സ്റ്റിൽ-ലൈഫ് വിത്ത് ഫ്രൂട്ട് (കൂർബെ)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Still Life with Apples (1872)

1871-നും 1872-നും ഇടയിൽ ഗുസ്താവ് കൂർബെ സൃഷ്ടിച്ച സ്റ്റിൽ ലൈഫ് ചിത്രങ്ങളുടെ ശ്രേണിയിലെ ഒരു ചിത്രമാണ് സ്റ്റിൽ-ലൈഫ് വിത്ത് ഫ്രൂട്ട് (French - Nature morte aux fruits) പാരിസ് കമ്യൂണിലെ ഫ്രാങ്കോ-പ്രഷ്യൻ യുദ്ധത്തിൽ നേരിടേണ്ടിവന്ന തടവുകാലത്തിനെയും രോഗത്തിനെയും തുടർന്ന് ജീവിതത്തിൽ നേരിട്ട നിശ്ശബ്ദത അദ്ദേഹത്തെ ചിത്രരചനയിലേയ്ക്കു മടങ്ങിവരാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

പട്ടിക[തിരുത്തുക]

Title Dimensions (cm) City Collection Catalogue no. Entered collection
Still Life with Apples 59 x 73 The Hague Mesdag Collection F.770 1903
Red Apples at the Foot of a Tree 50.5 x 61.5 Munich Neue Pinakothek F.771 1911
Fruit in a Basket 60 x 73 Shelburne Shelburne Museum F.776
'Apples and Pears (garden table) 46 x 56 Copenhagen Ny Carlsberg Glyptotek F.777 1953
Apples and Pears 24 x 32.5 Philadelphia Philadelphia Museum of Art F.778 1963
Still Life, Apples and Pomegranates 44 x 61 London National Gallery NG5983 1951
Still Life with Apples and Pears 27.5 x 46.5 London William Morris Gallery BrO28 1935
Pomegranates 26.7 x 34.9 Glasgow Glasgow Museums 35.67 1944
Apple, Pear, Orange 13 x 20.7 Glasgow Glasgow Museums 2384 1944
Fruit[1] 17.8 x 36.8 Glasgow Burrell Collection 35.66 1944
Still Life with Peaches 27.3 x 50.5 Perth Perth Museum and Art Gallery Unknown, donated by Robert Browne[2]
Still Life with Apples 59 x 48 Amsterdam Rijksmuseum 1900
Still Life with Fruits : Apples and Pomegranates[3] 22 x 27 Paris Musée d'Orsay 1948 (Alger) then 1986
Apples, Pears and Primulas on a Table[4] 59.7 x 73 Pasadena Norton Simon Museum
Bunch of Grapes[5] 40.5 x 32.3 Paris Petit Palais PPP574 1913
Grapes[6] 20 x 25 Lisieux Musée d'art et d'histoire MBA.97.7.1 1893
Still Life with Apples, Pears and Pomegranates 27.3 x 41.2 Dallas Dallas Museum of Art 1985
Still Life 30 x 40 ? Unknown, possibly Russia François de Hatvany collection, looted in 1944[7]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. Fruit, huile sur panneau, The Burrell Collection, on Art UK.
  2. Catalogue entry, Perth and Kinross Council.
  3. (ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയിൽ) Notice du musée d'Orsay.
  4. Catalogue entry - Norton Simon Museum.
  5. Notice du musée du Petit Palais].
  6. Oil on panel - http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/joconde_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=REF&VALUE_1=06650001196
  7. Entry on lootedart.com.