' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'July' is not a valid month 93 വർഷം, 291 ദിവസം Commander of Einsatzgruppe B, Belarus, Error in Template:Date table sorting: 'August' is not a valid monthError in Template:Date table sorting: 'April' is not a valid month (4/5);

Commander of Sonderkommando 1b, Error in Template:Date table sorting: 'June' is not a valid monthError in Template:Date table sorting: 'November' is not a valid month

Arrested in Error in Template:Date table sorting: 'December' is not a valid month; sentenced to 12 years imprisonment
Seetzen, Heinrich OttoHeinrich Otto Seetzen Error in Template:Date table sorting: 'June' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'September' is not a valid month 39 വർഷം, 98 ദിവസം Commander of Einsatzgruppe B, Belarus, Error in Template:Date table sorting: 'April' is not a valid monthError in Template:Date table sorting: 'August' is not a valid month (5/5);

Commander of Einsatzkommando 10a, Moldova, south Ukraine, the Crimea, and north Caucasus, Error in Template:Date table sorting: 'June' is not a valid monthError in Template:Date table sorting: 'July' is not a valid month

Arrested in September 1945; committed suicide by cyanide poisoning.
Bradfisch, OttoOtto Bradfisch Error in Template:Date table sorting: 'May' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'June' is not a valid month 91 വർഷം, 43 ദിവസം Commander of Einsatzkommando 8, Belarus, Error in Template:Date table sorting: 'June' is not a valid monthError in Template:Date table sorting: 'April' is not a valid month Arrested on Error in Template:Date table sorting: 'April' is not a valid month; sentenced to 13 years imprisonment in 1963
Rasch, Emil OttoEmil Otto Rasch Error in Template:Date table sorting: 'December' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'November' is not a valid month 56 വർഷം, 330 ദിവസം Commander of Einsatzgruppe C, north and central Ukraine, Error in Template:Date table sorting: 'June' is not a valid monthError in Template:Date table sorting: 'October' is not a valid month (1/3) Arrested; removed from trial on health grounds; died in prison
Thomas, MaxMax Thomas Error in Template:Date table sorting: 'August' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'December' is not a valid month 54 വർഷം, 124 ദിവസം Commander of Einsatzgruppe C, north and central Ukraine, Error in Template:Date table sorting: 'October' is not a valid monthError in Template:Date table sorting: 'April' is not a valid month (2/3) Committed suicide
Blobel, PaulPaul Blobel Error in Template:Date table sorting: 'August' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'June' is not a valid month 56 വർഷം, 299 ദിവസം Commander of Einsatzkommando 4a, Ukraine (Babi Yar), Error in Template:Date table sorting: 'June' is not a valid monthError in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month;

Director of Sonderaktion 1005

Executed by hanging
Ohlendorf, OttoOtto Ohlendorf Error in Template:Date table sorting: 'February' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'June' is not a valid month 44 വർഷം, 124 ദിവസം Commander of Einsatzgruppe D, Moldova, south Ukraine, the Crimea, and north Caucasus, Error in Template:Date table sorting: 'June' is not a valid monthError in Template:Date table sorting: 'July' is not a valid month (1/2) Executed by hanging
Bierkamp, WaltherWalther Bierkamp Error in Template:Date table sorting: 'December' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'May' is not a valid month 43 വർഷം, 149 ദിവസം Commander of Einsatzgruppe D, Moldova, south Ukraine, the Crimea, and north Caucasus, Error in Template:Date table sorting: 'July' is not a valid monthError in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month (2/2) Committed suicide
Braune, WernerWerner Braune Error in Template:Date table sorting: 'April' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'June' is not a valid month 42 വർഷം, 58 ദിവസം Commander of Einsatzkommando 11b, south Ukraine and the Crimea, Error in Template:Date table sorting: 'October' is not a valid monthError in Template:Date table sorting: 'September' is not a valid month Executed by hanging
Mandel, MariaMaria Mandel Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month 36 വർഷം, 14 ദിവസം Commandant of female camp at Auschwitz Executed by hanging
Grese, Irma Ida IlseIrma Ida Ilse Grese Error in Template:Date table sorting: 'October' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'December' is not a valid month 21 വർഷം, 67 ദിവസം Warden of the women's section of Bergen-Belsen, and later Auschwitz Executed by hanging

References[തിരുത്തുക]

  1. Kershaw (2008) Hitler: A Biography, p. 955
  2. Joachimsthaler (1999) [1995] The Last Days of Hitler: The Legends, the Evidence, the Truth, pp. 160–182
  3. Beevor (2002) Berlin: The Downfall 1945, p. 383
  4. Miller (2006) Leaders of the SS and German Police, Vol. 1, p. 154